4. Mozus grāmata 3. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Šie ir nu tie Stāsti no Āroņa un Mozus Dzimtas taī Dienā kad tas KUNGS uz Mozu uz to Kalnu Sināi runājis ir.

1.

Šie ir Ārona un Mozus cilts raksti laikā, kad יהוה runāja ar Mozu Sinaja kalnā.

2.

Un še ir Āroņa Dēlu Vārdi tas Pirmdzimtajs Nadabs: Pēc to Abijus Ēleazars un Itamars.

2.

Un šie ir Ārona dēlu vārdi: pirmdzimtais – Nadabs, tad Abijs, Ēleāzars un Itamārs.

3.

Še ir Āroņa Dēlu Vārdi kas svaiditi bija kam ta Roka pildita tape ka tie par Priesteriem būtu.

3.

Tie ir Ārona dēlu vārdi, kas bija svaidīti priesteri, iesvētīti, lai kalpotu par priesteriem.

4.

Bet Nadabs un Abijus nomire KUNGA Priekšā svešu Uguni upuredami priekš ta KUNGA iekš tās Sināi Tuksneses un tiem ne bija Dēli tomēr Ēleazars un Itamars bija Priesteri Āroņa sava Tēva Priekšā.

4.

Bet Nadabs un Abijs nomira יהוה priekšā tad, kad tie bija atnesuši Sinaja tuksnesī svešu uguni יהוה priekšā; un tiem nebija dēlu; bet tad Ēleāzars un Itamārs kļuva priesteri sava tēva Ārona priekšā.

5.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu sacidams:

5.

Un יהוה runāja uz Mozu:

6.

Pieved to Levja Cilti un iecel to priekš ta Priestera Āroņa ka tie viņam kalpo.

6.

"Atved šurp Levija cilti un novieto to priestera Ārona priekšā, lai tie viņam kalpotu.

7.

Ka tie viņa sargajamas Lietas un visas Draudzes sargajamas Lietas sarga priekš tās Saiešanas Telts kalpodami pie  tās Telts Darbiem.

7.

Lai tie veic visu, kas viņam un visai draudzei jākārto Saiešanas telts priekšā, svētā mājokļa kalpošanā.

8.

Un ka tie visus Saiešanas Telts Rīkus glabo un visas sargajamas Lietas to Israēļa Bērnu sarga kalpodami pie  tās Telts Darbiem.

8.

Un viņi lai rūpējas par visiem Saiešanas telts piederumiem un lai kopj visu, kas kopjams Israēla bērniem, stāvēdami svētā mājokļa kalpošanā.

9.

Tev tad būs tos Levitus Āroņam un viņa Dēliem dot tie ir doti tie ir viņam doti no tiem Israēļa Bērniem.

9.

Un nodod levītus Āronam un viņa dēliem; tie viņam ir nodoti no Israēla bērniem.

10.

Bet Āronu un viņa Dēlus būs tev iecelt ka tie to svētu Amatu sarga un tas Svešinieks kas pieies tam būs mirt.

10.

Bet Ārons un viņa dēli tev jāuzrauga, lai tie godam veiktu priestera pienākumus; bet, ja kāds svešs tiem pieķeras, tad tam jāmirst."

11.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu sacidams:

11.

Un יהוה runāja uz Mozu:

12.

Un Es redz es esmu tos Levitus no to Israēļa Bērnu Vidus ņēmis visas Pirmdzimtibas Vietā kas to Māti atpleš no tiem Israēļa Bērniem un tiem Levitiem būs man piederēt.

12.

"Redzi, Es Sev izraudzīju no Israēla bērnu vidus levītus visu to vietā, kas atver mātes miesas kā pirmdzimtie no Israēla bērniem; levīti lai Man pieder.

13.

Jo visi Pirmdzimti man pieder no tās Dienas kad es visus Pirmdzimušus Egiptes Zemē nositu esmu es sev visus Pirmsimušus Israēļa Starpā svētījis no Cilvēkiem līdz Lopiem tiem būs man piederēt Es esmu tas KUNGS.

13.

Jo Man pieder visi pirmdzimušie no tās dienas, kad Es Ēģiptes zemē nogalināju visus pirmdzimušos; Es esmu Sev svētījis visus pirmdzimušos Israēlā, sākot ar cilvēkiem līdz pat lopiem; tie lai Man pieder,- Es esmu יהוה."

14.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu iekš tās Tuksneses Sināi un sacija:

14.

Un יהוה runāja uz Mozu Sinaja tuksnesī:

15.

Skaiti tos Levja Dēlus pēc savo Tēvu Nama pēc savām Saimēm visus no Vīra-Kārtas kas vienu Mēnesi un vēl vecaki ir tos būs tev skaitīt.

15.

"Saskaiti levītus pēc viņu tēvu namiem un pēc viņu dzimtām, ikvienu vīriešu kārtas, no viena mēneša veca un vecākus par tiem,- tos saskaiti."

16.

Un Mozus skaitija tos pēc ta KUNGA Vārdu itin kā viņam bija pavēlēts.

16.

Un Mozus tos saskaitīja יהוה priekšā, kā Tas viņam bija pavēlējis.

17.

Šie nu ir Levja Bērni ar saviem Vārdiem Geršons un Kāāts un Merarns.

17.

Un šie bija Levija dēli pēc viņu vārdiem: Geršons, Kehats un Merārijs.

18.

Un šie ir Geršoņa Dēlu Vārdi pēc savām Saimēm: Libnus un Simejs.

18.

Un šie ir Geršona dēlu vārdi pēc viņu dzimtām: Libnijs un Šimijs.

19.

Un Kehata Bērni pēc savām Saimēm: Amrams un Iecears Hebrons un Usijels.

19.

Bet Kehata dēli pēc viņu dzimtām bija: Amrāms, Icehars, Hebrons un Usiēls.

20.

Un Merara Dēli pēc savām Saimēm: Maelus un Musus; Šāds ir to Levitu Saimes pēc savu Tēvu Nama.

20.

Un Merārija dēli pēc viņu dzimtām bija: Mahelijs un Mušijs. Šīs ir levītu dzimtas pēc viņu tēvu namiem.

21.

No Geršoņa bija to Libniteru Rads un to Simēiteru Rads šie ir to Geršoniteru Radi.

21.

No Geršona ir Libnija un Šimija dzimtas; tās ir geršoniešu dzimtas.

22.

Viņu Pulki kas skaititi tape visi no Vīra-Kārtas vienu Mēnesi un pāri tie paši skaititi bija septiņtūkstoši un piecsimts.

22.

Un, viņus uzrakstot, skaitot ikvienu no vīriešu kārtas vienu mēnesi vecu un vecākus, viņu skaits bija septiņi tūkstoši pieci simti.

23.

To Geršoniteru Radiem būs pakāļ to Dzīvokli pret Vakaru to Lēģeri apmest.

23.

Geršoniešu dzimtas apmetās aiz svētā mājokļa pret rietumiem.

24.

Un to Geršoniteru tēviska Nama Virsnieks lai ir Ēliasavs Laēļa Dēls.

24.

Un geršoniešu vadonis, cilts vecākais, bija Ēliasafs, Laēla dēls.

25.

Un ta Geršoņa Dēlu sargajams Amats iekš tās Saiešanas Telts lai ir tas Dzīvoklis un ta Telts viņas Telts Durvju Apsegs.

25.

Un Geršona dēlu pienākums Saiešanas teltī bija rūpēties par svēto mājokli un telts jumtu, jumta pārklāju un Saiešanas telts durvju priekškaru,

26.

un tās Pagalma Gardines un tas Apsegs to Pagalma Durvju kas pie  ta Dzīvokļa un pie  ta Altara ir līdz ar viņu Virvēm uz visu viņa Apkopšanu.

26.

par pagalma aizkaru un pārsegu priekš ieejas pagalmā, kas ietvēra no visām pusēm svēto mājokli un altāri, par to virvēm un par visu, kas vien tur bija darāms.

27.

Un no Kehata ir tie Amramiteru Radi un tie Jeceariteru Radi un tie Ēbroniteru Radi un tie Usiēliteru Radi šie ir to Kehata Radi.

27.

Un šīs ir Kehata dzimtas: amramiešu dzimta, jacehariešu dzimta, hebroniešu dzimta un usiēliešu dzimta; tās ir Kehata dzimtas.

28.

Pēc to Pulku visu kas no Vīra-Kārtas bija vienu Mēnesi un pāri bija astoņtūkstoši un sešsimts kas tās svētas Vietas sargajamas Lietas sargaja.

28.

Un, saskaitot visus, kas vīriešu kārtas, kas vienu mēnesi veci un vecāki, to bija astoņi tūkstoši seši simti; viņiem bija uzticēts rūpēties par svētnīcu.

29.

Tiem Kehata Dēlu Radiem būs klāt ta Dzīvokļa pret Dienas-Vidus pusi to Lēģeri apmest.

29.

Un kehatiešu dzimtas uzcēla savas teltis pie svētā mājokļa sānu pusē pret dienvidiem.

30.

Un to Kehata Radu tēviska Nama Virsnieks lai ir Ēlicavans Usijeļa Dēls.

30.

Un visu kehatiešu vadonis, cilts vecākais, bija Ēlisafans, Usiēla dēls.

31.

Un tie lai sarga to Šķirstu un to Galdu un to Lukturi un tos Altarus un tās svētas Vietas Rīkus ar ko viņi to Darbu dara un to Priekšvelkamu un visu kas viņa Darbošanai pie nāk.

31.

Un viņu pienākums bija rūpēties par šķirstu, galdu, lukturi, altāri un visiem svētnīcas piederumiem, ko tajā kalpojot lieto, par priekškaru un visu, kas vien tur bija darāms.

32.

Un to Levitisku Virsnieku Virsnieks lai ir Ēleazars Āroņa Dēls tas Priesteris viņa Uzraudzišana lai ir uz tiem kas tās svētas Vietas sargajamas Lietas sarga.

32.

Bet levītu augstākais vadonis bija Ārona dēls, priesteris Ēleāzars; viņš ir uzraugs pār tiem, kas rūpējas par svētnīcas kopšanu.

33.

No Merara ir to Maēliteru Radi un to Musiteru Radi. Šie ir tie Radi no Merara.

33.

No Merārija dzimtas ir cēlusies Mahelija dzimta un Mušija dzimta; tās ir merāriešu dzimtas.

34.

Un viņa Pulks kas skaitīts tape visi no Vīra Kārtas vienu Mēnesi un pāri veci bija četrtūkstoši un divisimts.

34.

Un saskaitīto, skaitot visus, kas vīriešu kārtas, no viena mēneša vecus un vecākus, bija seši tūkstoši divi simti.

35.

Un to Radu nu Merara tēviska Nama Virsnieks lai ir Curiēls Abikāiļa Dēls tiem būs klāt ta Dzīvokļa pret Ziemeli to Lēģeri apmest.

35.

Bet merāriešu vadonis, cilts vecākais, bija Cūriēls, Abihaila dēls. Viņi apmetās pie svētā mājokļa pret ziemeļiem.

36.

Un Merara Dēliem būs uzraudzīt un sargāt ta Dzīvokļa Galdus un viņa Kārtis un viņa Stabus un viņa Kājas un visus viņa Rīkus un visu kas viņa Darbošanai pie nāk.

36.

Un Merārija dēlu pienākums bija rūpēties par svētā mājokļa dēļiem, par aizšaujamām bultām, par stabiem ar to kājām, par visiem darba rīkiem un visu, kas vien tur bija darāms,

37.

Kā ari tos Pagalma Stabus apkārt un viņu Kājas un viņa Nagles un viņa Virves.

37.

kā arī par pagalma stabiem visapkārt un to kājām, mietiem un virvēm.

38.

Tiem nu kam Dzīvekļa Priekšā pret Rītiem priekš tās Saiešanas Telts pret Rītiem to Lēģeri būs apmest tie ir Mozus un Ārons ar saviem Dēliem tās svētas Vietas sargajamas Lietas sargadami to Israēļa Bērnu Sargašanas Vietā un tas Svešinieks kas tur pieiet tam būs mirt.

38.

Un tie, kas novietojās svētā mājokļa priekšā pret austrumiem jeb no Saiešanas telts pret saules lēktu, bija Mozus un Ārons ar saviem dēliem, kam bija jāveic un jākārto kalpošana svētnīcā, proti, viss, par ko rūpēties bija visu Israēla bērnu pienākums. Bet svešiniekam, ja tas neatļauti būtu kalpojis, bija jāmirst.

39.

Visi Levitu Pulki ko Mozus un Ārons skaitija uz ta KUNGA Vārdu pēc viņu Radiem visi no Vīra-Kārtas no tiem Israēļa Bērniem vienu Mēnesi un pāri bija dividesmits divi tūkstoši.

39.

Viss levītu skaits, ko Mozus un Ārons uz יהוה pavēli pēc viņu dzimtām saskaitīja, skaitot visus, kas vīriešu kārtas, kas vienu mēnesi veci un vecāki, bija divdesmit divi tūkstoši.

40.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu: Skaiti visus Pirmdzimušus no Vīra-Kārtas no Israēļa Bērniem vienu Mēnesi un pāri un dabu viņu Vārdo Pulku.

40.

Un יהוה sacīja uz Mozu: "Saskaiti visus Israēla bērnu vīriešu kārtas pirmdzimtos, kas vienu mēnesi veci un vecāki, un uzraksti tos pēc vārdiem.

41.

Un tev būs tos Levitus priekš man ņemt (es esmu tas KUNGS) visu Pirmdzimtu Vietā no tiem Israēļa Bērniem un to Levitu Lopus visu Pirmdzimtu Vietā no tiem Israēļa Bērnu Lopiem.

41.

Un Sev Es izraugu levītus visu Israēla bērnu pirmdzimto vietā un levītu lopus visu pirmatnesto Israēla bērnu lopu vietā."

42.

Tad skaitija Mozus itin kā tas KUNGS tam bij pavēlejis visus Pirmdzimtus a Bērniem.

42.

Un Mozus skaitīja, kā יהוה viņam bija pavēlējis, visus Israēla bērnu pirmdzimtos.

43.

Un visi Pirmdzimti no Vīra-Kārtas pēc to Vārdo pulku vienu Mēnesi un pāri itin kā tie skaititi tape bija dividesmits divi tūkstoši divisimts septiņdesmit un trīs.

43.

Un visu vīriešu kārtas pirmdzimto, skaitot pēc vārdiem tos, kas vienu mēnesi veci un vecāki, kopā bija divdesmit divi tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs.

44.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu sacidams:

44.

Un יהוה sacīja uz Mozu:

45.

Ņem tos Levitus visu Israēļa Bērnu Pirmdzimto Vietā un to Levitu Lopus viņu Lopu Vietā; Jo tiem Levitiem būs man piederēt. Es esmu tas KUNGS.

45.

"Ņem levītus visu Israēla bērnu pirmdzimto vietā un levītu lopus viņu lopu vietā, jo tiem būs piederēt Man,- Es esmu יהוה.

46.

Bet par tiem divisimtiem un septiņdesmit trim kam būs izpirktiem tapt kas pāri ir pār tiem Levitiem no tiem Israēļa Bērnu Pirmdzimtiem

46.

Bet par tiem divi simti septiņdesmit trim, kam būs tapt izpirktiem, jo šis daudzums pārsniedz levītu skaitu, salīdzinot ar Israēla bērnu pirmdzimto skaitu,

47.

Būs tev par ikvienu Galvu piecus sudraba Sīķeļus ņemt pēc tās svētas Vietas Sīķeli viens Sīķelis ir dividesmits Giera.

47.

tev būs ņemt par ikvienu galvu piecus sudraba seķeļus pēc svētnīcas seķeļu svara, ņem tādu, kur seķelī iet divdesmit geras.

48.

Un tev būs to Naudu Āroņam un viņa Dēliem dot to Izpirkto Naudu kas viņu Starpā pāri ir.

48.

Un šo naudu dod Āronam un viņa dēliem, naudu, ar ko pirmdzimto pārpalikums ir ticis izpirkts."

49.

Tad ņēme Mozus to Ispirkšanas-Naudu no tiem kas pāri pār to Levitu Izpirktiem.

49.

Un Mozus ņēma izpirkšanas naudu no tiem, kas bija pāri palikuši par levītu izpirktiem.

50.

No tiem Israēļa Bērnu Pirmdzimtiem ņēme Viņš to Naudu tūkstošus trīsimts sešdesmits un piec Sīķeļus pēc tās svētas Vietas Sīķeli.

50.

No Israēla bērnu pirmdzimtiem viņš šo naudu ņēma – tūkstoš trīs simti sešdesmit piecus seķeļus pēc svētnīcas seķeļu svara.

51.

Un Mozus deve to Izpirkto Naudu Āroņam un viņa Dēliem pēc ta KUNGA Vārdu itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

51.

Un Mozus deva šo izpirkšanas naudu Āronam un viņa dēliem pēc יהוה pavēles, kā יהוה to Mozum bija norādījis.

Nodaļa: Numeri

Birkas: