3. Mozus grāmata 9. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN astotā Dienā sauce Mozus Āronu un viņa Dēlus un Israēļa Vecajus.

1.

Un notika, astotajā dienā Mozus aicināja Āronu un viņa dēlus un Israēla vecajus.

2.

Un Viņš scacija uz Āronu: Ņem pie tev vienu jaunu Teļu par Grēku-Upuri un vienu Aunu par Dedzamu-Upuri kas bez Vainas ir un Pieved tos priekš ta KUNGA.

2.

Un viņš sacīja Āronam: "Ņem jaunu vērsi par grēku upuri un aunu par dedzināmo upuri, kas abi ir bez vainas, un atved tos יהוה.

3.

Pēc to runa uz Israēļa Bērniem un saki: Ņemiet vienu Āzi par Grēku-Upuri un vienu Teļu un vienu Jēru kas Gadskārtu veci un bez Vainas par Dedzamu-Upuri.

3.

Un Israēla bērniem saki: ņemiet āzi par grēku upuri un gadu vecu telēnu un avi, kuri bez vainas, par dedzināmo upuri,

4.

Ir vienu Vērsi un vienu Aunu par Pateikšanās-Upuri priekš ta KUNGA upurēt un Ēdamu-Upuri ar Eļji sajauktu jo šodien parādīsies jums tas KUNGS.

4.

un vērsi un aunu par kaujamo pateicības upuri יהוה priekšā, un ēdamo upuri, iejautu eļļā, jo יהוה jums šodien parādīsies."

5.

Tad ņēme tie ko Mozus bij pavēlejs un (nese to) priekš tās Saiešanas Telts un visa Draudze pie gāje un stāveja priekš ta KUNGA.

5.

Un viņi paņēma, ko Mozus bija pavēlējis pie Saiešanas telts durvīm, un visa draudze tuvojās un nostājās יהוה priekšā.

6.

Un Mozus sacija: Šo Lietu ko tas KUNGS pavēlejs ir būs jums darīt un ta KUNGA Godiba jums parādīsies.

6.

Un Mozus sacīja: "Šī ir יהוה dotā pavēle, ko jums būs darīt, lai יהוה godība jums parādītos."

7.

Un Mozus sacija uz Āronu: Pieej pie  ta Altara un sataisi tavu Grēku-Upuri un tavu Dedzamu-Upuri un dari Salīdzinašanu priekš tev un priekš tiem Ļaudim pēc to pataisi to Ļaužu Upuri un dari Salīdzinašanu priekš tiem itin kā tas KUNGS ir pavēlejis.

7.

Un Mozus sacīja Āronam: "Tuvojies altārim un izpildi tu savu grēku upura un dedzināmā upura kārtību, un izdari salīdzināšanu sevis un tautas labad, tad upurē upuri par tautu un izdari salīdzināšanu viņu labad, kā יהוה to ir pavēlējis."

8.

Tad piegāje Āarons pie  ta Altara un nokave ta Grēku-Upura Teļu kas tam bija.

8.

Un Ārons tuvojās altārim un nokāva grēka upura teļu, kas tam bija.

9.

Un Āroņa Dēli pienese to Asini pie viņa un Viņš iemērce savu Pirkstu iekš ta Asins un like to uz ta Altara Ragiem pēc to izlēje Viņš to Asini uz ta Altara Grīdi.

9.

Un Ārona dēli pienesa viņam asinis, un viņš iemērca savu pirkstu asinīs un lika tās uz altāra ragiem, un pēc tam viņš izlēja asinis uz altāra grīdas.

10.

Bet tos Taukus un tās Īkstis un tos Taukus no tām Aknim pie ta Grēku-Upura iededzinaja Viņš uz to Altari itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

10.

Bet grēku upura taukus un nieres, un taukus, kas pār aknām, viņš lika sadedzināt uz altāra, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

11.

Un to Gaļu un to Ādu sadedzinaja Viņš ar Uguni āra priekš Lēģera.

11.

Bet gaļu un ādu viņš sadedzināja ugunī ārpus nometnes.

12.

Pēc to Viņš to Dedzamu-Upuri un Āroņa Dēli nese to Asini pie viņa un slacija to uz to Altari apkārt.

12.

Pēc tam viņš nokāva dedzināmo upuri, un Ārona dēli nesa viņam klāt asinis, un viņš tās slacīja pār altāri no visām pusēm.

13.

Un tie nese pie viņa to Dedzamu-Upuri savos Gabalos ar to Galvu un Viņš iededzinaja to uz to Altari.

13.

Un tie pienesa viņam gabalos sadalītu dedzināmo upuri ar tā galvu, un šie gabali tika sadedzināti uz altāra kā dedzināmais upuris.

14.

Un Viņš mazgaja tās Iekšas un tās Kājas un iededzinaja tās virs to Dedzamu Upuri uz to Altari.

14.

Un viņš mazgāja tā iekšas un kājas un sadedzināja tās uz altāra virs dedzināmā upura.

15.

Pēc to pienese Viņš to Ļaužu Upuri un ņēme ta Grēku-Upura Āzi kas priekš tiem Ļaudim bija un nokave to un sataisija to par Grēku-Upuri it kā to pirmo.

15.

Pēc tam viņš ņēma upuri priekš ļaudīm, grēku upura āzi, kas bija nesams ļaužu dēļ, viņš to nokāva un pienesa kā grēku upuri tāpat kā to pirmo.

16.

Un Viņš pievede to Dedzamu-Upuri un pataisija to ka Tiesā bija.

16.

Un viņš pienesa dedzināmo upuri un to sataisīja pēc likumīgās kārtības.

17.

Un viņš pienese to Ēdamu-Upuri un kampe no ta savu Sauju pillu un iededzinaja to uz to Altari pāri pār to Rīta Dedzamu-Upuri.

17.

Un viņš pienesa ēdamo upuri un pildīja savas rokas, un viņš upurēja to uz altāra kā dedzināmo upuri, gluži kā no rīta.

18.

Pēc to nokave Viņš to Vērsi un to Aunu par Pateikšanās-Upuri kas priekš tiem Ļaudim bija un Āroņa Dēli pienese to Asini pie  viņa un Viņš slacija to uz to Altari apkārt.

18.

Pēc tam viņš nokāva vērsi un aunu, kas bija tautas kaujamais pateicības upuris, un Ārona dēli pienesa viņam asinis, tās viņš slacīja no visām pusēm pār altāri,

19.

Un tos Taukus no ta Vērša un no ta Auna to Astu un kas tās Iekšas apklāj un tās Īkstis un to Akņu Taukus.

19.

un vērša taukus un auna tauko asti, un tos taukus, kuri apklāj iekšas un nieres, un taukus, kas pār aknām,

20.

Un tie like tos Taukus uz tām Krūtim un Viņš iededzinaja tos Taukus uz to Altari.

20.

un viņi lika šos taukus uz krūts gabaliem un aizdedzināja taukus uz altāra.

21.

Bet tās Krūtis un to labo Plecu kustinaja Āarons par Kustinašanas-Upuri ta KUNGA Priekšā itin kā Mozus bij pavēlejs.

21.

Bet krūts gabalus un labo pleci Ārons šūpoja šurpu turpu kā līgojamo upuri יהוה  priekšā, kā Mozus bija to pavēlējis.

22.

Pēc to pacēle Āarons savu Roku uz tiem Ļaudim un svētija tos un nokāpe pēc to kad Viņš to Grēku Upuri un to Dedzamu-Upuri un to Pateikšanās-Upuri bij sataisijis.

22.

Pēc tam Ārons pacēla savu roku pār tautu, un viņš to svētīja; pēc tam viņš devās lejup, kad grēku upuris, dedzināmais upuris un kaujamais pateicības upuris bija upurēti.

23.

Tad gāje Mozus un Āarons iekš tās Saiešanas Telts pēc nāce tie āra un svētija tos Ļaudis. Un ta KUNGA Godiba parādijās visiem Ļaudim.

23.

Un Mozus un Ārons iegāja Saiešanas teltī; tad tie atkal iznāca ārā un svētīja tautu. Un יהוה godība kļuva redzama visai tautai.

24.

Jo Uguns izgāje no ta KUNGA un aprīje uz to Altari to Dedzamu-Upuri un tos Taukus kad visi Ļaudis to redzeja gavileja tie un krite uz saviem Vaigiem.

24.

Uguns izgāja no יהוה un aprija uz altāra gan dedzināmo upuri, gan taukus. Un visa tauta to redzēja, tie iekliedzās gavilēs un krita uz sava vaiga.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: