3. Mozus grāmata 1. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS aicinaja Mozu un runāja uz to is tās Saiešanas Telts sacidams:

1.

Un יהוה aicināja Mozu un sacīja viņam, no Saiešanas telts teikdams:

2.

Runa uz Israēļa Bērniem saki uz tiem: Ja kāds Cilveks no jums tam KUNGAM vienu Upuri grib upurēt tad būs jums jūsus Upurus pie nest no Lopiem no Vēršiem un no sīkiem Lopiem.

2.

"Runā uz Israēla bērniem un saki tiem: ja kāds no jūsu vidus vēlas יהוה pienest upuri, tad tam jāizrauga dzīvnieks vai no liellopiem, vai no sīklopiem.

3.

Ja viņa Upurs viens Dedzams-Upurs no Vēršiem ir tad būs tam vienu Vērsiti kas bez Vainas upurēt priekš tās Saiešanas Telts Durvim būs viņam to upurēt ka tas tam KUNGAM labi patīk.

3.

Ja viņš pienes dedzināmo upuri no liellopiem, tad ir jāupurē vērsis, kas bez vainas. Tas jānovieto pret Saiešanas telts durvīm, kā tas יהוה labi patīk.

4.

Un tam būs savu Roku uz ta Dedzama-Upura Galvu likt ka tas priekš viņu lab paticigs esus viņu salīdzinadams.

4.

Un viņš lai liek savu roku uz dedzināmā upura galvas, un Viņš to labvēlīgi pieņems par salīdzināšanu.

5.

Pēc to būs viņam to jaunu Vērsiti nokaut ta KUNGA Priekšā un Āroņa Dēliem tiem Priesteriem būs to Asini upurēt un to Asini apkārt to Altari slacīt kas priekš tās Saiešanas Telts Durvim ir.

5.

Pats jaunlops ir jānokauj יהוה priekšā, un priesteriem, Ārona dēliem, asinis jāatnes un jāslaka no visām pusēm pār altāri, kas atrodas Saiešanas telts priekšā.

6.

Tad būs viņam tam Dedzamam-Upuram to Ādu noplēst viņu Gabalos sakapāt.

6.

Pēc tam dedzināmam upurim jānovelk āda un tas jāsadala gabalos.

7.

Un ta Priestera Āroņa Dēliem būs Uguni uz to Altari kurt un Malku uz to Uguni likt.

7.

Tad Ārona dēliem, priesteriem, jāaizdedzina uguns uz altāra un jāsakrauj malka virs uguns.

8.

Un Āroņa Dēliem tiem Priesteriem būs tos Gabalus to Galvu un tos Taukus uz to Malku likt kas virs to Uguni ir kas pa Altara Virsu ir.

8.

Un Ārona dēliem, priesteriem, ir jāsakārto upura gaļas gabali uz altāra, liekot galvu un taukus uz malkas, kura deg uz altāra,

9.

Tomēr viņa Iekšas un viņa Kājas būs tam ar Ūdeni mazgāt un tam Priesteram būs to visu uz to Altari iededzināt tas ir viens Dedzams-Upurs viens Uguns par saldu Smaržu tam KUNGAM.

9.

bet iekšas un kājas ir jāmazgā ūdenī, tad priesterim tas viss ir jāaizdedzina uz altāra; tas ir dedzināmais upuris יהוה par patīkamu smaržu.

10.

Un ja viņa Upurs no sīkiem Lopiem ir no Avim jeb no Kazām par Dedzamu Upuri tad būs tam vienu Āziti kas bez Vainas upurēt.

10.

Bet, ja izraudzīts sīklops, tad nesiet avju vai kazu vīriešu kārtas dzīvnieku, kas bez vainas, par dedzināmo upuri.

11.

Un viņam būs to pie  ta Altara Sāniem pret Ziemeli nokaut priekš ta KUNGA un Āroņa Dēliem tiem Priesteriem būs viņa Asini uz to Altari apkārt slacīt.

11.

Tas jums altāra ziemeļu malā יהוה priekšā ir jānokauj; Ārona dēliem, priesteriem, jāslaka tā dzīvnieka asinis no visām pusēm pār altāri.

12.

Pēc to būs viņam to savos Gabalos pārdalīt līdz ar viņa Galvu un viņa Taukiem un tam Priesteram būs to uz to Malku likt kas virs to Uguni kas pa Altara Virsu ir.

12.

Un tad tas ir jāsadala gabalos, un priesterim tā galva un tauki ir jāsaliek uz malkas, kas deg uz altāra.

13.

tomēr tās Iekšas un tās Kājas būs viņam ar Ūdeni mazgāt un tam Priesteram būs to visu upurēt un iededzināt uz to Altari šis ir viens Dedzams-Upurs viens Uguns par saldu Smaržu tam KUNGAM.

13.

Bet iekšas un kājas jāmazgā ūdenī, un priesterim tas viss ir jānes un jāaizdedzina uz altāra; tas ir dedzināmais upuris יהוה par patīkamu smaržu.

14.

Un ja viņa Upurs priekš ta KUNGA viens Dedzams-Upurs no Putniem ir tad būs viņam savu Upuri no Ūbelēm jeb no Jauniem Baložiem tam KUNGAM pie nest.

14.

14 Bet, ja upurim izraudzīts putns, lai to nestu יהוה par dedzināmo upuri, tad jāņem vai nu ūbeles, vai jauni baloži.

15.

Un tam Priesteram būs to pie  ta Altara nest un viņa Galvu ar Nagu nokniebt un uz to Altari iededzināt un viņa Asinim būs pie  ta Altara Sienas izspaiditam tapt.

15.

Un priesterim tas ir jānes pie altāra, un upurim jānokniebj galva; upuris jāaizdedzina uz altāra, bet viņa asinis jāizspiež pret altāra sienu.

16.

Un viņa Kugsni ar savām Spalvām būs tam atņemt un to pie ta Altara pret Rītiem uz to Pelna Kopu mest.

16.

Bet guznu un noplūkto spalvu atlikumus nometiet blakus altārim pret austrumiem uz pelnu kaudzes

17.

JO projām būs tam to ar saviem Spārniem šķelt ne dalīt un tam Priesteram būs to uz to Altari iededzināt uz to Malku kas virs to Uguni ir tas ir viens Dedzams Upurs viens Uguns par saldu Smaržu tam KUNGAM.

17.

un ieplēsiet to spārnu vietās, nesadalot gabalos, un tad lai priesteris to aiz-dedzina uz altāra malkas, kas deg ugunī; tas ir dedzināmais upuris יהוה par patīkamu smaržu.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: