3. Mozus grāmata 21. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Pēcto sacija tas KUNGS uz Mozu: runa uz tiem Priesteriem Āroņa Dēliem un saki uz tiem: pār vienu Miroņu (vienam Priesteram) ne būs nešķīstu darities starp saviem Ļaudim.

1.

Un יהוה sacīja Mozum: "Runā ar priesteriem, Ārona dēliem, un saki tiem: lai ne pie viena mirušā neviens priesteris savā tautā nepaliek nešķīsts,

2.

Kā vien pār savu Asins Radu kas viņam Tuvu Rads pār viņa Māti un pār viņa Tēvu un pār viņa Dēlu un pār viņa Meitu un pār viņa Brāli.

2.

kā tik vien pie sava asinsrada mirstīgās miesas: pie savas mātes, sava tēva, sava dēla, savas meitas vai sava brāļa

3.

Un pār viņa Māsu kas vēl Jumprava un viņam īstena ir kas pie Vīra vēl ne ir pār to tas var nešķīstu darities.

3.

un pie savas māsas, kas vēl ir jaunava un dzīvo viņa tuvumā, un tai vēl nav bijis vīra – pie tām viņš drīkst palikt nešķīsts.

4.

Tam ne būs pār kādu Virsnieku starp saviem Ļaudim nešķīstu darities.

4.

Bet, kas kļuvis nešķīsts, nevar palikt valdnieks pār savu tautu.

5.

Tiem ne būs uz savu Galvu kādu Pleķi darīt nedz savu Bārdu nodzīt nedz savā Miesā kādas Zīmes iegriezt.

5.

Uz savas galvas viņiem nebūs izdzīt matus, nedz apgriezt savu bārdu, nedz iegriezt kādas zīmes savā miesā.

6.

Tiem būs savam Dievam svētītiem būt un sava Dieva Vārdu tiem ne būs sagānīt jo tie upure ta KUNGA Ugunis sava Dieva Maizi tapēc būs tiem svētītiem būt.

6.

Viņiem jābūt svētiem savam Elohim, un viņi nedrīkst sava Elohim VĀRDU sagānīt, jo viņi ir tie, kas upurē יהוה uguns upurus, viņi kā upuri Elohim atnes maizi; tāpēc viņiem jābūt svētiem.

7.

Vienu Mauku jeb Apsmietu tiem ne būs ņemt nedz vienu Sievu kas no sava Vīra atstādinata ir tiem ne būs ņemt jo tas ir savam Dievam svēts.

7.

Netikli vai piesmietu tiem nebūs apņemt, arī sievu, kas sava vīra atstādināta, viņiem nebūs ņemt, jo viņš ir savam Elohim svēts.

8.

Tapēc būs tev to svētīt jo viņš upure tava Dieva Maizi tam būs tev svētam būt jo es esmu svēts Es tas KUNGS kas jūs svētī.

8.

Tāpēc turi to par svētu, jo viņš ir tas, kas upurē tava Elohim maizi; viņš lai tev ir svēts, jo Es esmu svēts – Es, יהוה, kas liek jums būt svētiem.

9.

Ja nu kāda Priestera Meita iesāk Maucibu dzīt ta sagāna savu Tēvu ar Uguni būs to sadedzināt.

9.

Un, ja kāda priestera meita piekopj netiklību, tad tā sagāna sava tēva svētumu; to būs ar uguni sadedzināt.

10.

Un tas kas Augsts-Priesteris ir starp saviem Brāļiem uz kura Galvuta Svaidišanas-Eļje ir izlieta un ka Roka pildita top tam ne būs savu Galvu atsegt un savas Drēbes ne saplosīt.

10.

Bet augstajam priesterim savu brāļu starpā, kura galva ir svaidīta ar svaidāmo eļļu un kas ticis svaidīts un iesvētīts, un apģērbts ar svētām drēbēm, tas lai audzē brīvi uz savas galvas matus, un viņš lai nesaplēš savas drēbes.

11.

Tam ari ne būs pie  kāda Miroņa nākt ir pār savu Tēvu un savu Māti tam ne būs nešķīstu darities.

11.

Viņš lai neiet ne pie viena miroņa; ne pie sava tēva, ne pie savas mātes tas nedrīkst kļūt nešķīsts.

12.

Un no svētas Vietas tam ne būs iziet ka tas sava Dieva svētu Vietu ne sagāna jo tas Kronis sava Dieva Svaidišanas-Eļje ir uz viņu Es esmu tas KUNGS.

12.

No svētnīcas tas lai neiziet, ka viņš nesagāna sava Elohim svēto vietu, jo viņa Elohim svaidāmās eļļas svētība ir uz viņa galvas,- Es esmu יהוה!

13.

Tam būs ari vienu Jumpravu par Sievu ņemt.

13.

Lai viņš ņem sievu viņas jaunavībā.

14.

Vienu Atraitni jeb Atstādinatu jeb apsmietu Mauku tādu tam ne būs ņemt bet vienu Jumpravu no saviem Ļaudim būs viņam par Sievu ņemt.

14.

Atraitni vai atstādinātu sievu, piesmietu netikli, visas tādas lai viņš neņem; bet lai viņš ņem sev sievu vienīgi no savas tautas jaunavām,

15.

Tam ne būs savu Dzimumu starp saviem Ļaudim sagānīt jo es esmu tas KUNGS kas viņu svētī.

15.

ka viņš savus pēcnācējus savā tautā nesagāna, jo Es esmu יהוה, kas viņu dara svētu."

16.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija.

16.

Un יהוה runāja uz Mozu, sacīdams:

17.

Runa uz Āronu un saki: Ne vienam no tava Dzimuma jūsu Rados kam kāda Vaina būs būs pieiet sava Dieva Maizi upurēt.

17.

"Runā uz Āronu un saki: ja kādam no taviem pēcnācējiem viņu paaudzēs ir kaut kāda vaina, tad tāds lai netuvojas, lai pienestu maizi kā upuri savam Elohim.

18.

Jo ne vienam Vīram kam jeb kāda Vaina ir būs pieiet jepšu tas ir akls jeb tizlis jeb ar nejauku Degunu jeb kam vairak Locekļu ne kā vajaga.

18.

Jo cilvēks, kam vien kāda miesas vaina, lai Man netuvojas – nedz akls, nedz klibs, nedz ar bojātu degunu, nedz arī kroplis,

19.

Jeb viens kam Kāja jeb Roka lūzusi.

19.

nedz arī cilvēks, kam lauzta kāja vai lauzta roka,

20.

Jeb Kupris jeb ar vājām Acīm jeb kam Āda pār Ac ir jeb kam Kraupis jeb kam Kašķis ir jeb kas Kaunumā maitāts.

20.

nedz tāds, kam ir kupris vai kas sevišķi izdilis, nedz tāds, kam balts plankums acu ābolā, nedz kam kraupis, nedz kam ēģiptiešu ēde, nedz kam vaina dzimumorgānos.

21.

Ne vienam Vīram no Āroņa ta Priestera Dzimuma kam jebkāda Vaina ir būs pieiet tos Ugunis priekš ta KUNGA nest viņam ir Vaina viņam ne būs pieiet sava Dieva Maizi upurēt.

21.

Neviens vīrs no priestera Ārona dzimuma, kam vien kāda vaina, lai netuvojas, lai pienestu uguns upurus יהוה priekšā; viņam ir vaina; un viņš lai netuvojas, lai pienestu maizi kā upuri savam Elohim.

22.

Sava Dieva Maizi tik labi no tām vissvētakām kā no tām svētām Lietām var tas ēst.

22.

Bet sava Elohim maizi viņš var ēst, gan no tām vissvētākām, gan no tām svētām dāvanām.

23.

Tomēr pie  ta Priekšvelkama tam ne būs nākt un pie ta Altara ne pieiet tapēc ka viņam Vaina ir ka tas manu svētu Vietu ne sagāna jo es esmu tas KUNGS kas tos svētī.

23.

Bet lai viņš neiet pie priekškara, un lai viņš netuvojas altārim, tāpēc ka viņam ir vaina, lai tas nesagāna Manu svētnīcu, jo Es esmu יהוה, kas dara tos svētus."

24.

Un Mozus runāja to uz Āronu un uz viņa Dēliem un uz visiem Israēļa Bērniem.

24.

Un Mozus to sacīja Āronam un viņa dēliem un visiem Israēla bērniem.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: