3. Mozus grāmata 23. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Pēc to runāja tas KUNGS uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu, sacīdams:

2.

runa uz Israēļa Bērniem un saki uz tiem: ta KUNGA Svētkiem ko jums būs izsaukt būs svētām Sasaukšanām būt šie ir mani Svētki.

2.

"Runā uz Israēla bērniem un saki tiem: šie ir יהוה svētki, kuros jūs tiksit sasaukti un kurus jums būs nosaukt par svētām sapulcēm; šie ir Mani svētki:

3.

Sešas Dienas būs to Darbu darīt bet septita Diena ir ta liela Dusešanas-Diena viena svēta Sasaukšana ne kādu Darbu būs jums darīt ta ir KUNGA Dusešanas Diena visos jūsos Dzīvokļos.

3.

sešās dienās padari savu darbu, bet septītā diena ir vissvētākais sabats, tā tiek saukta par svētu; nevienu darbu jums tanī nebūs darīt; tā ir sabata diena יהוה it visos jūsu mājokļos.

4.

Šie ir ta KUNGA nolikti Svētki tās svētas Sasaukšanās ko jums būs izsaukt savā nosacitā Laikā.

4.

Šie ir יהוה noliktie svētki, svētās sapulces, kurās jums jātiek sasauktiem kopā savos svētku laikos:

5.

Pirmā Mēnesī cetortā padesmitā Mēnes Dienā ap Vakara Laiku ir ta KUNGA Pasa-Svētki.

5.

pirmajā mēnesī četrpadsmitās dienas pievakarē, tie ir יהוה Pashā svētki.

6.

Un piektā padesmitā Dienā taī pašā Mēnesī ir to neraudzetu Maizu Svētki ta KUNGA septiņ Dienas būs jums neraudzetas Maizes ēst.

6.

Un piecpadsmitajā dienā tanī pašā mēnesī ir יהוה Neraudzētās maizes svētki; septiņas dienas jums būs ēst neraudzētu maizi.

7.

Pirma Diena būs jums viena svēta Sasaukšana būt ne kādu Kalpošanas-Darbu būs jums darīt.

7.

Pirmajā dienā lai jums ir svēta sapulce; nekādu darbu jums nebūs darīt.

8.

Bet jums būs septiņ Dienas tam KUNGAM ar Uguni upurēt septita Diena būs viena svēta Sasaukšana ne kādu Kalpošanas-Darbu būs jums darīt.

8.

Un jums būs septiņas dienas upurēt יהוה uguns upuri; septītajā dienā lai jums ir svēta sapulce, nekādu darbu jums nebūs darīt."

9.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

9.

Un יהוה runāja uz Mozu, sacīdams:

10.

runa uz Israēļa Bērniem un saki uz tiem: Kad jūs taī Zemē nāksiet ko es jums došu un jūs viņas Augļus pļausiet tad būs jums vienu Kūliņu no jūsu Augļu Pirmajiem pie ta Priestera nest.

10.

"Runā uz Israēla bērniem un saki tiem: kad jūs nonāksit zemē, ko Es jums došu, un jūs pļausit tās ražu, tad vienu kūli no savas pirmās pļaujas jums būs atnest priesterim.

11.

Un tam būs to Kūliņu priekš ta KUNGA kustināt ka tas jūsu pēc labi patīkams esus taī Dienā pēc tās Dusešanas-Dienas būs tam Priesteram to kustināt.

11.

Un tam būs līgot šo kūli יהוה priekšā, lai jūs būtu patīkami; priesterim to būs šurpu turpu līgot, sākot ar dienu pēc sabata.

12.

Jums būs arīdzan taī Dienā kad jūs to kustinajat vienu gadskārtigu Jēru kas bez Vainas ir sataisīt par Dedzamu-Upuri tam KUNGAM.

12.

Tai dienā, kad jūsu labības kūlīši tiek šurpu turpu līgoti, sataisiet gadu vecu nevainojamu avi par dedzināmo upuri יהוה.

13.

Līdz ar viņa Ēdamu Upuri divi Kviešu-Miltu Desmitus ar Eļji sajauktus tam KUNGAM par saldu Smaržu un viņa Dzeramu-Upuri no Vīna vienu Cetortni no viena Vīna.

13.

Un kā ēdamo upuri no savas puses divas desmitdaļas ēfas smalku kviešu miltu, iejauktus eļļā, kā uguns upuri יהוה par patīkamu smaržu, un kā dzeramo upuri ceturtdaļu hina vīna.

14.

Un jums ne būs ne kādu Maizi nedz Iesalu nedz jaunu Labibu ēst līdz tai pašai Dienai kad jūs jūsu Dieva Upuri nesiziet tas lai ir viens Likums pie  jūsu Pēcnākamiem visos jūsos Dzīvokļos.

14.

Un jums nebūs ēst nedz maizi, nedz grauzdētās vārpas, nedz tikko novāktās līdz tai dienai, kad jūs nesīsit savam Elohim upuri; tāds lai ir mūžīgs likums jūsu pēcnācējiem uz cilšu ciltīm visos jūsu mājokļos.

15.

Pēc to būs jums skaitīt no tās Dienas pēc tās Dusešanas-Dienas kad jūs ta Kustinašanas-Upura Kūliņu nesat: septiņ pillas Dusešanas-Dienas lai tās ir.

15.

Tad jums, sākot ar dienu pēc sabata, kad jūsu līgojamais upura kūlis tika atnests, būs skaitīt septiņus sabatus, tas lai būtu pilnas septiņas nedēļas.

16.

Līdz tai Dienai pēc tās septitas Dusešanas-Dienas būs jums piecdesmits Dienas skaitīt tad būs jums vienu jaunu Ēdamu-Upuri tam KUNGAM upurēt.

16.

Līdz tai dienai, kura seko septītajam sabatam, skaitiet piecdesmit dienas un tad pienesiet יהוה jaunu ēdamo upuri.

17.

Jums būs no jūsiem Dzīvokļiem divi Maizes par Kustinašanas-Upuri pie nest no divi Kviešu-Miltu Desmitiem būs tām būt ar Raugu būs tās cept tie ir tie Pirmajie tam KUNGAM.

17.

No saviem mājokļiem jums būs pienest divas maizes par līgojamo upuri, kuras pagatavotas no divām desmitdaļām ēfas smalku kviešu miltu un ceptas no raudzētas mīklas; tas ir pirmās ražas upuris יהוה.

18.

Jums būs arīdzan ar to Maizi septiņus gadskārtigus Jērus kas bez Vainas un vienu jaunu Vērsiti un divi Aunus upurēt tiem būs tam KUNGAM viens Dedzams Upurs būt līdz ar viņa Ēdamu-Upuri un Dedzamu-Upuriem viens Uguns par saldu Smaržu tam KUNGAM.

18.

Līdz ar tām maizēm kopā jums būs arī upurēt septiņus gadu vecus, bez vainas jērus un vienu jaunu vērsi, un divus aunus; tie lai ir יהוה dedzināmais upuris līdz ar jūsu ēdamo upuri un vīna dzeramiem upuriem kā uguns upuris יהוה par patīkamu smaržu.

19.

Jums būs arīdzan vienu Āzi par Grēku-Upuri un divi gadskārtigus Jērus par Dedzamu-Upuri sataisīt.

19.

Tāpat jūs sagatavojiet āzi par grēku upuri un divus gadu vecus jērus par pateicības upuri.

20.

Tad būs tam Priesteram tos ar to Pirmajo Maizi par vienu Kustinašanas-Upuri priekš ta KUNGA līdz ar tiem divi Jēriem kustināt tiem būs tam KUNGAM svētītiem būt un pieder tam Priesteram.

20.

Un priesterim tos būs šurpu turpu līgot līdz ar tām pirmās ražas maizēm par līgojamo upuri יהוה priekšā līdz ar abiem jēriem: tie ir svēti יהוה un pienākas priesterim.

21.

Un jums būs to pašu Dienu izsaukt vienu svētu Sasaukšanu būs jums turēt ne kādu Kalpošanas-Darbu būs jums darīt tas lai ir viens Likums visos jūsos Dzīvokļos pie  jūsu Pēcnākamiem mūžam.

21.

Un tai pašā dienā jums būs sasaukt un turēt svētu sapulci, un nekādu darbu jums nebūs strādāt; tāds lai ir mūžīgs likums uz jūsu cilšu ciltīm it visos jūsu mājokļos.

22.

Kad jūs nu jūsas Zemes Augļus pļausiet tad ne būs jums tava Tīruma Stūri tavā Pļaušanā visai nopļaut nedz tavus Augļus šķīsti salasīt priekš ta Nabaga un priekš ta Svešinieka būs jums tos pamest Es esmu tas KUNGS jūsu Dievs.

22.

Kad jūs nu savu ražu no tīrumiem nopļausit, tad cieši nenopļaujiet visus savu tīrumu stūrus, nedz arī sīki salasiet savas pļaujas nobirušās vārpas, bet lai tās paliek nabagam un svešiniekam,- Es esmu יהוה, jūsu Elohim!"

23.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

23.

Un יהוה runāja uz Mozu, sacīdams:

24.

runa uz Israēļa Bērniem un saki: saptitā Mēnesī pirmā Mēnes Dienā lai jums viena Dusešana ir tās Taurešanas Pieminešana viena svēta Sasaukšana.

24.

"Runā uz Israēla bērniem un saki: septītā mēneša pirmajā dienā jums jātur piemiņas sabats, ar taures skaņām sasaucot svētu sapulci.

25.

Ne kādu Kalpošanas Darbu būs jums darīt bet jums būs tam KUNGAM ar Uguni upurēt.

25.

Lai nekāds darbs netiek darīts, bet jūs nesiet יהוה uguns upuri."

26.

Un tas KUNGS runa ja uz Mozu un sacija:

26.

Un יהוה runāja uz Mozu, sacīdams:

27.

Bet desmitā Dienā šinī septitā Mēnesī ir ta Salīdzinašanas-Diena lai jums viena svēta Sasaukšana ir tad būs jums jūsas Miesas mērdēt un tam KUNGAM ar Uguni upurēt.

27.

"Bet desmitā diena šai pašā septītajā mēnesī lai jums ir salīdzināšanas diena; lai jums tad ir svēta sapulce, un jūs savas dvēseles pakļaujiet nožēlai un יהוה pienesiet uguns upuri.

28.

Un tanī Dienā ne būs jums ne kādu Darbu darīt jo ta ir ta Salīdzinašanas-Diena ka jūs salīdzinati topat ta KUNGA jūsu Dieva Priekšā.

28.

Šinī dienā nestrādājiet nekādu darbu, jo tā ir salīdzināšanas diena, kad jūs tiekat salīdzināti יהוה, sava Elohim, priekšā.

29.

Jo ikviens kas taī Dienā savu Miesu ne mērde tas taps izdeldēts no saviem Ļaudim.

29.

Un ikviena dvēsele, kas tanī dienā nenožēlo grēkus, lai tiek izdeldēta no savas tautas vidus.

30.

Un ikviens kas taī Dienā kādu Darbu darīs to pašu nomaitašu es no savu Ļaužu Vidus.

30.

Un ikviens, kas tanī dienā darīs kādu darbu, to Es izdeldēšu no Savas tautas vidus.

31.

Ne kādu Darbu būs jums darīt lai tas ir viens Likums pie  jūsiem Pēcnākamiem mūžam visos jūsos Dzīvokļos.

31.

Nekāds darbs lai netiek strādāts; tāds lai ir mūžīgs likums jūsu cilšu ciltīm visos jūsu mājokļos.

32.

Lai ši jums ta (liela) Dusešanas-Diena ir tur būs jums jūsas Miesas mērdēt no ta devita Mēnes Vakara no Vakara līdz Vakaram būs jums jūsu Dusešanas-Dienu turēt.

32.

Šī lai jums ir vissvētākā sabata diena, un nožēlā pazemojiet savas dvēseles; šī mēneša devītās dienas vakarā no vakara līdz nākamam vakaram turiet savu sabatu!"

33.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

33.

Un יהוה runāja uz Mozu, sacīdams:

34.

Runa uz Israēļa Bērniem un saki: piektā padesmitā Dienā šinī septitā Mēnesī būs tie Lieveņu Svētki septiņ Dienas tam KUNGAM.

34.

"Runā uz Israēla bērniem un saki: piecpadsmitajā šī paša septītā mēneša dienā būs Būdiņu svētki, septiņas dienas ilgi, יהוה.

35.

Pirma Diena lai viena svēta Sasaukšana ir ne kādu Kalpošanas-Darbu būs jums darīt.

35.

Pirmajā dienā lai tiek sasaukta svēta sapulce; tanī dienā lai neviens neko nestrādā.

36.

Septiņ Dienas būs jums ar Uguni tam KUNGAM upurēt astota Diena lai jums viena svēta Sasaukšana ir tad būs jums tam KUNGAM ar Uguni upurēt jo ši ir ta Sapulcešanas-Diena ne kādu Kalpošanas-Darbu būs jums darīt.

36.

Septiņas dienas nesiet uguns upuri יהוה, bet astotajā dienā lai jums ir vēlreiz sasaukta svēta sapulce, un יהוה atnesiet uguns upuri, jo tā ir svētku pēdējā diena, kurā lai neviens nekādu darbu nestrādā.

37.

Šie ir ta KUNGA nolikti Svētki ko jums būs izsaukt par svētām Sasaukšanām upuredami tam KUNGAM ar Uguni Dedzamu-Upuri un Ēdamu-Upuri Upuri un Dzeramus-Upurus ikvienu ikdienas savā Laikā.

37.

Šie ir יהוה svētki, ko jums būs nosaukt par svētām sapulcēm, lai varētu pienest uguns upuri יהוה, dedzināmo upuri un ēdamo upuri, kaujamo upuri un dzeramos upurus, kā tas iekrīt ikvienai dienai,

38.

Vēl pāri pār ta KUNGA Dusešanas-Dienu un pāri pār jūsu Dāvanām un pāri pār visām jūsu Apsolišanām un pāri pār visiem jūsiem Upuriem no laba Prāta ko jums būs tam KUNGAM dot.

38.

atskaitot יהוה sabata dienas devas un jūsu dāvanas, tāpat neskaitot visas jūsu solījumu reizes, kā arī neskaitot visus jūsu labprātības upurus, ko jūs dodat יהוה.

39.

Bet piektā padesmitā Dienā septitā Mēnesī kad jūs tās Zemes Augļus esat sakrājuši būs jums ta KUNGA Svētkus septiņ Dienas svētīt pirma Diena lai Dusešanas-Diena ir un astota Diena lai ari Dusešana ir.

39.

Bet piecpadsmitajā dienā septītajā mēnesī, kad jūs būsit ievākuši zemes augļu ražu, jums būs svētīt יהוה svētkus septiņas dienas; pirmajā dienā turiet sabatu, un astotajā dienā arī turiet sabatu.

40.

Un pirmā Dienā jums būs Augļus ņemt no dižaniem Kokiem Palmu-Zarus un Zarus no kupliem Kokiem un Kārklus un jums būs ta KUNGA jūsu Dieva Priekšā septiņ Dienas līgsmoties.

40.

Un pirmajā dienā ņemiet augļus no vislabākajiem kokiem, palmu zarus un zarus no kupli noaugušiem kokiem un no Eifratas apses, un jums būs יהוה, sava Elohim, priekšā līksmoties septiņas dienas.

41.

Un jums būs tos Svētkus tam KUNGAM septiņ Dienas Gadskārtā svētīt tas lai ir viens Likums pie  jūsiem Pēcnākamiem mūžam septitā Mēnesī būs jums tos svētīt.

41.

Un šos svētkus jums būs svētīt יהוה septiņas dienas gadā; tas lai ir mūžīgs likums jūsu cilšu ciltīm; septītajā mēnesī jums tos būs svētīt.

42.

Septiņ Dienas būs jums Lieveņos dzīvot visiem kas iekš Israēļa dzimuši būs Lieveņos dzīvot.

42.

Septiņas dienas jums būs dzīvot būdiņās; visiem, kas dzimuši Israēlā kā iedzimtie, tiem ir jādzīvo būdiņās

43.

Tapēc ka jūsu Radi var zināt ka es Israēļa Bērnus esmu licis Lieveņos dzīvot izvesdams tos no Egiptes-Zemes Es tas KUNGS jūsu Dievs.

43.

tāpēc, lai jūsu pēcnācēji zinātu, ka Israēla bērni ir dzīvojuši būdiņās, kad Es tos izvedu no Ēģiptes zemes – Es, יהוה, jūsu Elohim."

44.

Un Mozus pie sacija Israēļa Bērniem ta KUNGA Svētkus.

44.

Un Mozus noteica Israēla bērniem יהוה svētku laikus.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: