3. Mozus grāmata 19. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu:

2.

runa uz visu Israēļa Bērnu Draudzi un saki uz tiem: Jums būs svētītiem būt jo es tas KUNGS jūsu Dievs esmu svēts.

2.

"Runā uz visu Israēla bērnu draudzi un saki viņiem: topiet svēti, tāpēc ka Es, יהוה, jūsu Elohim, esmu svēts!

3.

Ikvienam būs savu Tēvu un savu Māti bīties un manu Dusešanas-Dienu turēt Es esmu tas KUNGS jūsu Dievs.

3.

Ikviens lai bīstas savu māti un savu tēvu un lai ietur Manas sabata dienas,- Es esmu יהוה, jūsu Elohim!

4.

Jums ne būs pie tiem Elkiem griezties un ne kādus lietus Dievus priekš jums darīt Es esmu tas KUNGS jūsu Dievs.

4.

Nezemojieties svešu elku priekšā, nedariet sev izlietus elku tēlus,- Es esmu יהוה, jūsu Elohim!

5.

Un tad jūs vienu Pateikšanās-Upuri tam KUNGAM gribat upurēt tad būs jums to no laba Prāta upurēt.

5.

Un, kad jūs gribat upurēt יהוה pateicības upuri, tad jums to būs upurēt no laba prāta.

6.

Taī Dienā kad jūs to upurejat un otrā Dienā būs jums to ēst bet kas līdz trešai Dienai atliek būs ar Uguni sadedzinatam tapt.

6.

Tanī dienā, kad jūs to upurējat, un nākamajā dienā jums to būs ēst, bet, kas atliek līdz trešajai dienai, tas ir jāsadedzina ugunī.

7.

Un ja kas trešā Dienā ēdin no ta ēdīs tad ir tas viena Negantiba tas ne būs labi patīkams.

7.

Bet, ja kas no tā vēl ēstu trešajā dienā, tad tas ir netīrs ēdiens un nav patīkams.

8.

Un kas no ta ēd tam būs savu Noziegumu nest tapēc ka tas ta KUNGA Svētu ir sagānijs tapēc taps tāds izdeldēts no saviem Ļaudim.

8.

Bet, kas tādu ēd, nes savu noziegumu, jo viņš ir sagānījis to, kas יהוה ir svēts, un šai dvēselei ir jātop izdeldētai no savas tautas vidus.

9.

Kad jūs arīdzan jūsas Zemes Augļus nopļaujat tad tev ne būs tava Tīruma Stūri visai nopļaut nedz to kas no tavas Pļaušanas sakrājams ir visai sakrāt.

9.

Un, kad jūs pļaujat savas zemes ražu, tad tev nebūs pilnīgi nopļaut sava tīruma stūrus, un pļaujas pārpalikumi – atlikušās vārpas – tev nav pilnīgi jāsalasa.

10.

Tev ari ne būs tava Vīna-Dārza Augļus it gluži nolasīt nedz tās nokritušas Ogas tava Vīna-Dārza uzlasīt tam Nabagam un tam Svešiniekam būs tev to pamest Es esmu tas KUNGS jūsu Dievs.

10.

Arī sava vīna dārza augļus tev nebūs pilnīgi nolasīt, nedz uzlasīt sava vīna dārza nobirušās ogas; trūcīgam un svešiniekam tās tev būs atstāt,- Es esmu יהוה, jūsu Elohim!

11.

Jums ne būs zagt nedz melot nedz Viltibu dzīt ne vienam pret savu Tuvaku.

11.

Jums nebūs zagt un nebūs melot, nedz krāpt savu tuvāku.

12.

Jums ari ne būs pie  mana Vārda nepatiesi zvērēt un tava Dieva Vārdu pulgot es esmu tas KUNGS.

12.

Jums nebūs nepatiesi zvērēt pie Mana VĀRDA, ka tu neapgāni sava Elohim VĀRDU,- Es esmu יהוה!

13.

Tev ne būs tavu Tuvaku pievilt nedz aplaupīt ta Algādža Algai ne būs pie  tevis līdz Rītam palikt.

13.

Tev nebūs pievilt savu tuvāku un nebūs viņu aplaupīt; tava algādža algai nebūs pie tevis palikt pa nakti līdz rītam.

14.

Tev ne būs tam Kurlam lādēt nedz Aklam ko Ceļā mest bet tev būs no tava Dieva bīties es esmu tas KUNGS.

14.

Tev nebūs kurlu lādēt, nedz aklajam likt šķērsli ceļā, bet tev būs bīties savu Elohim,- Es esmu יהוה!

15.

Jums ne būs Tiesā Netaisnibu darīt tev ne būs ta Zemāka Vaigu nievāt nedz ta Augstaka Vaigu Godāt ar Taisnibu būs tev tavu Tuvaku tiesāt.

15.

Jums nebūs pieļaut tiesā netaisnību; tev nebūs zemākā vaigu nievāt un tev nav godbijībā jābīstas lielais, bet tiesā taisnīgi savu tuvāku.

16.

Tev ne būs kā Aprunātajam staigāt starp taviem Ļaudim tev ne būs pret tava Tuvaka Asini tureties es esmu tas KUNGS.

16.

Nestaigā apkārt ar nolūku celt ļaunu slavu savā tautā un netīko pēc sava tuvāka dzīvības,- Es esmu יהוה!

17.

Tev ne būs savu Brāli tavā Sirdī nīdēt bet ar Vārdiem pārmācīt tavu Tuvaku ka tev viņa dēļ ne ir Grēki janes.

17.

Tev nebūs savu brāli ienīst savā sirdī, bet pamācīdams pamāci savu tuvāku, lai tev nav viņa dēļ jānes grēks.

18.

Tev ne būs atriebties nedz Dusmibu turēt pret tavu Ļaužu Bērniem bet tev būs tavu Tuvaku mīļot kā sev pašu ea esmu tas KUNGS.

18.

Tev nebūs atriebties, nedz nemitīgi dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu,- Es esmu יהוה!

19.

Manus Likumus būs jums turēt tev ne būs tavus Lopus ar Lopiem no citas Kārtas likt sajaukties tavu Tīrumu tev ne būs ar dažādu Mistru apsēt un Drēbēm no divejada Auduma linna un villaiņa ne būs uz tavu Miesu nākt.

19.

Manus likumus jums būs turēt; saviem lopiem tev nebūs likt sajaukties ar lopiem no citas kārtas; savu tīrumu tev nebūs apsēt ar divējādu sēklu, un apģērbu no auduma, kas austs no vilnas un liniem, nevelc uz savu miesu.

20.

Kad Vīrs pie  kādas Sievas gulēs un to apgrūtina un ta viena Kalpone ir kas no ta Vīra apsmieta un visai ne atpirkta ir un viņai ne kāda Atsvabinašana dota ir tiem būs šaustiem tapt bet mirt tiem ne būs jo ta ne ir svabada bijusi.

20.

Kad vīrs guļ pie kādas sievas, kas ir kalpone, citam vīram saderēta, bet nav nedz atpirkta, nedz atlaista svabada, tad abi jāsoda, tomēr ne ar nāvi, jo viņa nav bijusi brīva.

21.

Un viņam būs savu Noziedzības-Upuri tam KUNGAM pie nest priekš tās Saiešanas Telts Durvim vienu Aunu par Noziedzības-Upuri.

21.

Un viņš lai pienes יהוה savas vainas izpirkšanas upuri pie Saiešanas telts durvīm, auns tam ir jāatnes vainas izpirkšanai.

22.

Un tam Priesteram būs ar ta Noziedzības-Upura Aunu priekš ta KUNGA par viņu Salīdzinašanu darīt viņa Grēku dēļ ko viņš darijs ir tad notiks viņam savu Grēku Piedošana ko viņš darijs.

22.

Un ar to vainas izpirkšanas upura aunu priesteris lai izdara salīdzināšanu יהוה  priekšā par viņa grēku, ar ko viņš ir apgrēkojies; viņš lai saņem piedošanu par savu grēku, ar ko tas bija apgrēkojies.

23.

Kad jūs arīdzan taī Zemē nāksiet un dēstisiet visadus Kokus par Baribu tad būs jums viņu Priekšādu viņu Augļus apgraizīt trīs Gadus būs tiem jums neapgraizitiem būt jums ne būs no tiem ēst.

23.

Un, kad jūs būsit nonākuši tanī zemē un sāksit dēstīt visādus ēdamu augļu kokus, tad jums to augļi ir jātur it kā neapgraizīti; trīs gadus turiet tos par neapgraizītiem, un jums nebūs tos ēst.

24.

Bet cetortā Gadā būs visiem viņa Augļiem svētītiem būt par Teikšanu tam KUNGAM.

24.

Bet ceturtajā gadā visiem viņu augļiem būs būt svētiem par gaviļu dienas upuri יהוה.

25.

Un piektā Gadā būs jums viņa Augļus ēst tādēļ ka viņu Augļi priekš jums vairojās Es esmu tas KUNGS jūsu Dievs.

25.

Bet piektajā gadā jums būs ēst no viņu augļiem, lai turpmāk jums tie kļūst par bagātu ražu,- Es esmu יהוה, jūsu Elohim!

26.

Jums ne būs ne ko ar Asini ēst jums ne būs Zīlēt nedz liekus Laikus izvēlēt.

26.

Jums nebūs neko ēst, kas satur asinis. Jums nebūs zīlēt, nedz burt.

27.

Jums ne būs jūsas Galvas Matus apkārt apgriezt nedz tavas Bārdas Matus visai nodzīt.

27.

Jums nebūs apaļi apcirpt galvas matus, nedz apgriezt savu bārdu.

28.

Jums ne būs kāda Miroņa dēļ ne kādu Zīmi jūsā Miesā iegriezt nedz kādu Rakstu viena Mērķa jums iespiest Es esmu tas KUNGS.

28.

Par piemiņu mirušajiem jums nebūs iegriezt zīmes savā miesā, nedz savās miesās iededzināt rakstus,- Es esmu יהוה!

29.

Tev ne būs tavu Meitu sagānīt viņu pie Maucibas turedams ka ta Zeme Maucibu ne dzen un ka ta Zeme ar Blēdibu ne top pie pildita.

29.

Tev nebūs apgānīt savu meitu, ļaujot viņai piekopt netiklību, lai zeme netop netikla un lai zeme nepildās ar negantību.

30.

Jums būs manas Dusešanas-Dienas turēt un manu svētu Vietu bīties Es esmu tas KUNGS.

30.

Turiet Manus sabatus un bīstieties Manu svēto vietu,- Es esmu יהוה!

31.

Jums ne būs griezties pie  Zīlniekiem nedz Paredzetajiem ne meklejiet tos sagānidamies pie  viņiem Es esmu tas KUNGS jūsu Dievs.

31.

Negriezieties pie pareģiem, netaujājiet zīlniekus; nemeklējiet tos, ka jūs ar tiem nesagānāties,- Es esmu יהוה, jūsu Elohim!

32.

Priekš sirmas Galvas tev būs uzcelties un ta Veca Vaiga Godāt un priekš tava Dieva bīties Es esmu tas KUNGS.

32.

Sirmas galvas priekšā tev būs piecelties, un godini vecu cilvēku, bīsties sava Elohim,- Es esmu יהוה!

33.

Un kad viens Svešinieks pie  tev jūsu Zemē mitīs tad jums ne būs viņam grūti darīt.

33.

Bet, ja jūsu zemē pie jums piemājo svešinieks, tad jums nebūs viņu apspiest.

34.

Tam Svešiniekam kas pie  jums kā Svešinieks Mājo būs jūsu Starpā līdz tam būt kas taī Zemē dzimis tev būs viņu mīļot kā sev pašu jo jūs esat Svešinieki bijuši Egiptes-Zemē Es esmu tas KUNGS jūsu Dievs.

34.

Lai svešinieks, kas jūsu vidū piemīt, jums būtu kā viens no jūsu pašu iedzimtajiem; tev viņu būs mīlēt kā sevi pašu, jo jūs esat bijuši svešinieki Ēģiptes zemē,- Es esmu יהוה, jūsu Elohim!

35.

Jums ne būs Tiesā ne kādu Netaisnibu darīt ar Olekti Svaru un Mēru.

35.

Nedariet tiesā netaisnību nedz ar olekti, nedz ar svaru, nedz ar tilpuma mēru.

36.

Jums būs vienu taisnu Svaru taisnus Podus un taisnu Pūru un Stopu turēt es esmu tas KUNGS jūsu Dievs kas es jūs no Egiptes Zemes izvedis esmu.

36.

Jums būs turēt taisnu svaru, atsvari lai ir pareizi, arī taisnus labības un šķidrumu mērus,- Es esmu יהוה, jūsu Elohim, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes.

37.

Tapēc būs jums visus manus Likumus un visas manas Tiesas turēt un darīt Es esmu tas KUNGS.

37.

Un turiet visus Manus likumus un Manas tiesas un pildiet tos,- Es esmu יהוה!"

Nodaļa: Leviticus

Birkas: