3. Mozus grāmata 11. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu un uz Āronu un sacija uz tiem.

1.

Un יהוה runāja uz Mozu un Āronu, viņiem sacīdams:

2.

Runājt uz Israēļa Bērniem un sakajt: šie ir tie Zvēri ko jums būs ēst no visiem Lopiem kas virs Zemes ir.

2.

"Runājiet uz Israēla bērniem un sakait: no visiem dzīvniekiem, kas ir virs zemes, šie ir tie dzīvnieki, ko jūs varat ēst:

3.

Visu kas starp tiem Lopiem to Nagu šķeļ un šķeļ to Nagu divejos Gabalos un kas gremo to būs jums ēst.

3.

ikvienu dzīvnieku ar šķeltiem nagiem, kam nagi ir šķelti divos gabalos un kuri atgremo – tos dzīvniekus jūs ēdiet.

4.

Bet šos jums ne būs ēst no tiem kas vien gremo un vien to Nagu šķeļ to kamielu jo tas gan gremo bet tas ne šķeļ tos Nagus to būs jums par nešķīstu turēt.

4.

Bet no tiem, kas atgremo vai kam šķelti nagi, neēdiet šos: kamieli, jo tas gan barību atgremo, bet tam nav šķeltu nagu; tas lai ir jums nešķīsts;

5.

Un to Kaninķeni jo tas gan gremo bet tas ne šķeļ tos Nagus to jums būs par nešķīstu turēt.

5.

un klinšu āpsi, tas gan barību atgremo, bet arī tam nav šķeltu nagu; tas lai ir jums nešķīsts;

6.

Un to Zaķi jo tas gan gremo bet tas ne šķeļ to Nagu to būs jums par nešķīstu turēt.

6.

un zaķi, tas gan barību atgremo, bet tam nav šķeltu nagu; tas lai ir jums nešķīsts;

7.

Un to Cūku jo ta gan šķeļ to Nagu un šķeļ to divejs Gabalos bet ta ne gremo to būs jums par nešķīstu turēt.

7.

un cūku, jo tai gan ir šķelti nagi, un tie ir pat ar plaisu, kas ieplēsta nagos, bet tā barību neatgremo; tā lai ir jums nešķīsta.

8.

No viņu Gaļas jums ne būs ēst nedz viņu Maitas aiskārt tos būs jums par nešķīstiem turēt.

8.

Viņu gaļu neēdiet un pie beigta dzīvnieka nepieskarieties; tie lai ir jums nešķīsti.

9.

Šo būs jums ēst no visa kas Ūdenī ir visu kam Spuri un Zvīņi ir Ūdenī Jūrā un Upēs to būs jums ēst.

9.

Bet no dzīviem radījumiem, kādi ir ūdeņos, jūs varat ēst šos: visus, kam ir spuras un zvīņas ūdeņos, jūrās un upēs, tos jūs varat ēst.

10.

Bet visu kam ne ir Spuri un Zvīņi Ūdenī un Upēs no visa kas Ūdenī jaucās un mo visa kas dzīvo Ūdenī to būs jums par negantu turēt.

10.

Bet ikvienu, kas bez spurām un zvīņām jūrās un upēs, no visiem tiem, kas mudž ūdeņos, un no dzīviem radījumiem ūdeņos – tādu turiet par negantu.

11.

(Es saku) to būs jums ar negantu turēt jums ne būs no viņu Gaļas ēst un viņu Maitas būs jums negantas turēt.

11.

Tos turiet par negantību, to gaļu neēdiet un to maitu turiet par negantu.

12.

Visu kam Spuri un Zvīņi ne ir Ūdenī būs jums par negantu turēt.

12.

Ikvienu, kuram nav spuru un zvīņu ūdenī – to turiet par negantu.

13.

Un šos starp tiem Putniem būs jums par negantu turēt ka jūs tos ne ēdat šie lai jums neganti ir tas Ērglis un tas sarkan-dzeltenajs Ērglis un tas mellajs Ērglis.

13.

Bet no putniem turiet par negantu un neēdiet: ērgli un jūras ērgli, un melno ērgli,

14.

Un ta Līja un tas Ķīrlis pēc savas Taitas.

14.

un maitu ērgli, vanagu un kliju pēc to kārtām,

15.

Un viss Krauklis pēc savas Tautas.

15.

un ikvienu kraukli pēc savas kārtas,

16.

Un ta Strausu-Mātite un tas Strausu-Tēvains un tas Ķīris un tas Vēja-Vanags pēc savas Tautas.

16.

un tuksneša iemītnieku strausu, un bezdelīgu, kaiju un vēja vanagu pēc to kārtām,

17.

Un tas Apogs un ta Gaigale un tas Ūpis.

17.

un apogu, pūci un ūpi,

18.

Un ta Pūce un tas Dumpis un ta Maitas-Līja.

18.

un jūras kraukli un dumpi, un maitu vanagu,

19.

Tas Stārks tas KalnuVanags pēc savas Tautas ta Badadzeguze un ta Sikspārne.

19.

un stārķi, zivju gārni pēc to kārtām,

20.

Viss kas lien un spārnaiņi ir lai jums viena Negantiba ir.

20.

un badadzeguzi, un sikspārni. Visi spārnainie līdēji, kas iet uz četrām kājām, lai ir jums negantība.

21.

Tomēr šo būs jums ēst no visiem spārnaiņiem Putni kas uz četrām Kājām iet kam augšam pie savām Kājām Lieli ir ar ko tie virs Zemes lēka.

21.

Bet no tādiem, kas klīst pulkos, kas uz četrām kājām staigā, ēdiet tos, kam virs kāju pēdām ir lieli, ar kuriem tie lēkā pa zemi.

22.

No tiem būs jums šos ēst to Siseni pēc savas Tautas un to Selām pēc savas Tautas un to Argolu pēc savas Tautas un to Agabu pēc savas Tautas.

22.

Šos no to vidus jūs varat ēst: visādus siseņus un vaboles pēc to kārtām.

23.

Citadi visus spārnaiņus Putnus kas lien būs jums par negantus turēt.

23.

Bet visi citi spārnainie līdēji, kuriem ir četras kājas, lai jums ir negantība.

24.

Un caur šiem tapsiet jūs apgāniti ikvienam kas viņu Maitas aizskar būs nešķīstam būt līdz Vakaram

24.

Un jūs kļūsit nešķīsti gar tiem; ikviens, kas pieduras to maitai,- tas ir kļuvis nešķīsts līdz vakaram.

25.

Un kas no viņa Maitām ko nesīs tam būs savas Drēbes mazgāt un nešķīstam būt līdz Vakaram.

25.

Un ikvienam, kas ir ko nesis no to maitām, – tam ir jāmazgā savas drēbes, un tas ir nešķīsts līdz vakaram.

26.

Visam Lopam kas to Nagu šķeļ bet ne šķeļ to divejos Gabalos nedz gremo to būs jums par nešķīstu turēt kas to būs aizkāris tam būs nešķīstam būt.

26.

Visus lopus, kam šķelti nagi, bet nav šķelti divos gabalos un kas neatgremo savu barību, turiet par nešķīstiem, un ikviens, kas tādam pieskaras, ir nešķīsts.

27.

Un visiem kam Kājas ar asiem Nagiem ir starp visiem četrkājigiem Zvēriem tiem būs jums nešķīstiem būt kas viņu Maitas aizskar tas būs nešķīsts līdz Vakaram.

27.

Un no četrkājainiem dzīvniekiem tādus turiet par nešķīstiem, kam kājas ar asiem nagiem; ikviens, kas pieskaras to maitai, ir nešķīsts līdz vakaram.

28.

Un kas viņu Maitas nesis ir tam būs savas Drēbes mazgāt un nešķīstam būt līdz Vakaram tie ir jums nešķīsti.

28.

Un kurš nes to maitas, tam jāmazgā savas drēbes, un viņš ir nešķīsts līdz vakaram, tāpēc ka jums šie dzīvnieki ir nešķīsti.

29.

Ir šie starp tiem lienamiem kas virs Zemes lien lai jums nešķīsti ir tas Sērmuls ta Pele ta Ķirsate pēc savas Tautas.

29.

Un no rāpuļiem šie, kas rāpo virs zemes, lai ir jums nešķīsti: sermulis, pele un bruņurupucis pēc to kārtām,

30.

Kā tur iraid Anaka Koals Letā Komets un Tinšamets.

30.

un sesks, hameleons, ķirzaka, gliemezis un kurmis.

31.

Tos būs jums par nešķīstus turēt starp visiem kas lien kurš tos aizskar kad tie nomiruši ir tam būs nešķīstam būt līdz Vakaram.

31.

Šos rāpuļus turiet par nešķīstiem; ikviens, kas tos aizskar, kad tie ir nobeigušies, kļūst nešķīsts līdz vakaram.

32.

Un kas uz jebkādu no tiem kritīs kad tie nomiruši ir tam būs nešķīstam būt jepšu tas ir no visādiem Koka Traukiem jeb Drēbes jeb Āda jeb Maiss jeb visādas Rīkas ar ko kādas Darbs darīts top to būs Ūdenī Iebāzt un tam būs nešķīstam būt līdz Vakaram pēc to taps tas šķīstīts.

32.

Un katrs priekšmets, uz kura tie nokrīt, kad tie ir nobeigušies, kļūst nešķīsts, vai tie ir koka trauki, vai drēbes, vai āda, vai maiss, vai kāds darbarīks, ar ko darbs tiek veikts, – tas jāliek ūdenī, un tas būs nešķīsts līdz vakaram, bet pēc tam tas ir atkal šķīsts.

33.

Un visam Mālu Traukam kurā kas no tiem kritis ir visam kas iekš ta ir būs nešķīstam būt un jums būs to sadauzīt.

33.

Un, ja kāds no tiem ir iekritis māla traukā, tad saturs, kas tanī traukā, kur tas ir iekritis, ir nešķīsts, un jums tas trauks ir jāsadauza.

34.

No visa Ēdiena kas ēsts top uz ko šis Ūdens nācis ir tam būs nešķīstam būt un visu Dzērienu kas dzerts top būs visńs Traukos par nešķīstu turēt.

34.

Un ikviens ēdiens, kas vien būtu ēdams, ja pār to pārlīst nešķīsts ūdens, kļūst nešķīsts; arī ikviens dzēriens, kas dzerams no visiem tādiem traukiem, kļūst nešķīsts.

35.

Un kurš uz viņu Maitām kritīs to būs par nešķīstu turēt tam Cepļam un tiem Traukiem būs sadauzitiem tapt tie ir nešķīsti tapēc būs jums tos par nešķīstus turēt.

35.

Un ikviens priekšmets, kam uzkrīt to maitas, kļūst nešķīsts, vai tā būtu krāsns, vai tas būtu katls, tie jāsasit gabalos, jo tie ir kļuvuši nešķīsti, un jums tos būs turēt par nešķīstiem.

36.

Tomēr tiem Avošiem un tām Akām un Dīķiem tām Ūdens-Saskriešām būs šķīstiem būt bet kas viņu Maitas aizskar to būs par nešķīstuturēt.

36.

Tikai avoti un akas, un ūdens tvertnes paliek šķīsti; bet, kas aizskar to maitas, tas ir nešķīsts.

37.

Un ja kas no viņu Maitām kritīs uz Sēju kas jau sēta ir ta ir šķīsta.

37.

Bet, ja kāda to maita nokrīt uz sēklas, kas ir izsējama, tad tā ir šķīsta.

38.

Bet ja Ūdens pār to Sēju liets top un tad kāds no tām Maitām par to krīt tad būs jums to par nešķīstu turēt.

38.

Bet, ja ūdens tiek liets uz sēklu un tad kāda no tādām maitām uzkrīt virsū, tad gan lai jums tā ir nešķīsta.

39.

Ja kāds Lops mirst kas jums par Baribu ir Kurš viņa Maitu aizskar tam būs nešķīstam būt līdz Vakaram.

39.

Bet, ja kāds liellops, ko jūs sev turat par gaļas lopu, nobeidzas, tad tas, kas pieskaras tāda liellopa gaļai, ir nešķīsts līdz vakaram.

40.

Un kas no viņa Maitas ēdis ir tam būs savas Drēbes mazgāt un nešķīstam būt līdz Vakaram: Un kas viņu Maitas nes tam būs savas Drēbes mazgāt un nešķīstam būt līdz Vakaram.

40.

Bet, ja kāds būtu ēdis no tā maitas, tad lai tas mazgā savas drēbes, un viņš ir nešķīsts līdz vakaram; un, kas tādu maitu nes, tas arī lai mazgā savas drēbes, tas ir nešķīsts līdz vakaram.

41.

Un visu kas virs Zemes lien būs jums par negantu turēt to ne būs ēst.

41.

Un visus pārējos rāpuļus, kas lien pa zemes virsu, turiet par negantiem un tos neēdiet.

42.

Visi kas uz savu Vēderu lien un visu kas uz četrām Kājām lien jeb visu kam daudz Kājas ir starp visu kas virs Zemes lien to jums ne būs ēst jo tas būs jums negants.

42.

Ikvienu, kas lien uz sava vēdera un kas lien uz savām četrām kājām, līdz ar visu, kam vairāk kājas, kas lien kā rāpulis virs zemes, to neēdiet, jo tas ir negants.

43.

Ne apgānajt jūsas Dvēseles ar jebkuru Lienamu kas lien un ne darajties sev nešķīstus pie  tiem ka jūs caur tiem ne topat apgāniti.

43.

Nepadariet sevi nicināmus visādu līdēju dēļ, kas lien, un nekļūstiet, viņus aizskarot, nešķīsti, ka jūs viņu dēļ netaptu apgānīti.

44.

Jo es esmu tas KUNGS jūsu Dievs tapēc būs jums svētīties un svētītiem būt jo es esmu svēts un jums ne būs jūsas Dvēseles apgānīt pie kāda kas virs Zemes lien.

44.

Es esmu יהוה, jūsu Elohim, tāpēc jums būs svētīties un būt svētiem, jo Es esmu svēts; nepadariet sevi nicināmus ar visādiem līdējiem, kādi lien virs zemes,

45.

Jo es esmu tas KUNGS kas Es jūs no Egiptes-Zemes Izvedu ka es jums par Dievu esu un ka jūs svētī esat jo es esmu svēts.

45.

jo Es esmu יהוה, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes, lai jūs piederētu Elohim un lai jūs būtu svēti, jo Es esmu svēts."

46.

Ši ir ta Bausliba no tiem Lopiem un no Putniem un no visām dzīvām Dvašām kas Ūdenī kust un no visām Dvašām kas virs Zemes lien.

46.

Šis ir bauslības noteikums par liellopiem, putniem un visādām dzīvām būtnēm, kas kust ūdenī, un visādiem dzīvniekiem, kas lien virs zemes,

47.

Ka jūs varat to Nešķīstu no ta Šķīsta nošķirt un tos Zvērus kas ir jaēd no tiem Zvēriem kas ne ir jāēd.

47.

lai jūs zinātu atšķirt nešķīstu no šķīsta, un arī starp dzīvniekiem, kas ēdami, un tādiem, kuri nav ēdami.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: