3. Mozus grāmata 14. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu:

2.

Ši būs ta Spitaliga Bausliba savas Šķīstišanas Dienā

2.

"Šie ir bauslības noteikumi tiem, kuri ir kļuvuši šķīsti no spitālības: sākot ar viņu šķīstīšanās dienu, lai ikviens no viņiem tiek novests pie priestera.

3.

Ka to būs pie  ta Priestera vest un tam Priesteram būs āra prrekš Lēģera iziet tad redzēs tas Priesteris un raugi ja ta Spitāļu-Vaina no ta Spitaliga ir sadzījusi.

3.

Un priesteris lai iziet ārā aiz nometnes, un, ja priesteris redz, lūk, spitālības vaina ir uz spitālīgā miesas sadzijusi,

4.

Tad būs tam Priesteram pavēlēt ka priekš ta kas jašķīsta dividzīvus šķistus Putnus būs ņemt un Ciedrakoku un sarkanu Dzīparu un Īzapu.

4.

tad lai priesteris dod pavēli, ka viņa šķīstīšanās vajadzībām tiek ņemti divi dzīvi par šķīstiem atzīti putni, ciedru koka gabals un karmezīna šķetināti diegi un īzaps.

5.

Tad būs tam Priesteram arīdzan pavēlēt ka tas viens Putnis nokauts top iekš kāda Mālu Trauka pie tekoša Ūdens.

5.

Un priesterim jādod pavēle, lai viens putns tiek nokauts māla traukā virs tekoša ūdens.

6.

To dzīvu Putni būs tam ņemt un to Ciedra-Koku un to sarkanu Dzīparu un to Īzapu un būs tos līdz ar to dzīvu Putni iemērcēt iekš ta otra Putna Asins kas pie  ta tekoša Ūdens okauts ir.

6.

Tad dzīvais putns ir jāņem un arī ciedru koka gabals, un šķetinātie karmezīna diegi, un īzaps, un viņam tie kopā ar dzīvo putnu ir jāiemērc virs tekošā ūdens nokautā putna asinīs.

7.

Un viņam būs pār to kas no tiem Spitāļiem jašķīsta septiņreizi slacīt pēc to būs viņam to par šķīstu turēt un to dzīvo Putni Laukā palaist.

7.

Un tas, kas no spitālības grib atbrīvoties, ir septiņas reizes jāapslaka, tad viņš ir kļuvis šķīsts; bet dzīvais putns ir lauka malā jāpalaiž brīvībā.

8.

Un tam kas jašķīsta būs savas Drēbes mazgāt un visus savus Matus nocirpt un Ūdenī mazgaties tad būs tas šķīsts pēc to būs tam uz to Lēģeri nākt bet āra sava Dzīvokļa septiņ Dienas palikt.

8.

Tad tam, kas no spitālības šķīstās, ir jāmazgā savas drēbes, un tas lai nodzen visus savus matus un mazgājas ūdenī, un tā lai viņš kļūst šķīsts; tad lai viņš iet uz nometni, bet lai viņš dzīvo ārpus savas telts vēl septiņas dienas.

9.

Septitā Dienā būs tam savus Matus nodzīt savu Galvu un savu Bārdu tos Matus uz savu Uzac visus savus Matus būs tam nodzīt un savas Drēbes mazgāt un savu Miesu ar Ūdeni pērt tad tas šķīsts būs.

9.

Bet septītajā dienā lai viņš vēlreiz nodzen visus savus matus, galvas matus, arī bārdu un uzacis; un itin visus savus matus lai viņš nodzen, lai mazgā savas drēbes un pats lai mazgājas ūdenī un kļūst šķīsts.

10.

Un astotā Dienā būs tam divi Jērus kas bez Vainas un vienu gadskārtigu Aitiņu kas bez Vainas ņemt līdz ar trim Kviešu-Miltu Desmitiem par Ēdamu-Upuri ar Eļji sajauktu līdz ar vienu Eļjes Logu.

10.

Bet astotajā dienā lai tas ņem divus jērus, kas bez vainas, un gadu vecu avi, kas bez vainas, līdz ar trijām desmitdaļām ēfas smalku kviešu miltu par ēdamo upuri, sajauktiem ar eļļu, un vienu logu eļļas.

11.

Tad būs tam Priesteram kas šķīsti to Vīru kas jašķīsta līdz ar tām Lietām ta KUNGA Priekšā stādīt priekš tās Saiešanas Telts Durvim.

11.

Tad priesteris, kas šķīsta, lai liek tam vīram, kas šķīstās, nostāties līdz ar visām upura lietām יהוה priekšā pie Saiešanas telts durvīm.

12.

Un tam Priesteram būs to vienu Jēru ņemt un to par Noziedzības-Upuri ar to Eļjes Logu upurēt un tam būs to par Kustinašanas-Upuri priekš ta KUNGA upurēt.

12.

Un priesteris lai ņem vienu jēru, un lai viņš to pieved par vainas izpirkšanas upuri līdz ar logu eļļas, un lai viņš tos šurpu turpu šūpo par līgojamo upuri יהוה priekšā.

13.

Pēc to būs viņam to Jēru Nokaut taī Vietā kur tas Grēku-Upurs un Dedzams Upurs nokauts top svētā Vietā jo tas Noziedzības-Upurs pieder tā pat kā tas Grēku-Upurs tam Priesteram tas ir to svētu Lietu Svētība.

13.

Un tad lai viņš nokauj šo jēru tanī vietā, kurā parasti nokauj grēku upurus un dedzināmos upurus, – svētā vietā, jo kā grēku upuris, tā vainas izpirkšanas upuris pieder priesterim; tas ir augsti svēts.

14.

Un tam Priesteram būs no ta Noziedzības-Upura ņemt un tam Priesteram būs to likt uz to labas Auss-Skripstiņu ta kas jašķīsta un uz viņa labas Rokas Īkšķi un uz viņa labas Kājas lielu Pirkstu.

14.

Tad lai priesteris ņem mazliet asiņu no vainas izpirkšanas upura, lai liek tās uz šķīstāmā labās auss skripstiņas un uz viņa labās rokas īkšķa un uz labās kājas lielā pirksta.

15.

Un tam Priesteram būs ari to Eļji no ta Loga ņemt un iekš ta Priestera kreisu Sauju liet.

15.

Un lai priesteris arī ņem nedaudz eļļas no loga un lej to savā kreisajā saujā.

16.

Un tam Priesteram būs savu labu Pirkstu iemērcēt un no tās Eļjes kas viņa kreisā Saujā ir ņemt un tam būs ar savu Pirkstu no tās Eļjes septiņreizi slacīt ta KUNGA Priekšā.

16.

Un priesteris lai mērc savas labās rokas pirkstu kreisās saujas eļļā un šo eļļu slaka septiņas reizes יהוה priekšā.

17.

Un no tās atlikušas Eļjes kas viņa Saujā ir būs tam Priesteram likt uz to labas Auss-Skripstuņu ta kas jašķīsta un uz viņa labas Rokas Īkšķi un uz viņa labas Kājas lielu Pirkstu.

17.

Bet no atlikušās eļļas, kas viņa saujā, lai priesteris ziež uz šķīstāmā labās auss skripstiņas un uz viņa labās rokas īkšķa un uz labās kājas lielā pirksta virs vainas izpirkšanas upura asinīm.

18.

Un kas vēl no tās Eļjes atlicis ir kas ta Priestera Saujā bija to būs viņam uz ta Galvu likt kas jašķīsta ta būs tam Priesteram par viņu Salīdzinašanu darīt priekš ta KUNGA.

18.

Bet pārpalikušo eļļu, kas ir priestera saujā, lai viņš izziež pār šķīstāmā galvu; tā lai priesteris izdara salīdzināšanu viņa labad יהוה priekšā.

19.

Un tam Priesteram būs arīdzan to Grēku-Upuri sataisīt un par to kas no savas Nešķīstibas šķīstīts Salīdzinašanu darīt.

19.

Un priesteris lai arī sagatavo grēku upuri, viņš lai izdara salīdzināšanu tā labad, kas šķīstās no savas nešķīstības; vēlāk viņš lai nokauj dedzināmā upura dzīvnieku.

20.

Pēc to būs viņam to Dedzamu-Upuri nokaut un tam Priesteram būs to Dedzamu Upuri un to Ēdamu-Upuri uz to Altari celt tā būs tam Priesteram par viņu Salīdzinašanu darīt tad tas šķīsts ir.

20.

Un priesteris lai upurē uz altāra dedzināmo un ēdamo upuri, viņš lai izdara salīdzināšanu viņa labad, tad tas ir šķīsts.

21.

Bet ja viņš nabags ir un viņam ne ka pie Rokas ir tad lai viņš ņem vienu Jēru par Noziedzības-Upuri kustinadams un par viņu Salīdzinašanu daridams un to desmitu Tiesu Kviešu-Miltu ar Eļji sajauktu par Ēdamu Upuri un vienu Logu Eļjes.

21.

Bet, ja viņš ir nabags un viņa rocība ir maza, tad lai viņš ņem jēru par vainas izpirkšanas upuri, par līgojamo upuri, lai viņa labad izdarītu salīdzināšanu, un vienu desmito daļu ēfas smalku kviešu miltu, kas iejaukti eļļā, par ēdamo upuri un vienu logu eļļas

22.

Un divi Ūbeles jeb divi jaunus Baložus cik viņa Roka paspēj no tiem lai viens ir par Grēku-Upuri un viens par Dedzamu-Upuri.

22.

un divas ūbeles vai arī divus jaunus baložus, kurus tas ar savu rocību var iegūt; viens no tiem lai ir par grēku upuri, bet otrs par dedzināmo upuri.

23.

Un viņam būs tos astotā Dienā savas Šķīstišanas pie  ta Priestera nest pie  tās Saiešanas Telts Durvim ta KUNGA Priekšā.

23.

Un astotajā dienā, kurā tam jātop šķīstītam, lai viņš tos pienes priesterim pie Saiešanas telts durvīm יהוה priekšā.

24.

Un tam Priesteram būs ta Noziedzības-Upura Jēru un to Eļjes Logu ņemt un tam Priesteram būs tos kustināt par Kustinašanas-Upuri priekš ta KUNGA.

24.

Un priesteris lai ņem vainas izpirkšanas upura jēru un logu eļļas, un viņš lai tos šūpo šurpu turpu kā līgojamo upuri יהוה priekšā.

25.

Pēc to būs tam ta Noziedzības-Upura Jēru nokaut un tam Priesteram būs no ta Noziedzības-Upura Asini ņemt un to uz to labas Auss-Skripstiņu ta kas jašķīsta un uz viņa labas Rokas Īkšķi un uz viņa labas Kājas lielu Pirkstu likt.

25.

Un tad lai viņš nokauj vainas izpirkšanas upura jēru; tad lai priesteris ņem mazliet asiņu no vainas izpirkšanas upura jēra un tās uzliek uz šķīstāmā labās auss skripstiņas un uz viņa labās rokas īkšķa, un uz viņa labās kājas lielā pirksta.

26.

Un tam Priesteram būs no tās Eļjes ta Priestera kreisā Saujā liet.

26.

Bet no eļļas priesteris kādu daļu lai lej savā kreisajā saujā.

27.

Pēc to būs tam Priesteram ar savu labu Pirkstu no tās Eļjes kas savā kreisā Saujā ir septiņreizi slacīt ta KUNGA Priekšā.

27.

Un priesteris lai slaka eļļu, kas viņa kreisajā saujā, ar savas labās rokas pirkstu septiņas reizes יהוה priekšā.

28.

Un tam Priesteram būs no tās Eļjes kas viņa Saujā ir uz to labas Auss-Skripstiņu ta kas jašķīsta un uz viņa labas Rokas Īkšķi un uz viņa labas Kājas lielu Pirkstu likt augša uz ta Noziedzības-Upura Asini.

28.

Un kādu daļu eļļas, kas viņa kreisajā saujā, lai priesteris ziež uz šķīstāmā labās auss skripstiņas un uz viņa labās rokas īkšķa un viņa labās kājas lielā pirksta – uz vainas izpirkšanas upura asiņu vietas.

29.

Un to atlikušu no tās Eļjes kas uz ta Priestera Sauju ir būs tam uz ta kas jašķīsta Galvu likt Salīdzinašanu par viņu daridams priekš ta KUNGA.

29.

Bet atlikušo eļļu, kas ir priestera kreisajā saujā, lai viņš izziež pār šķīstāmā galvu, lai izdarītu salīdzināšanu viņa labad יהוה priekšā.

30.

Pēc to būs viņam vienu no tām Ūbelēm jeb no tiem Jauniem Baložiem sataisīt cik viņa Roka paspēj.

30.

Pēc tam priesteris lai sagatavo upurēšanai vienu ūbeli vai vienu no jauniem baložiem, kas bija pieejami viņa rocībai.

31.

cik viņa Roka paspēj no ta būs vienam par Grēku Upuri un otram par Dedzamu Upuri būt līdz ar to Ēdamu Upuri tā būs tam Priesteram par to kas jašķīsta Salīdzinašanu darīt priekš ta KUNGA.

31.

Ja viņa rocībai bija sasniedzami abi, tad vienu par grēku upuri un otru par dedzināmo upuri līdz ar ēdamo upuri. Tā lai priesteris izdara salīdzināšanu šķīstāmā labad יהוה priekšā."

32.

Ši ir ta Bausliba priekš ta kam Spitāļi ir ka Roka ne paspēj cik viņa Šķīstišanas pēc vajaga ir.

32.

Šie ir bauslības noteikumi par spitālīgo, kam nav iespējams ar savu rocību izpildīt, kas viņa šķīstīšanas labā tiek prasīts.

33.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un uz Āronu un sacija:

33.

Un יהוה runāja uz Mozu un Āronu:

34.

Kad jūs nāksiet iekš Kanāna Zemes ko es jums par Īpašu došu un es to Spitāļu-Vainu kādā Namā jūsas īpašas Zemes pie sūtīšu.

34.

"Kad jūs būsit iegājuši Kānaāna zemē, ko Es gribu jums dot par īpašumu, un kādā no jūsu zemes mājām Es sūtīšu spitālības sērgu,

35.

Tad būs tam kam tas Nams pieder nākt un tam Priesteram Ziņu dot un sacīt: man šķiet kādu Vainu manā Namā esam.

35.

tad tas, kas tanī mājā dzīvo, lai iet un paziņo priesterim, ka tāda slimība ir parādījusies viņa namā.

36.

Un tam Priesteram būs pavēlēt ka tiem to Namu būs izkravāt pirms tas Priesteris nāk to Vainu apraudzīt ka ne visi kas Namā ir nešķīsti top un pēc to būs tam Priesteram nākt un to Namu apraudzīt.

36.

Un priesteris lai dod rīkojumu, ka, pirms priesteris atnāk, lai vainu apskatītu, tiem nams ir jāuzpoš, lai neviens netop nešķīsts, kas tanī namā, tikai pēc tam lai nāk priesteris un aprauga namu.

37.

Kad viņš nu to Vainu aplūkojs un redz ka tai Vainai pie ta Nama Sienām ir pazaļas jeb pasarkanas Lejiņas un tās dziļāki izraugās ne kā ta Siena.

37.

Un, kad viņš apskatot redz, ka, lūk, slimības pazīmes ir atrodamas iedobumos nama sienās kā iedzelteni, zaļgani vai arī iesarkani plankumi un tie guļ dziļāk, salīdzinot ar pārējo sienu,

38.

Tad būs tam Priesteram no ta Nama iziet pie ta paša Nama Durvim un to Namu septiņ Dienas aizslēgt.

38.

tad lai priesteris nāk no nama ārā un lai aizslēdz nama durvis uz septiņām dienām.

39.

Pēc to būs tam Priesteram septitā Dienā atkaļ nākt un lūkot un raugi ja ta Vaina pie ta Nama Sienām ir izplētusies

39.

Un septītajā dienā lai priesteris atkal atnāk tanī namā apraudzīt, un redzi, ja slimība nama sienās ir tālāk izpletusies,

40.

Tad būs tam Priesteram pavēlēt ka viņiem būs tos Akmiņus izlauzt kurās ta Vaina ir un tos āra priekš Pilsāta uz kādu nešķīstu Vietu mest.

40.

tad lai priesteris dod rīkojumu, ka viņiem ir jāizlauž akmeņi, kuros ir slimības pazīmes, un lai viņi tos izmet ārā ārpus pilsētas nešķīstā vietā.

41.

Un to Namu būs viņam no iekšanes visapkārt nokasīt un to Nokasumu ko tie ir nokasijši āra priekš Pilsāta uz vienu nešķīstu Vietu mest.

41.

Bet pašu namu lai iekšpusē visapkārt nokasa, bet atkritumus, ko tie ir nokasījuši, lai viņi izber ārpus pilsētas nešķīstā vietā.

42.

Pēc to būs tiem citus Akmiņus ņemt un viņu Akmiņu Vietā likt un citus Mālus ņemt un to Namu apmest.

42.

Un lai viņi ņem citus akmeņus un liek tos izņemto akmeņu vietā un citus mālus lai liek nokasītā apmetuma vietā.

43.

Bet ja ta Vaina tanī Namā isplešās pēc to kad tie Akmiņi izlauzti ir un pēc ka tas Nams nokasīts un atkaļ apmests.

43.

Bet, ja pēc tam slimība atgriežas un tālāk izplešas namā, kad akmeņi tikuši izlauzti un nams bija nokasīts un no jauna apmests,

44.

Tad būs tam Priesteram nākt un raudzīt un redz ja ta Vaina pie  ta Nama ir izplētusies tad ir viena ēdoti Spitāļu-Vaina tanī Namā tas ir nešķīsts.

44.

tad lai nāk priesteris un skatās, un, ja slimība namā ir tālāk izpletusies, tad tajā namā ir posta nesēja spitālība; nams ir nešķīsts.

45.

Tapēc būs to Namu viņa Akmiņus un viņa Kokus un visus Nama Mālus nolauzīt un āra priekš Pilsāta uz vienu nešķīstu Vietu mest.

45.

Un namu lai noplēš ar visiem tā akmeņiem, kokiem un apmetumu, un viņi lai izved visu to ārpus pilsētas nešķīstā vietā.

46.

Un kurš iekš ša Nama iet jeb kurā Dienā kad tas aizslēgts tapis tam būs nešķīstam būt līdz Vakaram.

46.

Un ikviens, kas tādā namā ir iegājis, kas bijis aizslēgts, tas ir nešķīsts līdz vakaram.

47.

Un kas tanī Namā gul tam būs savas Drēbes mazgāt un kas tanī Namā ēd tam būs savas Drēbes mazgāt.

47.

Bet, kas tādā namā dus, tas lai mazgā savas drēbes, un, kas tādā namā ēd, tas lai mazgā savas drēbes.

48.

Bet tad tas Priesteris atkaļ nāks un lūkos un redz ja ta Vaina tanī Namā pēc to ka tas apmests ir ne ir izplētusies tad būs tam Priesteram to Namu par šķīstu turēt jo ta Vaina ir sadzījusi.

48.

Tad priesteris atkal nāk tādā namā un lūko, un, ja slimība tanī namā nav izpletusies pēc apmešanas, tad lai priesteris pasludina namu par šķīstu, jo vaina ir sadzijusi.

49.

Pēc to būs viņam par ta Nama Šķīstišanu divi Putnus ņemt un Ciedrakoku un sarkanu Dzīparu un Īzapu.

49.

Un tad viņš kā grēku upuri lai ņem divus putnus, ciedru koku un karmezīna šķetinātos diegus un īzapu.

50.

Un viņam būs to vienu Putnu pār kādu Mālu Trauku nokaut pie tekoša Ūdens.

50.

Un vienu putnu lai viņš nokauj kādā māla traukā virs tekoša ūdens.

51.

Tad būs viņam to Ciedra-Koku un to Īzapu un to sarkanu Dzīparu un to dzīvu Putni ņemt un tos iekš ta nokauta Putna Asins un iekš ta tekoša Ūdens iemērcēt un viņam būs to Namu septiņreizi apslacīt.

51.

Un tad viņš lai ņem ciedru koku, īzapu un karmezīna šķetinātos diegus un vēl dzīvo putnu, un tos viņš lai iemērc virs tekošā ūdens nokautā putna asinīs un ar tiem slacina namu septiņas reizes.

52.

Tā būs viņam to Namu šķīstīt ar ta Putna Asini un ar to tekošu Ūdeni un ar to dzīvu Putni un ar to Ciedra-Koku un ar to Īzapu un ar to sarkanu Dzīparu.

52.

Un tā viņš to namu lai šķīsta ar putna asinīm, ar tekošu ūdeni, ar dzīvo putnu, ar ciedru koku, ar īzapu, ar karmezīna šķetinātiem diegiem.

53.

Tad būs viņam to dzīvu Putni ārs priekš Pilsāta Laukā palaist tā būs viņam par to Namu Salīdzinašanu darīt tad tas šķīsts taps.

53.

Un dzīvo putnu lai viņš palaiž brīvībā lauka malā ārpus pilsētas; tā viņš lai izdara salīdzināšanu nama labad; un tas taps šķīsts."

54.

Ši ir ta Bausliba priekš visas Spitāļu-Vainas un par Kraupi

54.

Tie ir bauslības noteikumi par spitālību un tās izsitumiem,

55.

Un priekš Drēbju un Namu Spitāļiem.

55.

gan par drēbju, gan par namu spitālību,

56.

Ir par Tūkumiem un Kašķi un baltām Pūtēm.

56.

gan par uztūkumiem, gan par izsitumiem, gan par pūtēm;

57.

Par Mācibu kurā Dienā kas nešķīsts un kurā Dienā kas šķīsts ir ši ir ta Bausliba no Spitāļiem.

57.

par mācību, kad kas ir nešķīsts un kad kas ir šķīsts; šie ir bauslības noteikumi par spitālību.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: