3. Mozus grāmata 13. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu un uz Āronu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu un Āronu:

2.

Kad kāda Cilveka Miesas Ādā viens Tūkums jeb Augons jeb viena balta Pūte metas kas viņa Miesas Ādā viena Spitāļu-Vaina būtu tad būs tam pie  ta Priestera Āroņa jeb pie viena no viņa Dēliem tiem Priesteriem vestam tapt.

2.

"Ja kāda cilvēka miesas ādā metas tūkums vai augonis, vai balti ādas plankumi, kas norāda uz spitālību, un viņa miesas āda liktos slima, tad lai tādu ved pie priestera Ārona vai viņa dēliem priesteriem.

3.

Un tam Priesteram būs viņa Miesas Ādas Vainu apraudzīt ja tie Mati iekš tās Vainas ir balti tapuši un ta Vaina dziļāka izraugās ne kā viņa Miesas Āda tad ir ta to Spitāļu-Vaina kad tas Priesteris to ir apraudzijis tad būs viņam to par nešķīstu spriest.

3.

Un priesteris lai apskata miesas ādas vainu: ja mati virs slimās vietas ir kļuvuši balti un slimā vieta izskatās dziļāka, salīdzinot ar pārējo ādu, tad tā ir spitālības pazīme; priesteris lai to apskata un atzīst tādu par nešķīstu.

4.

Bet ja ta Pūte viņa Miesas Ādā balta ir un dziļāka ne izraugās kā ta Āda nedz tie Mati iekš tās Vainas ir balti tapuši tad būs tam Priesteram to kam ta Vaina ir septiņ Dienas ieslēgt.

4.

Bet, ja viņa ādā ir balti plankumi un ādā iedobumi nav saskatāmi, un arī mati vainā nav kļuvuši balti, tad priesteris lai to iesloga uz septiņām dienām.

5.

Un tam Priesteram būs to septitā Dienā apraudzīt un redzi ja ta Vaina pēc viņa Aplūkošanas tā ir palikusi un viņa Ādas Vaina ne pieaugās

5.

Un septītajā dienā lai priesteris viņu apskata, un redzi, ja vaina ādā palikusi tāda pati un nav izpletusies, tad lai priesteris viņu iesloga vēl uz nākamām septiņām dienām.

6.

Tad būs tam Priesteram viņu citas septiņ Dienas ieslēgt. Un tam Priesteram būs viņu atkaļ septītā Dienā apraudzīt un raugi ja ta vaina ir iznīkusi un ja ta Vaina ne ir Ādā izplētusies tad būs tam Priesteram to par šķīstu spriest tas bija Kašķis un tam būs savas Drēbes mazgāt tad ir viņš sķīsts.

6.

Un pēc šīm septiņām dienām lai priesteris to apskata otru reizi, un redzi, ja vaina ir sadzijusi un slimība ādā nav izpletusies, tad lai priesteris viņu atzīst par šķīstu; tas ir bijis kāds parasts izsitums, bet viņš pats lai mazgā savas drēbes, un tad viņš ir šķīsts.

7.

Bet ja tas Kašķis iekš tās Ādas ir izplēties pēc to ka tas no ta Priestera ir apraudzīts un šķīsts nosaukts tad būs tam otru reizi no ta Priestera apraudzitam tapt.

7.

Bet, ja balto plankumu vieta ādā ir izpletusies pēc tam, kad tas ir ticis priestera apraudzīts, lai viņu šķīstītu, tad lai to parāda priesterim otru reizi.

8.

Ja nu tas Priesteris redz un raugi ja tas Kašķis Ādā ir pieaudzis tad būs tam Priesteram viņu par nešķīstu turēt tie ir Spitāļi.

8.

Un, ja nu priesteris redz, lūk, tā vieta ādā ar baltiem plankumiem ir izpletusies, tad lai priesteris viņu atzīst par nešķīstu: tā patiesi ir spitālība.

9.

Ja tie Spitāļi pie kāda Cilveka būs tad būs to pie ta Priestera vest.

9.

Ja kāds cilvēks saslimst ar spitālību, tad tas ir jāved rādīt priesterim.

10.

Tad redzēs tas Priesteris un raugi ja viens balts Tūkums Ādā ir kas tos Matus Baltumā pārvērtis un jēla Gaļa iekš ta Tūkuma ir.

10.

Un priesteris to apraudzīs, un redzi, ja ādā iemeties balts tūkums, kas matus virs tā pārvērtis baltus, un tūkumā ir ieaugusi lieka gaļa,

11.

Tie ir vecigi Spitāļi viņa Miesas Ādā tapēc būs tam Priesteram viņu par nešķīstu spriest tam ne būs to ieslēgt jo tas ir nešķīsts.

11.

tad tā ir nelaimes nesēja spitālība, kas iemetusies viņa miesas ādā, un priesteris lai viņu atzīst par nešķīstu; taču tas lai viņu neiesloga, jo tas ir nešķīsts.

12.

Un ja tie Spitāļi iekš tās Ādas izsit un tie Spitāļi visu Ādu ta kam ta Vaina ir no viņa Galvas līdz Kājām ir apklājuši tā ka tas viss ar ta Priestera Acīm redzēts top.

12.

Un, ja spitālība caur ādu lauzdamās laužas uz āru, tā ka spitālība sāk pārņemt visu ādu, sākot ar galvu līdz tā kājām, visu ķermeni, cik tālu to priesteris redz,

13.

Tad redzēs tas Priesteris un redzi ja tie Spitāļi visu viņa Miesu apklājuši tad būs viņam to kam ta Vaina ir par šķīstu spriest ta ir visa balta tapusi viņš ir šķīsts.

13.

un priesteris redz, ka, lūk, spitālība ir pārklājusi it visu viņa miesu, tad tas, kam tā vaina, ir jāatzīst par šķīstu; viņš viss ir kļuvis balts, viņš ir šķīsts.

14.

Bet kurā Dienā jēla Gaļa iekš tās redzeta top tad būs tam nešķīstam būt.

14.

Bet, tiklīdz kādā dienā viņam uzmetas lieka gaļa, tad tas tūdaļ ir pasludināms par nešķīstu.

15.

Kad tad tas Priesteris to jēlu Gaļu redzēs tad būs viņam to par nešķīstu spriest ta jēla Gaļa ir nešķīsta tie ir Spitāļi.

15.

Un, kad priesteris ierauga lieko gaļu, tad tas tūdaļ atzīst slimnieku par nešķīstu, jo liekā gaļa pati par sevi ir nešķīsta, tā ir spitālības pazīme.

16.

Jeb ja ta Gaļa pārgriezisies un pārvērtīsies iekš Baltuma tad būs viņam pie  ta Priestera nākt.

16.

Bet, ja liekā gaļa izzūd un pārvēršas baltā miesā, tad lai viņš nāk pie priestera.

17.

Tad aplūkos viņu tas Priesteris un raugi ja ta Vaina ir balta tapusi tad būs tam Priesteram to kam ta Vaina ir par šķīstitu turēt jo Viņš ir škīsts.

17.

Un priesteris viņu aplūkos un redzēs – lūk, slimā vieta atkal ir kļuvusi balta, tad priesterim tas, kam šī vaina ir bijusi, ir jāatzīst par šķīstu; un viņš patiesi ir šķīsts.

18.

Ja arīdzan iekš tās Miesas Ādas viens Augons ir bijis kas sadzījis ir.

18.

Bet, ja miesas ādā ir bijis kāds augonis, kas ir sadzijis,

19.

Un tai Augoņa Vietā viena balta Pūte jeb viena balta pasarkane Rēte top tad būs viņam tam Priesteram rāditam tapt.

19.

un ja parādās augoņa vietā vai nu balts uztūkums, vai baltas pūtes, kuras krāsojas iesarkanas, tad lai viņu parāda priesterim.

20.

Tad redzēs tas Priesteris un raugi ja viņa dziļāka top ieraudzita ne kā ta Āda un kad viņas Mati ir balti tapuši tad būs tam Priesteram viņu par nešķīstu turēt: tie ir Spitāļi caur to Augonu ir tie izsitušies.

20.

Un priesteris viņu apskatīs, un redzi, ja tā vieta izskatās dziļāka, salīdzinot ar pārējo ādu, un mati virs tās kļuvuši balti, tad lai priesteris viņu atzīst par nešķīstu, jo tad tā ir spitālības vaina, kas sitas ārā caur augoni.

21.

Tad nu tam Priesteram to būs apraudzīt un raugi ja iekš tiem ne ir balti Mati un tie dziļāki ne ir kā ta Āda bet ir iznīkuši tad būs tam Priesteram viņu septiņ Dienas ieslēgt.

21.

Bet, ja priesteris, to apskatīdams, tanī neierauga baltus matus, nedz arī kādi iedobumi ādā ir saskatāmi, un augoņa vieta sadzīst, tad priesteris lai viņu iesloga uz septiņām dienām.

22.

Ja tad viņa ir izplētusies iekš tās Ādas tad būs tam Priesteram viņu par nešķīstu turēt ta ir ta Vaina.

22.

Bet, ja tā ādā lauzdamās laužas uz āru, tad priesterim viņš ir jāatzīst par nešķīstu, jo tā ir spitālības pazīme.

23.

Bet ja ta balta Pūte savā Vietā paliks un ne izplētisies tad ir ta Plēve no ta Augoņa un tam Priesteram būs to par šķīstu turēt.

23.

Bet, ja zem ādas paliek pūtītes un tās neizlaužas ādai cauri, tad, ja tā dzīst, tad tā ir tūkuma iezīme, un priesterim būs viņu atzīt par šķīstu.

24.

Jeb ja Miesas Ādā viens Uguns-Degums bijis ir un tai sadzījušā Degumā viena balta pāsarkana jeb balta Pūte ir.

24.

Vai arī ja miesas āda pēc uguns apdeguma ir sadzijusi un apdeguma vietā ir baltas pūtes, kas krāsojas iesarkanas vai arī paliek baltas,

25.

Tad redzēs to tas Priesteris un raugi ja tie Mati uz to Degumu ir balti tapuši un viņš dziļākas izaugās ne kā ta Āda tad tie ir Spitāļi tie ir caur to Degumu izsitušies tapēc būs tam Priesteram viņu par nešķīstu turēt jo ta ir Spitāļu-Vaina.

25.

tad tādu lai priesteris apskata, un redzi, ja mati tanī pūtītēm apklātā vietā ir kļuvuši balti un šī vieta izskatās dziļāka, salīdzinot ar pārējo ādu, tad tā ir spitālība, kas, lauzdamās uz āru, parādās apdeguma vietā; tādu lai priesteris atzīst par nešķīstu, jo tā ir spitālības vaina.

26.

Bet ja tas Priesteris to aplūkos un redzi ja uz to Rētu balti Mati ne ir un ta dziļāka ne ir kā ta Āda un ir iznīkusi tad būs tam Priesteram viņu septiņ Dienas ieslēgt.

26.

Bet, ja priesteris viņu apskata un tur virs pūtītēm nav baltu matu, un arī iedobumu nav ādā, un tā sadzīst, tad lai tādu priesteris iesloga uz septiņām dienām.

27.

Pēc to būs tam Priesteram viņu septitā Dienā apraudzīt ja ta ir Ādā izplētusies tad būs tam Priesteram viņu par nešķīstu turēt ta ir Spitālu-Vaina.

27.

Un septītajā dienā lai priesteris viņu apskata; ja tā lauzdamās laužas ādai cauri, tad lai tādu priesteris atzīst par nešķīstu, jo tā ir spitālības vaina.

28.

Bet ja ta Plēve savā Vietā paliks un Ādā ne izplētisies bet iznīks tad ir tas ta Deguma Tūkums tapēc būs tam Priesteram viņu par šķīstu turēt jo ta ir ta Deguma Plēve.

28.

Bet, ja zem ādas paliek pūtītes, kas nesitas ādai cauri uz āru, bet sadzīst, tad tas ir apdeguma tūkums; tāpēc priesterim viņu būs atzīt par šķīstu, jo tā ir apdeguma sadzīšanas plēve.

29.

Un ja kādam Vīram jeb Sievai viena Vaina metās Galvā jeb Bārdā

29.

Bet, ja kādam vīram vai sievai vaina ir metusies galvā vai bārdā,

30.

Tad būs tam Priesteram to Vaiņu aplūkot un redzi ja viņa dziļāka izraugās ne ka ta Āda un iedzelteni plāni Mati iekš tās tad būs tam Priesteram to par nešķīstu turēt tas ir Kašķis tie ir Galvas jeb Bārdas Spitāļi.

30.

tad lai priesteris šo vainu apskata, un redzi, ja tā vieta izskatās dziļāka, salīdzinot ar pārējo ādu, un mati ir plāni un iedzelteni, tad tādu lai priesteris atzīst par nešķīstu; tā ir spitālība galvā vai bārdā.

31.

Bet ja tas Priesteris ta Kašķa Vainu aplūkos un redzi ja ta dziļāka ne izraugās kā ta Āda un ne kādi melli Mati uz to ir tad būs tam Priesteram to kam ta Kašķa Vaina ir septiņ Dienas ieslēgt.

31.

Bet, ja priesteris apskata ar izsitumiem saslimušo vietu un tur nekāda iedobuma ādā nav un tanī nav arī melnu matu, tad tādu lai priesteris iesloga uz septiņām dienām.

32.

Pēc to būs tam Priesteram septitā Dienā to Vainu aplūkot un redzi ja tas Kašķis ne ir izplēties un uz to ne kādi iedzelteni Mati ir un tas Kašķis ari dziļāks ne izraugās kā ta Āda

32.

Un lai priesteris aplūko vainu septītajā dienā, un redzi, ja izsitums nav izplatījies tālāk un tanī vietā nav arī iedzeltenu matu, un tā neizskatās dziļāka, salīdzinot ar pārējo ādu,

33.

Tad būs tam tos nodzīt bet to Kašķi tam ne būs nodzīt un tam Priesteram būs to kam ta Vaina ir citas septiņ Dienas ieslēgt.

33.

tad lai viņam nodzen matus, bet izsituma vietu lai neaizskar, un tādu lai priesteris iesloga otru reizi uz septiņām dienām.

34.

Pēc to būs tam Priesteram to Kašķi septita Dienā aplūkot un red ja tas Kašķis iekš tās Ādas ne ir izplēties nedz dziļāks izraugās kā ta Āda tad būs tam Priesteram to par šķīstu turēt tam būs savas drēbes mazgāt un šķīstam būt.

34.

Un septītajā dienā lai priesteris apskata izsitumu, un redzi, ja izsitums ādā nav tālāk izplatījies un ādā nav nekādu iedobumu, tad priesterim viņu būs pasludināt par šķīstu, bet tam pašam ir jāmazgā savas drēbes, un lai viņš ir šķīsts.

35.

Bet ja tas Kašķis iekš tas Ādas ir izplēties pēc viņa Šķīstišanas

35.

Bet, ja izsitums lauzdamies laužas tālāk cauri ādai pēc viņa pasludināšanas par šķīstu

36.

Tad būs tam Priesteram viņu aplūkot un redzi ja tas Kašķis iekš tās Ādas ir izplēties tad ne būs tam Priesteram vairs tos iedzeltenus Matus meklēt Viņš ir nešķīsts.

36.

un viņu aprauga priesteris, un redzi, izsitums ādā ir izpleties tālāk, tad lai priesteris sīkāk nepētī, vai mati ir kļuvuši iedzelteni, – viņš ir nešķīsts.

37.

Bet ja tas Kašķis pēc viņa Ieraudzišanas tā ir palicis un melli Mati uz to ir auguši tad ir tas Kašķis sadzījis Viņš ir šķīsts tapēc būs tam Priesteram viņu par šķīstu turēt.

37.

Bet, ja tas izsitums, viņam to aplūkojot, ir tādā pat stāvoklī un tanī vietā aug melni mati, tad viņa izsitums ir izārstēts un viņš ir šķīsts, un arī priesterim viņš ir jāatzīst par šķīstu.

38.

Un ja kādam Vīram jeb Sievai pie  savas Miesas Ādas baltas Pūtes metās

38.

Bet, ja kādam vīram vai kādai sievai uz viņu miesas ādas mestos gaiši plankumi, plankumi ar baltām pūtēm,

39.

Tad būs tam Priesteram lūkot un redz ja viņu Miesas Ādā tās baltas Pūtes iznīkst tad ir tas viens balts Kraupis tas ir iekš Ādas izsities Viņš ir šķīsts.

39.

un priesteris viņus apskatītu, un redzi, viņu miesas ādā ir bālas baltas pūtes, tad tas ir nevainīgs izsitums, kas aug viņa ādā, un viņš ir šķīsts.

40.

Un ja kādam Vīram savas Galvas Mati izkrīt ka ta plika top tas ir šķīsts.

40.

Un, ja kādam vīram izkrīt galvas mati un tas kļūst plikpauris, viņš ir šķīsts;

41.

Un ja uz viņa Vaiga Priekšu viņa Galvas Mati ir iskrituši tad ir viņš Plik-Galvis viņš ir šķīsts.

41.

un, ja no viņa galvas deniņiem un virs pieres izzūd mati un viņš kļūst plikpauris, arī tad viņš ir šķīsts.

42.

Bet ja iekš ta Plikuma jeb Pleiķa viena balta pasarkana Vaina metās tad tie ir Spitāļi kas caur viņa Plikumu jeb Pleiķi izsitās.

42.

Bet, ja viņa plikā paurī vai pie deniņiem iemetas balts izsitums, kas kļūst iesarkans, tad tā ir spitālība, kas attīstās viņa plikā paurī vai pie deniņiem.

43.

Un kad tas Priesteris viņu ir aplūkojs un viņa Vainas Tūkums viņa Plikumā jeb Pleiķī būs pasarkans ir un it kā tie Spitāļi Miesas Ādā izraugās.

43.

Lai tādu apskata priesteris, un redzi, ja izsituma pacēlumi ir balti un krāsojas iesarkani vai nu viņa plikā paurī, vai pie deniņiem un tie izskatās kā miesas ādas spitālīgie izsitumi,

44.

Tas vīrs ir spitaligs Viņš ir nešķīsts tam Priesteram būs viņu par nešķīstu turēt viņa Vaina ir uz viņa Galvu.

44.

tad tāds vīrs ir spitālīgs; viņš ir nešķīsts, un arī priesterim būs viņu atzīt par nešķīstu, jo tam galvā ir spitālības vaina.

45.

Un ta Spitaliga Drēbēm kam ši vaina ir būs saplositām būt un ta Galva atsegta un tam būs savas Lūpas aizsegt un tam būs saukt nešķīsts nešķīsts .

45.

Un, kas ir spitālīgs, tam savas drēbes ir jāsaplēš, un viņa galva lai ir neapsegta, ar nekoptiem matiem, un viņa lūpas lai ir apsegtas, un viņš lai sauc: nešķīsts! nešķīsts!

46.

Visās Dienās cik ilgi ta Vaina viņam ir taps tas par nešķīstu turēts Viņš ir nešķīsts tam būs vienam pašam dzīvot āra priekš Lēģera lai viņa Māju-Vieta ir.

46.

Un visu to laiku, kamēr šis izsitums ir uz viņa, tas ir nešķīsts; tam ir jādzīvo atsevišķi, un viņa mājas vietai jāatrodas ārpus nometnes.

47.

Un ja tie Spitāļi pie kādām Drēbēm būs pie villaiņu Drēbēm jeb pie linu Drēbēm.

47.

Un, ja spitālības vaina būs pie drēbēm, vai nu pie vilnas, vai linu drēbēm,

48.

Jepšu tie ir pie Apmesliem jeb Audiem tik labi pie  linu kā villaiņu (Drēbēm) jeb pie  kādas Ādas jeb pie  jeb kura kas no Ādām darīts.

48.

vai tās būtu austas vai adītas, vai no liniem, vai no vilnas, vai pie ādām un pie ādas izstrādājumiem, vienalga,

49.

Un ja ta Vaina pie  tām Drēbēm jeb pie tās Ādas jeb pie Apmesliem jeb Audiem jeb pie  jeb kura kas no Ādām darīts Zaļa jeb pasarkana ir tad ir tie Spitāļi tapēc būs tos tam Priesteram rādīt.

49.

ja tikai parādās slimības dzelteni iesarkanā iedīgļa krāsa vai pie drēbēm, vai pie ādas, vai nu pie austām, vai pie adītām drēbēm, vai pie kāda ādas priekšmeta, tad tā ir spitālība un tai ir jātiek rādītai priesterim.

50.

Un tam Priesteram būs to Vainu apraudzīt un tam būs to kam ta Vaina ir septiņ Dienas ieslēgt.

50.

Un priesteris lai šādu vainu aplūko, un to, kam tāda vaina ir, lai iesloga uz septiņām dienām.

51.

Pēc to būs tam to Vainu septitā Dienā apraudzīt ja ta Vaina ir izplētusies pie  tām Drēbēm jeb pie Apmesliem jeb pie Audiem jeb pie Ādas jeb pie visa kas no Ādas taisīts top tad ir ta viena ēdoti Spitālu-Vaina Viņš ir nešķīsts.

51.

Bet septītajā dienā lai viņš to apskata, un, ja slimība ir tālāk izplatījusies vai nu uz drēbēm, vai uz austām vai adītām, vai uz ādas, vai uz jebkādiem ādas izstrādājumiem, tad tā ir ļaundabīga spitālība, tāds ir nešķīsts.

52.

Tapēc būs tam tās Drēbes jeb tos Apmeslus jeb tos Audus tik labi no villaiņām kā no linu Drēbēm jeb pie visiem kas no Ādām darīts iekš ka ta Vaina ir sadedzināt jo ta ieēdoti Spitāļu-Vaina to būs ar Uguni sadedzināt.

52.

Un lai viņš sadedzina savas drēbes, vai austas, vai adītas, vai no vilnas, vai no liniem, kā arī visus ādas izstrādājumus, kādi vien tam būtu, jo tā slimība ir ļaundabīga spitālība, tāpēc tos būs sadedzināt ugunī.

53.

Un ja tas Priesteris lūkos un redzēs ka ta Vaina pie  Drēbēm jeb Apmesliem jeb Audiem jeb pie visiem kas no Ādām darīts ne ir izplētusies.

53.

Un, ja priesteris aplūko, un redzi, slimība nav izplatījusies nedz uz drēbēm, vai austām, vai adītām, nedz uz jebkādiem ādas izstrādājumiem,

54.

Tad būs tam Priesteram pavēlēt ka tas pie ka ta Vaina ir mazgāts top un viņam būs to otran Kārtan septiņ Dienas ieslēgt.

54.

tad priesterim būs pavēlēt, lai mazgā visu, kas tam slimības laikā bijis mugurā, un lai viņu iesloga otru reizi uz septiņām dienām.

55.

Pēc to būs tam Priesteram pēc ka tas mazgāts ir to Vainu aplūkot un redz ja ta Vaina savā Ģīmī ne ir pārvērtusies un ta Vaina ne ir izplētusies tad ta ir nešķīsta jums būs to arr Uguni sadedzināt jo ta ir viena ēdoti Vaina lai būt no Iekš jeb Āra-Puses.

55.

Pēc tam kad viņš ir ticis mazgāts, lai priesteris vainu aplūko, un redzi, ja viņa acīs slimības pazīmes nav mainījušās, bet arī slimība nav tālāk izplatījusies, tad tomēr tas ir nešķīsts, un drēbes ir sadedzināmas ugunī, jo tā ir spitālības ieēdusies vaina, vai nu uz drēbes iekšpuses, vai uz tās ārpuses.

56.

Ja tas Priesteris lūkos un redz ja ta Vaina pēc ka viņa mazgāta ir iznīkusi tad būs tam to no Drēbēm jeb no tās Ādas jeb no Apmesliem jeb no Audiem noplēst.

56.

Un, ja priesteris to aplūko, un redzi, pēc mazgāšanas aizdomīgā vieta ir mainījusies, tad lai tas tādu vietu izplēš no drēbēm vai no ādas, vai no austām, vai no adītām drēbēm.

57.

Bet ja tas vēl ieraudzīts top pie  Drēbēm jeb Apmesliem jeb Audiem jeb pie  visiem kas no Ādām darīts tad ir tie Spitāļi kas Jasitās jums būs to pie ka ta Vaina ir ar Uguni sadedzināt.

57.

Bet, ja vēl aizvien redz pie drēbēm, vai nu pie austām, vai adītām, vai pie kādiem ādas izstrādājumiem kaut ko aizdomīgu, tad lai itin viss tiek sadedzināts ugunī, kas slimniekam ir bijis mugurā.

58.

Bet tās Drēbes jeb tos Apmeslus jeb Audus jeb visus kas no Ādām darīts ko jūs esat mazgajši kad ta Vaina no tiem ir atstājusi tos būs jums otran Kārtan mazgāt tad taps tie šķīsti.

58.

Un drēbes, vai nu austas, vai adītas, vai ādas dažādie izstrādājumi, kurus jūs esat mazgājuši, ja slimības pazīmes no tām atstājas, ir mazgājamas otru reizi, un tikai tad atzīstamas par šķīstām."

59.

Ši ir ta Bausliba no tās Spitāļu-Vainas pie  villaiņu jeb linu (Drēbēm) jeb Apmesliem jeb Audiem jeb visiem kas no Ādām darīts par šķīstiem jeb nešķīstiem turēt.

59.

Šie ir bauslības noteikumi par spitālību un drēbēm, gan par vilnas drēbēm, gan par linu, vai nu austām, vai adītām, un visādiem ādas izstrādājumiem, kā tos turēt: vai par šķīstiem vai par nešķīstiem.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: