3. Mozus grāmata 26. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Jums ne būs priekš jums Elkus darīt nedz izgrieztas Bildes nedz kādus Stabus priekš jums uzcelt nedz iezīmotus Akmiņus jūsu Zemē likt ka jūs tos pie lūgtut jo es esmu tas KUNGS jūsu DIEVS.

1.

"Nedariniet sev elkus vai izgrieztus tēlus, neceliet sev piemiņas akmeņus; arī savā zemē neceliet iezīmētus piemiņas akmeņus, lai to priekšā liektos līdz zemei, jo Es esmu יהוה, jūsu Elohim!

2.

Manas Dusešanas Dienas būs jums turēt un manu svētu Vietu bīties Es esmu tas KUNGS.

2.

Turiet Manus sabatus un bīstieties Manu svēto vietu,- Es esmu יהוה!

3.

Ja jūs manos Likumos staigasiet un manas Pavēlešanas turesiet un tās darisiet

3.

Ja jūs Manos likumos staigāsit un Manus baušļus turēsit un tos pildīsit,

4.

Tad došu es jums Lietus savā Laikā un ta Zeme dos savu Labibu un tie Koki Laukā dos savus Augļus.

4.

tad Es jums došu lietu savā laikā, un zeme izdos savu ražu, un koki nesīs savus augļus.

5.

Un tas Kulšanas Laiks Sniegsies līdz Vīna Lasišanai un ta Vīna Lasišana līdz sējamam Laikam un jūs ēdisiet savu Maizi un pieēdisiet un dzīvosiet Mierā jūsu Zemē.

5.

Un kulšanas laiks sniegsies līdz vīnogu novākšanas laikam, un vīnogu novākšanas laiks sniegsies līdz sējas laikam, un jūs bagātīgi ēdīsit savu maizi un dzīvosit droši savā zemē.

6.

Es došu arīdzan Mieru iekš Zemes ka jūs gulesiet un ne būs ne kāds Izbiedinatajs es ari atņemšu visus ļaunus Zvērus no Zemes un tam Zobiņam ne būs caur jūsu Zemi iet.

6.

Un Es došu zemei mieru, ka jūs gulēsit bez briesmām; plēsīgos zvērus Es jūsu zemē darīšu rāmus, un zobens arī nepārstaigās jūsu zemi.

7.

Un jums būs jūsiem Ienaidniekiem pakāļ dzīties un tie kritīs priekš jūsu Acīm caur Zobinu.

7.

Un jūs vajāsit savus ienaidniekus, un tie kritīs no zobena jūsu acu priekšā.

8.

Pieci no jums vajās simtus un simts no jums vajās desmits tūkstošus un jūsiem Ienaidniekiem būs priekš jūsu Acīm caur zobinu krist.

8.

Pieci no jums vajās simts ienaidniekus, un simts jūsējo vajās desmit tūkstošus, un jūsu ienaidnieki kritīs no zobena jūsu acu priekšā.

9.

Un es griezišos pie  jums un darišu jūs augligus un vairošu jūs un iecelšu ar jums manu Deribu.

9.

Un Es griezīšos pie jums un darīšu jūs auglīgus un jūs vairošu un ar jums nodibināšu Savu derību.

10.

Un jums būs no ta veca Padoma ēst kas vec tapis ir un to vecu nesiziet jūs āra kad tas jaunajs nāks.

10.

Un jūs ēdīsit no veca padoma, un, kad nāks jaunā raža, tikai tad jūs iepriekšējā gada ražu liksit pie malas.

11.

Un es celšu manu Dzīvokli jūsu Vidū un mana Dvēsele jūsu ne apniks.

11.

Un Es uzcelšu Savu mājokli jūsu vidū, un Mana dvēsele jūs neniecinās.

12.

Un es staigašu jūsu Vidū un būšu jums par Dievu un jūs būsiet man par Ļaudim.

12.

Un Es staigāšu jūsu vidū un būšu jums par Elohim, un jūs būsit Man par tautu.

13.

Es esmu tas KUNGS jūsu Dievs kas es jūs no Egiptes-Zemes izvedis esmu ka jūs viņu Vārgi ne būtat un es esmu jūsas Jūgas-Saites saraustijs un esmu jūs stāvu licis staigāt.

13.

Es esmu יהוה, jūsu Elohim, kas jūs izveda no Ēģiptes zemes, lai jūs tur nebūtu par vergiem, un Es esmu salauzis jūsu jūga kokus un esmu licis jums staigāt ar paceltu galvu.

14.

Bet ja jūs man ne klausisiet un visus šos Bauslus ne darisiet.

14.

Bet, ja jūs Man neklausīsit un nepildīsit visus šos baušļus

15.

Un ja jūs manus Likumus nicinasiet un ja jūsu Dvēsele manu Tiesu apniks ka jūs ne darat visus manus Bauslus nicinadami manu Deribu.

15.

un ja jūs Manus likumus nicināsit un jūsu dvēseles Manas tiesas niecinās, nepildot visus šos baušļus, tad jūs lauzīsit Manu derību.

16.

Tad darišu es jums to es likšu pār jums nākt Iztrūcinašanu Tūkumu un Drudzi kas tās Acis nomāc un to Dvēseli moc jums būs arīdzan jūsu Sēklu velti sēt un jūsu Ienaidniekiem būs to ēst.

16.

Tad Es jums šādi darīšu: Es likšu nākt pār jums izbailēm, dilonim un karstumam, kas acis aptumšo un dvēseli nomāc; un veltīgi jūs sēsit savu sēklu, un jūsu ienaidnieki ēdīs jūsu maizi.

17.

Un es celšu arīdzan savu Vaigu pret jums ka jūs kauti tapsiet priekš jūsiem Ienaidniekiem un jūsiem Vaidniekiem būs pār jums valdīt un jūs bēgsiet kad ne viens jums pakāļ dzenās.

17.

Un Es dusmās celšu Savu vaigu pret jums, ka jūs tiksit savu ienaidnieku sakauti; un jūsu nīdējiem būs pār jums valdīt no augšas, un jūs bēgsit, kad nebūs neviena, kas jūs vajā.

18.

Un ja jūs pār šiem man vēl ne klausisiet tad pie likšu es vēl septiņkārt pār to jūsus Grēkus sodidams.

18.

Un, ja jūs arī tad vēl Man neklausīsit, tad Es uzlikšu vēl septiņkārt bargāku sodu jums jūsu grēku dēļ.

19.

Jo es salauzišu to Lepnibu jūsa Stipruma un darišu jums to Debesu kā Dzelzi un to Zemi kā Varu.

19.

Un Es salauzīšu jūsu spēka lepnumu un darīšu debesis pār jums kā dzelzi un zemi kā varu.

20.

Un jūsu Darbs taps velti darīts un jūsu Zeme ne dos savu Labibu nedz jūsu Zemes Koki savus Augļus.

20.

Un jūs velti šķiedīsit savu spēku, jo zeme neizdos savu ražu, nedz arī tanī zemē koki nesīs savus augļus.

21.

Un ja jūs man preti turesieties un man ne gribat klausīt tad pie likšu es pār jums vēl septiņkārtigas Mokas jūsu Grēku dēļ.

21.

Un, ja tad vēl jūs Man turēsities pretim un vēl negribēsit Man paklausīt, tad Es vēl jums uzlikšu septiņus piemeklējumus jūsu grēku dēļ.

22.

Un es sūtīšu starp jums tos Meža-Zvērus kas jūsus Bērnus aprīs un jūsus Lopus saplosīs un jūs Mazumā dzīs un jūsu Ceļiem būs tukšiem palikt.

22.

Un Es jums sūtīšu mežonīgus zvērus, kas aprīs jūsu bērnus un saplosīs jūsu lopus, un jūsu skaitu samazinās, tā ka jūsu ceļi paliks tukši.

23.

Un ja jūs caur šām Lietām vēl to Pārmācišanu ne gribat pie ņemt bet man preti turesieties

23.

Un, ja jūs šo pārmācību dēļ vēl neliksit Manis brīdināties, bet Man tuvosities ar naidu,

24.

Tad es ari jums preti turešos un sitīšu jūs arīdzan septiņkārt vairak jūsu Grēku dēļ.

24.

tad arī Es jums nākšu pretī ar naidu, un Es jūs sitīšu septiņkārt jūsu grēku dēļ.

25.

Jo es vedišu pār jums to Atriebšanas-Zobinu kas tās Deribas labad atriebs un jepšu jūs jūsos Pilsātos sapulcesieties tomēr sūtīšu es to Mēri starp jums un jūs tapsiet ta Ienaidnieka Rokā nodoti.

25.

Jo tad Es likšu nākt pār jums atriebības zobenam, kas atriebs Manu derību; un, kad jūs glābsities savās pilsētās, tad Es jūsu vidū sūtīšu mēri un nodošu jūs ienaidnieku rokā.

26.

Kad es jums to Maizes Padomu atņemšu tad būs desmits Sievām savu Maizi vienā Ceplī cept un jūsu Maizi ar Svaru atdot un jūs ēdisiet un ne pieēdisiet.

26.

Tad Es jums atņemšu maizi, tikai mazliet jums piešķirot barībai; tad desmit sievas ceps jums maizi vienā krāsnī, un jums jūsu maize tiks katram ar svaru dota, jūs gan ēdīsit, bet nebūsit paēduši.

27.

Un ja jūs caur to arīdzan man ne klausisiet bet man preti turesieties.

27.

Un, ja jūs šo pārbaudījumu dēļ vēl Mani neklausīsit un tuvosities Man ar naidu,

28.

Tad ir es jums iekš Bardzības preti turešos un Pārmācišu jūs vēl septiņkārt vairak jūsu Grēku dēļ.

28.

tad arī Es jums bardzībā turēšos pretī un jūs vēl septiņkārt vairāk pārmācīšu jūsu grēku dēļ.

29.

Jo jūs ēdisiet jūsu Dēlu Miesu un jūsu Meitu Miesu ēdisiet jūs.

29.

Un jūs ēdīsit savu dēlu miesas, un jūs ēdīsit savu meitu miesas.

30.

Un es izkaisišu jūsu Kalnu Vietas un izdeldešu jūsas Bildes un metīšu jūsu Maitas uz jūsu Sūdu Elku Maitām un mana Dvēsele jūsu apniks.

30.

Un Es izpostīšu jūsu augstieņu svētnīcas un nolauzīšu jūsu elku stabus; jūsu līķus Es izmetīšu uz jūsu sadauzītiem elku tēliem, un jūs būsit riebīgi Manai dvēselei.

31.

Un es darišu jūsus pilsātus postā un izpostišu jūsas svētas Vietas un es ne gribu jūsu saldu Smaržu ošnāt.

31.

Un Es darīšu jūsu pilsētas par postažām un iznīcināšu jūsu svētnīcas, un neodīšu jūsu upuru dūmu patīkamās smaržas.

32.

Es gribu tā to Zemi ispostīt ka jūsiem Ienaidniekiem kas iekš tās dzīvo būs iztrūcinaties.

32.

Un Es likšu jūsu zemi tā izpostīt, ka jūsu ienaidnieki, kas tur dzīvos, būs iztrūkušies.

33.

Un es izkaisišu jūs starp tiem Pagaņiem un izvilkšu pakāļ jums to zobinu un jūsu Zeme taps postā un jūsu Pilsāti taps ispostiti.

33.

Bet jūs Es izkaisīšu starp citām tautām, un Es izvilkšu aiz jums zobenu no maksts, un jūsu zeme būs pārvērsta tuksnesī, un jūsu pilsētas būs izpostītas.

34.

Tad tai Zemei sava Dusešana patiks kamēr ta postā ir un jūs Ienaidnieku Zemē esat tad dusēs ta Zeme un viņas Dusešana tai Zemei patiks.

34.

Tad zemei gan pašai patiksies ieturēt savu sabatu pa visu tās izpostīšanas laiku, kamēr jūs esat ienaidnieku zemē; tad zeme ievēros tās sabatus, un tad viņai patiksies tos ieturēt.

35.

Visās savas Postišanas Dienās dusēs viņa tapēc ka ta ne duseja jūsas Dusešanas-Dienās kad jūs iekš tās dzīvojat.

35.

Visā tai posta laikā viņa ieturēs sabatu, jo tā tos tolaik neieturēja, kā tie bija ieturami, kad jūs tur vēl dzīvojāt.

36.

Un tiem Atlikušiem jūsu Starpā došu es bailu Sirdi viņu Ienaidnieku Zemē kas šaubās tos dzīs un tie bēgs it kā no Zobiņa un kritīs kur taču ne viens pakāļdzīsies.

36.

Un jūsu tautas atlikušajiem Es iedvesīšu sirdīs bailes viņu ienaidnieku zemē, ka birstoša lapa ar savu čaukstēšanu viņus vajās, un tie bēgs, itin kā kad zobens tos vajātu, kaut arī nebūtu neviena, kas tos īsteni vajā.

37.

Un tie dauzisies viens uz otru it kā no Zobiņa kur tomēr ne viens pakāļdzīsies un jūs ne stāvesiet preti priekš jūsu Ienaidnieku Acīm.

37.

Un viņi cits pār citu klups, itin kā zobena priekšā, kaut vajātāja nebūs, un jums neizdosies piecelties kājās savu ienaidnieku priekšā.

38.

Bet jūs iesiet bojā starp tiem Pagaņiem un jūsu Ienaidnieku Zeme jūs norīs.

38.

Un jūs iznīksit starp citām tautām, un jūsu ienaidnieku zeme jūs aprīs.

39.

Un tie Atlikuši jūsu Starpā panīks viņu Grēku dēļ jūsu Ienaidnieku Zemē tur būs tiem savu Tēvu Noziegumo dēļ panīkt.

39.

Un jūsu pārpalicēji savu grēku dēļ izplēnēs savu ienaidnieku zemēs un arī savu tēvu grēku dēļ tiem kopīgi ir jāiznīkst.

40.

Tad atzīs tie savus Noziegumus un savo Tēvo Noziegumu ar savām Pārkāpšanām ar ko tie pret man ir noziegušies un ka tie man ir pretiturējšies.

40.

Tad viņi atzīs savus noziegumus un savu tēvu noziegumus, tie atzīsies savā svētuma nonicināšanā, kad viņi pret Mani lauza savu uzticību un dusmās turējās Man pretī.

41.

Un ka es tiem esmu pretiturējies un tos savu Ienaidnieku Zemē Ievedis esmu ja tad viņu neapgraizita Sirds pazemosies un tie tad savo Noziegumo Sodibu ar labu Prātu uzņems.

41.

Un arī Es tad gāju pret viņiem ar īgnumu, un Es tos izdzinu viņu ienaidnieku zemē, lai tad reiz viņu neapgraizītā sirds kļūst pazemīga un viņu pārkāpumi tiek atmaksāti.

42.

Tad atgādašos es manas Deribas ar Jēkabu un arīdzan manas Deribas ar Īzāku un arīdzan manas Deribas ar Ābraāmu atgādašos es un atgādašos tās Zemes.

42.

Tad Es pieminēšu Savu derību ar Jēkabu un arī Savu derību ar Īzāku, un Es pieminēšu Savu derību ar Ābrahāmu, un Es pieminēšu to zemi.

43.

Ka ta Zeme no tiem ir atstāta tapusi un ka viņai sava Dusešana ir patikusi ka ta no viņiem ir tuša palikusi un tie savo Noziegumo Sodibu ar labu Prātu uzņēmuši jo tapēc tie bij manas Tiesas nicinajši un ka viņu Dvēsele manu Likumu bij apnikusi.

43.

Bet zeme būs viņu atstāta, un tā labprāt ieturēs savus sabata laikus, kad tā no viņiem ir kļuvusi tukša, bet tiem viņu noziegumi tiks piemeklēti tādēļ, ka viņi bija atmetuši Manas tiesas un ka viņu dvēselēm likās apnikuši Mani likumi.

44.

Un vēl vairak kad tie savu Ienaidnieku Zemē būs tad es tos ne atmetišu nedz viņu apnikšu ka es tos būtu nomaitajs iznīcinadams manu Deribu ar viņiem jo es esmu tas KUNGS viņu Dievs.

44.

Un arī tad vēl, tiem esot ienaidnieku zemē, Es tos neatmetīšu, un tie Man tiktāl neriebj, lai Es tos pilnīgi izdeldētu un Mana derība būtu ar viņiem pilnīgi jālauž, jo Es esmu יהוה, viņu Elohim.

45.

Bet es atgādašos viņu dēļ to Vecajo Deribu ko es no Egiptes-Zemes priekš to pagaņu Acīm izvedis esmu ka es tiem par Dievu būtu Es tas KUNGS.

45.

Un Es pieminēšu viņiem pirmo derību ar viņu vecajiem, ko Es esmu izvedis no Ēģiptes zemes visu tautu acu priekšā, lai Es tiem būtu par Elohim,- Es, יהוה."

46.

Tie ir tie Likumi un tās Tiesas un tās Bauslibas ko tas KUNGS devis ir starp sev un starp Israēļa Bērniem uz to Kalnu Sināi caur Mozu.

46.

Šie ir tie likumi, tiesas un bauslības likumi, ko יהוה uz Sinaja kalna nolika starp Sevi un Israēla bērniem caur Mozu.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: