2. Mozus grāmata 40. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu sacidams:

1.

Un יהוה pavēlēja Mozum, sacīdams:

2.

Taī pirmā Mēnes Dienā (tas ir) pirmā Mēnesī būs tev to Dzīvokli to Saiešanas Telti uzcelt.

2.

"Pirmā mēneša pirmajā dienā uzcel Saiešanas telti.

3.

Un tev būs tur nolikt to Liecibas-Šķirstu un tev būs to Priekšvelkamu priekš to Šķirstu priekšvilkt.

3.

Novieto tanī liecības šķirstu un liec priekškaru šķirstam priekšā.

4.

Pēc to būs tev to Galdu ienest un sataisīt kas sataisams ir tev būs arīdzan to Lukturi iecelt un viņa Eļjes Lukturus iededzināt.

4.

Ienes arī galdu un sakārto tā piederumus; tāpat ienes lukturi un pieliec tam eļļas lukturīšus.

5.

Un tev būs to zelta Altari Kvēpinašanas labad priekš to Liecibas-Šķirstu celt tad būs tev to Dzivokļa Durvju Apsegu pakārt.

5.

Novieto zelta kvēpināmo altāri liecības šķirsta priekšā un pie mājokļa durvīm piestiprini priekškaru.

6.

Tev būs arīdzan to Dedzama-Upura-Altari priekš ta Dzīvokļa Saiešanas Telts Durvim uzcelt.

6.

Upuru altāri liec Saiešanas telts durvju priekšā

7.

Un tev būs to mazgašanas Trauku starp to Saiešanas Telti un starp to Altari likt un tev būs Ūdeni iekš ta turēt.

7.

un novieto mazgājamo trauku starp Saiešanas telti un altāri, un ielej tanī ūdeni.

8.

Pēc to būs tev to Pagalmu visapkārt stādīt un tev būs to Apsegu pie Pagalma Vārtim pakārt.

8.

Taisi pagalmu visapkārt un aizkar pagalma vārtus ar priekškaru.

9.

Tad būs tev Svaidišanas-Eļji ņemt un apsvaidīt to Dzīvokli un visu kas iekš ta ir un tev būs to svētīt ar visiem viņa Rīkiem ka tas svēts esus.

9.

Paņem arī svaidāmo eļļu un svaidi ar to mājokļa sienas un visus tā piederumus, iesvētī to un visus tā rīkus, lai tie būtu svēti.

10.

Tev būs arīdzan to Dedzama-Upura-Altari un visus viņa Rīkus svaidīt un tev būs to Altari svētīt ka tas Altaris to svētu Lietu Svētība esus.

10.

Svaidi arī upuru altāri un visus šī altāra rīkus, un iesvētī altāri, lai altāris būtu augsti svēts.

11.

Tad būs tev to mazgašanas Trauku un viņa Kāju svaidīt un tev būs to svētīt.

11.

 Svaidi arī mazgājamo trauku un tā kāju, un iesvētī to.

12.

Tev būs arīdzan Āronu un viņa Dēlus pie vest priekš tās Saiešanas Telts Durvim un tev būs tos ar Ūdeni mazgāt.

12.

Un ved Āronu un viņa dēlus pie Saiešanas telts vārtiem un mazgā viņus ūdenī.

13.

Tev būs Āroņam tās svētas Drēbes apvilkt un viņu svaidīt un viņu svētīt ka tas mans Priesteris esus.

13.

Uzvelc Āronam svētās drēbes, svaidi viņu un iesvētī viņu, ka tas top Man par priesteri.

14.

Tev būs arīdzan viņa Dēlus pie vest un tiem tos Svārkus apvilkt.

14.

Liec arī nākt viņa dēliem un ietērp tos viņu amata tērpos.

15.

Un tev būs tos svaidīt itin kā tu viņu Tēvu svaidijis esi ka tie manie Priesteri esus un tas notiks ka tiem viņu Svaidišana būs par vienu Priestero-Amatu mūžam pie viņu Pēcnākamiem.

15.

Svaidi viņus gluži tāpat, kā tu svaidīji viņu tēvu, lai tie ir Mani priesteri. Šis svaidījums lai viņiem piešķir priesteru amatu uz audžu audzēm."

16.

Un Mozus darija pēc visu kā tas KUNGS viņam bija pavēleijis tā darija Viņš.

16.

Un Mozus darīja visu tā, kā יהוה to viņam bija pavēlējis, tā viņš darīja.

17.

Un tas notike otrā Gadā pirmā Mēnesī pirmā Mēnes (Dienā) tape tas Dzīvoklis uzcelts.

17.

Un notika, ka otrā gada pirmā mēneša pirmajā mēneša dienā mājoklis bija uzcelts.

18.

Jo Mozus uzcēle to Dzīvokli un like viņa Kājas un uzcēle viņa Galdus un like viņa aizšaujamas Kārtis un uzcēle viņa Stabus.

18.

Un Mozus uzcēla mājokli, viņš nolika tā kājas vietā, sacēla virs tām dēļus, aizšaujamās bultas un stabus un

19.

Un Viņš izstiepe to Telti pār to Dzīvokli un like tās Telts Apsegu tur virsu itin ka tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

19.

izplēta telti pāri mājoklim, un telti apklāja ar pārsegu, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

20.

Un Viņš ņēme un like to Liecibu Šķirstā un like tās nesamas Kārtis pie  ta Šķirsta un cēle to Salīdzinašanas-Vāku virs to Šķirstu.

20.

Tad viņš ņēma liecību un ielika šķirstā, pielika nesamās kārtis šķirsta sāniem un uzlika šķirstam salīdzināšanas vāku,

21.

Un Viņš nese to Šķirstu iekš to Dzīvokli un Viņš ūzkāre ta Apsega Priekšvelkamu un aisedze to Liecibas Šķirstu iten kā tas KUNGS Mozum pavēlejis bija.

21.

ienesa šķirstu mājoklī un uzkāra priekškaru, aizsegdams ar to liecības šķirstu, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

22.

Un Viņš nese to Galdu iekš to Saiešanas Telti un like to Dzīvokļa Sāņs pret Ziemeli no Ārapuses ta Priekšvelkama.

22.

Viņš arī novietoja galdu Saiešanas teltī tās ziemeļu galā aiz priekškara

23.

Un Viņš salike it līdzi tās Maizes Kopa priekš ta KUNGA Vaigu itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

23.

un uz tā sakārtoja maizes יהוה priekšā, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

24.

Viņš like arīdzan to Lukturi iekš tās Saiešanas Telts tam Galdam preti Dzīvokļa Sāņs pret Dienas Vidu.

24.

Lukturi viņš novietoja Saiešanas teltī iepretim galdam tanī mājokļa daļā, kas pret dienvidiem,

25.

Viņš ūzkāre tās Eļjes-Lukturus priekš ta KUNGA Vaigu itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

25.

un uzlika tam eļļas lukturīšus יהוה priekšā, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

26.

Un Viņš like to zelta Altari Saiešanas Teltī priekš to Priekšvelkamu.

26.

Tad viņš lika zelta altāri Saiešanas teltī priekškara priekšā

27.

 Un Viņš iededzinaja uz to Kvēpja-Zāles no saldi smirdēdamām Zālēm itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

27.

un kvēpināja uz tā dārgas zāles, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

28.

Un Viņš ūzkāre arīdzan to Apsegu Dzīvokļa Durvīs.

28.

Un viņš uzkāra priekškaru mājokļa durvīs.

29.

Un Viņš like to Dedzama-Upura-Altari pie  ta Dzīvokļa Durvim tās Saiešanas Telts un upureja uz to Dedzamu-Upuri un Ēdamu Upuri itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

29.

Arī upuru altāri viņš novietoja Saiešanas telts durvju priekšā un uz tā upurēja kaujamo upuri un dāvanu upuri, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

30.

Un to mazgašanas Trauku like Viņš starp to Saiešanas Telti un starp to Altari un like Ūdeni iekšā par mazgašanu.

30.

Un mazgājamo trauku viņš nolika starp Saiešanas telti un altāri un ielēja tanī ūdeni, ar ko mazgāties.

31.

Un no ta mazgaja Mozus Ārons un viņa Dēli savas Rokas un savas Kājas.

31.

Mozus, Ārons un viņa dēli tanī mazgāja savas rokas un kājas;

32.

Kad tie iegāje iekš tās Saiešanas Telts un pie gāje pie to Altari tad mazgājās tie it kā tas KUNGS viņam bij pavēlejis.

32.

kad tie iegāja Saiešanas teltī un tuvojās altārim, viņi mazgājās, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

33.

Un Viņš uzcēle arīdzan to Pagalmu apkārt to Dzīvokli un apkārt to Altari un apkārt to Priekšvelkamu ta Pagalma Durvīs. Tad pabeidze Mozus visu to Darbu.

33.

Un viņš uzcēla pagalmu visapkārt mājoklim un altārim un pielika priekškaru pagalma vārtiem. Tā Mozus pabeidza visu darbu.

34

Tad apklāje viena Padebes to Saiešanas Telti un ta KUNGA Godiba pie pildija to Dzīvokli.

34

Tad mākonis apklāja Saiešanas telti, un יהוה godība piepildīja mājokli.

35.

Un Mozus ne vareja iekš to Saiešanas Telti ieiet kamēr ta Padebes virs tās palike un ta KUNGA Godiba to Dzīvokli pildija.

35.

Un Mozus nevarēja ieiet Saiešanas teltī, tāpēc ka mākonis to apsedza, un יהוה godība piepildīja mājokli.

36.

Un kad ta Padebes no ta Dzīvokļa uzcēlās tad gāje tie Israēļa Bērni projām visos sava Ceļa Gājumos.

36.

Ik reizes, kad mākonis pacēlās no mājokļa, tad arī Israēla bērni devās ceļā visos savos pārgājienos.

37.

Bet kad ta Padebes ne uzcēlās tad tie ne gāje projām līdz tai Dienai kad viņa cēlās.

37.

Bet, ja mākonis nepacēlās, tad arī Israēla bērni nedevās ceļā līdz tam brīdim, kad tas pacēlās.

38.

Jo ta KUNGA Padebes bija Dienā uz to Dzīvokli un Naktī bija ta uguniga pār to priekš visa Israēļa Nama Acīm visos viņu Gājumos.

38.

 Jo dienā יהוה mākonis apklāja mājokli, bet naktī tanī bija uguns visas Israēla tautas acu priekšā visos viņas pārgājienos.

Nodaļa: Exodus

Birkas: