3. Mozus grāmata 25. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu pie ta Kalna Sināi un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu Sinaja kalnā, sacīdams:

2.

runa uz Israēļa Bērniem un saki uz tiem: Kad jūs uz to Zemi nāksiet ko es jums domu tad būs tai Zemei ta KUNGA Dusešanā dusēt.

2.

"Runā uz Israēla bērniem un saki tiem: kad jūs nāksit tanī zemē, ko Es jums došu, tad lai arī tur zeme ietur sabatu, atpūzdamās יהוה.

3.

Sešus Gadus būs tev tavu Tīrumu apsēt un sešus Gadus tavu Vīna Dārzu apgriezt un viņa Augļus sakrāt.

3.

Sešus gadus tev būs apsēt savu tīrumu, un sešus gadus tev būs apgriezt savu vīna dārzu un ievākt tā ražu.

4.

Bet septīts Gads lai ir tas liels Dusešanas Laiks tai Zemei viena Dusešana tam KUNGAM tavu Tīrumu tev ne būs apsēt un tavu Vīna-Dārzu ne apgraizīt.

4.

Bet septītajā gadā lai zeme atpūšas un tur sabatu, kas ir sabats יהוה; tavs tīrums lai paliek neapsēts, un tavs vīna dārzs lai paliek neapgriezts.

5.

Kas paši pēc tavas Pļaušanas aug to tev ne būs nopļaut un tās Ogas kas bez tavas Kopšanas aug tev ne būs nograizīt lai tas ir viens Dusešanas Gads tai Zemei.

5.

Kas pēc tavas pļaujas pats no sevis izaug, tas lai paliek nenopļauts, un vīnogu ķekari, kas aug bez kopšanas, lai paliek nenolasīti; lai tas ir zemei lielais sabata gads.

6.

Bet tās Zemes Dusešana lai ir par Baribu tev un tavam Kalpam un tavai Kalponei un tavam Algadzim un tavam Pie dzīvotajam kas pie  tev kā Svešinieks Mājo.

6.

Bet tas, ko zeme sabata gadā izdod, tas lai ir jums par barību, tev, tavam kalpam un kalponei, tavam algādzim un tavam piedzīvotājam, kas mājo pie tevis;

7.

Un tavam Lopam un tam Zvēram kas tavā Zemē ir būs visiem Augļiem par Baribu būt.

7.

un arī tavam lopam, un tam lauku zvēram, kas dzīvo tavā zemē, lai visi šie augļi ir uzturam.

8.

Tev būs arīdzan septiņ tādus Dusešanas Galus skaitīt tā ka septiņi Gadi septiņ kārt (skaititi top) tā ka to septiņ Dusešanas Gadu Laiks tev četrdesmits deviņ Gadi esus.

8.

Un tad tev būs skaitīt septiņus tādus sabata gadus, septiņus gadus septiņas reizes, tā ka tev viss septiņu sabata gadu laiks iznāk četrdesmit deviņi gadi.

9.

Tad būs tev septitā Mēnesī desmits Mēnes Dienā to Gavilešanas Bazunu likt skanēt taī Salīdzinašanas Dienā būs jums to Bazunu likt skanēt visā jūsu Zemē.

9.

Un gaviļu taures skaņa lai atskan septītā mēneša desmitajā dienā; salīdzināšanas svētku dienā lai šo bazūni dzird visa zeme.

10.

Un jums būs to piektudesmitu Gadu svētīt un par Baļļas-Gadu taī Zemē izsaukt priekš visiem kas iekš tās dzīvo tas lai jums viens Gavilešanas-Gads ir un jums būs atgriezties ikvienam pie sava Īpašumu un ikvienam būs pie  saviem Radiem atgriezties.

10.

Un jums jāsvētī piecdesmitais gads un jāpasludina tanī zemē visiem tās iedzīvotājiem atlaišana brīvībā; tas lai jums ir gaviļu gads, un jūs ikviens atgūsit atpakaļ savu īpašumu, un ikviens atgriezīsies atpakaļ savā ciltī.

11.

Šis Gavilešanas Gads lai jums tas piecdesmitajs Gads ir jums ne būs sēt nedz pļaut nedz kas no sev paša aug nedz arīdzan (tās Ogas) kas bez jūsu Kopšanas aug nogriezt.

11.

Piecdesmitais gads lai jums ir gaviļu gads; tanī jums nav jāsēj, nedz jāpļauj, kas pats no sevis izaug, nedz jāsalasa vīnogas, kas aug bez kopšanas vīna dārzā.

12.

Jo šis ir tas Gavilešanas-Gads tam būs jums svētam būt jums būs no ta Tīruma viņa Augļus ēst.

12.

Jo šis ir gaviļu gads, tas lai ir jums svēts; ēdiet no sava tīruma, ko tas pats no sevis ienes bez apstrādāšanas.

13.

Šis ir tas Gavilešanas-Gads iekš ta būs ikvienam pie sava Īpašuma atgriezties.

13.

Šādā gaviļu gadā lai ikviens iegūst atpakaļ savu īpašumu.

14.

Tad nu ja tu kādu pārdodamu Lietu tavam Tuvakam pārdosi jeb no tava Tuvaka Rokas ko labu pirksi tad jums ne būs vien otram pāri darīt.

14.

Tad nu, ja tu ko pārdosi savam tuvākam vai arī tu kaut ko no sava tuvāka pērc, tad nedariet viens otram pāri.

15.

Pēc to Gadu Līdzinašanas no ta Gavilešanas Gada būs tev no tava Tuvaka pirkt un ka to Gadu Augļi līdzinati top tā būs viņam tev pārdot.

15.

Pēc gadu skaita no gaviļu gada tev būs pirkt no sava tuvāka, un pēc augļu ražas gadu skaita, kādiem vēl ir jānāk, lai viņš tev pārdod.

16.

Pēc to Gadu Pulku būs tev viņa Maksu vairot un pēc to Gadu Mazumu būs tev viņa Maksu mazāku turēt jo viņam būs tev pēc Līdzinašanas to Gadu pārdot.

16.

Pēc lielāka gadu skaita pavairo maksu un pēc sarūkošo gadu skaita pazemini tā cenu, jo ienesuma laiks lai noteic maksu.

17.

Tad nu ne darajt pāri viens otram bet bīstaties priekš jūsu Dievu jo es esmu tas KUNGS jūsu Dievs.

17.

Tad nu nedariet pāri viens otram, bīstieties sava Elohim, jo Es esmu יהוה, jūsu Elohim.

18.

Un darajt manus Likumus un turajt manas Tiesas un darajt tās tad varesiet jūs Mierā tai Zemē dzīvot.

18.

Un pildiet Manus likumus, un turiet Manas tiesas, un dariet pēc tām, tad jūs varēsit tanī zemē dzīvot drošībā.

19.

Un ta Zeme dos savus Augļus un jūs ēdisiet un pieēdisiet un jums būs Mierā iekš tās dzīvot.

19.

Un zeme izdos savus augļus, un jūs ēdīsit un būsit paēduši, un dzīvosit tanī zemē drošībā.

20.

Un ja jūs sacisiet: ko mēs ēdisim septitā Gadā? Redzi mums ne ir jāsēj nedz jasakrāj mūsu Augļi.

20.

Bet, ja jūs prātosit: ko mēs ēdīsim septītajā gadā? Redzi, nedz mēs sējam, nedz savācam kopā savas zemes augļu ražu,-

21.

Tad pavēlešu es manam Svētumam pār jums sestā Gadā ka tam būs treju Gadu Augļus dot.

21.

Es likšu Savai svētībai būt tik lielai sestajā gadā, ka tā dos ražu trijiem gadiem.

22.

Tad būs jums astotā Gadā sēt un no tiem Veciem Augļiem ēst līdz devitam Gadam tiekams viņa jauni Augļi nāk būs jums tos vecus ēst.

22.

Un, kad jūs sēsit astotajā gadā, tad jūs ēdīsit no iepriekšējo gadu ražas – pat līdz devītajam gadam; iekāms jaunā raža ienāksies, jūs vēl ēdīsit iepriekšējo gadu augļus.

23.

To Zemi arīdzan ne būs tā pārdot ka to ne varētu atkaļ atpirkt jo ta Zeme pieder man un jūs esat Svešinieki un Pie dzīvotaji pie man.

23.

Un zemi lai neviens nepārdod par īpašumu: zeme pieder Man, bet jūs esat svešinieki un piemājotāji pie Manis.

24.

Tapēc būs jums visā jūsu īpašā Zemē Vaļu dot to Zemi atkaļ izpirkt.

24.

Tāpēc visā jums piederīgajā zemē jums jāatļauj zemes izpirkšana.

25.

Kad tavs Brālis izģinst un pārdod ko labu no sava Īpaša tad būs viņa Tuvakam viņam par Ispirceju nākt un to izpirkt ko viņa Brālis pārdevis ir.

25.

Ja tavs brālis panīkst un grib ko pārdot no savas zemes, tad lai kāds viņa tuvs radinieks nāk viņam par izpircēju un izpērk to, ko viņa brālis pārdevis.

26.

Bet ja kuram Ispirceja ne ir bet viņa paša Roka tik daudz iespēj un viņam ir cik par viņa Ispirkšanu vajaga ir.

26.

Un, ja kādam izpircēja nav, bet viņš no savas rocības spēj samaksāt izpirkšanas maksu,

27.

Tad būs viņam tos Gadus līdzināt kad viņš to pārdevis ir un to kas pāri ir tam Vīram atdot kam viņš to bij pārdevis un pie sava Īpašuma atgriezties.

27.

tad lai viņš skaita gadus, kad viņš pārdevis, un to, kas pāri palicis gadu maksā, lai tas atdod tam vīram, kam viņš bija pārdevis, un lai viņš pats atgriežas savā īpašumā.

28.

Bet ja viņa Rokā ne ir cik gan ir viņam atdot tad būs tas ko viņš pārdevis ir ta Pirceja Rokā līdz Gavilešanas-Gadam bet Gavilešanas-Gadā būs tam iziet un viņam būs pie sava Īpašuma atgriezties.

28.

Bet, ja viņa rocība nesniedzas tik tālu un viņam nav tik daudz, cik viņam nāktos tam atdot, tad pārdotais īpašums lai paliek pircēja rokā līdz gaviļu gadam; bet gaviļu gadā lai tas kļūst brīvs, un lai viņš atkal tiek pie sava īpašuma.

29.

Un kad kas vienu Mājas-Vietu pārdod kādā mūretā Pilsātā tam būs Vaļā to izpirkt kamēr viens Gads pie pildīts top Gadskārtā būs viņam to izpirkt.

29.

Un, ja kas pārdod dzīvojamu ēku pilsētā, kurai mūri ir apkārt, tad izpirkšanas laiks notek gada laikā no pārdošanas dienas; tas ir viņa izpirkšanas laiks.

30.

Bet ja tas ne top izpirkts kamēr viss tas Gads apkārt tad būs tam Namam kas tā Pilsātā ir kam Mūris ir tam Pircejam uz mūžam palikt viņa Pēcnākamiem tam ne būs Gavilešanas-Gadā iziet.

30.

Bet, ja tas netop izpirkts, kamēr gads apkārt, tad nams pilsētas mūros lai nāk pircēja īpašumā un viņa ciltij; un tas netiek brīvs arī gaviļu gadā.

31.

Bet tos Namus kas Laukā ir būs līdz ka tos Zemes Tīrumus līdzināt tiem būs izpirktiem tapt un Gavilešanas-Gadā iziet.

31.

Bet namus ciemos, kam nav mūri visapkārt, būs pielīdzināt lauku tīrumam; tos ir iespējams izpirkt, un tie nāk brīvi gaviļu gadā.

32.

Bet kas to Levitu Pilsātiem pie nākās un viņu īpašu Pilsātu Namiem tiem Levitiem būs viena mūžiga Ispirkšana būt.

32.

Bet levītu pilsētās uz pilsētas namiem, kas viņiem pieder īpašumā, levītiem paliek mūžīgas tiesības tos izpirkt.

33.

Un kad kas ko labu no tiem Levitiem atpirk tad būs ta Pārdošana viņa īpaša Nama jeb Pilsāta Gavilešanas-Gadā pagalam jo tie Nammi iekš Levitu Pilsātiem ir viņu Īpašums starp Israēļa Bērniem.

33.

Bet, ja kāds ko pircis no levītiem, tad nopirktais nams viņu pilsētā kļūst brīvs gaviļu gadā, jo nami levītu pilsētās ir tikai viņu daļa Israēla bērnu vidū.

34.

Bet tam Tīrumam kas priekš viņu Pilsāta ne būs pārdotam tapt jo tas ir priekš viņiem viens mūžigs Īpašums.

34.

Bet arī tīrumi ārpus viņu pilsētām nav pārdodami, jo tie ir viņu mūžīgs īpašums.

35.

Un ja tavs Brālis izģinst un savu Roku pret tev izstiepj tad būs tev viņu uzņemt it kā Svešinieku un Pie dzīvotaju ka tas pie tev dzīvo.

35.

Bet, ja tavs brālis panīkst un viņa roka gurst un zemē noslīd tev līdzās, tad satver to stingri ar savu roku un, lai tas būtu vai svešinieks, vai piedzīvotājs, palīdzi viņam, ka viņš var dzīvot pie tevis.

36.

Tev ne būs no viņa Pagaidus un Augļus ņemt bet tev būs no Dieva tava KUNGA bīties ka tavs Brālis pie tev dzīvo.

36.

Un neņem no viņa augļus, nedz pagaidas, bet bīsties sava Elohim, un lai tavs brālis dzīvo pie tevis.

37.

Tavu Naudu tev ne būs viņam uz Pagaidiem izdot nedz viņam tavu baribu uz Augļiem aizdot.

37.

Neaizdod viņam savu naudu pret augļiem un neaizdod viņam barību pret pagaidām.

38.

Es esmu tas KUNGS jūsu Dievs kas es jūs no Egiptes-Zemes izvedis esmu ka es jums dotu to Zemi Kanććn un jums par Dievu būtu.

38.

Es esmu יהוה, jūsu Elohim, kas jūs izveda no Ēģiptes zemes, lai jums dotu Kānaāna zemi un lai būtu jums par Elohim!

39.

Un kad tavs Brālis pie tev izģinst un tev pārdots top tad tev ne būs viņu kā Vergam likt kalpot.

39.

Un, ja tavs brālis pie tevis panīkst un tev tiek pārdots, tad tev nebūs viņu kalpināt kā vergu.

40.

It kā viens Algadzis un Piedzīvotajs lai tas pie  tev dzīvo līdz Gavilešanas Gadam būs viņam tev kalpot.

40.

Kā algādzis un kā piedzīvotājs lai viņš pie tevis dzīvo līdz gaviļu gadam un pie tevis lai kalpo.

41.

Tad būs viņam no tev iziet viņam un viņa Bērniem ar viņu un viņam būs atkaļ pie saviem Radiem un pie savu Tēvo Īpašuma atgriezties.

41.

Tad lai viņš no tevis aiziet brīvs, viņš pats un viņa bērni līdz ar viņu, lai viņš iet atpakaļ pie savas cilts un lai atkal atgriežas savu tēvu īpašumā,

42.

Jo jūs esat mani Kalpi ko es no Egiptes-Zemes izvedis esmu tiem ne būs pārdotiem tapt it kā Vergi pārdoti top.

42.

jo arī viņi ir Mani kalpi, ko Es izvedu no Ēģiptes zemes, un arī viņus nebūs pārdot par vergu naudu.

43.

Tev ne būs grūti pār viņu valdīt bet tev būs tavu Dievu bīties.

43.

Tev nebūs bargi pār viņu valdīt, bet būs bīties sava Elohim!

44.

Taviem Bērniem un tavām Vergām kas tev ir būs no tiem Pagaņiem būt kas apkārt jums ir no tiem būs jums Vergus un Vergas pirkt.

44.

Bet vergus un verdzenes, kas tev ir, pērc no apkārtnē mītošām tautām, no tām jums būs pirkt vergus un verdzenes.

45.

Jums būs tos arīdzan pirkt no to Pie dzīvotaju Bērniem kas pie  jums it kā Svešinieki Mājo no tiem un no viņu Saimēm kas pie  jums būs un ko tie jūsu Zemē ir dzemdinajši un tiem būs jums par īpašiem būt.

45.

Arī no piedzīvotāju bērniem, no to pēcnācējiem, kurus viņi ir dzemdinājuši jūsu zemē, pērciet tos no viņu ciltīm, un tie lai ir jums par īpašumu.

46.

Un jums būs tos par īpašiem turēt un jūsiem Bērniem pēc jums ka tie savu Īpašumu iemanto jums būs tos mūžam likt kalpot bet pār jūsiem Brāļiem tiem Israēļa Bērniem ne būs vienam pār otru grūti valdīt.

46.

Un dodiet tos tālāk kā mantojumu saviem bērniem pēc jums, ka tie ir viņiem par pastāvīgu īpašumu, un lai tie jums vergo; bet pār saviem brāļiem, Israēla bērniem, lai neviens cietsirdīgi nevalda!

47.

Un ja kāds Svešinieks jeb Piedzīvotajs pie  tev Vairumā iet un tavs Brālis kas pie  viņa ir izģinst tā ka tas tam Svešiniekam kas pie tev mīt jeb kādam no ta Svešinieka Cilts pārdodās.

47.

Un, ja kāds svešinieks vai piedzīvotājs, pie tevis dzīvodams, nāk pie rocības, bet tavs brālis pie viņa panīkst un top pārdots tam svešiniekam, kas pie tevis mīt, vai arī kādam no svešinieka cilts,

48.

Tad ir viņam pēc savas Pārdošanas Vaļā izpirkties viens no viņa Brāļiem lai viņu ispirk.

48.

tad viņu var atpirkt, pēc tam kad tas ir ticis pārdots; kāds no viņa tuviniekiem var to atpirkt.

49.

Jeb viņa Tēva-Brālis jeb viņa Tēva-Brāļa Dēls lai viņu ispirk jeb viņa Asins-Rads no viņa Cilts lai viņu ispirk jeb ir viņa paša Roka iespējusi tad lai viņš pats ispirkās.

49.

Vai nu tēva brālis, vai tēva brāļa dēls var viņu izpirkt, vai kāds no viņa cilts asinsradiem var viņu izpirkt, vai, ja viņa paša rocība to atļauj, viņš var arī pats sevi izpirkt.

50.

Un viņam būs ar savu Pirceju līdzināt no ta Gada kad viņš sev ir pārdevies līdz tam Gavilešanas Gadam tā ka viņa Pārdošanas Nauda pēc to Gadu Pulku līdzinata top itin kā viena Algādža Dienas (top līdzinatas) tā pat tas būs ar viņu.

50.

Un tam jāskaita laiks kopā ar viņa pircēju, sākot ar gadu, kad tas tika pārdots, līdz gaviļu gadam; viņa izpirkšanas maksa lai ir atbilstoša gadu skaitam, cik ilgi viņš kā algādzis ir tam kalpojis.

51.

Ja vēl daudz Gadu ir pēc viņu Pulku būs tam par savu Ispirkšanu to Naudu atdot ar ko viņš pirkts ir.

51.

Ja vēl daudz gadu, tad pēc to skaita lai viņš dod par savu izpirkšanu no tās naudas, par ko viņš ir pirkts.

52.

Un ja vēl daudz Gadu ne atliek līdz tam Gavilešanas-Gadam tad būs tam ar viņu līdzināt pēc viņa Gadu Pulku būs tam savu Ispirkšanu atkaļ atdot it kā viens Algadzis būs viņam no Gada līdz Gadam pie viņa būt.

52.

Bet, ja maz gadu vēl atlicis līdz gaviļu gadam, tad lai tos saskaita, un pēc to skaita lai viņš dod savu izpirkšanas maksu.

53.

Ne vienam būs grūti pār viņu valdīt tavā Priekšā.

53.

Viņa gadus lai pielīdzina algādžu gadiem, un ar varmācību no augšas lai neviens uz viņu nelūkojas tavā priekšā.

54.

Un ja viņš caur tiem ne top izpirkts tad būs viņam Gavilešanas-Gadā iziet un viņa Dēliem ae viņu.

54.

Un, ja viņš tā netop izpirkts, tad lai viņš iziet brīvībā gaviļu gadā, viņš un viņa bērni līdz ar viņu.

55.

Jo Israēļa Bērni ir man par Kalpiem mani Kalpi ir viņi ko es no Egiptes-Zemes izvedis esmu Es tas KUNGS jūsu Dievs.

55.

Jo jūs, Israēla bērni, esat Mani kalpi, ko Es esmu izvedis no Ēģiptes zemes – Es, יהוה, jūsu Elohim!"

Nodaļa: Leviticus

Birkas: