4. Mozus grāmata 4.nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un uz Āronu sacidams:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu un Āronu:

2.

Ņem to Kehata Dēlu Pulku no Levja Dēlu Vidus pēc savām Saimēm pēc savo Tēvu Nama.

2.

"Saskaiti no levītiem Kehata dēlus pēc to dzimtām un pēc viņu tēvu namiem,

3.

Trīsdesmit Gadus vecus un pāri līdz piecdesmitam Gadam visus kas Karā iet var ka tie dara to Darbu Saiešanas Teltī.

3.

sākot ar trīsdesmit gadus veciem līdz piecdesmit gadus veciem, visus, kas stājas kalpošanā savu darbu darīt Saiešanas teltī.

4.

Šis lai ir to Kehata Dēlu Darbs Saiešanas Teltė kas to svētu Lietu Svētība ir.

4.

Šis ir Kehata dēlu darbs Saiešanas teltī: kalpot vissvētākajā vietā.

5.

Kad tas Lēģeris Ceļās tad būs Āroņam un viņa Dēliem nākt un to Priekšvelkamu kas priekš tās visssvētas Vietas karās noņemt un ar to to Liecibas Šķirstu apsegt.

5.

Proti, kad nometne tiek pārcelta, tad Āronam un viņa dēliem būs nākt un noņemt priekškaru, kas nosedz atstarpi starp svēto un vissvētāko vietu, un ar to pārsegt liecības šķirstu.

6.

Un tiem būs vienu Apsegu no Takas-Ādām uz to likt un virs to vienu pazilu Deķi izplatīt un tiem būs viņa nesamas Kārtis pie likt.

6.

Un tad viņiem būs tam pāri likt roņu ādas pārsegu, un pāri tam visam izplest pilnīgi violetu drānu, un tad pielikt nesamās kārtis.

7.

Un pār to Dieva Maizo Galdu būs tiem arīdzan vienu pazilu Deķi izplatīt un tur virsu likt tās Bļodas un tās Karotes un tās Kannes un tos Kausus ar ko tās apsegtas tape un tai Maizei kas vienumēr tur jaliek būs uz to palikt.

7.

Un pāri galdam ar Dieva priekšā noliktām maizēm lai tie pārsedz tīri violeta auduma pārklāju, un tur jāuzliek bļodas, kausi, kannas un krūzes dzeramam upurim; un maizei pastāvīgi uz tā jāatrodas.

8.

Un tiem būs vienu Deķi no dārga Sarkanuma virs to izplatīt un to pašu ar vienu Apsegu no Takas-Ādām apsegt un viņam tās nesamas Kārtis pie likt.

8.

Un pāri tiem jāklāj zils karmezīna pārklājs un tas jāapsedz ar pārsegu no roņu ādām, un tad jāpieliek nesamās kārtis.

9.

Tad būs tiem vienu pazilu Deķi ņemt un apsegt to spīdamu Lukturi un viņa Eļjes-Lukturus un viņa dzešamus Rīkus un visus viņa Eļjes-Traukus ar ko viņiem pie  ta jakalpo.

9.

Tad viņiem jāņem violets pārklājs un ar to jāapsedz gaismu nesošais lukturis un tā eļļas lukturīši un dakts dzirkles, arī mazās ogļu pannas, kas ir pie tā, un visādi trauki eļļai, ar kuriem pie luktura ir jārīkojas.

10.

Tiem būs arīdzan to pašu ar visiem viņa Rīkiem kādā Apsegā no Takas Ādām ielikt un to uz tām nesamām Kārtim likt.

10.

Un viņiem viss lukturis ar tā piederumiem ir jāieliek roņu ādas pārsegā, un tad tas jāliek uz nesamām kārtīm.

11.

Un pār to zelta Altari būs tiem vienu pazilu Deķi izplatīt un to ar vienu Apsegu no Takas-Ādām apsegt un viņa nesamas Kārtis pie likt.

11.

Bet pāri zelta altārim viņiem ir jāsedz violets pārklājs un tas ir jāpārsedz ar pārsegu no roņu ādām, un jāpieliek tā nesamās kārtis.

12.

Tiem būs arīdzan visus Amata Rīkus ņemt ar ko tiem svētā Vietā jakalpo un tos kādā pazilā Deķī ielikt un tos ar vienu Apsegu no Takas-Ādām apsegt un uz tām nesamām Kārtim likt.

12.

Un tāpat tiem jāņem visi amata rīki, kurus lieto kalpojot svētajā vietā, un tie jāieliek zilā karmezīna pārklājā, un tas jāpārsedz ar pārsegu no roņu ādām, un jāliek uz nesamām kārtīm.

13.

Un tiem būs tos Pelnus no ta Altara slaucīt un vienu Purpura Deķi virs to izplatīt.

13.

Un viņiem jānotīra altāris no upuru pelniem un pāri altārim ir jāklāj sarkana purpura pārklājs.

14.

Un tiem būs uz to visus viņa Rīkus likt ar ko tiem pie  viņa jakalpo tos Eļjes-Traukus tās Dakšas tās Lāpstas un tos slacijamus Traukus visus Altara Rīkus un tiem būs virs to vienu Apsegu no Takas-Ādām izplatīt un viņa nesamas Kārtis pie likt.

14.

Un tur virsū būs uzlikt visus rīkus, ar ko pie tā kalpo: ogļu traukus, upuru gaļas dakšas, lāpstas un slakāmos kausus, visus altāra traukus un rīkus, un tiem pāri lai pārklāj pārsegu no roņu ādām un pieliek tā nesamās kārtis.

15.

Kad nu Ārons un viņa Dēli tos Apsegus no tās svētas Vietas un visus Rīkus tās svētas Vietas kad tas Lēģeris Ceļās ir pabeiguši taisīt tad būs pēc to tiem Kehata Dēliem nākt un to nest bet tiem ne būs to Svētu aiskārt ka tie ne mirst šāds ir Kehata Dēlu Nastas pie  tās Saiešanas Telts.

15.

Kad nu Ārons un viņa dēli, nometnei pārceļoties, būs pabeiguši pārklāt pārklājus visiem svētnīcas priekšmetiem un svētumi būs apsegti, tikai pēc tam lai nāk Kehata dēli, lai to nestu, bet tiem nebūs pie svētuma pieskarties, citādi viņiem ir jāmirst; tas ir tas, kas no Saiešanas telts Kehata dēliem jānes.

16.

Un Ēleazars Āroņa ta Priestera Dēls lai uzrauga uz ta Luktura Eļji un uz to jauku Smaržas Zāli Kvēpinašanu un to dienisku Ēdamu-Upuri un to Svaidišanas-Eļji tam jalūko uz visu Dzīvokli un visu kas iekš ta ir pie  svētas Vietas un pie viņas Rīkiem.

16.

Bet Ēleāzaram, priestera Ārona dēlam, jāpārzina lukturu eļļa un smaržīgās kvēpināmās zāles, un dienišķais ēdamais upuris, un svaidāmā eļļa; lai viņš ir uzraugs pār visu mājokli un visiem rīkiem un visu, kas vien svētnīcā atrodas."

17.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un uz Āronu un sacija:

17.

Un יהוה runāja uz Mozu un Āronu:

18.

Jūs ne būs tā darīt ka to Kaētiteru Radu Cilts no to Levitu Vidus izdeldeta ne top.

18.

"Sargaities, ka Kehata cilts neizzūd levītu starpā.

19.

Bet šo būs jums viņiem darīt ka tie dzīvo un ne mirst kad tiem pie to svētu Lietu Svētības japieiet Āroņam un viņa Dēliem būs nākt un ikvienu no tiem pie  sava Darba un pie  savas Nastas iecelt.

19.

Bet jums tā ir jārīkojas, ka tie dzīvo un nemirst, kad tiem jātuvojas visu svētumu svētumam: Āronam un viņu dēliem ir jānāk un tie jānorīko, ikviens pie sava darba un pie sava nesamā.

20.

Bet lai tie ne nāk raudzīt kā tas Svētums apsegts top ka tie ne mirst.

20.

Bet viņi lai neieiet, kaut vai uz acumirkli, lai skatītu un apbrīnotu svētumu, jo tad tiem jāmirst."

21.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

21.

Un יהוה runāja uz Mozu:

22.

Ņem arīdzan Geršoņa Dēlu Pulku pēc viņu Tēvu Nama pēc saviem Radiem.

22.

"Saskaiti visus Geršona dēlus pēc viņu piederības tēvu namiem un pēc viņu dzimtām,

23.

No trīsdesmit Gadiem un vēl vecakiem līdz tev tos skaitīt visus kas Karā iet var ka tiem jakalpo pie  tās Saiešanas Telts Darbošanas.

23.

sākot ar trīsdesmit gadus veciem līdz piecdesmit gadus veciem, saskaiti viņus visus, kas stājas kalpošanā savu darbu darīt Saiešanas teltī.

24.

Ši lai to Geršonitero Radu Darbošana ir ka tiem jakalpo un janes.

24.

Šis ir geršoniešu dzimtas darbs – apkopt un nest.

25.

Tiem tad būs ta Dzīvokļa Gardines nest un to Saiešanas Telti (proti) viņa Apsegu un to Takas Apsegu kas virsu uz to ir un to Saiešanas Telts Durvju Apsegu.

25.

Tiem ir jānes mājokļa pārklāji un Saiešanas telts, un tās pārsegs, un roņu ādas pārsegi, kas jāpārklāj visiem rīkiem, un priekškars ieejai Saiešanas teltī,

26.

Un tās Pagalma Gardines un to Apsegu iekš ta Pagalma Vārtu Durvim kas pie ta Dzīvokļa un pie ta Altara apkārt ir un viņu Virves un visus viņu Darba Rīkus līdz ar visu kas viņu pēc taisīts top ka tiem jakalpo.

26.

un pagalma aizkari un aizkars vārtu priekšā uz pagalmu, kas apkārt svētajam mājoklim un altārim, un telts virves, un visi darba rīki; itin viss, kas darāms, tiem ir jāpadara.

27.

Pēc Āroņa un viņa Dēlu Pavēlešanas lai visa Kalpošana to Geršonitero Dēlu pie visām viņu Nastām un pie visiem viņu Darbiem notiek un jums būs uz tiem raudzīt ka tie visas savas Nastas labi sarga.

27.

Pēc Ārona un viņa dēlu pavēles lai notiek Geršona dēlu kalpošana gan pie nešanas darbiem, gan pie ikviena darba, un jums ir jāuzrauga, ka viņi visu nes, kas viņiem jānes.

28.

Šis ir to Geršoniteru Dēlu Radu Darbs iekš tās Saiešanas Telts un uz viņu Sargašanu lai rauga Itamars Āroņa ta Priestera Dēls.

28.

Tāda ir geršoniešu cilts piederīgo kalpošana Saiešanas teltī, un viss viņu darbs ir pakļauts priestera Ārona dēla Itamāra uzraudzībai.

29.

Tos Merara Dēlus būs tev pēc saviem Radiem pēc savu Tēvu Nama skaitīt.

29.

Saskaiti arī Merārija dēlus pēc viņu dzimtām un pēc viņu tēvu namiem,

30.

Kas trīsdesmit Gadus vec un pāri ir līdz tam piecdesmitam Gadam būs tev tos skaitīt visus kas Karā iet var ka tiem jakalpo Saiešanas Telts Darbos.

30.

sākot ar trīsdesmit gadus veciem līdz piecdesmit gadus veciem, saskaiti visus, kas stājas kalpošanā, lai savu darbu darītu Saiešanas teltī.

31.

Un šās ir viņu sargajamas Nastas visos viņu Darbos Saiešanas Teltī: Ta Dzīvokļa Galdi un viņa aizšaujamas Kārtis un viņa Stabi un viņa Kājas.

31.

Un redzi, tas ir, kas viņiem jānes un par ko jārūpējas Saiešanas teltī: dēļi no svētā mājokļa, aizšaujamās bultas, stabi un to kājas,

32.

Līdz ar ta Pagalma Stabim apkārt un viņu Kājām un viņu Naglēm un viņu Virvēm ar visiem viņu Rīkiem pēc visu viņa Darbu; un jums būs tos sargajamus Rīkus kas viņu Nastas būs tiem ar Vārdiem ieskaitīt.

32.

un tāpat stabi, kas visapkārt pagalmam, un to kājas, telts mietiņi, virves un visādi darba rīki, itin viss, ar ko jāstrādā. Lai visus rīkus, par kuriem tiem jārūpējas un kuri viņiem jānes, pa vienam nodod viņu rokās.

33.

Ši lai ir ta Kalpošana to Merara Dēlu Rado visos viņu Darbos iekš tās Saiešanas Telts apakš Itamara Āroņa ta Priestera Dēla Rokas.

33.

Tā ir merāriešu cilts piederīgo kalpošana; un viss viņu darbs pie Saiešanas telts ir pakļauts Itamāra, priestera Ārona dēla, uzraudzībai."

34.

Tad Mozus un Ārons un tās Draudzes Virsnieki skaitija tos Kehata Dēlus pēc viņu Radiem un pēc viņu Tēvu Nama.

34.

Tad Mozus un Ārons un draudzes vadoņi saskaitīja Kehata dēlus pēc viņu dzimtām un pēc viņu tēvu namiem,

35.

Trīsdesmit Gadus vecus un pāri līdz tam piecdesmitam Gadam visus kas Karā iet vareja ka tie darbotos pie tās Saiešanas Telts.

35.

sākot ar trīsdesmit gadus veciem līdz piecdesmit gadus veciem,- visus, kas stājās kalpošanā savu darbu darīt Saiešanas teltī.

36.

Tad bija viņu Pulki pēc saviem Radiem divi tūkstoši septiņsimts un piecdesmits.

36.

Un saskaitīto pēc viņu ciltīm bija divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit.

37.

Šie ir to Kehatitero Radu Pulki visi kas pie  Saiešanas Telts darbojās ko Mozus un Ārons bija skaitijuši uz ta KUNGA Vārdu caur Mozu.

37.

Šie ir Kehata cilts saskaitītie, kas kalpo pie Saiešanas telts, ko Mozus un Ārons bija saskaitījuši pēc יהוה pavēles Mozum.

38.

Tā līdz arīdzan tie Geršoņa Dēlu Pulki pēc saviem Radiem un pēc savo Tēvu Nama.

38.

Un Geršona dēli tika saskaitīti pēc viņu dzimtām un pēc viņu tēvu namiem,

39.

Trīsdesmit Gadus veci un pāri līdz tam piecdesmitam Gadam visi kas Karā iet vareja ka tie darbotos iekš tās Saiešanas Telts.

39.

sākot ar trīsdesmit gadus veciem līdz piecdesmit gadus veciem,- visi, kas stājās kalpošanā savu darbu darīt Saiešanas teltī.

40.

Un viņu Pulki bija pēc saviem Radiem pēc savu Tēvu Nama divi tūkstoši sešsimts un trīsdesmit.

40.

Un saskaitīto pēc viņu dzimtām un pēc viņu tēvu namiem bija divi tūkstoši seši simti trīsdesmit.

41.

Šie ir tie Pulki no tiem Geršoņa Dēlu Radiem visi kas Saiešanas Teltī darbojās ko Mozus un Ārons līdzinaja pēc ta KUNGA Pavēlešanas.

41.

Šie ir Geršona cilts saskaitītie, visi, kas kalpoja Saiešanas teltī, ko Mozus un Ārons saskaitīja pēc יהוה pavēles.

42.

Un tie Pulki to Merara Dēlu Radu pēc saviem Radiem pēc savu Tēvu Namā.

42.

Un Merārija dēli tika skaitīti pēc viņu dzimtām un viņu tēvu namiem,

43.

Trīsdesmit Gadus veci un pāri līdz piecdesmitam Gadam visi kas Karā iet vareja ka tie darbotos iekš tās Saiešanas Telts.

43.

sākot ar trīsdesmit gadus veciem līdz piecdesmit gadus veciem,- visi, kas stājās kalpošanā savu darbu darīt Saiešanas teltī.

44.

Viņu Pulki bija pēc viņu Radiem trīs tūkstoši divisimts.

44.

Un saskaitīto pēc viņu dzimtām bija trīs tūkstoši divi simti.

45.

Šie ir tie Merara Dēlo Radu Pulki ko Mozus un Ārons ir skaitijši pēc ta KUNGA Pavēlešanas caur Mozu.

45.

Šie ir Merārija cilts saskaitītie, ko Mozus un Ārons saskaitīja pēc יהוה pavēles Mozum.

46.

Visi tie Pulki ko Mozus un Ārons un tie Israēļa Virsnieki ir skaitijuši no tiem Levitiem pēc viņu Radiem un pēc viņu Tēvu Nama.

46.

Visu šo saskaitīto, ko Mozus un Ārons un Israēla bērnu vadoņi saskaitīja no levītiem pēc viņu dzimtām un pēc viņu tēvu namiem,

47.

No trīsdesmit Gadiem un pāri līdz tam piecdesmitam Gadam visi iegāje ka tie darbotos pie  ta Amata Darbiem un pie  tās Nastas Darbiem Saiešanas Teltī.

47.

sākot ar trīsdesmit gadus veciem līdz piecdesmit gadus veciem, visi, kas stājās kalpošanā – kalpot un nest Saiešanas telti,

48.

Un viņu Pulki bija astoņ tūkstoši piecsimts un astoņdesmits.

48.

šo saskaitīto kopā bija astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit.

49.

Pēc ta KUNGA Pavēlešanas tape tie skaititi caur Mozu ikviens pēc sava Darba pēc savas Nastas un viņa Pulki bija ka tas KUNGS Mozum bija pavēlejis.

49.

Pēc יהוה pavēles tos uzrakstīja Mozus vadībā, ikviens vīrs tika nolikts pie sava pienākuma, pie sava nesamā; un tie tika saskaitīti, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

Nodaļa: Numeri

Birkas: