3. Mozus grāmata 8.nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu:

2.

Ņem Āronu un viņa Dēlus ar viņu un tās Drēbes un to Svaidišanas Eļji kā ari ta Grēku-Upura Vērsi un tos divi Aunus un to neraudzetu Maizu Kurvi.

2.

"Paņem sev līdzi Āronu un viņa dēlus, drēbes un eļļu svaidīšanai, vērsi grēku upurim un divus aunus, un grozu ar neraudzētām maizēm,

3.

Un sapulce visu to Draudzi priekš tās Saiešanas Telts Durvim.

3.

un sapulcini visu draudzi, to sasaucot, pie Saiešanas telts durvīm."

4.

Tad darija Mozus itin kā tas KUNGS viņam bij pavēlejis un ta Draudze tape sapulceta priekš tās Saiešanas Telts Durvim.

4.

Un Mozus darīja, kā יהוה to viņam bija pavēlējis; un viņš ar sasaukšanu sapulcināja visu Israēla draudzi pie Saiešanas telts durvīm.

5.

Tad sacija Mozus uz to Draudzi: šis ir tas Vārds ko tas KUNGS ir pavēlejis darit.

5.

Un Mozus sacīja draudzei: "Šī ir pavēle, ko יהוה ir devis, lai to izpildītu."

6.

Un Mozus pievede Āronu un viņa Dēlus un mazgaja tos ar Ūdeni.

6.

Un Mozus pieveda Āronu un viņa dēlus un mazgāja viņus ar ūdeni.

7.

Tad vilke Viņš tam tos šaurus Svārkus Mugurā un apjoze viņu ar to Jostu un apvilke viņam to Uzvalku un apvilke viņam to Ēvodu un apjoze viņu ar ta Ievoda Jostu un apsēje viņu ar to.

7.

Un viņš uzvilka tam svārkus un apjoza to ar jostu, un aplika tam apmetni, un deva tam efodu, un apjoza viņu ar efoda jostu, ka efods tam nekustējās.

8.

Un aplike viņam to Krūš-Glītumu un like iekš ta Krūšu-Glītuma to Urim un Tumim.

8.

Un viņam aplika krūšu zīmi un ielika šinī krūšu zīmē urīmu un tumīmu.

9.

Un viņš like to Cepuri uz viņa Galvu un pie  tās Cepures priekš viņa Pieres like viņš to zelta Plātiti tās Svētības Kroni itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

9.

Un lika tam galvā turbānu un pielika pie šī turbāna priekšējā pusē zelta plāksnīti, svētu diadēmu, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

10.

Tad ņēme Mozus to Svaidišanas-Eļji un svaidija to Dzīvokli un visu kas iekš ta bija un Viņš svētija tos.

10.

Un Mozus paņēma svaidāmo eļļu un ar to svaidīja mājokli un visu, kas tanī bija, un šādi darīja to svētu.

11.

Un viņš slacija no ta uz to Altari septiņreizi un viņš svaidija to Altari un visus viņa Rīkus līdz ar to mazgašanas-Trauku un viņa Kāju viņu iesvētīdams.

11.

Un viņš slacīja septiņas reizes ar eļļu altāri, un viņš svaidīja altāri un visus tā piederumus, un mazgājamo trauku, un tā kāju, lai tos iesvētītu.

12.

Pēc to lēje Viņš no tās Svaidišanas-Eļjes uz Āroņa Galvu un svaidija to viņu iesvētīdams.

12.

Un viņš lēja svaidāmo eļļu Āronam uz galvas un svaidīja to, viņu iesvētīdams.

13.

Un Mozus pievede arīdzan Āroņa Dēlus un uzvilke un apjoze tos ar Jostām un uzsēje viņiem paaugstas Cepures itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

13.

Un Mozus pieveda Ārona dēlus un tiem uzvilka svārkus, un apjoza tos ar jostām, uzsēja tiem paaugstas cepures, gluži kā יהוה to bija Mozum pavēlējis.

14.

Un viņš like pie vest vienu Vērsi par Grēku-Upuri un Ārons un viņa Dēli like savas Rokas uz ta Vērša ta Grēku-Upura Galvu.

14.

Un viņš lika pievest grēku upura vērsi, un Ārons un viņa dēli uzlika savas rokas uz grēku upura vērša galvas.

15.

Un Viņš tape nokauts un Mozus ņēme to Asini un like to ar savu Pirkstu apkārt uz ta Altara Ragiem šķīstija to Altari pēc to lēje viņš to Asini uz ta Altara Grīdi un iesvētija to Viņš par to Salīdzinašanu daritu.

15.

Tad to nokāva, un Mozus ņēma ar savu pirkstu tā asinis un lika tās visapkārt uz altāra ragiem, un tā viņš šķīstīja altāri; bet pārējās asinis viņš izlēja uz altāra grīdas un tā darīja to svētu, lai pie tā varētu izdarīt salīdzināšanu.

16.

Un Viņš ņēme visus tos Taukus kas pie  Iekšām ir un tos Taukus pie  Aknim un abejas Īkstis un viņu Taukus un Mozus iededzinaja to uz to Altari.

16.

Un viņš paņēma visus taukus, kas pie iekšām, un tos, kas pār aknām, un abas nieres un to taukus un sadedzināja uz altāra.

17.

Bet to Vērsi at savu Ādu un viņa Gaļu un viņa Sūdus sadedzinaja Viņš ar Uguni āra priekš Lēģera itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

17.

Bet vērsi līdz ar viņa ādu un gaļu un tā zarnu saturu viņš sadedzināja ugunī ārpus nometnes, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

18.

Pēc to pievede Viņš ta Dedzama-Upura Aunu un Āarons un viņa Dēli like savas Rokas uz ta Auna Galvu

18.

Un tad viņš lika atvest dedzināmam upurim aunu, un Ārons un viņa dēli uzlika savas rokas uz auna galvas

19.

Un Viņš tape nokauts un Mozus slacija to Asini uz to Altari apkārt.

19.

un to nokāva, un Mozus tā asinis slacīja no visām pusēm pār altāri.

20.

Viņš pārdalīja arīdzan to Aunu savos Gabalos un Mozus iededzinaja to Galvu un tos Gabalus un tos Taukus.

20.

Un aunu viņš sadalīja gabalos; un Mozus sadedzināja tā galvu un gabalus un taukus.

21.

Tomēr tās Iekšas un tās Kājas mazgaja Viņš ar Ūdeni un Mozus iededzinaja visu to Aunu uz to Altari tas bija viens Dedzams-Upurs tās saldas Smaržas viens Uguns bija tas tam KUNGAM itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

21.

Bet tā iekšas un kājas viņš mazgāja ūdenī; tad Mozus aizdedzināja visu aunu uz altāra, tas bija dedzināmais upuris par patīkamu smaržu, uguns upuris יהוה, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

22.

Pēc to pievede Viņš to otru Aunu ta Pildišanas Upura Aunu un Āarons ar saviem Dēliem like savas Rokas uz ta Auna Galvu.

22.

Pēc tam viņš lika atvest otru aunu, kas novēlēts iesvētīšanas upurim; un Ārons ar saviem dēliem lika savas rokas uz auna galvas

23.

Un tas tape nokauts un Mozus ņēme no viņa Asins un like to uz Āroņa labas Auss-Skripstiņu un uz viņa labas Rokas Īkšķi un uz viņa labas Kājas lielu Pirkstu.

23.

un to nokāva, un Mozus, paņēmis tā asinis, lika uz Ārona labās auss skripstiņas gala un uz viņa labās rokas īkšķa, un uz viņa labās kājas lielā pirksta.

24.

Viņš pievede arīdzan Āroņa Dēlus un Mozus like no ta Asins uz viņu labas Auss-Skripstiņu un uz viņu labas Rokas Īkšķi un uz viņa labas Kājas lielu Pirkstu un Mozus slacija to Asini uz to Altari apkārt.

24.

Un tad viņš lika tuvoties Ārona dēliem, un Mozus ņēma no asinīm un tās lika uz viņu labās auss skripstiņas, uz labās rokas īkšķa un uz labās kājas lielā pirksta; tad Mozus izlēja asinis no visām pusēm pār altāri.

25.

Un Viņš ņēme tos Taukus un viņa Astu un visus Taukus kas pie Iekšām ir un tos Taukus pie Aknim un abejas Īkstis un viņu Taukumu ir to labo Plecu.

25.

Un viņš ņēma taukus un asti un visus taukus, kas pie iekšām, un tos, kas pār aknām, un abas nieres un to taukus, un labo pleci,

26.

Un viņš ņēme arīdzan no to neraudzeto Maizu Kurvja kas KUNGA Priekšā bija vienu neraudzetu Karašu un vienu Karašu ar Eļji sajauktas Maizes un vienu Raušu un like tos uz tiem Taukiem un uz to labo Plecu.

26.

bet no neraudzētās maizes groza, kas bija nolikts יהוה priekšā, viņš ņēma vienu neraudzētās mīklas plāceni un vienu no eļļas maizes mīklas ceptu plāceni, un vienu plāno rausi, un viņš tos visus lika uz taukiem un uz labā pleča,

27.

Un Viņš like to visu uz Āroņa Rokām un uz viņa Dēlu Rokām un kustinaja tos par Kustinašanas-Upuri priekš ta KUNGA.

27.

un viņš to visu deva Ārona rokās un viņa dēlu rokās, un tie to līgoja, šūpojot šurpu turpu kā līgojamo upuri יהוה.

28.

Pēc to ņēme Mozus tos no viņu Rokām un iededzinaja tos uz ta Dedzama Upura-Altari tie bija Pildišanas-Upuri tās saldas Smaržas tas bija viens Uguns tam KUNGAM.

28.

Pēc tam atkal Mozus tos paņēma no viņu rokām, un viņš tos gabalus aizdedzināja uz altāra par dedzināmo upuri iesvētīšanai un par patīkamu smaržu – tas ir uguns upuris יהוה.

29.

Un Mozus ņēme tās Krūtis un kustinaja tos par Kustinašanas-Upuri priekš ta KUNGA no ta Pildišanas Upura Aunu tās bija Mozum par Daļu itin kā tas KUNGS Mozum bija pavēlejis.

29.

Un Mozus ņēma krūšu gabalu, un viņš to šūpoja šurpu turpu par līgojamo upuri יהוה priekšā, kas ņemts no iesvētīšanas upura auna, tā bija upura dāvana Mozum, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

30.

Un Mozus ņēme arīdzan no tās Svaidišanas-Eļjes un no ta Asins kas uz to Altari bija un slacija to uz Āronu un viņa Drēbēm un uz viņa Dēliem un uz viņa dēlu Drēbām ar viņu un iesvētija Āronu un viņa drēbes un viņa Dēlus un viņa Dēlu Drēbes ar viņu

30.

Un Mozus ņēma mazliet svaidāmās eļļas un asiņu, kas uz altāra, un viņš tās slacīja uz Āronu un viņa drēbēm, tāpat uz viņa dēliem un uz viņa dēlu drēbēm, un tā viņš iesvētīja Āronu un viņa drēbes, kā arī viņa dēlus un to drēbes līdz ar viņu.

31.

Un Mozus sacija uz Āronu un uz viņa Dēliem: Vārijiet to Gaļu priekš tās Saiešanas Telts Durvim un ēdiet to turpat līdz ar to Maizi kas iekš ta Pildišanas-Upura Kurvja ir itin kā man pavēlēts un sacīts: Āroņam un viņa Dēliem būs to ēst.

31.

Un Mozus sacīja Āronam un viņa dēliem: "Vāriet gaļu Saiešanas telts vārtos un ēdiet to turpat līdz ar maizi, kas ir iesvētīšanas upura grozā, kā tas man ir pavēlēts ar vārdiem: Āronam un viņa dēliem būs to ēst!

32.

Bet kas atliek no tās Gaļas un no tās Maizes to būs jums ar Uguni sadedzināt.

32.

Bet gaļas un maizes pārpalikums ir sadedzināms ugunī.

33.

Jums ari ne būs no tās Saiešanas Telts Durvim iziet septiņās Dienās līdz tai Dienai kad jūsa Pildišanas Upura Dienas top piepilditas jo septiņ Dienas jūsu Rokas taps pilditas.

33.

Jūs nedrīkstat arī aiziet no Saiešanas telts durvīm septiņas dienas līdz tai dienai, kad piepildīsies jūsu iesvētīšanas upura dienas, jo septiņas dienas ilgs jūsu iecelšana amatā.

34.

Itin kā tas šinī Dienā darīts ir tas KUNGS ir pavēlejis to darīt ka jūs salīdzinati topat.

34.

Tā, kā tas tika izdarīts šodien, tā to darīt ir pavēlējis יהוה, lai jūs topat salīdzināti.

35.

Jums būs priekš tās Saiešanas Telts Durvim Dienu un Nakti septiņ Dienas palikt un ta KUNGA Likumu turēt ka jūs ne mirstat jo tā ir man tas pavēlets.

35.

Jums jāpaliek Saiešanas telts durvju priekšā dienu un nakti, septiņas dienas; un jums jāsargā יהוה pavēles, lai jūs nemirtu, jo tā tas man ir pavēlēts."

36.

Tad darija Āarons un viņa Dēli visas tās Lietas ka tas KUNGS bij caur Mozu pavēlejs.

36.

Un Ārons un viņa dēli darīja visas lietas tā, kā יהוה caur Mozu bija pavēlējis.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: