3. Mozus grāmata 20. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu:

2.

Tev būs ari uz Israēļa Bērniem sacīt: Ikvienam no Israēļa Bērniem un no tiem Svešiniekiem kas Israēļa Starpā mīt kas no sava Dzimuma tam Molokam dod tam būs nokautam tapt tiem Ļaudim tās Zemes būs viņu ar Akmiņiem nomētāt.

2.

"Saki Israēla bērniem: ikvienu no Israēla cilts un no svešiniekiem, kas mīt Israēla vidū, kas no sava dzimuma dod kādu Moloham, to būs nonāvēt; zemes ļaudīm būs viņu nomētāt ar akmeņiem.

3.

Un es celšu savu Vaigu pret to pašu Vīru un izdeldešu to no savu Ļaužu Vidus tapēc ka tas no sava Dzimuma tam Molokam devis ir nešķīstu daridams manu svētu Vietu un sagānidams manu svētu Vārdu.

3.

Un Es pacelšu dusmās Savu vaigu uz šo vīru un to izdeldēšu no viņa tautas, tāpēc ka tas no saviem pēcnācējiem ir upurējis Moloham, tā nešķīstu darīdams Manu svētumu un apgānīdams Manu svēto VĀRDU.

4.

Un ja tie Ļaudis tanī Zemē tīšu pēc to ne lūko kad tas no sava Dzimuma tam Molokam dod ka tie viņu ne nokauj.

4.

Un, ja zemes ļaudis vienaldzīgi, savas acis nolaižot, šādu vīru negribētu tiesāt par to, ka viņš kādu no saviem pēcnācējiem atdevis Moloham, un negribētu, ka viņu nonāvētu,

5.

Tad celšu es savu Vaigu pret to Vīru un pret viņa Saimi un izdeldešu to un visus kas viņam pakāļ maukos pakāļ maukodami tam Molokam no viņa Ļaužu Vidus.

5.

tad Es dusmās pacelšu Savu vaigu pret šo vīru un viņa cilti un Es to izdeldēšu no viņa tautas vidus, viņu un visus tos, kas tam netikli dzenas pakaļ, lai piekoptu netiklību ar Molohu.

6.

Kad kas laban pie  Zīlniekiem un Paredzetajiem griezisies viņiem pakāļ maukodams pret to pašu celšu es savu Vaigu un izdeldešu to no viņa Ļaužu Vidus.

6.

Un, kas griezīsies pie zīlniekiem un pareģiem, lai ar tiem kopā ielaistos netiklībā, to Es uzlūkošu ar dusmīgu vaigu un viņu izdeldēšu no viņa tautas vidus.

7.

Tapēc svētījieties un Esiet svētī jo es esmu tas KUNGS jūsu Dievs.

7.

Tāpēc svētījieties un kļūstiet svēti, jo Es esmu יהוה, jūsu Elohim.

8.

Un turajt manus Likumus un darajt tos Es esmu tas KUNGS kas jūs svētī.

8.

Un turiet Manus likumus un pildiet tos,- Es esmu יהוה, kas liek jums būt svētiem!

9.

Ja jeb kas savam Tēvam jeb savai Mātei lād tam būs nokautam tapt viņš ir savam Tēvam jeb savai Mātei lādejs viņa Asins lai uz to paliek.

9.

Ikvienam cilvēkam, kas savu tēvu vai savu māti nolād, tam ir mirtin jāmirst, jo viņš savu tēvu vai savu māti ir nolādējis; viņa asinis lai paliek uz viņa.

10.

Un kad kāds Vīrs ar citā Sievu to Laulibu pārkāpj tam būs nokautam tapt tapēc ka viņš ar sava Tuvaka Sievu to Laulibu ir pārkāpis tik labi tas Pārkāpejs kā ta Pārkāpeja.

10.

Un, kad kāds vīrs laulību pārkāpj ar precētu sievu un kad viņš laulību pārkāpj ar sava tuvāka sievu, tie ir jānodod nāvei, un viņiem ir mirtin jāmirst – gan pavedējam, gan pavestajai.

11.

Un tas Vīrs kas pie sava Tēva Sievas gul tas atsedz sava Tēva Kaunumu tiem abim būs nokautiem tapt lai viņu Asins uz tiem paliek.

11.

Un ikvienam vīram, kas guļ ar sava tēva sievu, atsegdams sava tēva kaunumu, kopā ar to ir jāmirst, lai viņu abu asinsgrēks uz tiem paliek.

12.

Ir kurš Vīrs pie savas Vedekles gul tiem abim būs nokautiem tapt tie dara vienu negantu Sajaukšanu lai viņu Asins uz tiem paliek.

12.

Un, ja kāds vīrs guļ ar savu vedeklu, tad tiem abiem ir mirtin jāmirst, jo viņi abi ir izdarījuši nešķīstību; un lai viņu asinis paliek uz viņiem.

13.

Ja arīdzan Vīrs pie Vīra gul it kā pie Sievas tie abi ir vienu Negantibu darijši abim būs nokautiem tapt lai viņu Asins uz tiem paliek.

13.

Ja vīrs guļ kopā ar vīru, kā tikai mēdz gulēt ar sievu, tad tie abi ir izdarījuši negantību, tiem abiem ir mirtin jāmirst; un lai viņu asinis paliek uz viņiem.

14.

Un kurš Vīrs vienu Sievu un viņas Māti ņem ta ir viena neganta Lieta viņu līdz ar viņām būs ar Uguni sadedzināt ka nekāda Blēdiba jūsu Starpā esoti.

14.

Un, ja kāds vīrs ņem sievu un arī tās māti, tā ir negantība; viņu līdz ar abām sievām būs ar uguni sadedzināt, lai jūsu vidū nepaliek negantība.

15.

Un ja kāds Vīrs pie  kāda Lopa gul tam būs nokautam tapt un jums būs ari to Lopu nokaut.

15.

Un, ja kāds vīrs kopojas ar lopu, tad viņam ir mirtin jāmirst, un arī lopam ir jātop nokautam.

16.

Tā pat arīdzan ja viena Sieva pie jebkāda Lopa nāk ar viņu sajaukdamies tad būs jums to Sievu un to Lopu nokaut tiem būs nokautiem tapt lai viņu Asins uz tiem paliek.

16.

Un tāpat arīdzan, ja sieva tuvojas dzīvniekam, lai tiktu no tā apieta, tad viņai jātiek kautin nokautai, tāpat arī tam dzīvniekam; tiem jāmirst; un lai viņu asinis paliek uz tiem.

17.

Un ja kāds Vīrs savu Māsu ņem sava Tēva Meitu jeb savas Mātes Meitu un tas viņas Kaunumu lūko un ta viņa Kaunumu lūko ta ir viena bezkauniga Lieta tapēc būs tiem no savu Ļaužu Bērnu Acīm izdeldetam tapt viņš ir savas Māsas Kaunumu atsedzis tam būs savu Noziegumu nest.

17.

Un, ja kāds vīrs ņem savu māsu, sava tēva meitu vai savas mātes meitu, un tas lūko viņas kaunumu, un viņa lūko tā kaunumu, tad tas ir asinskauns, un tādiem jātop iznīcinātiem savas tautas acu priekšā, jo viņš ir atsedzis savas māsas kaunumu; viņam būs nest savu noziegumu.

18.

Un ja viens Vīrs pie  kādas Sievas gul kurai uz Drānām ir un atsedz viņas Kaunumu un atdara viņas Avotu un ši pati savu Asins Avotu atsadz tad būs tiem abim izdeltiem tapt no saviem Ļaudim.

18.

Ja kāds vīrs guļ pie sievas, kas ir slima, un viņš atsedz tās kaunumu, atdarīdams viņas asins avotu, un viņa tam atver savu asins avotu, tad tie abi ir iznīcināmi no savas tautas vidus.

19.

Tavas Mātes Māsas un tava Tēva Māsas Kaunumu tev ne būs atsegt jo tāds ir savu Asins-Radnieci atsedzis tiem būs savu Noziegumu nest.

19.

Un tāpat arī savas mātes māsas un sava tēva māsas kaunumu tev nebūs atsegt, jo, kas to dara, tas ir padarījis kaunu, atsegdams savu asinsradinieci; tiem būs nest savu noziegumu.

20.

Ja ari viens Vīrs pie  sava Tēva-Brāļa Sievas gul tas ir sava Tēva-Brāļa Kaunumu atsedzis tiem būs savus Grēkus nest bez Bērniem būs tiem nomirt.

20.

Vīrs, kas guļ ar sava tēvoča sievu, tas ir atsedzis sava tēvoča kaunumu, tiem viņu grēks ir jānes; tiem būs jānomirst bez bērniem.

21.

Un ja viens Vīrs sava Brāļa Sievu ņem ta ir viena bezkauniga Lieta tas ir sava Brāļa Kaunumu atsedzis tiem būs bez Bērniem būt.

21.

Un, ja vīrs ņem sava brāļa sievu, tā ir nešķīstība, viņš ar to ir atsedzis sava brāļa kaunumu; tiem būs palikt bez bērniem.

22.

Turajt tad visus manus Likumus un visas manas Tiesas un darajt pēc tiem ka ta Zeme kurp es jūs vedu jūs ne izvemj kad jūs iekš tās dzīvojat.

22.

Turiet visus Manus likumus un Manas taisnās tiesas un dariet pēc tiem, ka jūs neizspļauj zeme, uz kuru Es jūs vedu, lai jūs tur dzīvotu.

23.

Un ne Stajgajt iekš to Pagaņu Likumiem ko es jūsu Priekšā izdzīšu jo visas šās Lietas ir tie darijši tapēc esmu es viņu apnicis.

23.

Un nestaigājiet to tautu likumos, kuras Es aizsūtu prom no jums, jo tie to visu ir darījuši, bet Es apniku ar tiem.

24.

Un es esmu jums sacijs jums būs viņu Zemi iemantot un es došu jums to ka jūs to iemantojat vienu Zemi kas ar Pienu un Medu tek Es esmu tas KUNGS jūsu Dievs kas es jūs no tiem Pagaņiem atšķīris esmu.

24.

Un Es jums esmu apsolījis: jūs iegūsit īpašumā zemi, un Es jums to došu par dzimtu zemi – zemi, kurā piens un medus tek, – Es esmu יהוה, jūsu Elohim, kas jūs izraudzījis no visām citām tautām.

25.

Tapēc būs jums nošķirt šķīstus Lopus no nešķīstiem un nešķīstus Putnus no šķīstiem: Un jums ne būs jūsas Dvēseles sagānīt pie Lopiem un pie Putniem un pie visa kas virs Zemes lien no ka Es jūs esmu nošķīris un jums būs to par nešķīstu turēt.

25.

Un tāpēc Es esmu darījis atšķirību šķīstu un nešķīstu lopu starpā, arī nešķīstu un šķīstu putnu starpā, ka jums nebūs apgānīt savas dvēseles nedz ar dzīvniekiem, nedz ar putniem, nedz ar kādu radību, kas rāpo zemes virsū, no kā Es jūs esmu nošķīris un ko jums būs turēt par nešķīstu.

26.

Un jums būs man svētītiem būt jo Es tas KUNGS esmu svēts un esmu jūs no tiem Pagaņiem nošķīris ka jūs man piederat.

26.

Un esiet Man svēti, jo Es, יהוה, esmu svēts un Es esmu jūs izraudzījis no tautām, lai jūs Man piederat.

27.

Kad nu kāds Vīrs jeb Sieva Zīlnieks jeb Paredzetajs ir tiem būs nokautiem tapt tie ar Akmiņiem janomēta lai viņu Asins uz tiem paliek.

27.

Bet, ja jūsu vidū, lai tas būtu vīrs vai tā būtu sieva, ja tik jūsu vidū būtu kāds pareģis vai kāds zīlnieks, tad viņiem ir mirtin jāmirst, tie ir ar akmeņiem jānomētā; un lai viņu asinis paliek uz viņiem."

Nodaļa: Leviticus

Birkas: