1. Mozus grāmata 15. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Pēc šām Lietām notike ta KUNGA Vārds uz Ābramu vienā Parādīšanā sacidams: Es esmu tev par Priekšturamām Bruņām un tava Alga ir ļoti liela.

1.

Pēc šiem notikumiem יהוה runāja uz Ābrāmu, viņam parādīdamies un sacīdams: "Nebīsties, Ābrām, Es esmu tavs vairogs, un tava alga ir ļoti liela."

2.

Tad sacija Ābrams: KUNGS KUNGS ko tu man dosi un es iemu tā bez Bērniem un mans Nama Uzrauga Dēls ir šis Damaskeneris Eliezers.

2.

Un Ābrāms atbildēja: "Kungs יהוה, ko Tu man gribi dot? Redzi, es palieku bez bērniem, un mana nama mantinieks būs šis damaskietis Ēliēzers."

3.

Un Ābrams sacija: Raugi man neesi tu Dzimumu devis un redzi manas Saimes Bērns būs mans Mantinieks.

3.

Un Ābrāms teica: "Redzi, Tu man neesi devis pēcnācējus. Viens no mana nama ļaudīm būs mans mantinieks."

4.

Un raugi ta KUNGA Vārds notike uz viņu sacidams: Šis ne būs tavs Mantinieks bet kas no tavām Miesām nāks tas būs tavs Mantas-Ņēmejs.

4.

Un tad יהוה Vārds nāca pār viņu: "Šis gan nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tavām miesām nāks, būs tavs mantinieks."

5.

Un Viņš izvede to āra un sacija: Lūko jele uz Debes un skaiti tās Zvaigznes varig tu tās skaitīt? Un Viņš sacija uz to: tā pat būs tavs Dzimums.

5.

Un Viņš tam lika iziet ārā un sacīja: "Skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes; vai tu spēj tās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēju," Viņš tam sacīja.

6.

Un Viņš ticeja iekš to KUNGU un tas pielāgadija viņam to par Taisnibu.

6.

Un Ābrāms uzticējās יהוה, un Viņš to viņam pieskaitīja par taisnību.

7.

Un tas sacija uz viņu: Es esmu tas KUNGS kas Es tev izvedis esmu no Ur to Kaldēju ka es tev šo Zemi dotu iemantot.

7.

Un Viņš sacīja uz to: "Es esmu יהוה, kas tev lika iziet no kaldeju Ūras, lai tev dotu šo zemi iemantot."

8.

Un Viņš sacija: KUNGS KUNGS pie ka nopratīšu es ka es to iemantošu?

8.

Bet tas sacīja: "Kungs יהוה , no kā lai es noprotu, ka es to iemantošu?"

9.

Un tas sacija uz viņu: Dabu man vienu treju Gadu Gotiņu un vienu Kazu no trim Gadiem un vienu Ūbeli un vienu jaunu Balodi.

9.

Un Viņš sacīja uz to: "Atnes Man triju gadu jaunlopu, triju gadu kazu un triju gadu aunu, balodi un ūbeli."

10.

Un Viņš dabuja tam šo visu un Viņš dalīja tos vidu pušam un like ikkatru Daļu vien pret otru bet tos Putnus ne dalīja Viņš.

10.

Un tas Viņam atnesa visus tos un dalīja tos uz pusēm, un lika vienu gabalu pret otru, bet putnus tas nedalīja.

11.

Un tie Maitas-Putni nolaidās uz tām un Ābrams nodzine tos.

11.

 Un vanagi krita uz kustoņiem, bet Ābrāms tos aizdzina.

12.

Un kad ta Saule nogāje tad krite ciets Miegs uz Ābramu un redz Iztrūcinašana un liela Tumsiba krite pār viņu.

12.

Un, kad saule bija tuvu rietam, tad Ābrāmam uznāca miegs, un redzi, izbailes un liela tumsa nolaidās pār viņu.

13.

Un Viņš sacija uz Ābramu: Šo zini tiešam ka tavs Dzimums sveš būs kādā Zemē kas tam ne pieder un tie kalpos viņiem un viņi tiem grūti darīs četrdesmit Gadus.

13.

 Un Viņš sacīja uz Ābrāmu: "Piemini, zināt zini, ka tavi pēcnācēji būs svešinieki zemē, kas tiem nepieder, un viņi tiem vergos, un viņus pazemos četri simti gadu.

14.

 Tomēr es arīdzan sodišu to Tautu kam tie kalpos un pēc to izies tie ar lielu Mantu.

14.

Bet arī to tautu, kas tos verdzinās, Es tiesāšu; pēc tam tie izies ar lielu mantību.

15.

 Un tu iesi pie  taviem Tēviem ar Mieru (un) tapsi aprakts labā Vecumā.

15.

Bet tu noiesi mierā pie saviem tēviem; un tu tiksi apglabāts sirmā vecumā.

16.

Un tas ceturta Mūža Augums nāks atkaļ šai Vietā jo ta Āmoriteru Netaisniba ir līdz šim vēl ne pie pildita.

16.

Un ceturtā paaudze atgriezīsies šeit, jo amoriešu grēku mērs vēl nav pilns."

17.

 Un tas notike kad ta Saule nogāje un Tumsiba metās tad redzi tur bija viens dūmains Ceplis un viena Uguns-Liesma kas caur šiem Daļiem caur gāje.

17.

Un notika, kad saule bija nogājusi un bija iestājusies pilnīga tumsa, tad it kā dūmains ceplis un degoša lāpa parādījās starp tiem gabaliem.

18.

Tanī Dienā darija tas KUNGS Deribu ar Ābramu sacidams: Tavam Dzimuman esmu es šo Zemi devis no tās Egiptes Upes līdz tai lielai Upei Vrat.

18.

Tanī dienā יהוה noslēdza ar Ābrāmu derību, sacīdams: "Taviem pēcnācējiem Es došu šo zemi, no Ēģiptes upes līdz lielajai upei – Eifratas upei,

19.

Tos Ķeniterus un tos Ķenisiterus un tos Kadmoniterus.

19.

arī keniešus, kadmoniešus, hetiešus, serifiešus, refajiešus, amoriešus, kānaāniešus, girgaziešus un jebusiešus."

20.

 Tos Hetiterus un tos Veresiterus un tos Revćim.

20.

 

21.

 Un tos Āmoriterus un tos Kananiterus un tos Girgošiterus un tos Jebušiterus.

21.

 

Nodaļa: Genesis

Birkas: