1. Mozus grāmata 14. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas notike ap to Laiku Amravela Sineāras Ķēniņa Ārioka ta Ķēniņa no Eleasara Kedorlaomora ta Ķēniņa no Elama un Tideala ta Ķēniņa to Tautu.

1.

Un tas notika Sineāras ķēniņa Amrāfela, Ēlasara ķēniņa Arjoha, Ēlamas ķēniņa Kedarlaomera un Tidala, tautu ķēniņa, dienās.

2.

Karoja tie pret Beru to Sodomas Ķēniņu un pret Birsu to Gomoras Ķēniņu Sineabu to Ķēniņu no Ādamas Semeberu to Ķēniņu no Ceboim un to Ķēniņu no Belas ši ir Coāra.

2.

Tie sāka karot pret Sodomas ķēniņu Bēru, Gomoras ķēniņu Birsu, Admas ķēniņu Sineabu, Cebojimas ķēniņu Simoberu un Belas, tas ir, Coāras ķēniņu.

3.

Šie visi sapulcējās taī Ielejā Sidim ši ir ta Sāls-Jūra.

3.

Tie visi sapulcējās Sidimas ielejā, kur tagad Sāls jūra.

4.

Divpadesmits Gadus bij tie Kedor Laomoram kalpojuši un trešā padesmitā Gadā atkāpe tie.

4.

Divpadsmit gadus tie bija kalpojuši Kedarlaomeram, bet trīspadsmitajā tie atkrita.

5.

 Un cetortā padesmitā Gadā nāce Kedorlaomors un tie Ķēniņi kas ar viņu bija un apkave tos Revāim Aštarotā tos Karnāim un tos Susim Ahmā un tos Emim Šave Kiriatāimā.

5.

Un četrpadsmitajā gadā nāca Kedar-laomers un tie ķēniņi, kas bija ar viņu biedrojušies, un sakāva refajiešus pie Aštorot-Karnajimas, zuziešus pie Hāmas un emiešus Kirjatajimas ielejā,

6.

Un tos Oriterus uz viņu Kalnu Seiru līdz tam Klajumam Varan kas (stiepjās) līdz tai Tuksnibai.

6.

un horiešus Seīra kalna zemē līdz pat El Paramai, kas ir pie tuksneša.

7.

Un tie atgriezās un nāce līdz tai Akai Mišpata tas ir Kādes un apkave visu Tiesu to Amalekiteru un arīdzan to Āmoriteru kas Acecona Tamarā dzīvoja.

7.

Tad tie griezās atpakaļ un gāja līdz Ajin-Mišpatai, kas ir Kadeša, un izpostīja visu amalekiešu apgabalu un arī amoriešus, kas mita Hazezon-Tāmarā.

8.

Tad izgāje tas Ķēniņš no Sodomas un tas Ķēniņš no Gomoras un tas Ķēniņš no Ādamas un tas Ķēniņš no Ceboima un tas Ķēniņš no Belas ši ir Coāra un taisijās ar tiem kauties iekš tās Ielejas Sidim.

8.

Tad iznāca Sodomas ķēniņš, Gomoras ķēniņš, Admas ķēniņš, Cebojimas ķēniņš un Belas ķēniņš, tas ir, Coāras ķēniņš; un tie taisījās karam ar viņiem Sidimas ielejā

9.

Pret Ķedarlaomoru to Ķēniņu no Elamas un Tidealu to Ķēniņu to Tautu un Amravelu to Ķēniņu no Sineāras un Ārioku to Ķēniņu no Elasaras: četr Ķēniņi pret pieciem.

9.

pret Ēlamas ķēniņu Kedarlaomeru, tautu ķēniņu Tidalu, Sineāras ķēniņu Amrāfelu un Ēlasara ķēniņu Arjohu – četri ķēniņi pret pieciem.

10.

Un tai Ielejā Sidim bija daudz līpama Māla Bedres tad bēdze tas Ķēniņš no Sodomas un Gomoras un krite tur un tie atlikušie bēdze Kalnos.

10.

Bet Sidimas ieleja bija bagāta ar zemes piķa bedrēm, un Sodomas un Gomoras ķēniņi bēga un iekrita tanīs, bet pārējie aizbēga kalnos.

11.

Un tie ņēme visu Sodomas un Gomoras Mantu un visu viņas Baribu un gāje nost.

11.

Un tie paņēma visu Sodomas un Gomoras mantību un pārtiku un aizgāja.

12.

Un ņēme arīdzan Latu un viņa Mantu Ābrama Brālenu un gāje nost jo tas dzīvoja Sodomā.

12.

Un tie sagūstīja arī Latu līdz ar viņa mantību, viņš bija Ābrāma brāļadēls, un aizgāja. Bet tas bija dzīvojis Sodomā.

13.

Tad nāce viens kas bij izmucis un pasacija to Ābramam tam Ebrecram kas dzīvoja starp tiem Ozoliem Mamre ta Āmoritera Eškola Brāļa un Ahnera Brāļakas Ābrama Deribas-Biedri bija.

13.

Tad kāds bēglis nāca un vēstīja ebrejam Ābrāmam, kas dzīvoja pie amorieša Mamres ozoliem; tas bija Eškola un Anera brālis; tie bija ar Ābrāmu derības biedri.

14.

Un Ābrams dzirdeja savu Brāli esam Cietumā aizvestu tad apbruņojās Viņš ar savu Saimi kas savā Namā pie dzimuši trīssimts un astoņpadesmits un dzinās tiem pakāļ līdz Danei.

14.

Kad Ābrāms dzirdēja, ka viņa radinieks aizvests gūstā, tad viņš lika nostāties savam karaspēkam, mājās dzimušiem vergiem, trīs simti astoņpadsmit vīriem, un viņš dzinās tiem pakaļ līdz Danai.

15.

Un dalījās preti tiem Naktī Viņš un viņa Kalpi un apkave tos un dzinās tiem pakāļ līdz Obai kas Damaskusai pa kreiso Roku.

15.

Un viņš dalīja savus ļaudis un uzbruka tiem naktī, sita tos un dzinās tiem pakaļ līdz Hobai, ziemeļos no Damaskas.

16.

Un atvede visu Mantu atpakaļ kā arīdzan Latu savu Brāli un viņa Mantu atvede tas atpakaļ ir tās Sievas un tos Ļaudis.

16.

Un viņš atveda atpakaļ visu mantību, un arī Latu, savu radinieku, viņš atveda atpakaļ līdz ar tā mantību, arī sievas un ļaudis.

17.

Tad izgāje tas Ķēniņš no Sodomas viņam preti pēc viņa Atgriešanas no tās Kaušanas pret Kedorlaomoru un pret tiem Ķēniņiem kas ar to bijuši līdz tai Ielejai Šave ta ir ta Ķēniņa Ieleja.

17.

Un Sodomas ķēniņš gāja tam pretim Savas ielejā, tā ir ķēniņu ieleja, pēc tam, kad viņš bija atgriezies no Kedarlaomera un to ķēniņu sakāves, kas bija ar to.

18.

 Un Melkisedeks tas Ķēniņš no Salemas nese Maizi un Viņu priekša un tas bija viens Priesteris ta visuaugstaka STIPRA DIEVA.

18.

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija Visuaugstā El priesteris.

19.

Un tas svētija viņu un sacija: Svētīts lai ir Ābrams tam visuaugstakam STIPRAM DIEVAM kam pieder Zeme un debes.

19.

Un viņš to svētīja un sacīja: "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi.

20.

 Un svētīts lai ir tas visuaugstakajs STIPRAIS DIEVS kas tavus Ienaidniekus tavā Rokā nodevis ir un Viņš deve tam tos Desmitus no visām Lietām.

20.

Un slavēts lai ir Visuaugstais El, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

21.

Un tas Ķēniņš no Sodomas sacija uz Ābramu: Dod man tos Ļaudis un to Mantu ņem priekš tevis.

21.

Un Ābrāms deva tam desmito tiesu no visa, kas tam piederēja.

22.

Un Ābrams sacija uz to Ķēniņu no Sodomas: Es esmu savu Roku pacēlis uz to KUNGU to visuaugstaku STIPRU DIEVU kam Debes un Zeme pieder.

22.

Tad Sodomas ķēniņš sacīja viņam: "Dod man dzīvos, bet mantību paturi sev."

23.

Ja es kādu Pavedeni jeb vienu Kurpes-Siksni jeb (citu ko) ņemšu no visiem kas tev pieder ka tu ne vari sacīt: Es esmu Ābramu bagātu darijis.

23.

Un Ābrāms sacīja Sodomas ķēniņam: "Es paceļu savu roku uz יהוה, Visuaugsto El, kam pieder debesis un zeme; nevienu pavedienu, nevienu kurpju siksnu, nedz citu ko es neaiztikšu no tā, kas tev pieder, lai tu neteiktu: es esmu Ābrāmu darījis bagātu,-

24.

Bet vien to ko tie Jaunekļi ir apēduši un to Vīru Daļu kas ar man gājuši Ahnera Eškola un Mamrea lai tie ņem savu Daļu.

24.

tikai to, ko šie jaunekļi ir patērējuši, un to vīru daļu, kas nākuši ar mani: Aners, Eškols un Mamre lai ņem savu daļu."

Nodaļa: Genesis

Birkas: