3. Mozus grāmata 24. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija.

1.

Un יהוה runāja uz Mozu:

2.

Pavēl Israēļa Bērniem ka tiem būs šķīstu sagrūstu Eļji no Eļjes Kokiem pie  tev nest pie ta Luktura ka tie Eļjes-Lukturi allažiņ var iededzinati tapt.

2.

"Pavēli Israēla bērniem, lai viņi arī tev atnes tīru piestā sagrūstu olīveļļu lukturim, ka tu pastāvīgi varētu turēt degošus tā eļļas lukturīšus.

3.

Āra priekš tās Liecibas Priekšvelkama iekš tās Saiešanas Telts būs Āroņam to no Vakara līdz Rītam allažiņ sataisīt priekš ta KUNGA tas lai ir viens Likums pie jūsiem Pēcnākamiem mūžam.

3.

Ārpus priekškara, kas liecības šķirstam priekšā, Saiešanas teltī, Ārons lai tur to pastāvīgi kārtībā, no rīta līdz vakaram יהוה priekšā; tāds lai ir mūžīgs likums uz jūsu cilšu ciltīm.

4.

Viņam būs uz to šķīstu Lukturi tos Eļjes-Lukturus priekš ta KUNGA allažiņ iededzināt.

4.

Uz tīrā zelta luktura lai viņš pastāvīgi iededzina mazos eļļas lukturīšus יהוה priekšā.

5.

Tev būs ari Kviešu Miltus ņemt un divipadesmits Raušas no tie cept no divi Desmitiem būs vienai Raušai būt.

5.

Un tev būs ņemt smalkos kviešu miltus un no tiem cep divpadsmit plāceņus, divas desmitdaļas ēfas miltu lai iet uz katru plāceni.

6.

Un tev būs tos divi Kopās likt sešas viena Kopā uz to šķīstu Galdu priekš ta KUNGA.

6.

Un liec tos divās rindās, pa seši katrā rindā, uz tīra zelta galda יהוה priekšā.

7.

Un uz ikvienu Kopu būs tev šķīstu Vīraku likt ka tas pie  Maizes par Pieminēšanas-Upuri esus viens Uguns tam KUNGAM.

7.

Un tad tev jāliek pāri katrai rindai tīrs vīraks, piemiņas tiesa pie maizes, par uguns upuri יהוה.

8.

Ikkatrā Svēdienā bez Mitešanas būs tam tos sataisīt priekš ta KUNGA Israeļa Bērnu labad par Deribu mūžam.

8.

Ik sabata dienā tas pastāvīgi ir kārtojams יהוה priekšā no Israēla bērniem par mūžīgu derību.

9.

Un tam būs Āroņam un viņa Dēliem piederēt un tiem būs to svētā Vietā ēst jo tas ir priekš tiem viena it svēta Svētība no ta KUNGA Ugunim par Likumu mūžam.

9.

Tas pienākas Āronam un viņa dēliem, un viņiem to būs ēst svētā vietā; jo tas viņiem ir augsti svēts no יהוה uguns upuriem, viņiem piešķirtā daļa mūžīgi."

10.

Un vienas Israēliteru Sievas Dēls kam viens Egipteris par Tēvu bija starp Israēļa Bērniem izgāje un tās Israēliteru Sievas Dēls bārās Lēģerī ar vienu Israeliteru Vīru.

10.

Un te kādas Israēla sievas dēls, kas bija ēģiptiešu tēva dzemdināts, iznāca Israēla bērnu vidū, un Israēla sievas dēls uzsāka nometnē ķildoties ar kādu israēlieti.

11.

Tad Zaimoja tās Israēliteru Sievas Dēls to VĀRDU un lādeja. Tad vede tie viņu pie  Mozu un viņa Mātes Vārds bija Selomite ta bija Dibri Meita no Danna Cilts.

11.

Un Israēla sievas dēls zaimoja Kunga VĀRDU un lādēja. Tādēļ to atveda pie Mozus, un viņa mātes vārds bija Selomīte, Dibrija meita, no Dana cilts.

12.

Un tie like viņu Cietumā kamēr tie no ta KUNGA Ziņu dabutu.

12.

Un viņu ielika cietumā, kamēr tie gaidīja lēmumu no יהוה mutes.

13.

Tad runāja tas KUNGS uz Mozu un sacija:

13.

Un יהוה runāja uz Mozu:

14.

Ved to Lādetaju āra priekš Lēģera un visiem kas to ir dzirdejši būs savas Rokas uz viņa Galvu likt pēc to būs visai Draudzei to ar Akmiņiem nomētāt.

14.

"Izved lādētāju ārpus nometnes, un visiem, kas to ir dzirdējuši, ir jāliek savas rokas uz viņa galvas, un tad lai visa draudze to nomētā ar akmeņiem.

15.

Un uz Israēļa Bērniem būs tev runāt un sacīt: Ikvienam kas savam Dievam lād būs savus Grēkus nest.

15.

Bet uz Israēla bērniem runā, sacīdams: ikvienam, kas lād savu Elohim, tam jānes savs grēks.

16.

Un kas ta KUNGA Vārdu Zaimo tam būs nokautam tapt visai Draudzei būs to ar Akmiņiem nomētāt kā tas Svešinieks tā ir tam būs būt kas no jums dzimis ir Kurš to VĀRDU Zaimos tam būs mirt.

16.

Un, kas zaimo יהוה VĀRDU, tam mirtin jāmirst, tas visai draudzei mestin jānomētā ar akmeņiem, vai viņš ir svešinieks vai iedzimtais; kas vien zaimo Kunga VĀRDU, tam būs mirt.

17.

Un ja kas jebkādu Cilveku nositīs tam būs nokautam tapt.

17.

Un, ja kas kādu cilvēku nosit, tam mirtin jāmirst.

18.

Bet kas kādu Lopu nositīs tam būs to maksāt Miesu pret Miesu.

18.

Bet, ja kas kādu lopu nosit, tad tam ir jāizlīgst, dodot dzīvību pret dzīvību.

19.

Ja kas arīdzan savu Tuvaku ievainos tam taps tā pat darīts itin kā viņš ir darijs.

19.

Un, ja kas ievaino savu tuvāku, tad lai tam atdara tāpat, kā viņš ir darījis:

20.

Lūzumu pret Lūzumu Ac pret Aci Sodu pret Sodu itin kā viņš to Cilveku ir ievainojs tā pat taps viņam darīts.

20.

lūzumu pret lūzumu, aci pret aci, zobu pret zobu, un, kādu vainu viņš ir nodarījis cilvēkam, tāpat lai viņam top atdarīts.

21.

Kurš tad kādu Lopu nosit tam būs to maksāt bet kas Cilveku nosit tam būs nokautam tapt.

21.

Kas lopu nosit, lopa nāvi var izpirkt, bet, kas nosit cilvēku, tam ir jāmirst.

22.

Lai jums viena Tiesa ir tik labi tam Svešiniekam kā tam kas no jums dzimis ir jo Es esmu tas KUNGS jūsu Dievs.

22.

Lai pie jums ir vienādi taisns likums kā svešiniekam, tā iedzimtajam, jo Es esmu יהוה, jūsu Elohim!"

23.

Un Mozus runāja uz Israēļa Bērniem ka tiem bij to Lādetaju āra priekš Lēģera vest un ar Akmiņiem nomētāt un Israēļa Bērni darija itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejs.

23.

Un, kad Mozus šos vārdus pasludināja Israēla bērniem, tad tie lādētāju izveda ārpus nometnes un to nomētāja ar akmeņiem; Israēla bērni izpildīja to, ko יהוה Mozum bija pavēlējis.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: