1. Mozus grāmata 16. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

UN Sarāi Ābrama Sieva ne dzemdeja tam ne nieka un tai bija viena Egipteru Kalpone Agāre Vārdā.

1.

Bet Sāraja, Ābrāma sieva, tam nebija dzemdējusi, un tai bija kalpone no Ēģiptes, tās vārds bija Hagara.

2.

Un Sarāi sacija uz Ābramu: Raugi jele tas KUNGS ir man aislēdzis ka es ne dzemdeju ej jele pie manas Kalpones taču es caur viņas apbērnota tapšu un Ābrams klausija Sarajas Balsi.

2.

Un Sāraja teica Ābrāmam: "Redzi, יהוה man nav devis iespēju dzemdēt, ej pie manas kalpones, varbūt no viņas man tiks doti pēcnācēji." Un Ābrāms paklausīja Sārajas balsij.

3.

Tad ņēme Sarāi Ābrama Sieva to Āgari savu Egipteru Kalponi pēc desmits Gadiem kad Ābrams iekš tās Zemes Kanān bij dzīvojis un deve to Ābramam savam Vīram par Sievu.

3.

Un Sāraja, Ābrāma sieva, paņēma ēģiptieti Hagaru, savu kalponi, un deva to Ābrāmam par sievu pēc tam, kad tas desmit gadus bija nodzīvojis Kānaāna zemē.

4.

Un Viņš gāje pie Agāres un ta tapa grūta: Kad nu ta redzeja ka ta grūta bija tad tape viņas Gaspaža nicinata viņas Acīs.

4.

Un viņš gāja pie Hagaras, un tā tapa grūta. Un, kad tā redzēja, ka ir grūta, tad viņas kundze tai likās nicināma.

5.

Tad sacija Sarāi uz Ābramu: Tu nepareizi pie  man dari es esmu savu Kalponi tavā klēpī devusi un nu redzās viņa grūta esoti tad topu es nicinata viņas Acīs lai tas KUNGS tiesa starp man un starp tev.

5.

Tad Sāraja sacīja Ābrāmam: "Netaisnība, kāda man notikusi, lai nāk pār tevi; es esmu devusi savu kalponi tavā klēpī, bet, kad tā redzēja, ka ir grūta, es kļuvu nicināma viņas acīs; lai יהוה tiesā starp mani un tevi."

6.

Un Ābrams sacija uz Saraju: Raugi tava Kalpone ir tavā Rokā dari viņai kas tev patīk.

6.

Tad Ābrāms teica Sārajai: "Redzi, tava kalpone šeit ir tavās rokās, dari viņai, kas tavām acīm labpatīk."

7.

Un Sarāi pārmācija viņu un ta bēdze no viņas nost un ta KUNGA Eņģelis atrade viņu pie  Vienas Ūdens Akas Tuksnesī pie  tās Akas uz to Suras Ceļu.

7.

Tad Sāraja viņu pazemoja. Bet viņa aizbēga prom no tās. Bet יהוה eņģelis to atrada pie ūdens avota tuksnesī, pie avota ceļā uz Šūru.

8.

Un tas sacija: Agāre tu Sarajas Kalpone no kurienes tu nāci un uz kurien tu iesi? un ta sacija: No manas Gaspažas Sarajas esmu es bēgusi.

8.

Un viņš sacīja Hagarai, Sārajas kalponei: "No kurienes tu nāc, un kurp tu ej?" Bet tā sacīja: "No savas valdnieces Sārajas es esmu bēgusi."

9.

Tad sacija ta KUNGA Eņģelis uz to: Atgriezies pie  tavas Gaspažas un pazemojies apakš viņas Rokas.

9.

Un יהוה eņģelis sacīja uz viņu: "Atgriezies pie savas valdnieces un pazemojies zem tās rokas."

10.

Un ta KUNGA Eņģelis sacija uz to: Es vairodams vairošu tavu Dzimumu tā ka tas priekš liela Pulka ne taps skaitīts.

10.

Un יהוה eņģelis sacīja uz viņu: "Es vairodams vairošu tavus pēcnācējus, un tie nebūs saskaitāmi lielā daudzuma dēļ."

11.

Un ta KUNGA Eņģelis sacija uz to: Redzi tu esi grūtena un dzemdesi Dēlu un nosauksi viņa Vārdu Ismaels tapēc ka tas KUNGS tavas Bēdas klausijis ir.

11.

Un יהוה eņģelis sacīja uz viņu: "Redzi, tu esi grūta, un tu dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu: Ismaēls, jo יהוה tevi ir uzklausījis tavās bēdās.

12.

Un tas būs viens Varvērse viņa Roka būs pret visiem un ikkatra Roka pret viņu un Viņš dzīvos visiem saviem Brāļiem pretibā.

12.

Viņš būs savvaļas vīrs; viņa roka būs pret katru, un ikviena roka būs pret viņu, un viņš nevienam savu brāļu starpā negriezīs ceļu."

13.

Un ta nosauce ta KUNGA Vārdu kas ar to bij runājis tu STIPRAIS DIEVS manas Uzraudzišanas jo ta sacija: Redzi es arīdzan šeit esmu redzejsi to kas man pēc ir uzlūkojis.

13.

Un viņa nosauca יהוה VĀRDU, kas bija runājis uz viņu: Tu esi manas parādības El, jo viņa teica: "Vai tad es neesmu Viņu redzējusi, kas mani redz!"

14.

Tapēc tape ta Aka nosaukta ta Dzīvaja Aka kas man uzlūko redzi ta ir starp Kades un starp Bared.

14.

Tāpēc šo avotu sauc Beer la kaj roi. Tas ir starp Kadešu un Baradu.

15.

Un Agāre dzemdeja Ābramam vienu Dēlu un Ābrams nosauce sava Dēla Vārdu ko tam Agāre bij dzemdejusi Ismaēls.

15.

Un Hagara dzemdēja Ābrāmam dēlu, un Ābrāms nosauca savu dēlu, ko Hagara bija dzemdējusi, vārdā Ismaēls.

16.

Un Ābrams bija astoņdesmits un seš Gadus vec kad Agāre tam Ābramam to Ismaelu dzemdeja.

16.

Un Ābrāmam bija astoņdesmit seši gadi, kad Hagara dzemdēja Ābrāmam Ismaēlu.

Nodaļa: Genesis

Birkas: