3. Mozus grāmata 15. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu un uz Āronu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu un Āronu, sacīdams:

2.

Runājt uz Israēļa Bērniem un sakait uz tiem: Ikvienam Vīram kam savas Miesas pil būs savas Pilēšanas dēļ nešķīstam būt.

2.

"Runā uz Israēla bērniem un saki viņiem: ikviens vīrs, kam ir gļotu pilēšana, šīs pilēšanas dēļ ir nešķīsts.

3.

Ši nu ir viņa Nešķīstiba viņa Pilēšanas dēļ kad viņa Miesa viņa Pilēšanas ispuēse jeb viņa Miesa no viņa Pilēšanas stājās ši ir viņa Nešķīstiba.

3.

Tāds ir viņa nešķīstuma iemesls: viņa gļotu pilēšana, vai nu gļotas pil no viņa miesām, vai arī viņa miesas attur to pilēšanu, tas visnotaļ ir nešķīsts.

4.

Visām Guļām uz ko tas gulēs kam ta Pilēšana ir būs nešķīstam būt un visiem Rīkiem uz ko viņš sēdēs būs nešķīstiem būt.

4.

Ikviena guļasvieta, kurā tas ir gulējis, ir nešķīsta, un ikviens rīks, ko tas ir lietojis, ir nešķīsts.

5.

Un kas viņa Guļu aizskar tam būs savas Drēbes mazgāt un ar Ūdeni pērties un nešķīstam būt līdz Vakaram.

5.

Un, kas viņa guļasvietu ir aizskāris, tas lai mazgā savas drēbes un pats lai mazgājas ūdenī, un lai ir nešķīsts līdz vakaram.

6.

Un kas uz to Rīku uzsēdās kur viņš ir sēdejs tam būs savas Drēbes mazgāt un ar Ūdeni pērties un nešķīstam būt līdz Vakaram.

6.

Un tas, kas lietojis rīkus, kas bijuši tāda saslimuša cilvēka rīcībā, lai mazgā savas drēbes un lai pats mazgājas ūdenī, un viņš lai ir nešķīsts līdz vakaram.

7.

Un kas to Miesu kam ta Pilēšana ir aizskar tam būs savas Drēbes mazgāt un ar Ūdeni pērties un nešķīstam būt līdz Vakaram.

7.

Un, kas aizskar tāda slimnieka miesu, tas lai mazgā savas drēbes un lai pats mazgājas ūdenī, un lai ir nešķīsts līdz vakaram.

8.

Ja arīdzan tas kam ta Pilēšana ir uz vienu Šķīstu spļauss tad būs tam savas Drēbes mazgāt un ar Ūdeni pērties un nešķīstam būt līdz Vakaram.

8.

Un, ja tāds slimnieks, kam ir pilēšana, uzspļauj veselam, tad tas lai mazgā savas drēbes un pats mazgājas ūdenī, un lai ir nešķīsts līdz vakaram.

9.

Un visiem Sedliem uz ko tas kam ta Pilēšana ir jāj būs nešķīstiem būt.

9.

Un it visi segli, uz kuriem ir jājis, kam ir pilēšana, lai ir nešķīsti.

10.

Un viss kas jebkādu Lietu aizskar kas viņa Apakšā bijis ir būs nešķīsts līdz Vakaram un kas tās pašas nes tam būs savas Drēbes mazgāt un ar Ūdeni pērties un nešķīstam būt līdz Vakaram.

10.

Un ikviens, kas aizskāris kaut ko, kas atradās zem viņa, tas lai ir nešķīsts līdz vakaram, un, kas to ir nesis, tas lai mazgā savas drēbes un pats lai mazgājas ūdenī, un viņš lai ir nešķīsts līdz vakaram.

11.

Un visu ko tas kam ta Pilēšana ir aizskar pirms viņš savas Rokas mazgajs ir tam būs savas Drēbes mazgāt un ar Ūdeni pērties un nešķīstam būt līdz Vakaram.

11.

Un ikviens, kas aizskāris ar pilēšanu saslimušo un nav noskalojis savas rokas ar ūdeni, tas lai mazgā savas drēbes un pats lai mazgājas ūdenī, un viņš lai ir nešķīsts līdz vakaram.

12.

Un tam Mālu Traukam ko tas kam ta Pilēšana ir aizskar būs sadauzitam tapt bet visam Koku Traukam būs ar Ūdeni skalotam tapt.

12.

Un māla trauki, ko tas aizskar, kam ir pilēšana, ir jāsadauza, bet koka trauki ir jāizskalo ar ūdeni.

13.

Kad nu tas kam ta Pilēšana ir no savas Pilēšanas šķīstīts ir tad būs tam no savas Šķīstišanas septiņ Dienas skaitīt un savas Drēbes mazgāt un savu Miesu ar tekoti Ūdeni pērt tad tas šķīsts būs.

13.

Bet, ja nu tas, kam ir pilēšanas kaite, no tās atsvabinājies, tad viņš lai skaita septiņas dienas no savas šķīstīšanās un lai mazgā savas drēbes un pats lai mazgājas tekošā ūdenī, tad viņš būs šķīsts.

14.

Un astotā Dienā būs tam divi Ūbeles jeb divi jaunus Baložus ņemt un priekš ta KUNGA pie  tās Saiešanas Telts Durvim nākt un tos tam Priesteram dot.

14.

Un astotajā dienā viņš priekš sevis lai izmeklē divas ūbeles vai divus jaunus baložus, un viņš lai nāk יהוה priekšā Saiešanas telts durvīs un tos nodod priesterim.

15.

Un tam Priesteram būs tos sataisīt vienu par Grēku-Upuri un vienu par Dedzamu-Upuri tā būs tam Priesteram par viņu Salīdzinašanu darīt viņa Pilēšanas dēļ ta KUNGA Priekšā.

15.

Un priesteris lai tos sagatavo upurim – vienu grēku upurim, bet otru dedzināmam upurim; tā priesteris lai izdara salīdzināšanu viņa labad יהוה priekšā viņa pilēšanas kaites un vainas dēļ.

16.

Un ja no kāda Vīra guļot Sēkla istek tad būs tam visu savu Miesu ar Ūdeni pērt un nešķīstam būt līdz Vakaram.

16.

Bet, ja guļot vīram sēkla noiet, tad lai viņš mazgā visu savu miesu un ir nešķīsts līdz vakaram.

17.

Un visām Drēbēm un visai Ādai uz ko ta Sēkla būs tām būs ar Ūdeni mazgatām tapt un nešķīstām būt līdz Vakaram.

17.

Un ikvienas drēbes, ikviens ādas apģērba gabals, uz ko būtu tāda sēkla kritusi, lai tiek mazgāts ūdenī, un tas lai ir nešķīsts līdz vakaram.

18.

Ir tai Sievai pie  ka tāds Vīrs gulejs kam ta Sēkla guļot (izpil) būs ar Ūdeni pērties un nešķīstai būt līdz Vakaram.

18.

Un arī sieva, kas ar tādu vīru ir kopā gulējusi, kuram guļot sēkla notek, lai mazgājas ūdenī, un tā lai ir nešķīsta līdz vakaram.

19.

Bet ja viena Sieva ar Asins-Sārņiem savas Miesas pil tad taps viņa septiņ Dienas atšķirta un viss kas viņu aizskar būs nešķīsts līdz Vakaram.

19.

Bet, ja kādai sievai asins sārņi pil no viņas miesas, tad lai viņa top atšķirta septiņas dienas, un, kas viņu aizskar, kļūst nešķīsts līdz vakaram.

20.

Un viss tas uz ko viņa gul būs nešķīsts ir viss uz ko viņa sēd būs nešķīsts.

20.

Un ikviens priekšmets, uz kura tāda sieva ir gulējusi, kamēr viņa ir atšķirta, ir kļuvis nešķīsts, tāpat arī viss, uz ko tā ir sēdējusi, ir kļuvis nešķīsts.

21.

Un kas viņas Guļu aizskar tam būs savas Drēbes mazgāt un ar Ūdeni pērties un nešķīstam būt līdz Vakaram.

21.

Un ikviens, kas pieskaras viņas guļasvietai, tas lai mazgā savas drēbes un lai pats mazgājas ūdenī, un viņš lai ir nešķīsts līdz vakaram.

22.

Visam arīdzan kas ko aizskar uz ko viņa sēdejsi būs savas Drēbes mazgāt un ar Ūdeni pērties un nešķīstam būt līdz Vakaram. Un ja kāds Trauks uz to pašu Sēdekli jeb Guļu bijis ir ja kas to aizskar tam būs nešķīstam būt līdz Vakaram.

22.

Un ikviens, kas aizskāris kādu priekšmetu, uz kura tā ir sēdējusi, tas lai mazgā savas drēbes un lai pats mazgājas ūdenī, un viņš lai ir nešķīsts līdz vakaram.

23.

23.

Un, ja kāds trauks būtu bijis vai uz viņas guļasvietas, vai arī uz priekšmeta, uz kura tā sēdējusi, tad, tādam pieskaroties, cilvēks kļūst nešķīsts līdz vakaram.

24.

Ir ja kāds Vīrs pie viņas gulēt gulēs un viņas Nešķīstiba tam uziet tad būs tam septiņas Dienas nešķīstam būt un visai Guļai kur viņš virsu gulejs būs nešķīstai būt.

24.

Un, ja kāds vīrs ar tādu sievu būtu gulējis kopā un viņas asins noplūšana viņu būtu aptraipījusi, tad tāds kļūst nešķīsts uz septiņām dienām, un arī guļasvieta, kurā viņš gulējis, ir nešķīsta.

25.

Ja arīdzan kāda Sieva daudz Dienas kad tai tas Sārņu Laiks ne ir uz Drānām dabu jeb kad viņas Sārņi ilgaki stāv tad būs viņai tik ilgi kamēr tie Sārņi viņai ir nešķīstai būt it kā pašā Sārņu Laikā.

25.

Un, ja kādai sievai daudz dienu pirms viņas mēnešziedu laika ir noplūdušas asins gļotas vai ja tai atdalās asinis ilgāk, nekā viņas mēnešziedu laiks ilgst, tad tā ir nešķīsta visu asins atdalīšanās laiku, gluži kā tā ir nešķīsta savā mēnešziedu laikā.

26.

Visai Guļai uz ko ta visās savu Sārņu Dienās ir gulejsi būs viņai tā pat kā ta Guļļa viņas Sārņu Laikā būt un viss uz ko viņa ir sēdejsi būs nešķīsts it kā viņas Sārņu Laikā.

26.

Ikviena guļasvieta, kur tā ir gulējusi pa visu asiņu atdalīšanās laiku, lai ir kā guļasvieta viņas kārtējo mēnešziedu laikā, un viss, uz ko viņa ir sēdējusi, lai ir nešķīsts it kā viņas mēnešziedu laikā.

27.

Un kurš no tām Lietām ko aizskar tam būs nešķīstam būt tapēc būs viņam savas Drēbes mazgāt un ar Ūdeni pērties un nešķīstam būt līdz Vakaram.

27.

Un ikviens, kas kādai no tādām lietām pieskaras, tas kļūst nešķīsts, un viņš lai mazgā savas drēbes un pats lai mazgājas ūdenī, un lai ir nešķīsts līdz vakaram.

28.

Bet ja viņa no saviem Sārņiem šķīsta top tad būs viņai priekš sevis septiņ Dienas skaitīt pēc to būs viņai šķīstai būt.

28.

Bet, ja viņa ir kļuvusi šķīsta no savas asins tecēšanas, tad lai viņai tiek skaitītas septiņas dienas, un pēc tam viņa lai ir šķīsta.

29.

Un astotā Dienā būs viņai priekš sevis divi Ūbeles jeb divi jaunus Baložus ņemt un tos pie ta Priestera nest priekš tās Saiešanas Telts Durvim.

29.

Un astotajā dienā lai viņa sev izrauga divas ūbeles vai divus jaunus baložus un tos atnes priesterim Saiešanas telts durvīs.

30.

Tad būs tam Priesteram vienu par Grēku-Upuri un vienu par Dedzamu-Upuri sataisīt tā būs tam Priesteram par viņu Salīdzinašanu darīt priekš ta KUNGA to Sārņu viņas Nešķīstibas dēļ.

30.

Un priesteris lai tos sagatavo upurēšanai, vienu par grēku upuri, bet otru par dedzināmo upuri; tā priesteris lai izdara salīdzināšanu יהוה priekšā viņas asins tecēšanas dēļ.

31.

Tā būs jums tos Israeļa Bērnus atšķirt no viņu Nešķīstibas ka tie savā Nešķīstibā ne nomirst kad tie būtu manu Dzīvokli kas jūsu Vidū ir apgānijši.

31.

Un jums jāatšķir Israēla bērni viņu nešķīstības laikā, lai jūs nemirtu savā nešķīstībā, padarīdami nešķīstu Manu mājokli, kas ir jūsu vidū."

32.

Ši ir ta Bausliba ta kam ta Miesa pil un ta no ka guļot ta Sēkla tek tā ka viņš caur to nešķīsts top.

32.

Šie ir bauslības noteikumi tam, kam ir gļotu pilēšana un kuram guļot sēkla noiet, kā dēļ viņš ir kļuvis nešķīsts,

33.

Un pār vienu vāju Sievu savā Sārņu Laikā un pār to kam sava Miesa pil tik labi vīriškam ka sieviškai un pār to Vīru kas pie kādas nešķīstas Sievas gulejs ir.

33.

un par vāju sievu viņas mēnešziedu laikā, un par to, kam ir gļotu pilēšana, lai tas būtu vīrs vai sieva, un par vīru, kas ir kopā gulējis ar nešķīstu sievu.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: