3. Mozus grāmta 10. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Un Āroņa dēli Nadabs un Abijus ņēme ikviens savu Vīraka Trauku un like Uguni iekš ta un like Kvēpja-Zāles tur virsu un nese svešu Uguni ta KUNGA Priekšā ko Viņš tiem ne bij pavēlejs.

1.

Un Ārona dēli, Nadabs un Abijs, ņēma katrs savu kvēpināmo upuru trauku un ielika tur uguni, un uzlika virsū kvēpināmās zāles, un tie nesa svešu uguni יהוה priekšā, ko tiem nebija pavēlēts ņemt.

2.

Tad izgāje Uguns no ta KUNGA un aprīje tos un tie nomire priekš ta KUNGA.

2.

Tad uguns izgāja no יהוה un tā aprija viņus, un tie nomira יהוה priekšā.

3.

Un Mozus sacija uz Āronu: Tas ir tas ka tas KUNGS ir runājs sacidams: Iekš tiem kas tuvu pie man nāk tapšu es svētīts un visu Ļaužu Priekšā tapšu es Godināts. Bet Āarons ciete klusu.

3.

Un Mozus sacīja Āronam: "Tas ir tā, kā to יהוה bija runājis, sacīdams: Es parādīšos svēts tavā vidū, un, visai tautai to redzot, Es parādīšu Savu godu." Bet Ārons cieta klusu.

4.

Un Mozus aicinaja Mišaēlu un Elcapanu Ušiēla Āroņa Tēva Brāļa Dēlus un sacija uz tiem: Pie eite un nesiet jūsus Brāļus nost no tās svētas Vietas āra priekš Lēģera.

4.

Un Mozus aicināja Mišaēlu un Ēlcafanu, Usiēla dēlus no Ārona cilts, un viņš tiem sacīja: "Pienāciet un nesiet projām savus brālēnus no svētās vietas, ārpus nometnes!"

5.

Tad pie gāje tie un nese tos ar viņu šauriem Svārkiem āra priekš Lēģera itin kā Mozus bij runājis.

5.

Un viņi pienāca un aiznesa tos savās drēbēs ietītus ārpus nometnes, kā Mozus bija noteicis.

6.

Un Mozus sacija uz Āronu un Eleacaru un Itamaru viņa Dēliem: Jums ne būs jūsas Galvas atsegt nedz jūsas Drebes saplosīt ka jūs ne mirstat un ta Dusmiba pār visu to Draudzi nāk bet jūsiem Brāļiem visam Israēļa Namam būs šo Uguns-Sodibu apraudāt ko tas KUNGS iededzinajs.

6.

Un Mozus sacīja Āronam un Ēleāzaram un Itamāram, viņa dēliem: "Savas galvas jums nav jāatstāj nekoptas un jums savs apģērbs nav jāsaplēš, lai jums nebūtu jāmirst un lai dusmas nenāk pār visu draudzi, bet jūsu brāļiem un visam Israēla namam ir jāapraud ugunī sadedzinātie, kurus יהוה ir sadedzinājis.

7.

Jums ari ne būs no tās Saiešanas Telts Durvim iziet ka jūs ne mirstat jo ta KUNGA Svaidišanas-Eļje ir uz jums un tie darija pēc Mozus Vārda.

7.

Jums arī nebūs aiziet no Saiešanas telts vārtiem, lai jūs nemirtu, jo יהוה svaidāmā eļļa ir uz jums." Un tie darīja, kā Mozus bija sacījis.

8.

Un tas KUNGS runāja uz Āronu un sacija:

8.

Un יהוה runāja uz Āronu:

9.

Viņu un stipru Dzērienu tev ne būs dzert tev un taviem Dēliem ar tev kad jūs iekš tās Saiešanas Telts ejat ka jūs ne mirstat tas lai ir viens Likums pie  jūsiem Pēcnākamiem mūžam.

9.

"Vīnu un stipru dzērienu tu nedzer, nedz tu pats, nedz tavi dēli, kad ejat Saiešanas teltī, ka jūs nemirstat; tas ir mūžīgs likums jūsu cilšu ciltīm,

10.

Ka jūs varat nošķirt to svētu no ta nesvēta un to nešķīstu no ta šķīsta.

10.

lai jūs varētu izšķirt starpību starp svētu un nesvētu, šķīstu un nešķīstu

11.

un ka jūs varat tiem Israēļa Bērniem mācīt visus Likumus ko tas KUNGS uz tiem ir runājs caur Mozu.

11.

un lai jūs varētu Israēlu pamācīt visos likumos, ko יהוה caur Mozu jums pavēlējis."

12.

Un Mozus runāja uz Āronu un uz Eleacaru un uz Itamaru viņa atlikušiem Dēliem ņemiet to Ēdamu Upuri kas no ta KUNGA Ugunim atlicis ir un ēdiet to neraudzetu pie ta Altara jo tas ir viena it svēta Svētība.

12.

Un Mozus sacīja Āronam un Ēleāzaram un Itamāram, viņa dēliem, kuri bija vēl atlikušies: "Ņemiet ēdamo upuri, kas ir atlicies no uguns upura יהוה, un ēdiet to blakus altārim neraudzētu, jo tas ir augsti svēts.

13.

Tapēc būs jums to svētā Vietā ēst jo ta ir tava nospriesta Daļa un tavu Dēlu nospriesta Daļa no ta KUNGA Ugunim jo ta ir man pavēlēts.

13.

Tāpēc jums būs to ēst svētā vietā, tas ir likums tev un arī likums taviem bērniem, ņemt un ēst no יהוה uguns upuriem, jo tā man ir pavēlēts.

14.

Ir tās Kustinašanas Krūtis un to Pacelšanas Plecu būs jums šķīķstā Vietā ēst tev un taviem Dēliem un tavām Meitām at tev jo ta ir tava nospriesta Daļa un tavu Dēlu nospriesta Daļa tās ir no Israēļa Bērnu Pateikšanās-Upuriem dotas.

14.

Un līgojamā upura krūts gabalu un cilājamā upura pleci ēdiet – gan tu, gan tavi dēli un tavas meitas līdz ar tevi – tīrā vietā; jo tā ir tava daļa un tavu dēlu daļa, kas dota no Israēla bērnu kaujamiem pateicības upuriem.

15.

To Pacelšanas Plecu un to Kustināšanas Krūti būs tiempie  tiem Uguns Taukiem pie nest a tie kustinati top par Kustinašanas-Upuri priekš ta KUNGA tas lai ir tev un taviem Dēliem ar tev par vienu Likumu mūžam it ka tas KUNGS ir pavēlejs.

15.

Bet cilājamā upura pleci un līgojamā upura krūts gabalu lai viņi atnes un pievieno tauku uguns upurim, lai jūs to varat šurpu turpu šūpot kā līgojamo upuri יהוה priekšā; tas lai ir mūžīgs likums tev un taviem bērniem, kas pie tevis, kā יהוה to ir pavēlējis."

16.

Un Mozus meklēt mekleja Grēku-Upura Āzi un redz tas bija sadedzis un Viņš apskaitās pār Eleacaru un pār Itamaru Āroņa atlikušiem Dēliem un sacija:

16.

Un tad Mozus meklēt meklēja grēka upura āzi, un redzi, tas bija sadedzināts; un viņš apskaitās par Ēleāzaru un Itamāru, atlikušajiem Ārona dēliem, un teica:

17.

Kapēc jūs ne esat to Grēku-Upuri svētā Vietā ēduši jo tas ir viena it svēta Svētība un Viņš ir jums devis ka jums būs tās Draudzibas Noziedzību nest tos salīdzinādami priekš ta KUNGA.

17.

"Kāpēc jūs neesat ēduši grēka upura gaļu svētā vietā? Jo tas ir augsti svēts, un jums tas bija iedots, lai nestu draudzes grēkus un lai izdarītu salīdzināšanu viņu labad יהוה  priekšā.

18.

Redzi viņu Asins ne ir iekš tās svētas Vietas ienests jums ij tas svētā Vietā jaēd kā man tas pavēlēts.

18.

Redzi, viņa asinis nav ienestas svētā vietā; jums tas bija jāēd svētā vietā, kā es jums esmu pavēlējis!"

19.

Tad runājs Āarons uz Mozu: Redzi šodien ir tie savu Grēku-Upuri un savu Dedzamu-Upuri atnesuši priekš ta KUNGA un tādas Lietas ir man notikušas būtu tad es šodien to Grēku-Upuri ēdis arr tas tam KUNGAM būtu labi paticis?

19.

Tad Ārons teica Mozum: "Redzi, šodien viņi likuši atvest savus grēku upurus un savus dedzināmos upurus יהוה priekšā, un tomēr man ir tā gadījies; ja nu es būtu ēdis šodien grēku upura gaļu, vai tas יהוה būtu paticis?"

20.

Kad Mozus to dzirdeja tad patike tas viņam.

20.

Kad Mozus to dzirdēja, tad viņš samierinājās.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: