3. Mozus grāmata 16. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu pēc to kad Āroņa divi Dēli bij nomiruši kad tie bij nākuši ta KUNGA Priekšā un miruši.

1.

Un יהוה runāja uz Mozu pēc tam, kad divi Ārona dēli bija miruši, kad tie bija nākuši יהוה priekšā un mira.

2.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: runa uz Āronu tavu Brāli ka tam ne būs jeb kurā Laikā svētā Vietā iet ais ta Priekšvelkama priekš ta Salīdzinašanas-Vāka kas uz to Šķirstu ir ka tas ne mirst jo es parādišos Padēbesī uz to Salīdzinašanas Vāku.

2.

Un יהוה sacīja Mozum: "Saki savam brālim Āronam, ka tas nedrīkst iet kurā katrā laikā svētā vietā aiz priekškara salīdzināšanas vāka priekšā, kas atrodas virs šķirsta, ka viņš nemirst, jo Es atklāšos mākonī virs salīdzināšanas vāka.

3.

Ar šo būs Āroņam svētā Vietā iet ar vienu Vērsiti vienu jaunu Vērsi par Grēku-Upuri un vienu Aunu par Dedzamu-Upuri.

3.

Ņemot jaunu vērsi par grēku upuri un aunu par dedzināmo upuri, Ārons drīkst ieiet svētnīcā.

4.

Viņam būs tos svētus linu Svārkus uzvilkt un linu Ūsām būs viņa Miesā būt un ar linu Jostu būs viņam apjozties un ar to linu Cepuri apsegties šās ir tās svētas Drēbes tapēc būs viņam savu Miesu ar Ūdeni pērt kad viņš top apvilkts.

4.

Viņam būs uzģērbt svētos linu svārkus un linu bikses pār viņa augumu, ar linu jostu lai viņš apjožas un ar linu cepuri lai viņš apsedzas, jo tās ir svētas drēbes; tās lai viņš uzģērbj, kad viņš ir savu miesu mazgājis ūdenī.

5.

Un no Israēļa Bērnu Draudzes būs viņam divi Āžus par Grēku-Upuri ņemt un vienu Aunu par Dedzamu Upuri.

5.

Un no Israēla bērnu draudzes viņam ir jāņem divi āži par grēku upuri un auns par dedzināmo upuri.

6.

Pēc to būs Āroņam ta Grēku-Upura Vērsi kas priekš viņu ir upurēt un priekš sev un sava Nama Salīdzinašanu darīt.

6.

Un Ārons lai atved grēku upurim izraudzīto vērsi, kas viņa rokās, un lai viņš izdara salīdzināšanu sevis un sava nama labad.

7.

Viņam būs arīdzan tos divi Āžus ņemt un tos ta KUNGA Priekšā vest priekš tās Saiešanas Telts Durvim.

7.

Un tad lai viņš ņem abus āžus un nostata tos Saiešanas telts durvīs יהוה priekšā.

8.

Un Āroņam būs pār tiem divi Āžiem Meslus mest vienu Meslu priekš ta KUNGA un vienu Meslu priekš to palaižamu Āzi.

8.

Un tad Āronam jāmet mesli par abiem āžiem, viens mesls יהוה, bet otrs mesls Azazēlam.

9.

Tad būs Āroņam to Āzi uz ko tie Mesli priekš ta KUNGA krituši pie vest un to par Grēku-Upuri sataisīt.

9.

Un tad lai Ārons pieved to āzi, uz kuru kritis mesls יהוה, šo āzi lai viņš sagatavo grēku upurim.

10.

Bet to Āzi uz ko tie Mesli ir nākuši ka tas viens palaižams Āzis esus būs viņam dzīvu ta KUNGA Priekšā vest Salīdzinašanu par viņu daridams ka to par vienu palaižamu Āzi Tuksnesī var palaist.

10.

Bet āzi, uz kuru kritis mesls Azazēlam, to lai viņš atved dzīvu יהוה priekšā, lai izdarītu salīdzināšanu un to sūtītu tuksnesī pie Azazēla.

11.

Āroņam būs ta Grēku Upura Vērsi kas priekš sev paša ir pie vest un priekš sev paša un priekš sava Nama Salīdzinašanu darīt un ta Grēku-Upura Vērsi kas priekš sev paša ir nokaut.

11.

Un Ārons atvedīs vērsi viņa paša grēku upurim, un viņš izdarīs salīdzināšanu pats sevis un sava nama labad. Un viņš nokaus grēku upura vērsi sevis paša dēļ.

12.

Viņam būs arīdzan vienu Vīraka-Trauku pillu ar dedzamām Oglēm no ta Altara ņemt priekš ta KUNGA un savas Saujas pillas ar Kvēpja-Zālēm no sagrūstām jaukas Smaržas Zālēm un viņam būs tās ais to Priekšvelkamu nest.

12.

Viņam arī jāpaņem ogļu trauks pilns ar kvēlojošām oglēm no altāra, kas יהוה priekšā, un abas savas rokas pilnas ar smalki sagrūstām, jauki smaržojošām kvēpināmām zālēm, un to visu lai viņš nes aiz priekškara.

13.

Un viņam būs tās Kvēpja-Zāles uz to Uguni likt priekš ta KUNGA ka tās Kvēpinašanas Dūmi to Salīdzinašanas-Vāku kas uz to Liecibu ir apklāj ka tas ne mirst.

13.

Un tad lai viņš ceļ kvēpināmo virs uguns יהוה priekšā, tā ka kvēpināmie dūmi apklāj salīdzināšanas vāku, kas ir virs liecības šķirsta, tad viņam nebūs jāmirst.

14.

Un viņam būs no ta Vērša Asini ņemt un ar savu Pirkstu uz to Salīdzinašanas-Vāku pret tiem slacīt un priekš to Salīdzinašanas Vāku būs viņam septiņkārt ar savu Pirkstu no ta Asins slacīt.

14.

Un tad lai viņš ņem no vērša asinīm un lai tās slaka ar savu pirkstu salīdzināšanas vietas priekšā austrumu virzienā no tās; un tieši salīdzināšanas vietas priekšā viņš lai tās slaka ar savu pirkstu septiņas reizes.

15.

Pēc to būs viņam ta Grēku-Upura Āzi kas priekš Ļaudim ir nokaut un viņa Asini ais ta Priekšvelkama Iekšu nest un tam būs ar viņa Asini tā pat darīt it kā viņš ar ta Vērša Asini darijs ir un to slacīt uz to Salīdzinašanas-Vāku un priekš ta Salīdzinašanas-Vāka.

15.

Un lai viņš nokauj grēku upura āzi tautas dēļ un lai nes tā asinis aiz priekškara, un tam jādara ar šī āža asinīm gluži tāpat, kā viņš bija darījis ar vērša asinīm: lai viņš tās slaka virs salīdzināšanas vāka un salīdzināšanas vāka priekšā.

16.

Tā būs viņam Salīdzinašanu darīt pār to svētu Vietu Israēļa Bērnu Nešķīstibas dēļ un viņu Pārkāpšanu dēļ par visiem viņu Grēkiem un tā būs viņam tai Saiešanas Telti darīt kas pie viņiem paliek viņu Nešķīstibas dēļ.

16.

Un viņš lai salīdzina pie svētuma visas Israēla bērnu nešķīstības un viņu pārkāpumus, ar kuriem viņi ir apgrēkojušies, un tā lai viņš dara Saiešanas teltī, kas ir viņu nešķīstību vidū.

17.

Un ne vienam Cilvekam būs Saiešanas Telti būt kad viņš ieies Salīdzinašanu darīt svētā Vietā tiekams viņš iziet tā būs viņam Salīdzinašanu darīt priekš sev un priekš savu Namu un priekš visas Israēļa Draudzes.

17.

Un neviens cilvēks lai neatrodas Saiešanas teltī, kad viņš ieiet svētnīcā, lai izdarītu salīdzināšanu, kamēr viņš no tās iznāk ārā; un tā lai viņš salīdzina sevi, savu namu un visu Israēla draudzi.

18.

Pēc to būs viņam pie ta Altara kas priekš ta KUNGA ir iziet un priekš viņa Salīdzinašanu darīt tad būs viņam no ta Vērša Asini un no ta Auna Asini ņemt un uz ta Altara Ragiem apkārt likt.

18.

Tad viņam jāiet pie altāra, kas ir יהוה priekšā, un pie tā viņam ir jāizdara salīdzināšana, ņemot mazliet ar savu pirkstu gan vērša, gan āža asinis un liekot tās no visām pusēm uz altāra ragiem.

19.

Un viņam būs ar savu Pirkstu no ta Asins septiņkārt uz to slacīt un to šķīstīt un svētīt no Israēļa Bērnu Nešķīstibām.

19.

Un viņam jāslaka ar savu pirkstu asinis septiņas reizes uz tā, un tā tiek šķīstīti un svētīti visi Israēla bērni no savām nešķīstībām.

20.

Kad nu viņš ir pabeidzis salīdzināt to svētu Vietu un to Saiešanas Telti un to Altari tad būs viņam to dzīvo Āzi pie vest.

20.

Un tikai pēc tam, kad viņš ir beidzis izdarīt salīdzināšanu gan svētnīcā, gan Saiešanas teltī, gan pie altāra, tad lai viņš pieved dzīvo āzi.

21.

Un Āroņam būs savas abejas Rokas ta dzīva Āža Galvu likt un uz to visus Israēļa Bērnu Noziegumus un visas viņu Pārkāpšanas pēc visiem viņu Grēkiem sūdzēt tad būs viņam tos uz ta Āža Galvu likt un to caur viena zinama Vīra Roku Tuksnesī palaist.

21.

Un Ārons lai liek abas savas rokas uz dzīvā āža galvas, un viņam jādara zināmas visas Israēla bērnu vainas, viņu pārkāpumi un viņu grēki, un tie viņam jāliek uz āža galvas un tas jāaizdzen tuksnesī ar kāda labprātīga cilvēka roku.

22.

Tā būs tam Āžam uz sev visus viņu Noziegumus uz tukšu Vietu nest un tam Vīram būs to Āzi Tiksnesī palaist.

22.

Un tā āzis uz sevis nes visas viņu vainas uz kādu neauglīgu vietu; un viņš to atlaiž vaļā tuksnesī.

23.

Pēc to būs Āroņam Saiešanas Teltī nākt un tās linu Drēbes izvilkt ko viņš uzvilcis bij svētā Vietā iedams un viņam būs tās tur nolikt.

23.

Tad Ārons lai ienāk Saiešanas teltī, un viņam jānovelk drēbes, ko viņš bija uzvilcis, linu drēbes, ieejot svētnīcā, un tās tam tur jānoliek.

24.

Un viņam būs savu Miesu svētā Vietā ar Ūdeni pērt un savas pašas Drēbes apvilkt tad būs viņam iziet un sataisīt savu Dedzamu-Upuri un to Ļaužu Dedzamu Upuri un priekš sev nu priekš tiem Ļaudim Salīdzinašanu darīt.

24.

Un viņam būs savu miesu mazgāt ūdenī svētā vietā un apvilkt savas drēbes, un iziet un sakārtot dedzināmo upuri, kas ir tautas dedzināmais upuris, un viņš lai salīdzina sevi un tautu.

25.

Un viņam būs ari ta Grēku-Upura Taukus uz to Altari iededzināt.

25.

Bet grēku upura taukus viņam būs atnest un aizdedzināt uz altāra.

26.

Un kas to palaižamu Āzi palaidis ir tam būs savas Drēbes mazgāt un savu Miesu ar Ūdeni pērt un pēc to lai tas Lēģerī nāk.

26.

Bet tas vīrs, kas aizdzinis āzi pie Azazēla, lai mazgā savas drēbes un lai mazgā savu miesu ūdenī, un pēc tam lai viņš iet uz nometni.

27.

Bet ta Grēku-Upura Vērsi un ta Grēku-Upura Āzi ka Asins ienests ir par Salīdzinašanu svētā Vietā tos būs viņam izvest āra priekš Lēģera un ar Uguni sadedzināt viņu Ādas un viņu Gaļu un viņu Sūdus.

27.

Bet grēku upura vērsi un grēku upura āzi, kuru asinis tika ienestas svētnīcā, lai izdarītu salīdzināšanu, – tos lai viņš izved ārpus nometnes un tur lai tos sadedzina ar uguni – gan viņu ādas, gan viņu gaļu, gan viņu zarnu saturu.

28.

Kas nu tos ir sadedzinajs tam būs savas Drēbes mazgāt un savu Miesu ar Ūdeni pērt un pēc to lai tas Lēģerī nāk.

28.

Un tas, kas tos ir sadedzinājis, lai mazgā savas drēbes un pats lai mazgājas ūdenī, un pēc tam lai iet uz nometni.

29.

Un tas lai jums par Likumu ir mūžam septitā Mēnesī desmitā Mēnes Dienā būs jums savu Miesu mērdēt un ne kādu Darbu darīt tik labi tas kas taī Zemē dzimis kā tas Svešinieks kas jūsu Starpā kā Svešinieks Mājo.

29.

Un tas lai jums ir par mūžīgu likumu: septītā mēneša desmitajā dienā jums būs savas dvēseles pakļaut gavēnim un jums nebūs strādāt nekādu darbu – nedz iedzimtajam, nedz svešiniekam, kas mīt jūsu vidū,

30.

Jo šaī Dienā būs viņam priekš jums Salīdzinašanu darīt jūs šķīstīt no visiem jūsu Grēkiem būs jums ta KUNGA Priekšā šķīstitiem tapt.

30.

jo šinī dienā tiek izdarīta salīdzināšana jūsu labad, lai šķīstītu jūs; un jūs būsiet šķīsti no visiem saviem grēkiem יהוה priekšā.

31.

Ši lai jums ir viena it augsta Dusešanas-Diena ka jūs jūsu Miesu mērdejat tas ir viens Likums mūžam.

31.

Šī lai jums ir augsta dusēšanas diena, un pakļaujiet savas dvēseles gavēnim; tāds lai ir likums mūžam.

32.

Un tam Priesteram kas svaidīts ir un ka Roka pildita ir ka viņš sava Tēva Vietā par Priesteri esus būs to Salīdzinašanu darīt.

32.

Un pašu salīdzināšanu lai izpilda tas priesteris, kas ir iesvētīts un kura roka ir tapusi pildīta, ka tas sekotu priestera amatā savam tēvam; viņš lai uzvelk linu drēbes, svētās drēbes.

33.

Un viņam būs tās linu Drēbes tās svētas Drēbes apvilkt tā būs viņam salīdzināt tās svētas Vietas Svētumu un to Saiešanas Telti un to Altari un viņam būs par tiem Priesteriem un priekš tās Draudzes Ļaudim Salīdzinašanu darīt.

33.

Un viņš lai izdara salīdzināšanu gan svētnīcā, gan Saiešanas teltī, gan pie altāra; viņš lai izdara salīdzināšanu gan priestera, gan visas draudzes ļaužu labad.

34.

Un tam būs jums par vienu Likumu būt mūžam ka jūs priekš Israēļa Bērniem Salīdzinašanu darat no visiem viņu Grēkiem vienreizi Gadskārtā. Un Mozus darija kā tas KUNGS viņam bij pavēlejs.

34.

Un tas lai jums ir mūžīgs likums, ka jūs reizi gadā izdarāt salīdzināšanu visiem Israēla bērniem par viņu grēkiem." Un viņš darīja, kā יהוה Mozum bija pavēlējis.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: