4. Mozus grāmata 1. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN Tas KUNGS runāja uz Mozu iekš Sināi Tuksneses Saiešanas-Teltī pirmā Dienā otrā Mēnesī otrā Gadā pēc to kad tie bija izgājuši no Egiptes-Zemes sacidams:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu Sinaja tuksnesī Saiešanas teltī otrā gada otrā mēneša pirmajā dienā pēc viņu iziešanas no Ēģiptes zemes, sacīdams:

2.

Ņemiet to Pulku visas Israēļa Bērnu Draudzes pēc viņu Saimēm pēc viņu Tēvu Namiem skaitidami visu to Vārdus kas no Vīra-Kārtas ir pēc viņu Galvām:

2.

"Saskaitiet Israēla bērnu draudzē visus pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdu skaita, visus, kas ir vīriešu kārtas, pēc viņu galvām,

3.

Kas no dividesmits Gadiem un pāri ir visus kas Israēļa Starpā Karā iet tos būs tev skaitīt pēc viņu Pulkiem tev un Āroņam.

3.

sākot ar tiem, kas divdesmit gadus veci un vecāki, kas jau var iestāties Israēla karapulkos; tos saskaitiet pēc viņu pulkiem, tu un Ārons.

4.

Lai ari līdz ar jums ir no ikkatras Cilts viens Vīrs kas viens Virsnieks pār savo Tēvo Namu ir.

4.

Un lai ar jums kopā ir no katras cilts viens vīrs, kas ir sava tēvu nama galvenais.

5.

Šie nu ir tie Vārdi to Cilveku kam pie  jums stāvēt būs.No Rūbeņa Ēlicurs Cedeūra Dēls.

5.

Šie nu ir to vīru vārdi, kas nostāsies kopā ar jums: Rūbena ciltij – Ēlicūrs, Šedeura dēls;

6.

No Zīmeaņa Selumiels Curi Sadaja Dēls.

6.

Simeona ciltij – Šelumiēls, Curišadaja dēls;

7.

No Jūda Nahšons Aminadaba Dēls.

7.

Jūdas ciltij – Nahšons, Aminādaba dēls;

8.

No Isašara Netaneēls Cuara Dēls.

8.

Isašara ciltij – Netaneēls, Zuāra dēls;

9.

No Sebulaņa Eliabs Kēloņa Dēls.

9.

Zebulona ciltij – Ēliābs, Helona dēls;

10.

No Jāzepa Bērniem: No Evrāima Ēlisamus Amjuda Dēls. No Manasus Gamliēls Pedacura Dēls.

10.

Jāzepa ciltij: Efraimam – Ēlišāma, Amihuda dēls; Manasem – Gamaliēls, Pedacūra dēls;

11.

No Benjamiņa Abidans Gideoņa Dēls.

11.

Benjamīna ciltij – Abidans, Gideona dēls;

12.

No Danna Akiēzers Ammi Sadaja Dēls.

12.

Dana ciltij – Ahiēzers, Amišadaja dēls;

13.

No Ašera Pagiēls Okrana Dēls.

13.

Ašera ciltij – Pagiēls, Ohrana dēls;

14.

No Gada Ēliasavs Degueļa Dēls.

14.

Gada ciltij – Ēliasafs, Deguēla dēls;

15.

No Navtalus Akirus Ēnana Dēls.

15.

Naftaļa ciltij – Ahīra, Einana dēls."

16.

Še ir tie Nosaukti tās Draudzes savo Tēvu Ciltu Virsnieki tie bija Virsnieki pār tiem Israēļa tūkstošiem.

16.

Šie ir draudzes izraudzītie savu tēvu cilšu galvenie, augstākie pār Israēla tūkstošiem.

17.

Tad ņēme Mozus un Ārons tos Cilvekus it kā tie ar Vārdiem nosaukti ir.

17.

Tad Mozus un Ārons saaicināja šos vīrus, kā tie vārdos bija nosaukti,

18.

Un sapulceja visu to Draudzi pirmā Dienā otrā Mēnesī un līdzinaja viņu Radus pēc viņu Saimēm pēc viņu Tēvo Namu skaitidami tos Vārdus no tiem kas dividesmits Gadus un vēl vecaki bija pēc viņu Galvām.

18.

un sapulcināja visu draudzi otrā mēneša pirmajā dienā, un tie ierakstījās visi savu cilšu rakstos pēc savām ciltīm, pēc saviem tēvu namiem, pēc vārdu skaita, sākot ar divdesmit gadus veciem un vecākiem, pēc viņu galvām.

19.

Itin kā tas KUNGS Mozum bija pavēlejis tā ir Viņš tos skaitijis iekš Sināi Tuksneses.

19.

Kā יהוה to bija Mozum pavēlējis, tā Mozus tos uzrakstīja Sinaja tuksnesī.

20.

Tad bija Rūbeņa Bērni Israēļa Pirmdzimuša viņu Radi pēc viņu Saimēm pēc viņu Tēvo Namiem kuru Vārdi skaititi tape pēc viņu Galvām visi no Vīra-Kārtas no dividesmits Gadiem un pāri visi kas Karā gāje.

20.

Tad Rūbena, Israēla pirmdzimtā dēla, pēcnācēju pēc to ciltīm, pēc tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot, pēc viņu galvām, ikvienu vīru, kas divdesmit gadus vecs vai vecāks, ikvienu, kas var iet karapulkos,-

21.

Tie kas no Rūbeņa Cilts skaititi tape bija četrdesmits un seš tūkstoši un piecsimts.

21.

visus saskaitot, kas pieder pie Rūbena cilts, pavisam bija četrdesmit seši tūkstoši pieci simti.

22.

No Zīmeaņa Bērniem viņu Radi pēc viņu Saimēm pēc viņu Tēvo Namu kas no tiem skaititi tape pēc to Vārdo Pulku pēc savām Galvām visi no Vīra-Kārtas no dividesmits Gadiem un pāri visi kas Karā gāje.

22.

Bet Simeona bērnu pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot, pēc viņu galvām, ikvienu vīru, kas divdesmit gadus vecs vai vecāks, ikvienu, kas var iet karapulkos,-

23.

Tie kas no tās Zīmeaņa Cilts skaititi tape bija piecdesmits deviņ tūkstoši un trīssimti.

23.

tos visus saskaitot, kas pieder pie Simeona cilts, pavisam bija piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti.

24.

No Gada Bērniem viņu Radi pēc viņu Saimēm pēc viņu Tēvo Namu ka Vārdi skaititi tape no dividesmits Gadiem un pāri visi kas Karā gāje.

24.

Bet Gada pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-

25.

Tie kas no Gada Cilts skaititi tape bija četrdesmits piec tūkstoši sešsimts un piecdesmits.

25.

tos visus saskaitot, kas pieder pie Gada cilts, pavisam bija četrdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit.

26.

No Jūda Bērniem viņu Radi pēc viņu Saimēm pēc viņu Tēvu Nama ka Vārdi skaititi tape no dividesmits Gadiem un pāri visi kas Karā gāje.

26.

Un Jūdas pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-

27.

Tie paši skaititi no Jūda Cilts bija septiņdesmit četr tūkstoši un sešsimts.

27.

tos visus saskaitot, kas pieder pie Jūdas cilts, pavisam bija septiņdesmit četri tūkstoši seši simti.

28.

No Īsašara Bērniem viņu Radi pēc viņu Saimēm pēc viņu Tēvo Namu ka Vārdi skaititi tape no dividesmits Gadiem un pāri visi kas Karā gāje.

28.

Un Isašara pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-

29.

Tie paši kas skaititi tape no Īsašara Cilts bija piecdesmits četr tūkstoši un četrdesmit.

29.

un tos visus saskaitot, kas pieder pie Isašara cilts, pavisam bija piecdesmit četri tūkstoši četri simti.

30.

No Sebulaņa Bērniem viņu Radi pēc viņu Saimēm pēc viņu Tēvo Namu ka Vārdi skaititi tape no dividesmits Gadiem un pāri visi kas Karā gāje.

30.

Un Zebulona pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-

31.

Tie paši skaititi no Sebulaņa Cilts bija piecdesmits septiņ tūkstoši un četrdesmit.

31.

tos visus saskaitot, kas pieder pie Zebulona cilts, pavisam bija piecdesmit tūkstoši četri simti.

32.

No Jāzepa Bērniem no Ēvrēima Bērniem viņu Radi pēc viņu Saimēm pēc viņu Tēvu Nama ka Vārdi skaititi tape no dividesmits Gadiem un pāri visi kas Karā gāje.

32.

Un Jāzepa cilts – Efraima pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-

33.

Tie paši skaititi no Ēvrēima Cilts bija četrdesmits tūkstoši un piecsimts.

33.

tos visus saskaitot, kas pieder pie Efraima cilts, pavisam bija četrdesmit tūkstoši pieci simti.

34.

No Manasus Bērniem viņu Radi pēc viņu Saimēm pēc viņu Tēvu Nama ko Vārdi skaititi tape no dividesmits Gadiem un pāri visi kas Karā gāje.

34.

Un Manases pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-

35.

Tie paši skaititi no Manasus Cilts bija trīsdesmit divi tūkstoši un divisimts.

35.

tos visus saskaitot, kas pieder pie Manases cilts, pavisam bija trīsdesmit divi tūkstoši divi simti.

36.

No Benjamiņa Bērniem viņu Radi pēc viņu Saimēm pēc viņu Tēvu Nama ka Vārdi skaititi tape no dividesmits Gadiem un pāri visi kas Karā gāje.

36.

Un Benjamīna pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-

37.

Tie paši skaititi no Benjamiņa Cilts bija trīsdesmit piec tūkstoši un četrdesmit.

37.

tos visus saskaitot, kas pieder pie Benjamīna cilts, pavisam bija trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti.

38.

No Danna Bērniem viņu Radi pēc viņu Saimēm pēc viņu Tēvu Nama ka Vārdi skaititi tape no dividesmits Gadiem un pāri visi kas Karā gāje.

38.

Un Dana pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-

39.

Tie paši skaititi no Danna Cilts bija sešdesmits divi tūkstoši un septiņsimts.

39.

tos visus saskaitot, kas pieder pie Dana cilts, pavisam bija sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti.

40.

No Ašera Bērniem viņu Radi pēc viņu Saimēm pēc viņu Tēvu Nama ka Vārdi skaititi tape no dividesmits Gadiem un pāri visi kas Karā gāje.

40.

Un Ašera pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-

41.

Tie paši skaititi no Ašera Cilts bija četrdesmits vien tūkstoši un piecsimts.

41.

tos visus saskaitot, kas pieder pie Ašera cilts, pavisam bija četrdesmit tūkstoši pieci simti.

42.

Tie Navtaļa Bērni viņu Radi pēc viņu Saimēm pēc viņu Tēvu Nama ka Vārdi skaititi tape no dividesmits Gadiem un pāri visi kas Karā gāje.

42.

Un Naftaļa pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-

43.

Tie paši skaititi no Navtaļa Cilts bija piecdesmits trīs tūkstoši un četrdesmit.

43.

tos visus saskaitot, kas pieder pie Naftaļa cilts, pavisam bija piecdesmit trīs tūkstoši četri simti.

44.

Šie ir tie skaititi ko Mozus un Ārons skaitijis ir un tie Israēļa Virsnieki divipadesmits Vīri ikviens bija pār savo Tēvo Namu.

44.

Šie ir uzrakstītie, ko Mozus un Ārons un divpadsmit Israēla vadoņi uzrakstīja; tie bija pa vienam no katras cilts tēvu nama.

45.

Tā bija visi skaititi to Israēļa Bērnu pēc savu Tēvu Nama no dividesmits Gadiem un pāri visi kas no Israēļa Karā gāje.

45.

Un visu uzrakstīto Israēla bērnu pēc viņu tēvu namiem, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visu, kas var Israēlā iet karapulkos,

46.

Visie tie skaititie bija sešsimts reizi tūkstoši un trīstūkstoši un piecsimts un piecdesmits.

46.

kopskaitā bija seši simti trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit.

47.

Bet tie Leviti pēc savu Tēvu Cilts ne tape ar tiem skaititi.

47.

Bet levīti pēc savu tēvu ciltīm pie tiem netika pieskaitīti,

48.

Jo tas KUNGS bij uz Mozu runājis sacidams:

48.

jo יהוה bija uz Mozu runājis, sacīdams:

49.

To Levja Cilti vien tev ne būs skaitīt nedz viņu Pulku starp Israēļa Bērniem ņemt.

49.

"Bet Levija cilti tu vienīgo neskaiti, nedz uzņem viņus Israēla bērnu skaitā.

50.

Bet tu iecel tos Levitus pār tās Liecibas Telti un pār visiem viņas Rīkiem un pār visu kas tai pieder tiem būs to Telti nest un visus viņas Rīkus un viņiem būs pie tās kalpot un apkārt to Telti savu Lēģeri apmest.

50.

Bet tu iecel levītus pār Liecības telti un visiem tās piederumiem, un visu, kas pie tās; viņi lai nes šo mājokli un visas tā lietas; un viņi lai tur kalpo un lai apmetas ap šo telti.

51.

Un ja ta Telts projām celsies tad būs tiem Levitiem to noārdīt un kad ta Telts stāvēs tad būs tiem Levitiem to uzcelt un ja kāds Svešinieks pieiet tam būs mirt.

51.

Kad mājoklis jāpārvieto, lai levīti noņem to, bet, kad mājoklis jāuzceļ, tad lai levīti to uzceļ; ja kāds svešs tuvojas, tad tam ir jāmirst.

52.

Un tiem Israēļa Bērniem būs ikvienam pie sava Lēģera palikt un ikvienam pie sava Karoga pēc saviem Pulkiem.

52.

Un Israēla bērniem būs novietoties ikvienam savā nometnē un ikvienam pie sava karapulka karoga sava pulka daļā.

53.

Bet tiem Levitiem būs apkārt to Liecibas Dzīvokli to Lēģeri apmest ka ne kāda Dusmiba pār to Israēļa Bērnu Draudzi nāk tapēc būs tiem Levitiem to Liecibas Dzīvokli sargat.

53.

Bet levīti lai novietojas ap Liecības mājokli, tam apkārt, lai pār Israēla bērnu draudzi nenāktu nekādas dusmas; tāpēc lai levīti pilda savu pienākumu, sargādami Liecības mājokli."

54.

Tad darija tie Israēļa Bērni pēc visu ko tas KUNGS Mozum bij pavēlejis ta darija tie.

54.

Un Israēla bērni visu izpildīja, kā יהוה to bija Mozum pavēlējis; tā tie to darīja.

Nodaļa: Numeri

Birkas: