3. Mozus grāmata 17. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu:

2.

Runa uz Āronu un uz viņa Dēliem un uz visiem Israēļa Bērniem un saki uz tiem: Šis ir tas Vārds ko tas KUNGS pavēlejs sacidams:

2.

"Saki Āronam un viņa dēliem un visiem Israēla bērniem un runā uz tiem: šis ir tas Vārds, ko יהוה ir pavēlējis, teikdams:

3.

Ikviens kas no Israēļa Nama Lēģerī kādu Vērsi jeb Teļu jeb Kazu nokaus jeb ko āra priekš Lēģera nokaus.

3.

ikvienu vīru no Israēla nama, kas nometnē ir nokāvis vērsi vai jēru, vai kazu vai arī ko nokāvis ārpus nometnes

4.

Un to ne nesīs priekš tās Saiešanas Telts Durvim upuredams tam KUNGAM vienu Upuri priekš ta KUNGA Dzīvokļa tam Vīram taps tas Asins pielāgadīts it kā būtu viņš Asini izlējis tapēc būs tam Vīram izdeldetam tapt no saviem Ļaudim.

4.

un nav to ienesis Saiešanas telts durvīs, lai to kā dāvinājuma upuri יהוה pienestu  יהוה mājokļa priekšā, tādam vīram asinis taps pieskaitītas, it kā viņš būtu asinis izlējis; tāpēc tam vīram būs tapt iznīcinātam no savas tautas vidus.

5.

Tādēļ kad Israēļa Bērni savus Upurus nes ko tie uz Tīrumu nokauj ka tiem būs tos tam KUNGAM pie nest priekš tās Saiešanas Telts Durvim pie ta Priestera un ka viņiem tos par Pateikšanās-Upuriem tam KUNGAM būs nokaut.

5.

Lai Israēla bērni pienes savus kaujamos upurus, ko tie uz lauka grib upurēt, tos lai viņi pienes יהוה Saiešanas telts durvīs, atnesot tos priesterim, lai viņš tos kā savus pateicības upurus upurē יהוה.

6.

Un tam Priesteram būs to Asini uz ta KUNGA Altari priekš tās Saiešanas Telts Durvim slacīt un viņam būs tos Taukus iededzināt par saldu Smaržu tam KUNGAM.

6.

Un priesterim jāslaka asinis uz יהוה altāra pie Saiešanas telts durvīm, tad viņam jāsadedzina tauki kā kvēpināmais upuris יהוה par patīkamu smaržu.

7.

Tiem ari ne būs vairs savus Upurus tiem Jodiem upurēt kam tie ir pakāļ maukojši lai tas viņiem par Likumu ir pie  saviem Pēcnākamiem mūžam.

7.

Un viņiem nebūs vairs upurēt kaujamos upurus ļauniem gariem, kuriem viņi dzenas netikli pakaļ; tas lai ir viņiem par mūžīgu likumu uz viņu cilšu ciltīm.

8.

Saki tad uz viņiem: Ikviens no Israēļa Nama un no tiem Svešiniekiem kas jūsu Starpā kā Svešinieki Mājo kad tas vienu Dedzamu-Upuri jeb citu Upuri grib upurēt.

8.

Saki viņiem: ikvienam vīram no Israēla nama un ikvienam svešiniekam, kas mīt jūsu vidū, kad tas grib upurēt dedzināmo vai kaujamo upuri

9.

Un ne nesīs to priekš tās Saiešanas Telts Durvim sataisidams to pašu tam KUNGAM tam pašam Vīram būs izdeldetam tapt no saviem Ļaudim.

9.

un to nenonesīs pie Saiešanas telts durvīm, lai to sakārtotu kā upuri יהוה, būs tapt izdeldētam no savas tautas.

10.

Un ikviens no Israēļa Nama un no tiem Svešiniekiem kas jūsu Starpā kā Svešinieki Mājo kas jeb kādu Asini ēdis pret to pašu kas to Asini ēdīs celšu es savu Vaigu un izdeldešu to no saviem Ļaudim.

10.

Un ikviens vīrs no Israēla nama un no svešiniekiem, kas mīt jūsu vidū un kas ēd kaut kādas asinis, pret tādu cilvēku Es celšu Savu vaigu, un to Es izdeldēšu no viņa tautas vidus.

11.

Jo tās Miesas Dzīviba ir Asinī kādēļ es to arīdzan jums uz to Altari devis esmu ka jūsas Dvēseles ar to salīdzinatas top jo tas Asins ir kas par to Dvēseli Salīdzinašanu dara.

11.

Jo miesas dvēsele mīt asinīs, tādēļ Es tās jums esmu devis uz altāra, lai jūsu dvēseles tiek salīdzinātas, jo asinis salīdzina dvēseli.

12.

Tādēļ esmu es Israēļa Bērniem sacijs: Ne vienam no jums būs Asini ēst nedz ari tam Svešiniekam kas jūsu Starpā kā Svešinieks Mājo būs Asini ēst.

12.

Tādēļ Es esmu Israēla bērniem sacījis: neviens jūsu vidū nedrīkst ēst asinis! Arī svešinieks, kas mīt jūsu vidū, nedrīkst ēst asinis!

13.

Ikkatram no Israēļa Bērniem un no tiem Svešiniekiem kas jūsu Starpā kā Svešinieki Mājo kas kādu Meža Zvēru jeb Putni medi kas ēdams ir tam būs viņa Asini izliet un to ar Zemi apraust.

13.

Un ikkatram no Israēla bērniem un no svešiniekiem, kas mīt jūsu vidū un medī kādu meža zvēru vai putnu, ko var ēst, tam būs viņa asinis izliet un apraust ar zemi.

14.

Jo tas Asins ir visas Miesas Dzīviba ciekams tas dzīvo tapēc esmu es tiem Israēļa Bērniem sacijs jums ne būs ne kādas Miesas Asini ēst jo visas Miesas Dzīviba ir viņas Asins visam kas to ēd būs izdeldetam tapt.

14.

Jo tā ir ar ikvienas miesas dvēseli – viņas asinis ir viņas dvēsele, tāpēc Es arī esmu sacījis Israēla bērniem: jebkuras dzīvas būtnes asinis ir aizliegts ēst, jo ikvienas miesas dvēsele ir viņas asinīs; ikviens, kas tās ēd, tiks iznīcināts.

15.

Un kurš starp tiem kas taī Zemē dzimuši jeb starp tiem Svešiniekiem vienu Maitu jeb saplositu ēd tam būs savas Drēbes mazgāt un ar Ūdeni pērties un nešķīstam būt līdz Vakaram tad viņš šķīsts taps.

15.

Un ikviens cilvēks, vai tas ir iedzimtais, vai svešinieks, kas ēd maitu vai saplosītu dzīvnieku, tas lai mazgā savas drēbes un arī lai pats mazgājas ūdenī, un lai ir nešķīsts līdz vakaram, pēc tam viņš atkal top šķīsts.

16.

Bet ja viņš (tās) ne mazgās nedz savu Miesu pērs tad būs viņam savu Noziegumu nest.

16.

Bet, ja viņš nemazgā savas drēbes un pats nemazgājas, tad lai viņš pats nes savu vainu."

Nodaļa: Leviticus

Birkas: