3. Mozus grāmata 5. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN ja kas laban apgrēkotos dzirdedams kādu Nozvērešanu par ko viņš viens Liecinieks ir japšu viņš to ir dzirdejs jeb sajutis ja viņš no ta Ziņu nedod tad būs tam savu Noziegumu nest.

1.

Ja kāds cilvēks apgrēkotos, dzirdēdams lādētāja balsi, vai būtu liecinieks vai nu ko redzot, vai zinot un ja tas tad nepaziņo, tad viņš nes savu pārkāpumu vainu.

2.

Jeb ja kas laban jeb kuru nešķīstu Lietu aiskārtu jepšu ta ir no nešķīstām Zvēru Maitām jeb to Maitu no nešķīstiem Lopiem jeb to Maitu no nešķīstiem Tārpiem jepšu tas viņam ne ir zinams bijis tad viņš tomer ir nešķīsts un noziedzies.

2.

Bet, ja kāds cilvēks pieskaras kaut kādai nešķīstai lietai, vai tā ir nešķīsta dzīvnieka maita, vai tā ir nešķīsta liellopa maita, vai nešķīsta rāpuļa maita, un viņš to nav zinājis – tomēr viņš ir nešķīsts un vainīgs.

3.

Jeb ja viņš kāda Cilveka Nešķīstibu aiskārtu pēc visas viņa Nešķīstibas ar ko viņš apgānīts top un tas ir priekš viņa apslēpts bijis un top viņam zinams tad ir viņš noziedzies.

3.

Jeb vai tas ir pieskāries cilvēka nešķīstībai, kaut kam nešķīstam, ar ko kļūst nešķīsts, un viņš to nav zinājis, bet viņš to uzzinās, tad viņš ir vainīgs.

4.

Jeb ja kas laban apzvērētos neapdomigi ar savām Lūpām izrunādams ļaunu jeb labu darīt pēc visu ko viens Cilveks neapdomigi zvēredams var izrunāt un tas ir priekš viņa paslēpts bijis un viņš ir to sajutis tad ir viņš pie  viena no šiem noziedzies.

4.

Jeb ja kāds cilvēks ar neapdomīgām lūpām nodod zvērestu, solīdamies darīt labu vai ļaunu, tad, ko vien neapdomīgi cilvēks ar zvērestu ir solījies, kaut arī netīšām, viņam pie atziņas nākot kaut vienā lietā, viņš ir vainīgs.

5.

Kad nu tas notiek ka viņš pie viena no šiem noziedzies ir tad būs tam atzīt ka tas pie ta apgrēkojies.

5.

Un, kad viņš vienā no pārkāpumiem ir vainīgs, tad viņam tas jādara zināms, ka viņš ir apgrēkojies.

6.

Un tam būs par savu Noziedzības-Upuri tam KUNGAM par tiem Grēkiem ko viņš darijs ir atnest vienu Mātīti no sīkiem Lopiem vienu Aitiņu jeb vienu Kazlēnu par Grēku-Upuri tad būs tam Priesteram par viņu viņa Grēku dēļ Salīdzinašanu darīt.

6.

Un viņam tad ir jāpienes par savu grēku, ar kādu viņš ir apgrēkojies, vainas izpirkšanas upuris יהוה – kāda sīklopu mātīte, avs vai kaza par grēku upuri; tad lai priesteris izdara salīdzināšanu viņa labad par viņa grēku.

7.

Bet ja viņam ne kas pie  Rokas ir cik par Avi vajagā tad būs tam par to Noziedzības-Upuri ko viņš darijs ir divi Ubeles jeb divi jaunus Baložus tam KUNGAM atnest vienu par Grēku-Upuri un vienu par Dedzamu Upuri.

7.

Bet, ja viņam nav tādas rocības, lai iegūtu kazu, tad lai viņš vainas izpirkšanas upurim nes יהוה divas ūbeles vai divus jaunus baložus – vienu par grēku upuri, bet otru par dedzināmo upuri.

8.

Un tam būs tos pie  ta Priestera nest tam būs to pirmak upurēt kas par Grēku Upuri dots ir un tam būs viņa Galvu pie viņa Pakauša ar Nagu nokniebt bet ne nolauzt.

8.

Un tos lai viņš atnes priesterim; tas lai papriekš upurē to, kas dots par grēku upuri, un lai nokniebj tā galvu pie pakauša, neatdalot to.

9.

Un no ta Grēku-Upura Asins būs tam pie ta Altara Sienas slacīt bet kas atliek no ta Asins taps isspaidīts uz ta Altara Grīdi tas ir viens Grēku-Upurs.

9.

Un tad lai viņš no šā grēku upura asinīm daļu slaka uz altāra sienas, bet asiņu atlikušo daļu lai izlej uz altāra grīdas; tas ir grēku upuris.

10.

Un to otru būs tam par Dedzamu-Upuri taisīt pēc savu Tiesu tad būs tam Priesteram par to Salīdzinašanu darīt viņu Grēku dēļ ko viņš darijs tad taps tie viņam pie doti.

10.

Bet otru lai viņš upurē kā dedzināmo upuri, kā pienākas; tā priesteris viņa labad lai izdara salīdzināšanu par viņa grēku, ko viņš darījis, tad viņam taps piedots.

11.

Bet ja viņam tik daudz pie  Rokas ne ir cik pie divi Ūbelēm jeb divi Jauniem Baložiem vajag tad būs tam kas grēkojs ir par savu Upuri atnest to desmitu Daļu no vienas Iepas Kviešu-Miltu par Grēku-Upuri tam ne būs Eļji par to liet nedz Vīraku uz to likt jo tas ir viens Grēku-Upurs.

11.

Bet, ja viņam nav tādas rocības, lai iegūtu divas ūbeles vai divus jaunus baložus, tad par grēku, kuru tas izdarījis, viņam jāatnes viena desmitā daļa ēfas kviešu miltu par grēku upuri; tiem nav jāuzlej eļļa, nedz jāuzliek virsū vīraks, jo tas ir grēku upuris.

12.

Tam būs to pie ta Priestera nest un tam Priesteram būs no ta savu Sauju pillu par viņa Pieminēšanas-Upuri kampt un to iededzināt uz to Altari par Uguni tam KUNGAM tas ir viens Grēku Upurs.

12.

Un lai viņš tos pienes priesterim, un lai priesteris no tiem ņem pilnu sauju kā piemiņas tiesu, un viņš lai tos iededzina uz altāra par uguns upuri יהוה; tas ir grēku upuris.

13.

Tad būs tam Priesteram par viņa Grēkiem ko viņš darijs ir caur jebkādu no šām Lietam Salīdzinašanu darīt tad tie viņam taps pie doti un tas pieder tam Priesteram it kā tas Ēdams Upurs.

13.

Un priesteris lai izdara salīdzināšanu viņa labad par viņa grēku, ko tas tā vai citādi bija darījis, tad viņam taps piedots; bet pārējais lai paliek priesterim kā ēdamais upuris."

14.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

14.

Un יהוה runāja uz Mozu:

15.

Ja kas laban gauži noziegās un netīšu apgrēkojās pie  ta kas tam KUNGAM svētīts ir tad būs tam par savu Noziedzības-Upuri tam KUNGAM atnest vienu Aunu kas bez Vainas no ta Ganama-Pulka ar to ko tu nospriedisi divi sudraba Sīķeļus pēc tās svētas Vietas Sīķeli par Noziedzības-Upuri.

15.

"Ja kāds cilvēks noziedzas un netīši apgrēkojas pret to, kas ir יהוה svēts, tad tas lai atved kā savas vainas izpirkšanas upuri יהוה no sīklopiem aunu, kas bez vainas, pēc svētnīcas seķeļa svara, divu seķeļu vērtībā, lai vainu izpirktu.

16.

Tad būs tam tas pret tām svētām Lietām grēkojs ir atdot un tam būs to piektu Daļu pār to pie likt un to tam Priesteram dot tā būs tam Priesteram ar to Noziedzības-Upura Aunu par viņu Salīdzinašanu darīt tad tas viņam taps piedots.

16.

Un viņam tas, ko viņš ir sabojājis svētnīcā, ir jāizlabo un jāpieliek ar uzvijām piektā daļa tā vērtības; un tad tas ir jānodod priesterim, lai priesteris izdara salīdzināšanu viņa labad ar to nozieguma upura aunu, tad viņam taps piedots.

17.

Un ja kas laban apgrēkotos daridams pret vienu no visiem ta KUNGA Bausļiem kas ne pie klājās darīt jepšu viņš to ne ir zinajs tomēr ir viņš noziedzies un būs savu Noziegumu nest.

17.

Bet, ja kāds grēko, pārkāpdams vienu no יהוה baušļiem, ko nebija darīt, bet to nav zinājis – arī tad viņš ir vainīgs un tam jānes savs sods.

18.

Un tam būs vienu Aunu kas bez Vainas no ta Ganama-Pulka ar to ko tu nospriedisi pie  ta Priestera nest par Noziedzības-Upuri un tam Priesteram būs par viņu Salīdzinašanu darīt viņa netīšas Apgrēkošanas dēļ ko viņš netīšu darijs un pats ne bij zinajs tad ta viņam taps pie dota.

18.

Tad tam jāpienes priesterim nevainojams auns no sīklopiem vainas izpirkšanai, lai priesteris izdara salīdzināšanu viņa neapzinātā grēka dēļ, ko tas nezinādams bija darījis, tad viņam taps piedots.

19.

Tas ir viens Noziedzības-Upurs viņš ir noziegdamies noziedzies pret to KUNGU.

19.

Tas ir vainas izpirkšanas upuris, jo viņš ir tiešām noziedzies pret יהוה."

Nodaļa: Leviticus

Birkas: