1. Mozus grāmata 11. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

UN visai Zemei bij vienada Mēle un vienada Valoda.

1.

Visai pasaulei toreiz bija viena mēle un vienāda valoda.

2.

Un kad tie pret Rītiem aizgāje atrade tie vienu Klajumu iekš tās Zemes Sineār un tie apmetās tur.

2.

Un, kad nu tie savas teltis pārcēla austrumu virzienā, tad tie atrada līdzenumu Sineāras zemē un tur apmetās,

3.

Un sacija cits uz citu: Nāciet lai mēs Stiegeļus daram un dedzinajam tos cieti un tie Stiegeļi bija tiem Akmiņu Vietā un līpams Māls bija tiem Mālu Vietā.

3.

un teica cits citam: "Iesim un taisīsim ķieģeļus un dedzināt tos dedzināsim," – jo ķieģeļi tiem noderēja akmeņu vietā un zemes piķis kaļķu vietā.

4.

Un tie sacija: Nāciet lai mēs priekš mums uztaisam vienu Pilsātu un Torni kura Gals to Debes (aizsniedz) un lai mēs sev vienu Slavu padaram ka mēs pa Zemes Virsu ne izklīstam.

4.

Un tie teica: "Celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs! Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi."

5.

Tad nāce tas KUNGS zemē to Pilsātu apraudzīt un to Torni ko tie Cilveku-Bērni uztaisija.

5.

Un יהוה nonāca, lai apraudzītu pilsētu un torni, ko cilvēku bērni cēla.

6.

Un tas KUNGS sacija: Redzi tie ir vienadi Ļaudis un tiem visiem ir vienada Valoda un šis ir tas ko tie iesākuši darīt bet nu tie ne nostāsies no ta visa ko tie ir apņēmušies darīt.

6.

Un יהוה sacīja: "Lūk, tā ir viena tauta, un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams.

7.

Nolaidīsimies zemē un sajauksim tiem tur to Valodu ka ne viens sava Tuvaka Valodu var saprast.

7.

Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cits cita valodu."

8.

Tad izklīdināja tas KUNGS tos no turienes pa visu Zemes virsu un tie mitējās to Pilsātu uztaisīt.

8.

Un יהוה tos izklīdināja no tās vietas pa visu zemes virsu, un viņi mitējās celt pilsētu.

9.

Tādēļ tape viņas Vārds nosaukts Babele tapēc ka tas KUNGS tur bij sajaucis visas Zemes Valodu un ka no turienes tas KUNGS tos bij izklīdinājis pa visu Zemes Virsu.

9.

Tāpēc tās vietas vārds tika nosaukts: Bābele, jo tur יהוה sajauca visas zemes valodas, un no turienes יהוה tos izklīdināja pa visu zemes virsu.

10.

Šie ir tie Stāsti no Sema Radiem: Sems bija simts Gadus vec un dzemdinaja to Arvaksadu divi Gadus pēc tiem Ūdens-Plūdiem.

10.

Šie ir Šema ciltsraksti: Šems bija simts gadu vecs, kad viņš dzemdināja Arpahsadu – divi gadus pēc plūdiem.

11.

Un Sems dzīvoja pēc to kad Viņš Arvaksadu bij dzemdinajis piecsimts Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

11.

Un Šems pēc Arpahsada dzemdināšanas nodzīvoja vēl pieci simti gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

12.

Un Arvaksads dzīvoja trīsdesmit un piecus Gadus un dzemdinaja Selu.

12.

Un Arpahsads bija trīsdesmit piecus gadus vecs, kad tas dzemdināja Šelahu.

13.

Un Arvaksads dzīvoja pēc to kad Viņš to Selu bij dzemdinajis četrdesmit un trīs Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

13.

Un Arpahsads pēc Šelaha dzemdināšanas nodzīvoja vēl četri simti trīs gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

14.

Un Selus dzīvoja trīsdesmit Gadus un dzemdinaja Eberu.

14.

Un Šelahs bija trīsdesmit gadus vecs, kad tas dzemdināja Ēberu.

15.

Un Selus dzīvoja pēc to kad Viņš to Eberu bij dzemdinajis četrdesmit un trīs Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

15.

Un Ēbers bija trīsdesmit četrus gadus vecs, kad tas dzemdināja Pelegu.

16.

Un Ebers dzīvoja trīsdesmit un četr Gadus un dzemdinaja to Pelegu.

16.

Un Šelahs pēc Ēbera dzemdināšanas nodzīvoja vēl četri simti trīs gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

17.

Un Ebers dzīvoja pēc to kad Viņš to Pelegu bij dzemdinajis četrdesmit un trīsdesmit Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

17.

Un Ēbers pēc Pelega dzemdināšanas nodzīvoja vēl četri simti trīsdesmit gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

18.

Un Pelegs dzīvoja trīsdesmit Gadus un dzemdinaja to Regu.

18.

Un Pelegam bija trīsdesmit gadi, kad tas dzemdināja Reu.

19.

Un Pelegs dzīvoja pēc to kad Viņš to Regu bij dzemdinajis divsimt un deviņ Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

19.

Un Pelegs pēc Reus dzemdināšanas mjnodzīvoja vēl divi simti deviņus gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

20.

Un Regus dzīvoja trīsdesmit un divi Gadus un dzemdinaja to Serugu.

20.

Un Reus bija trīsdesmit divus gadus vecs, kad tas dzemdināja Serugu.

21.

Un Regus dzīvoja pēc to kad Viņš to Serugu bij dzemdinajis divsimt un septiņ Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

21.

Un Reus pēc Seruga dzemdināšanas nodzīvoja vēl divi simti septiņus gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

22.

. Un Serugs dzīvoja trīsdesmit Gadus un dzemdinaja to Nahoru.

22.

Un Serugs bija trīsdesmit gadus vecs, kad tas dzemdināja Nahoru.

23.

. Un Serugs dzīvoja pēc to kad Viņš to Nahoru bij dzemdinajis divsimt Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

23.

Un Serugs pēc Nahora dzemdināšanas dzīvoja vēl divi simti gadu un dzemdināja dēlus un meitas.

24.

Un Nahors dzīvoja divdesmits un deviņ Gadus un dzemdinaja to Tāru.

24.

Un Nahors bija divdesmit deviņus gadus vecs, kad tas dzemdināja Teru.

25.

Un Nahors dzīvoja pēc to kad Viņš to Tāru bij dzemdinajis simts divdesmits un deviņ Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

25.

Un Nahors pēc Teras dzemdināšanas nodzīvoja vēl simts deviņpadsmit gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

26.

Un Tārus dzīvoja septiņdesmit Gadus un dzemdinaja Ābramu Nahoru un Āranu.

26.

Un Tera bija septiņdesmit gadus vecs, kad tas dzemdināja Ābrāmu, Nahoru un Hāranu.

27.

Un šie ir Tārus Radu-Raksti: Tārum dzime Ābrams Nahors un Ārans un Āranam dzime Lats.

27.

Un šie ir Teras ciltsraksti: Tera dzemdināja Ābrāmu, Nahoru un Hāranu, bet Hārans dzemdināja Latu.

28.

Bet Ārans nomire priekš sava Tēva Tārus savā dzimtā Zemē iekš Ur to Kaldēju.

28.

Hārans nomira pirms Teras, sava tēva, savā dzimtajā zemē, kaldeju Ūrā.

29.

Un Ābrams un Nahors apņēmās Sievas Ābrama Sievas Vārds bija Sarāi un Nahora Sievas Vārds bija Milka Ārana Meita. Milkas Tēva un Iiskas Tēva.

29.

Un Ābrāms un Nahors ņēma sev sievas. Ābrāma sievas vārds ir Sāraja, bet Nahora sievas vārds ir Milka, Hārana meita. Viņš bija Milkas un Iskas tēvs.

30.

Un Sarāi bija neaugliga un viņai neva Bērnu.

30.

Bet Sāraja bija neauglīga, tai nebija bērnu.

31.

Un Tārus ņēme Ābramu savu Dēlu un Latu to Dēlu Ārana sava Dēla Dēlu un to Sarāi savu Vedekli Ābrama sava Dēla Sievu un izgāje ar tiem no Ur to Kaldēju ka tas ietu uz to Zemi Kanān un tie nāce līdz Āranam un mājoja tur.

31.

Un Tera ņēma savu dēlu Ābrāmu un dēladēlu Latu, Hārana dēlu, un savu vedeklu Sāraju, Ābrāma, sava dēla, sievu, un lika tiem iziet no kaldeju Ūras un iet uz Kānaāna zemi. Un tie nonāca līdz Hāranai un apmetās tur.

32.

Un Tārus Dienas bija divsimt un pieci Gadi un Tārus nomire Āranā.

32.

Un viss Teras mūžs bija divi simti pieci gadi, un viņš nomira Hāranā.

Nodaļa: Genesis

Birkas: