3. Mozus grāmata 7.nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Ši nu ir ta Noziedzības-Upura Bausliba tas ir to svētu Lietu Svētība.

1.

Šī ir vainas izpirkšanas upura likumīgā kārtība, tas ir augsti svēts.

2.

Taķ Vietā kur tas Dedzams-Upurs nokauts top būs tiem to Noziedzības-Upuri nokaut un viņa Asini būs apkārt uz to Altari slacīt.

2.

Vainas izpirkšanas upuris ir jānokauj vietā, kurā nokauj dedzināmo upuri, un tā asinis ir jāslaka no visām pusēm pār altāri.

3.

Un visus viņa Taukus būs no ta upurēt to Astu un tos Taukus kas tās Iekšas apklāj.

3.

Un visi dzīvnieka tauki ir jāpienes, arī aste un tauki, kas apklāj iekšas,

4.

Un abejas Īkstis un tos Taukus kas pie  tiem Gurniem un tos Taukus pār tām Aknim ar tām Īkstim būs noņemt.

4.

arī abas nieres un tauki, kas pie tām klāt un pie gurniem, un tauki, kas pār aknām, tie jāatņem nost no nierēm.

5.

Un tam Priesteram būs tos iededzināt uz to Altari par vienu Uguni tam KUNGAM tas ir viens Noziedzības-Upurs.

5.

Un priesterim tie ir jāsadedzina uz altāra kā uguns upuris; tas ir vainas izpirkšanas upuris יהוה.

6.

Visam kas no Vīra-Kārtas ir starp tiem Priesteriem būs no ta ēst tam būs svētā Vietā ēstam tapt tas ir to svētu Lietu Svētība.

6.

Ikviens vīriešu kārtas priesteris to var ēst svētā vietā – tas ir augsti svēts.

7.

It kā tas Grēku-Upurs tā būs tam Noziedzības-Upuram būt tiem ir viena Bausliba tas pieder tam Priesteram kas ar to Salīdzinašanu darīs.

7.

Kā grēku, tā arī vainas izpirkšanas upurim ir vienāds likums – tas pienākas priesterim, kas ar to salīdzina.

8.

Un tam Priesteram kas jeb kura Dedzamu-Upuri upure pieder ta Dedzama-Upura Āda ko viņš upurejis ir.

8.

Un vienīgi priesterim, kas nes dedzināmo upuri, pienākas āda no dedzināmā upura, kuru viņš ir nesis.

9.

Un viss Ēdams-Upurs kas Ceplī cepts top ar visu kas uz Resti taukšķēts un Pannā sataisīts ir piederēs tam Priesteram kas to upurejs ir.

9.

Bet ikviens ēdamais upuris, kas ir cepts krāsnī vai vārīts katlā, vai uz pannas sataisīts, pienākas tam priesterim, kurš to ir pienesis.

10.

Ir viss Ēdams-Upurs ar Eļji sajaukts jeb sauss piederēs visiem Āroņa Dēliem vienam tik labi kā otram.

10.

Un ikviens ēdamais upuris, vai sajaukts ar eļļu, vai sauss, pienākas Ārona dēliem, kā vienam, tā otram.

11.

Un ši ir ta Pateikšanās-Upura Bausliba kas tam KUNGAM taps upurēts.

11.

Un šī ir kaujamā pateicības upura kārtība, ko יהוה pienes.

12.

Ja viņš to par Teikšanas-Upuri grib pie nest tad būs tam līdz ar to TeikšanasUpuri neraudzetas Karašas kas ar Eļji sajauktas un neraudzetas Raušas kas ar Eļji aptraipitas upurēt un tām Karašām kas ar Eļji sajauktas ir būs taukšķetiem Kviešu-Miltiem būt.

12.

Ja to nes kā pateicību, tad pie kaujamā pateicības upura klāt jāupurē neraudzētas mīklas plāceņi, kas iejaukti eļļā, un arī plāni rauši no neraudzētas mīklas, kas apziesti ar eļļu, un plāceņi no iejautiem smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu.

13.

Līdz ar tām Karašām būs tam saraudzetas Maizes par savu Upuri pie nest par sava Pateikšanās-Upura Teikšanas-Upuri.

13.

Kopā ar plāceņiem jānes arī maize no raudzētas mīklas, tā jāpienes kā pateicības upuris par mieru.

14.

Un vienu no tām no visa ta Upura būs viņam tam KUNGAM par Pacelšanas-Upuri pie nest tas piederēs tam Priesteram kas ta Pateikšanās-Upura Asini slaka.

14.

Un no tiem visiem viens plācenis jānes יהוה par cilājamo upuri; tas pienākas priesterim, kas no kaujamā pateicības upura slaka asinis.

15.

Bet ta Teikšanas-Upura Gaļu iekš viņa Pateikšanās-Upura būs taī Dienā ēst kad tas top upurēts no ta ne būs ko atlicinat līdz Rītam.

15.

Kaujamā pateicības upura gaļa jāēd upura nešanas dienā, nekā no tās nevar atstāt nākamai dienai.

16.

Un jepšu viņa Upurs ir viena Apsolišana jeb viens Upurs no laba Prāta tad būs tam tomēr taī Dienā kad viņa Upurs pie nests top ēstam tapt un kas no ta atliek to būs otrā Dienā ēst.

16.

Bet, ja upurē kāda solījuma dēļ vai labprātīgi, tad kaujamais upuris jāēd upurēšanas dienā, bet atlikumu var ēst nākamajā dienā.

17.

Un kas vēl no ta Upura Gaļas Atliek tam būs trešā Dienā ar Uguni sadedzinatam tapt.

17.

Bet upura gaļas atlikums trešajā dienā ir ugunī jāsadedzina.

18.

Bet ja kas no sava Pateikšanās-Upura Gaļas trešā Dienā ēdīs tad tas ne būs labi patīkams kas to upurejs tas viņam ne taps pie līdzināts tas būs viena Negantiba un tam pašam kas no ta ēdīs būs savu Noziegumu nest.

18.

Bet, ja tomēr kāds ēstu no kaujamā pateicības upura gaļas trešajā dienā, tad tas nebūs patīkams upuris, un šo upuri viņam neieskaitīs; tā būs nešķīsta upura gaļa, un tas, kas to ēdīs, būs vainu uz sevi uzkrāvis.

19.

Un to Gaļu kas kādu Nešķīstibu aizskar ne būs ēst ta taps ar Uguni sadedzinata bet to citu Gaļu var ikviens ēst kas šķīsts ir.

19.

Arī gaļu, kas nākusi saskarē ar kaut ko nešķīstu, nevar ēst, bet tā ir ugunī sadedzināma; ikkuru tīru gaļu var ēst.

20.

Un ja kas laban ēdīs no ta Pateikšanās-Upura Gaļas kas tam KUNGAM pieder kur tomēr viņa Nešķīstiba pār viņu ir tad taps tas pats izdeldēts no saviem Ļaudim.

20.

Cilvēks, kurš ēd no kaujamā pateicības upura gaļas, kas novēlēta יהוה, kamēr viņš pats ir vēl nešķīsts, – tāds cilvēks lai tiek izdeldēts no savas tautas.

21.

Un ja kas laban jeb ko aizskar kas nešķīsts ir jepšu ta Nešķīstiba ir pie  Cilvēkiem; jeb kādu nešķīstu Lopu jeb kādu citu nešķīstu Negantibu un ēd no ta Pateikšanās-Upura Gaļas kas tam KUNGAM pieder tas pats taps izdeldēts no saviem Ļaudim.

21.

Un cilvēks, kas pieskāries kaut kam nešķīstam, vai cilvēka nešķīstumam, vai nešķīstam lopam, vai kādai citai nešķīstai negantībai, un pēc tam ēd no kaujamā pateicības upura gaļas, kas novēlēta יהוה,- tāds cilvēks lai tiek izdeldēts no savas tautas."

22.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

22.

Un יהוה runāja uz Mozu, sacīdams:

23.

Runa uz Israeļa Bērniem un saki: Ne kādus Taukus no Vēršiem un Jēriem un Kazām būs jums ēst.

23.

"Runā uz Israēla bērniem un saki: neēdiet nedz vēršu, nedz kazu, nedz jēru taukus,

24.

Bet tos Taukus no kādas Maitas un tos Taukus no ta kas saplosīts būs jums pie  visadām Lietām valkāt bet ēdin jums tos ne būs ēst.

24.

nedz arī taukus no kādas maitas un saplosītiem dzīvniekiem; dariet ko gribēdami ar tiem, bet ēst jums tos nebūs,

25.

Jo ikviens kas tos Taukus ēdīs no kāda Lopa no ka tam KUNGAM viens Uguns upurēts ir tas kas to ir ēdis taps izdēldēts no saviem Ļaudim.

25.

jo ikviens, kas ēdīs no lopu taukiem, kuri tiek nesti יהוה kā uguns upuris, tas pats sevi izslēdz no savas tautas.

26.

Jums ari ne būs ne kādu Asini ēst visās jūsās Māju-Vietās jepšu tas no Putniem jeb no Lopiem bijis.

26.

Jūs nekādā ziņā nedrīkstat ēst savās mājās asinis – nedz putnu, nedz lopu.

27.

Ikviens kas jebkāda Asini ēdīs tas pats taps izdeldēts no saviem Ļaudim.

27.

Ikviens cilvēks, kas bauda asinis, tiek no savas tautas izdeldēts."

28.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

28.

Un יהוה runāja uz Mozu, sacīdams:

29.

Runa uz Israēļa Bērniem un saki: Kas savu Pateikšanās-Upuri tam KUNGAM pienes tam būs (pašam) atnest kas tam KUNGAM par Upuri pie nāk no sava Pateikšanās-Upura.

29.

"Runā uz Israēla bērniem un saki: kurš savu kaujamo pateicības upuri atved יהוה , tas lai atnes יהוה dāvanu no sava kaujamā pateicības upura.

30.

Viņa Rokas lai to Uguni tam KUNGAM pienes tos Taukus pie  Krūtim būs tam līdz ar tām Krūtim atnest un to par vienu Kustinašanas-Upuri priekš ta KUNGA kustināt.

30.

Viņa rokas lai atnes יהוה uguns upuri: taukus no krūtīm līdz ar krūtīm – tos lai viņš līgodams līgo יהוה priekšā.

31.

Un tam Priesteram būs tos Taukus uz to Altari iededzināt bet tās Krūtis piederēs Āroņam un viņa Dēliem.

31.

Un priesteris lai aizdedzina taukus uz altāra, bet pats krūšu gabals pienākas Āronam un viņa dēliem.

32.

Jums būs arīdzan to labu Plecu par Pacelšanas-Upuri tam Priesteram dot no jūsiem Pateikšanās-Upuriem.

32.

Bet labais plecis jums jādod no jūsu kaujamā pateicības upura priesterim par cilājamo upuri.

33.

Kurš no Āroņa Dēliem ta Pateikšanās-Upura Asini un tos Taukus upure tam piederēs ta laba Plece par Dalību.

33.

Kurš no Ārona dēliem upurē kaujamā pateicības upura asinis un taukus, tam pienākas labais plecis kā viņa tiesa,

34.

Jo tās Kustinašanas Krūtis un tās Pacelšanas Plecu esmu es no Israēļa Bērniem no viņu Pateikšanās Upuri ņēmis un tos Aāronam tam Priesteram un viņa Dēliem devis par vienu Likumu mūžam no Israēļa Bērniem.

34.

jo līgojamā upura krūts gabals un cilājamā upura plecis – tie tev ir ņemami no Israēla bērnu kaujamiem pateicības upuriem un dodami Āronam un viņa dēliem, priesteriem; tas lai ir mūžīgs likums Israēla bērniem.

35.

Ši ir Āroņa Svaidišana un viņa Dēlu Svaidišana no ta KUNGA Ugunim taī Dienā kad viņš tos pievede ka tie ta KUNGA Priesteri būtu.

35.

Tā ir Ārona un viņa dēlu svaidīšanas upuru noteiktā daļa no יהוה uguns upuriem tanī dienā, kad tie tuvojas, lai kļūtu יהוה priesteri.

36.

Ko tas KUNGS pavēlejs viņiem dot no Israēļa Bērniem taī Dienā kad viņš tos svaidija par vienu Likumu mūžam pie viņu Pēcnākamiem.

36.

To יהוה pats ir pavēlējis tiem dot viņu svaidīšanas dienā no Israēla bērnu puses; tas ir mūžīgs likums uz viņu cilšu ciltīm."

37.

Ši ir ta Dedzama-Upura ta Ēdama-Upura un ta Grēku-Upura un ta Noziedzības-Upura un ta Pildišanas-Upura un ta Pateikšanās-Upura Bausliba.

37.

Un šī ir likumīgā kārtība dedzināmam upurim, ēdamam upurim, grēku upurim, vainas izpirkšanas upurim, priesteru iesvētīšanas upurim un kaujamam pateicības upurim,

38.

Ko tas KUNGS Mozum ir pavēlejs uz to Kalnu Sināi kad viņš Israēļa Bērniem pavēleja ka tiem bij savus Upurus tam KUNGAM upurēt iekš tās Tuksneses Sināi.

38.

ko יהוה Mozum pavēlējis Sinaja kalnā, kad Viņš pavēlēja Israēla bērniem pienest savus upurus יהוה Sinaja tuksnesī.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: