4. Mozus grāmata 2. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un uz Āronu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu un Āronu:

2.

Tiem Israēļa Bērniem būs to Lēģeri apmest ikvienam apakš savu Karogu pēc tām Zīmēm savu Tēvu Nama tai Saiešanas Telti preti.

2.

"Ikviens lai apmetas pie sava pulka karoga, pie sava tēva nama zīmes, Israēla bērni visi kopā lai apmetas nometnē iepretim un apkārt Saiešanas teltij.

3.

Pret Rīta puses būs tiem Jūda Lēģera Karogiem pēc saviem Pulkiem apmesties un Nahšonam Aminadaba Dēlam būs Jūda Bērniem par Virsnieku būt.

3.

Pret austrumiem lai apmetas nometnē Jūda zem sava karoga ar saviem pulkiem ar Jūdas cilts vadoni Nahšonu, Aminādaba dēlu.

4.

Ta paša Spēks un viņa Pulki bija septiņdesmit četr tūkstoši un sešsimts.

4.

Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija septiņdesmit četri tūkstoši seši simti.

5.

Un klāt viņu būs tai Isašara Cilti to Lēģeri apmest un Netaneēļam Cuāra Dēlam būs tiem Īsašara Bērniem par Virsnieku būt.

5.

Viņiem blakus lai apmetas Isašara cilts ar Isašara cilts vadoni Neteneēlu, Zuāra dēlu.

6.

Ta paša Spēks un viņa Pulki bija piecdesmits četr tūkstoši un četrdesmit.

6.

Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit četri tūkstoši četri simti.

7.

Un klāt to Cilti Sebulans; un Ēliabam Ēloņa Dēlam būs tiem Sebulaņa Bērniem par Virsnieku būt.

7.

Un tad Zebulona cilts ar Zebulona cilts vadoni Ēliābu, Helona dēlu.

8.

Ta paša Spēks un viņa Pulki bija piecdesmits septiņtūkstoši un četrdesmit.

8.

Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti.

9.

Visi Pulki ta Jūda Lēģera bija simts astoņdesmits un seš tūkstoši un četrdesmit pēc saviem Pulkiem tiem (sacija Dievs) būs papriekšu celties.

9.

Visu Jūdas nometnē kopā saskaitīto bija simts astoņdesmit seši tūkstoši četri simti vīru pēc to karapulkiem; tiem kā pirmajiem jādodas ceļā.

10.

Tam Karogam ta Rūbeņa Lēģera būs pret Dienas Vidus pusi tureties pēc saviem Pulkiem un Ēlecāram Cedeūra Dēlam būs tiem Rūbeņa Bērniem par Virsnieku būt.

10.

Pret dienvidiem lai apmetas Rūbena pulku nometne zem sava karoga ar Rūbena cilts vadoni Ēlicūru, Šedeura dēlu.

11.

Ta paša Spēks un viņa Pulki bija četrdesmits seš tūkstoši un piecsimts.

11.

Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit seši tūkstoši pieci simti.

12.

Un klāt viņu būs tai Zīmeaņa Cilti to Lēģeri apmest un Selumiēlam Curi Sadaja Dēlam būs tiem Zīmeaņa Bērniem par Virsnieku būt.

12.

Viņiem blakus lai apmetas Simeona cilts ar Simeona cilts vadoni Šelumiēlu, Curišadaja dēlu.

13.

Ta paša Spēks un viņa Pulki bija piecdesmits deviņ tūkstoši un trīssimts.

13.

Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti.

14.

Un klāt tai Cilti Gads; Un Ēliasavam Regueļa Dēlam būs tiem Gada Bērniem par Virsnieku būt.

14.

Un Gada cilts ar Gada cilts vadoni Ēliasafu, Deguēla dēlu.

15.

Ta paša Spēks un viņa Pulki bija četrsmits piec tūkstoši un sešsimts un piecdesmits.

15.

Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit vīru.

16.

Visi Pulki ta Rūbeņa Lēģera bija simts piecdesmits un vien tūkstoši četrdesmit un piecdesmits pēc saviem Pulkiem un tiem būs otrā Pulkā celties.

16.

Visu Rūbena nometnē kopā saskaitīto bija simts piecdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit vīru pēc viņu karapulkiem; tiem kā otrajiem jādodas ceļā.

17.

Pēc to būs tai Saiešanas Telti celties ar to Levitu Lēģeri starp tiem Lēģeriem itin ka tie to Lēģeri apmet ta būs tiem celties ikvienam savā Vietā pēc viņu Karogiem.

17.

Pēc tam lai dodas ceļā Saiešanas telts ar levītu nometni, kas atrodas pārējo nometņu vidū; kā tie ir nometušies nometnē, tā arī viņiem ir jāceļas, ikviens lai apmetas savā tam norādītā vietā pie sava pulka karoga.

18.

Ta Evrāima Lēģera Karogam būs pret Vakaru būt pēc saviem Pulkiem un Ēlisamam Amiuda Dēlam būs Evrāima Bērniem par Virsnieku būt.

18.

Pret rietumiem lai apmetas Efraima pulku nometne zem sava karoga ar Efraima cilts vadoni Elišāmu, Amihuda dēlu.

19.

Ta paša Spēks un viņa Pulki bija četrdesmits tūkstoši un piecsimts.

19.

Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit tūkstoši pieci simti.

20.

Un klāt viņu būs Manasus Cilts un Gamliēlam Bedacura Dēlam būs tiem Manasus Bērniem par Virsnieku būt.

20.

Viņiem blakus Manases cilts ar Manases cilts vadoni Gamaliēlu, Pedacūra dēlu.

21.

Ta paša Spēks un viņa Pulki bija trīsdesmit divi tūkstoši un divisimts.

21.

Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija trīsdesmit divi tūkstoši divi simti.

22.

Un tad būs Benjamiņa Cilts; Un Abidanam Gideoņa Dēlam būs tiem Benjamiņa Bērniem par Virsnieku būt.

22.

Un tad Benjamīna cilts ar Benjamīna cilts vadoni Abidanu, Gideona dēlu.

23.

Ta paša Spēks un viņa Pulki bija trīsdesmit piec tūkstoši un četsimts.

23.

Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti.

24.

Visi Pulki ta Evrāima Lēģera bija simts un astoņtūkstoši un simts pēc saviem Pulkiem un tiem būs trešā Pulkā celties.

24.

Visu Efraima nometnē saskaitīto kopā bija simts astoņi tūkstoši viens simts pēc saviem karapulkiem; tiem kā trešajiem jādodas ceļā.

25.

Tam Karogam ta Danna Lēģera būs pret Ziemeli būt pēc saviem Pulkiem un Akiēzeram Ammi Sadaja Dēlam būs tiem Danna Bērniem par Virsnieku būt.

25.

Pret ziemeļiem lai apmetas Dana pulka nometne zem sava karoga ar Dana cilts vadoni Ahiēzeru, Amišadaja dēlu.

26.

Ta paša Spēks un viņa Pulki bija sešdesmits divi tūkstoši un septiņsimts.

26.

Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti.

27.

Un klāt viņu būs Ašera Cilts un Pagiēlam Okrana Dēlam būs tiem Ašera Bērniem par Virsnieku būt.

27.

Viņiem blakus lai apmetas Ašera cilts ar Ašera cilts vadoni Pagiēlu, Ohrana dēlu.

28.

Ta paša Spēks un viņa Pulki bija četrdesmits vien tūkstoši un piecsimts.

28.

Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit viens tūkstotis pieci simti.

29.

Un tad būs Navtaļa Cilts un Akiram Ēnaņa Dēlam būs tiem Navtaļa Bērniem par Virsnieku būt.

29.

Un tad Naftaļa cilts ar Naftaļa cilts vadoni Ahīru, Einana dēlu.

30.

Ta paša Spēks un viņa Pulki bija piecdesmits trīs tūkstoši un četrdesmit.

30.

Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit trīs tūkstoši četri simti.

31.

Visi Pulki ta Danna Lēģera bija simts piecdesmits un septiņ tūkstoši un sešisimts tiem būs no pakāļenes celties pēc saviem Karogiem.

31.

Visu Dana nometnē kopā saskaitīto bija simts piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti; tiem būs kā pēdējiem doties ceļā zem savu pulku karogiem."

32.

Še ir to Israēļa Bērnu Pulki pēc savo Tēvu Nama visi Pulki to Lēģeru ar savu Spēku bija sešisimts tūkstoši trīs tūkstoši piecsimts un piecdesmits.

32.

Šie ir Israēla bērnu saskaitītie pēc viņu tēvu namiem; visi, kas tika saskaitīti nometnē pēc viņu karapulkiem, seši simti trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit vīru.

33.

Bet tie Leviti ne tape ar tiem Israēļa Bērniem skaititi itin kā tas KUNGS Mozum bija pavēlejis.

33.

Bet levīti netika ieskaitīti Israēla bērnu kopumā, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

34.

Un Israēļa Bērni darija pēc visu ko tas KUNGS Mozum bij pavēlejis tā apmete tie Lēģeri pēc saviem Karogiem un tā uzcēlās viņi ikkatrs pēc savu Radu pēc savo Tēvu Nama.

34.

Un Israēla bērni izpildīja visu tā, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis; tā viņi apmetās pie saviem cilšu karogiem, un tā tie cēlās un atkal devās ceļā, ikviens pie savas cilts un pie sava tēvu nama.

Nodaļa: Numeri

Birkas: