3. Mozus grāmata 4. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu, sacīdams:

2.

Runa uz Israeļa Bērniem un saki: ja kas laban netīšu ir apgrēkojies pret jeb kādu no ta KUNGA Baušliem kas ne pie klājās darīt un pret vienu no tiem darijs.

2.

Runā uz Israēla bērniem un saki: ja kāds netīši apgrēkojas pret kādu no יהוה baušļiem, darīdams, kas aizliegts, kaut vai tikai pret vienu no tiem,

3.

Ja tas Priesteris kas svaidīts ir ir apgrēkojies ka Viņš tos Ļaudis apgrēcina tad būs viņam savu Grēko dēļ ko Viņš grēkojis ir tam KUNGAM pie nest vienu Vērsiti vienu jaunu Vērsiti kas bez Vainas par Grēku-Upuri.

3.

ja priesteris, kas ir svaidīts, ir apgrēkojies tautas priekšā, ka viņš ļaudis apgrēcina, tad lai viņš savu grēku dēļ nes upuri, tāpēc ka viņš ir grēkojis; viņam ir jāupurē יהוה  par grēku upuri jauns vērsis bez vainas.

4.

Un tam būs to Vērsiti priekš tās Saiešanas Telts Durvim ta KUNGA Priekšā vest un viņam būs savu Roku uz ta Vērša Galvu likt un to Vērsiti nokaut ta KUNGA Priekšā.

4.

Lai viņš pieved vērsi pie Saiešanas telts durvīm יהוה priekšā, un lai viņš liek savu roku uz vērša galvas un lai vērsi nokauj יהוה priekšā.

5.

Pēc to būs tam svaiditam Priesteram no ta Vērsiša Asini ņemt un to iekš tās Saiešanas Telts nest.

5.

Un tad lai svaidītais priesteris paņem daļu vērša asiņu un ienes Saiešanas teltī.

6.

Un tam Priesteram būs savu Pirkstu iekš ta Asins mērcēt un no ta Asins būs tam septiņkārt slacināt priekš ta KUNGA priekš tās svētas Vietas Priekšvelkama.

6.

Tur priesteris lai iemērc savu pirkstu asinīs un septiņas reizes slaka asinis יהוה priekšā, tas ir, svētās vietas priekškara priekšā.

7.

Tam Priesteram būs arīdzan no ta Asins likt uz ta Altara Ragem kur jaukas Smaržas zāles kvēpinatas top kas Saiešanas Telti ir ta KUNGA Vaiga Priekšā un visu Asini ta Vērsena būs tam izliet pie  ta Dedzama-Upura Altara Grīdi kas priekš tās Saiešanas Telts Durvim ir.

7.

Un priesterim daļa asiņu ir jāliek uz kvēpināmā altāra ragiem, kur dārgas zāles tiek dedzinātas Saiešanas teltī יהוה priekšā; bet pārējās vērša asinis ir jāizlej uz dedzināmo upuru altāra grīdas, kas atrodas pie Saiešanas telts durvīm.

8.

Un visus Taukus ta Grēku-Upura Vērsiša būs viņam no ta atņemt.

8.

Un visi grēku upura vērša tauki lai tiek noņemti nost no tā, tie tauki, kas apklāj iekšas, un tauki, kas ir pie iekšām,

9.

Tos Taukus kas tās Iekšas apklāj un visus Taukus kas pie tām Iekšām ir ir abejas Īkstis un tos Taukus kas pie  tām ir pie Gurniem un tos Taukus pār tām Aknim ar tām Īkstim būs tam noņemt.

9.

un abas nieres un tauki, kas pie tām klāt un pie gurniem, un tauki, kas pār aknām, pie nierēm tie ir jānodala nost,

10.

Itin kā tas no ta Pateikšanās-Upura Vērsi top atņemts un tam Priesteram būs to uz ta Dedzama-Upura Altari iededzināt.

10.

tāpat kā tie tiek nodalīti nost no vērša kaujamā pateicības upurī, un priesterim tie ir jāsadedzina uz dedzināmo upuru altāra.

11.

Bet ta Vērsena Ādu un visu viņa Gaļu ar viņa Galvu un ar viņa Kājām un viņa Iekšas un viņa Sūdus

11.

Bet vērša āda un visa viņa gaļa ar galvu un ar kājām, arī iekšas ar tā zarnu saturu

12.

Un visu to Vērseni būs tam āra priekš Lēģera izvest uz vienu šķīstu Vietu kur tie Pelni top izgāzti un viņam būs to uz to Malku ar Uguni sadedzināt pie  tiem izgāztiem Pelniem būs tam sadedzinatam tapt.

12.

un viss vērsis ir jāiznes ārā no nometnes uz kādu tīru vietu, kur pelni tiek izgāzti, un tur viņš ir jāsadedzina malkas ugunskurā; tas ir sadedzināms pie izgāzto pelnu kaudzes.

13.

Un ja visa Israēļa Draudze netīšu grēkotos un ta Lieta priekš tās Draudzibas Acīm apslēpta būtu un tie jeb ko būtu darijši pret jeb kādu no visiem Bausļiem ta KUNGA ko tiem ne bij darīt un būtu noziegušies.

13.

Bet, ja visa Israēla draudze netīši apgrēkotos, un šī lieta tiktu slēpta draudzei, kaut vai tikai pret vienu no יהוה baušļiem, un tie būtu darījuši, kas aizliegts, tad tie kļūst vainīgi.

14.

Un tie Grēki ko tie pret (kādu Bausli) darijši ir zinami tapuši tad būs tai Draudzei vienu Vērsiti vienu jaunu Vērsi par Grēku-Upuri atvest un to priekš tās Saiešanas Telts vest.

14.

Un, kad nodarītais grēks kļūst zināms, tad lai visa draudze atved jaunu vērsi par grēku upuri un lai to pieved pie Saiešanas telts durvīm.

15.

Un tās Draudzes Vecajiem būs savas Rokas uz ta Vērsena Galvu likt priekš ta KUNGA un to Vērsenu nokaut priekš ta KUNGA.

15.

Un draudzes vecaji lai liek savas rokas uz vērša galvas יהוה priekšā un lai nokauj vērsi יהוה priekšā.

16.

Pēc to būs tam svaiditam Priesteram no ta Vērsena Asins iekš tās Saiešanas Telts nest.

16.

Un svaidītais priesteris lai ienes daļu vērša asiņu Saiešanas teltī.

17.

Un tam Priesteram būs savu Pirkstu iemērcēt un no ta Asins ņemt un septiņkārt slacīt priekš ta KUNGA ta Piekšvelkama Priekšā.

17.

Un lai priesteris iemērc savu pirkstu asinīs un lai slaka septiņas reizes יהוה priekšā pret priekškaru.

18.

Un viņam būs no ta Asins likt uz ta Altara Ragiem kas priekš ta KUNGA Saiešanas Telti ir tad būs viņam visu to Asini izliet uz ta Dedzama-Upura-Altara Grīdi kas priekš tās Saiešanas Telts Durvim ir.

18.

Un tad viņam daļa asiņu jāliek uz altāra ragiem, kas atrodas יהוה priekšā Saiešanas teltī, bet atlikušās asinis viņam jāizlej uz dedzināmo upuru altāra grīdas, kas atrodas pie Saiešanas telts durvīm.

19.

Viņam būs ari visus viņa Taukus no ta atnemt un to uz Altari iededzināt.

19.

Un visi tauki ir viņam jānoņem nost, un tie jāsadedzina uz altāra.

20.

Un viņam būs šim Vērsenam darīt itin ka Viņš tam Grēku-Upura Vērsenam ir darijs tā būs ir šim darīt.

20.

Un ar šo vērsi jārīkojas tāpat, kā rīkojas ar grēka upura vērsi; tā lai ar to rīkojas. Priesteris lai izdara salīdzināšanu, tad viņiem taps piedots.

21.

Un tam Priesteram būs par tiem Salīdzinašanu darīt tad taps tas viņiem piedots. Pēc to būs viņiem to Vērsiti no ta Lēģera āra vest un to sadedzināt itin kā Viņš to pirmu Vērseni sadedzinajs ir tas ir tās Draudzes Grēku-upurs.

21.

Vērsis ir jāiznes ārā no nometnes un ir jāsadedzina, kā tika sadedzināts pirmais vērsis; tas ir draudzes grēku upuris.

22.

Ja kāds Liels-KUNGS apgrēkojās un dara pret vienu no visiem ta KUNGA sava Dieva Baušliem kas ne pie klājās darīt netīšu tā ka Viņš noziedzigs ir.

22.

Bet, ja vadonis netīši apgrēkojas un dara, kas aizliegts, kaut vai tikai pret vienu no יהוה, sava Elohim, baušļiem, tad viņš ir vainīgs.

23.

Un viņam viņa Grēki ko viņš preti to darijs top zinami dariti tad būs viņam par savu Upuri atvest vienu Āzi vienu Tēvainu kas bez Vainas.

23.

Un, ja grēks, ar kādu viņš ir apgrēkojies, kļūst zināms, tad lai viņš par savu upura dāvanu atved āzi, kas ir bez vainas.

24.

Un Viņam būs savu Roku uz ta Āža Galvu likt un to nokaut taī Vietā kur tas Dedzams-Upurs nokauts top priekš ta KUNGA tas ir viens Grēku-Upurs.

24.

Un lai viņš liek savu roku uz āža galvas un to nokauj tanī vietā, kur parasti dedzināmais upuris tiek nokauts, – יהוה priekšā tas ir grēku upuris.

25.

Pēc to būs tam Priesteram no ta Grēku-Upura Asini ar savu Pirkstu ņemt un uz ta Dedzama-Upura-Altara Ragiem likt tad būs tam viņa Asini izgāzt uz ta Dedzama Upura-Altara Grīdi.

25.

Un priesteris lai ņem ar pirkstu daļu no grēku upura asinīm un liek tās uz dedzināmo upuru altāra ragiem, bet pārējās asinis lai izlej uz dedzināmo upuru altāra grīdas.

26.

Bet Visus viņa Taukus būs tam uz to Altari iededzināt it kā ta Pateikšanās-Upura Taukus tā būs tam Priesteram par to Salīdzinašanu darīt priekš viņa Grēkiem tad taps tie viņam pie doti.

26.

Bet visus viņa taukus lai sadedzina uz altāra, tāpat kā kaujamā pateicības upurī; priesteris lai izdara salīdzināšanu, tad viņam taps piedots.

27.

Un ja kas laban no tiem Zemes Ļaudim netīšu apgrēkojās daridams pret vienu no ta KUNGA Baušliem ko tam ne bij darīt tā ka viņš noziedzigs ir.

27.

Bet, ja kāds cilvēks no vienkāršiem ļaudīm netīšām apgrēkojas, ka tas dara, kas aizliegts, kaut vai tikai pret vienu no יהוה baušļiem, tad tas ir vainīgs.

28.

Jeb kad viņa Grēki ko tas ir darijs viņam top zinami dariti tad būs tam par savu Upuri vienu jaunu Kazlēnu kas bez Vainas atvest par saviem Grēkiem ko tas ir darijs.

28.

Un, ja grēks, ar kādu tas apgrēkojies, kļūst zināms, tad lai viņš kā upura dāvanu par savu grēku, kādu viņš ir darījis, atved jaunu kazu, kas ir bez vainas.

29.

Un tam būs savu Roku uz ta Grēku-Upura Galvu likt un to Grēku-Upuri nokaut ta Dedzama-Upura Vietā.

29.

Un lai viņš liek roku uz grēku upura galvas, un viņš lai nokauj grēku upuri, kur dedzināmā upura vieta.

30.

Tad būs tam Priesteram no viņa Asins ar savu Pirkstu ņemt un uz ta Dedzama-Upura-Altara-Ragem likt un visu viņa Asini būs tam uz ta Altara Grīdi izgāzt.

30.

Un lai priesteris ņem daļu no tā asinīm ar savu pirkstu un liek tās uz dedzināmā upura altāra ragiem, bet pārējās asinis viņš lai izlej uz altāra grīdas.

31.

Bet visus viņa Taukus būs viņam noņemt itin kā viņņš noņēmis ir tos Taukus no ta Pateikšanās-Upura un tam Priesteram būs to uz to Altari iededzināt par vienu saldu Smaržu tam KUNGAM ta būs tam Priesteram par viņu Salīdzinašanu darīt tad taps tas viņam piedots.

31.

Bet viņš lai noņem visus tā taukus, itin kā tie tiek noņemti no kaujamā pateicības upura, un lai priesteris taukus aizdedzina uz altāra יהוה par patīkamu smaržu. Priesteris lai izdara salīdzināšanu viņa labad, tad viņam taps piedots.

32.

Bet ja viņš vienu Jēru priekš savu Upuri par Grēku-Upuri atved tad būs tam vienu Aitiņu kas bez Vainas atnest.

32.

Bet, ja tiek nesta avs par grēka upura dāvanu, tad tai jābūt aitiņai, kas ir bez vainas.

33.

Un tam būs savu Roku uz ta Grēku-Upura Galvu likt un to par vienu Grēku-Upuri nokaut taī Vietā kur tas Dedzams-Upurs nokauts top.

33.

Un lai viņš liek roku uz grēku upura galvas un to nokauj par grēku upuri vietā, kurā tiek kauti dedzināmie upuri.

34.

Pēc to būs tam Priesteramnota Grēku-Upura Asini ar savu Pirkstu ņemt un uz ta Dedzama-Upura-Altara Ragiem likt tad būs tam visu viņa Asini uz ta Altara Grīdi izgāzt.

34.

Un lai priesteris ņem daļu asiņu no grēku upura ar savu pirkstu un liek tās uz dedzināmo upuru altāra, bet atlikušās asinis viņš lai izlej uz altāra grīdas.

35.

Un visus Taukus no ta būs tam noņemt it kā noņemti top tie Tauki no ta Pateikšanās-Upura Jēra un tam Priesteram būs tos iededzinat uz to Altari par vienu Uguni tam KUNGAM tā būs tam Priesteram par viņu Salīdzinašanu darīt viņa Grēku dēļ ko tas ir darijs tad tie viņam taps pie doti.

35.

Bet visus tās taukus lai noņem, tāpat kā tie tika noņemti avij kaujamā pateicības upurī, kas pateicībai upurēts, un lai priesteris tos sadedzina uz altāra par uguns upuri יהוה; un priesteris lai izdara salīdzināšanu par viņa grēku, ko viņš darījis, tad viņam taps piedots.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: