1. Mozus grāmata 13. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Tad gāje Ābrams uz augšu no Egiptes Zemes līdz ar savu Sievu un visu kas viņam bij un Lats ar viņu pret Dienas Vidus Pusi.

1.

Un Ābrāms devās no Ēģiptes uz dienvidu zemi, viņš un viņa sieva līdz ar visu, kas tiem bija, un arī Lats bija kopā ar viņu.

2.

Un Ābrams bija ļoti bagāts no Lopiem no Sudraba un no Zelta.

2.

Ābrāms bija ļoti bagāts ar lopiem, sudrabu un zeltu

3.

Un Viņš gāje savu Ceļu no Dienas Vidus puses uz Beteli līdz tai Vietai kur Iesākumā viņa Telts bija starp Beteli un starp Aju.

3.

Un viņš savos pārgājienos gāja no dienvidiem uz Bēteli līdz tai vietai, kurā viņa telts sākumā bija stāvējusi: starp Bēteli un Aju,

4.

Līdz ta Altara Vietai ko Viņš Iesākumā bij darijis un Ābrams pie sauce tur ta KUNGA Vārdu.

4.

līdz tai vietai, kurā viņš sākumā bija cēlis altāri; un Ābrahāms tur piesauca יהוה  VĀRDU.

5.

Un Latam; kas ar Ābramu gāje bij arīdzan Avis un Vērši un Teltis.

5.

Un arī Latam, kas ceļoja ar Ābrāmu, bija sīklopi un liellopi un teltis.

6.

Un ta Zeme tos ne panese ka tie varētu kopā dzīvot jo viņu Mantas bija daudz un tie ne vareja kopā dzīvot.

6.

Bet zeme nevarēja viņus uzturēt, ka tie varētu kopā dzīvot, jo viņu mantība bija liela, un tie nevarēja kopā dzīvot.

7.

Un Bāršana cēlās starp Ābrama Lopu-Ganiem un starp Lata Lopu-Ganiem un tie Kananiteri un Veresiteri dzīvoja to Brīdi tai Zemē.

7.

Tā izcēlās strīdus starp Ābrāma lopu ganiem un Lata lopu ganiem; arī kānaānieši un ferisieši toreiz dzīvoja tanī zemē.

8.

Tad sacija Ābrams uz Latu: Lai jele lūdzams ne ir Riešana starp man un starp tev un starp maniem Ganiem un starp taviem Ganiem jo mēs esam Brāļi kopā.

8.

Un Ābrāms teica Latam: "Lai nebūtu strīdus starp mani un tevi, starp maniem ganiem un taviem ganiem, jo mēs esam brāļi.

9.

Redzi visa ta Zeme ir tavā Priekšā? atšķiries jele no manim ja tu gribi pa kreiso Roku tad gribu es pa labo jeb ja tu gribi pa labo Roku tad iešu es pa kreiso.

9.

Vai visa zeme nav tavā priekšā? Labāk šķiries no manis; ja tu gribi iet pa kreisi, es iešu pa labi; bet, ja tu gribi iet pa labi, es iešu pa kreisi."

10.

Un Lats pacēle savas Acis un apraudzija visu Jardaņas Klajumu jo tas bija viss oksnains papriekš ne ka tas KUNGS Sodomu un Gomoru samaitaja it kā ta KUNGA Dārzs itin kā Egiptes-Zeme kamēr nāk līdz Coarai.

10.

Un Lats pacēla savas acis un ieraudzīja savā priekšā visu Jordānas apgabalu, ka tas bija bagāts ar ūdeni – pirms יהוה izpostīja Sodomu un Gomoru – kā יהוה dārzs līdz pat Coārai, līdzīgs Ēģiptei.

11.

Tad izredzeja sev Lats visu Jardaņas Klajumu un Lats aizgāje pret Rītiem un tad šķīres viens no otra.

11.

Un Lats izraudzīja sev visu Jordānas apgabalu un aizgāja austrumu virzienā; tā viņi šķīrās viens no otra.

12.

Ābrams dzīvoja iekš tās Zemes Kanān un Lats dzīvoja iekš ta Klajuma Pilsātiem un uzcēle to Telti līdz Sodomai.

12.

Ābrāms apmetās Kānaāna zemē, bet Lats apdzīvoja apkārtējās pilsētas un izplēta teltis līdz Sodomai.

13.

Un tie Sodomitri bija ļaunie un ļoti grēcīgie pret to KUNGU.

13.

Bet Sodomas ļaudis bija ļoti ļauni un grēcīgi יהוה priekšā.

14.

Un tas KUNGS sacija uz Ābramu pēc to kad Lats no viņa bij šķīries pacel jele tavas Acis un lūko no tās Vietas kurā tu esi pret Ziemeļa puses un pret Dienas Vidu un pret Rītiem un pret Jūras.

14.

Un יהוה teica Ābrāmam pēc tam, kad Lats no viņa bija šķīries: "Pacel savas acis un raugies no tās vietas, kur tu atrodies, uz ziemeļiem un dienvidiem, uz austrumiem un rietumiem,

15.

Jo visu to Zemi ko tu redzi došu es tev un tavam Dzimumam mūžam.

15.

jo visas tās zemes, ko Es tev rādu, Es uz mūžīgiem laikiem došu tev un taviem pēcnācējiem.

16.

Un es darišu tavu Dzimumu it kā tās Zemes Pīšļus ka ja kas varēs tos Zemes Pīšļus isskaitīt tad varēs ir tavu Dzimumu skaitīt.

16.

Un Es darīšu tavus pēcnācējus itin kā zemes pīšļus; ja kāds var saskaitīt zemes pīšļus, tas arī tavus pēcnācējus varēs saskaitīt.

17.

Celies pārstaigā to Zemi šķērsām un garām jo tev gribu es to dot.

17.

Celies, pārstaigā zemi tās garumā un platumā, jo tev Es gribu to dot."

18.

Un Ābrams uzcēle to Telti un nāce un dzīvoja starp tiem Ozoliem Mamre pie  Evronu un uztaisija tur tam KUNGAM vienu Altari.

18.

Un Ābrāms cēla teltis, gāja un apmetās pie Mamres ozoliem Hebronā; un viņš uzcēla tur altāri יהוה.

Nodaļa: Genesis

Birkas: