3. Mozus grāmata 6. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu:

2.

Ja kas laban apgrēkotos un pret to KUNGU būtu noziedzies un melotu savam Tuvakam no ta kas pie viņa nolikts jeb viņa Rokā iedots jeb ko viņš ir laupijs jeb ko viņš ar Varu savam Tuvakam aiztur.

2.

"Ja kāds cilvēks apgrēkojas, lauzdams uzticību יהוה, un tas ar viltu savam tuvākam liegtu to, kas pie viņa nolikts vai viņa rokā iedots, vai viņa laupīts, vai ar ko viņš savu tuvāku piekrāpis,

3.

Jeb ka viņš to pazudušu atradis un to aizliedzis ir jeb nepatiesi būtu zvērējs no ta visa ko tas Cilveks būtu darijs iekš ta apgrēkodamies.

3.

vai kad viņš atradis ko pazaudētu un to noliedzis, vai nepatiesi zvērējis, kaut vai tik vienā vien lietā no visām, kur cilvēks var apgrēkoties,

4.

Kad tas notīkst ka tas tā grēkojs un noziedzies ir tad būs tam to Laupijumu atdot ko viņš laupijs jeb to aizturetu ko viņš ar Varu aiztur jeb to noliktu kas viņam par Glabašanu dots ir jeb to pazudušu ko viņš atradis ir.

4.

tad pēc tam, kad viņš ir apgrēkojies un sev vainu uzkrāvis, lai viņš atgādā laupījumu, ko tas bija nolaupījis, vai ar viltu iegūto, ko viņš bija izkrāpis, vai uzticēto, kas tam bija uzticēts, vai nozaudēto, ko viņš bija atradis,

5.

Jeb no ta visa par ko viņš nepatiesi zvērējs to pašu būs viņam visai atdot un to piektu Daļu pār to pie likt tam kam tas pieder būs viņam to dot.

5.

vai it visu to, ko viņš ar nepatiesu zvērestu bija ieguvis, – lai viņš to atdod, pievienojot klāt ar uzviju piekto daļu, un atdod to tam, kuram tas piederēja, savas vainas izpirkšanas dienā.

6.

Un viņam būs tam KUNGAM savu Noziedzības Upuri atnest vienu Aunu kas bez Vainas pie ta Priestera no ta Ganama-Pulka pēc tavas Nospriešanas par Noziedzības-Upuri.

6.

Un kā vainas izpirkšanas upuri יהוה lai viņš atved priesterim no saviem sīklopiem aunu, kas bez vainas, pēc tava novērtējuma par vainas izpirkšanas upuri.

7.

Tad būs tam Priesteram par to Salīdzinašanu darīt priekš ta KUNGA tad tas viņam taps piedots par jebkuru no visa ko viņš dara iekš ka tas noziedzies.

7.

Un priesteris lai izdara salīdzināšanu יהוה priekšā, tad viņam viss taps piedots – piedots tas noziegums, ar kuru viņš krita grēkā."

8.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

8.

Un יהוה runāja uz Mozu:

9.

Pavēli Āroņam un viņa Dēliem un saki:Ši ir ta Dedzama-Upura Bausliba šim Dedzamam-Upuram būs uz to Altari visu Nakti degt līdz Rītam un ta Altara Uguns degs uz viņu.

9.

"Pavēli Āronam un viņa dēliem un saki: šāda lai ir dedzināmo upuru likumīgā kārtība: dedzināmam upurim ir jādeg uz altāra ugunskura visu nakti līdz pat rītam, un altāra uguns ar to tiek uzturēta.

10.

Un tam Priesteram būs savas linu Drēbes uzvilkt un tās linu Ūsas uz savu Miesu vilkt un tos Pelnus saņemt kad tas Uguns to Dedzamu-Upuri uz to Altari sadedzinajs un sānis tam Altaram bērt.

10.

Un lai priesteris apvelk savus linu svārkus un uz savām miesām lai uzvelk arī linu bikses, un lai viņš sakrāj pelnus, kas radušies uz altāra, ugunij aprijot dedzināmo upuri, un viņš lai tos nober altārim līdzās.

11.

Pēc to būs viņam savas Drēbes izvilkt un citas Drēbes apvilkt un viņam būs tos Pelnus no Lēģera āra iznest kādā šķīstā Vietā.

11.

Tad lai viņš novelk savas linu drēbes un uzvelk citas drēbes, un lai viņš iznes pelnus ārā no nometnes kādā tīrā vietā.

12.

Tad nu to Uguni uz to Altari būs uz to iededzināt tam ne būs izdzēstam tapt bet tam Priesteram būs tur virsu ikrītu Malku iededzināt un viņam būs uz to to Dedzamu-Upuri likt un uz to to Pateikšanās-Upuru Taukus iededzināt.

12.

Bet ugunij uz altāra jāpaliek degot, un tai nav jāļauj izdzist. Priesterim jādedzina ik rītus uz altāra malka un uz tās jāsakārto dedzināmais upuris, un uz tā jāaizdedzina pateicības upura tauki.

13.

Tas Uguns lai mūžam uz to Altari deg tam ne būs dzist.

13.

Ugunij ir jādeg uz altāra pastāvīgi, tā lai nenodziest.

14.

Ši nu ir ta Ēdama Upura Bausliba Āroņa Dēliem būs to upurēt priekš ta KUNGA uz ta Altara Priekšu.

14.

Šī ir ēdamā upura likumīgā kārtība: Ārona dēli lai to pienes יהוה priekšā pie altāra.

15.

Un vienam būs no ta savu Sauju pillu ņemt no ta Ēdama-Upura Kviešu-Miltiem un no viņa Eļjes un visu to Vīraku kas uz to Ēdamu-Upuri ir tad būs viņam to iededzināt uz to Altari ta ir viena salda Smarža par viņa Pieminešanu priekš ta KUNGA.

15.

Un viņi lai paņem pilnu sauju no ēdamā upura kviešu miltiem un no eļļas, un visu vīraku, kas tiek likts uz ēdamā upura, un to lai aizdedzina uz altāra par patīkamu smaržu, par piemiņu יהוה priekšā.

16.

Un to kas no ta atlicis būs Āroņam un viņa Dēliem ēst neraudzetam būs tam ēstam tapt svētā Vietā Saiešanas Telts Pagalmā būs tiem to ēst.

16.

Bet pārpalikumu lai apēd Ārons un viņa dēli; kā neraudzētas maizes lai to ēd svētā vietā, viņi to lai ēd Saiešanas telts pagalmā.

17.

Tam ne būs ar Raugu ceptam tapt:Ši ir viņu Daliba ko es tiem devis esmu no maniem Ugunim ši ir to svētu Lietu Svētība itin kā tas Grēku-Upurs un kā tas Nodziedzibas-Upurs.

17.

Lai netiek cepta raudzēta maize, viņu tiesu Es tiem esmu devis no saviem uguns upuriem; tas ir augsti svēts itin kā grēku upuris un kā vainas izpirkšanas upuris.

18.

Visam kas no Vīra Kārtas starp Āroņa Dēliem būs to ēst tas lai ir viens Likums pie  jūsiem Pēcnākamiem mūžam no ta KUNGA Ugunim ikvienam kas tos aiskārs taps svētīts.

18.

Ikviens vīrs no Ārona cilts lai ēd; tas lai ir mūžīgs likums viņu cilšu ciltīm par יהוה  uguns upuriem; ikviens, kas tiem pieskaras, lai top svēts."

19.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

19.

Un יהוה runāja uz Mozu:

20.

Šis ir Āroņa un viņa Dēlu Upurs ko tiem būs tam KUNGAM upurēt taī Dienā kad viņš svaidīts taps vienas Iepas desmita Tiesa Kviešu-Miltu par dienisku Ēdamu-Upuri viena Puse no Rīta un viena Puse no Vakara.

20.

"Šis ir Ārona un viņa dēlu upuris, ko tie pienes יהוה viņu svētīšanas dienā: desmitā daļa ēfas smalku kviešu miltu pastāvīgam ēdamam upurim, viena tā daļa rītā, bet otra – vakarā.

21.

Tam būs Pannā ar Eļji taisitam tapt taukšķetu būs tev to atnest un ta Ēdama-Upura ceptus Gabalus būs tev upurēt par saldu Smaržu tam KUNGAM.

21.

Uz pannas eļļā tas jāsataisa, iejavā tev tas jāpienes, ēdamā upura saceptos smalkos gabalus upurējot יהוה par patīkamu smaržu.

22.

Un tam Priesteram kam no viņa Dēliem viņa Vietā būs svaiditam tapt būs to darīt lai tas ir viens Likums mūžam tam būs priekš ta KUNGA vesalam sadedzinatam tapt.

22.

Tam, kas no viņa dēliem viņa vietā top svaidīts par priesteri, tas jādara. Tas lai ir mūžīgs likums: tas ir viss jāsadedzina יהוה,

23.

Jo ikkatram Ēdama-Upuram kāda Priestera būs veselam sadedzinatam un ne ēstam tapt.

23.

jo ikviens priestera ēdamais upuris ir pilnīgi jāsadedzina, tas nav ēdams."

24.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

24.

Un יהוה runāja uz Mozu:

25.

Runa uz Āronu un uz viņa Dēliem un saki:ši ir ta Grēku-Upura Bausliba taī Vietā kur tas Dedzams-Upurs nokauts top būs tam Grēku Upuram nokautam tapt priekš ta KUNGA ta ir to svētu Lietu Svētība.

25.

"Runā uz Āronu un viņa dēliem un saki: šī ir grēku upura likumīgā kārtība: vietā, kur dedzināmais upuris tiek nokauts יהוה priekšā, ir jānokauj arī grēku upuris, jo tas ir augsti svēts.

26.

Tam Priesteram kas to Grēku-Upuri upure būs to ēst svēta Vietā būs tam ēstam tapt iekš tās Saiešanas Telts Pagalma.

26.

Priesteris, kas mēdz šo upuri pienest, lai to ēd svētā vietā, viņš to lai ēd Saiešanas telts pagalmā.

27.

Ikvienam kas viņa Gaļu aizskar vajag iesvētītam būt un ja kas viņa Asini uz kādām Drēbēm slacīs tam uz ko viņš to ir slacijs būs mazgatam tapt svētā Vietā.

27.

Ikviens, kas pieskaras pie šī upura gaļas, kļūst svēts, un, ja kas no šā upura asinīm uzšķīst uz drēbēm, lai tās būtu kādas būdamas, tad tās ir jāmazgā svētā vietā.

28.

Un tam Podam iekš ka tas vārīts ir būs sadauzitam tapt jeb ja tas Varu Traukā vārīts ir tad būs tam bērztam un ar Ūdeni skalotam tapt.

28.

Un katrs pods, kurā upuris ir vārīts, ir jāsalauž gabalos, bet, ja tas ir vara trauks, tad tas ir jāizplaucē un beržot jādabū spīdīgs un jāizskalo ar ūdeni.

29.

Visam kas no Vīra Kārtas starp tiem Priesteriem ir būs to ēst tas ir to svētu Lietu Svētība.

29.

Ikviens priesteru kārtas vīrs var to ēst; tas ir augsti svēts.

30.

Bet visam tam Grēku Upuram no kura Asins iekš Saiešanas Telts nests top par salīdzinašanu svētā Vietā ne būs ēstam bet ar Uguni sadedzinatam tapt.

30.

Bet katrs grēku upuris, no kura asinīm ir jau ienests Saiešanas teltī, lai izdarītu salīdzināšanu svētajā vietā, nav ēdams, bet tas ir ugunī jāsadedzina.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: