2. Mozus grāmata 36. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Tad strādaja Becaleēls un Aāliabs un ikviens kam samaniga Sirds bija kam tas KUNGS bij Gudribu un Saprašanu devis ka tie zinatu visu Darbu par Kalpošanu tās svētas Vietas pēc visu ko tas KUNGS bij pavēlejis.

1.

Un Becaleēls un Oholiābs, un visi prasmīgie vīri, kuriem יהוה bija devis gudrību un māku veikt jebkuru darbu svētnīcas celšanā, lai strādā tā, kā יהוה bija pavēlējis."

2.

Jo Mozus bij aicinajis Becaleēlu un Aāliabu un ikvienu kam gudra Sirds bija ka Sirdī tas KUNGS Gudribu devis bij visu kam Sirds nesās pie  to Darbu iet un to taisīt.

2.

Un Mozus aicināja Becaleēlu un Oholiābu, un visus prasmīgos vīrus, kuriem יהוה bija devis gudrību, visus, kurus sirds skubināja sākt šo darbu un darīt to.

3.

Un tie ņēme priekš Mozu visu to Pacelšanas-Upuri ko tie Israēļa Bērni bij atnesuši par to Darbu pie tās svētas Vietas Taisišanas ka tie to daritu Ir tie atnese vēl ik rītu pie viņa labprātigus Upurus.

3.

Viņi ņēma no Mozus visas upuru dāvanas, kuras Israēla bērni bija tam atnesuši, lai celtu svētnīcu un to pabeigtu; un tie vēl viņam pienesa ik rītus labprātības upurus.

4.

Tapēc nāce visie Gudri kas visu Svētas Vietas Darbu darija ikviens savu Darbu kas tam bij jadara: un tie runāja uz Mozu sacidami:

4.

Un atnāca visi prasmīgie vīri, kas varēja darīt dažādus darbus svētnīcas labā, ikkatrs no sava darba, ko līdz šim bija strādājis.

5.

Tie Ļaudis nes pārlieku tur ir vairak ne kā vajagā pie ta Darba Taisišanas ko tas KUNGS ir pavēlejis taisīt.

5.

Un viņi sacīja Mozum: "Tauta nes vairāk, nekā kalpošanas darbam ir vajadzīgs, ko יהוה pavēlējis darīt."

6.

Tad pavēleja Mozus caur to Lēģeri izsaukt un sacīt: Vīri un Sievas ne atnesāt vairs pie  ta Darba par Pacelšanas-Upuri pie  svētas Vietas.

6.

Tad Mozus izziņoja visā nometnē pavēli: "Lai neviens vīrs vai sieva vairs nenes dāvanas svētnīcas darbam!" Tad tie mitējās nest,

7.

Tad mitējās tie Ļaudis vairak nest jo gan bij pie visa ta Darba Vajadzibas kas bij jadara un vēl atlike.

7.

jo bija pietiekami visam darbam, lai to beigtu, un vēl palika pāri.

8.

Tā darija ikviens gudris Vīrs kam samaniga Sirds bija starp tiem kam tas Darbs bij jadara. To Dzīvokli no desmits Gardinēm no sašķetinatām smalkām Dzijām un no Paziluma un no Purpura un no dārga Sarkanuma ar Kerubim ar it gudru Padomu darija Viņš to.

8.

Tā visi prasmīgie vīri strādātāju starpā izveidoja mājokli ar desmit pārklājiem no šķetinātu smalku dziju auduma, no zila un sarkana purpura, no karmezīna ar meistariski ieaustiem ķerubiem, tā tie to veidoja.

9.

Tas Garums vienas Gardines bij dividesmits astoņas Olektis un tas Platums vienas Gardines bija četras Olektis visām tām Gardinēm bij viens Mērs.

9.

Viena pārklāja garums bija divdesmit astoņas olektis un platums četras olektis; visiem pārklājiem bija vienāds mērs.

10.

Un Viņš salike piecas Gardines vienu pie otras un piecas (citas) Gardines salike Viņš vienu pie otras.

10.

Un viņš savienoja piecus pārklājus vienā gabalā un atkal piecus pārklājus otrā gabalā

11.

Pēc to darija Viņš Cilpas no Paziluma pie vienas Gardines Vīles Gala kur ta salikta tape tā darija Viņš arīdzan pie tās Gardines Vīles kur ta otrā Reizē salikta tape.

11.

un piestiprināja zilas cilpas pie viena pārklāja ārmalas, tāpat arī pie otra pārklāja ārmalas, kas tiek kopā savienotas.

12.

Piecdesmit Cilpas darija Viņš pie vienas Gardines un piecdesmit Cilpas darija Viņš Gardines Galā kur ta otrā Reizē salikta tape šās Cilpas turēja (vienu) Deķi pie otra.

12.

Viņš piestiprināja piecdesmit cilpas pie viena pārklāja malas un piecdesmit pie otra pārklāja malas, kas tiek kopā savienotas; cilpas bija cita citai pretim.

13.

Un Viņš darija arīdzan piecdesmits zelta Kāsišus un salike tās Gardines vienu pie otras ar tiem Kāsišiem ka tas par vienu Dzīvokli tape.

13.

Un viņš izgatavoja piecdesmit zelta kāšus un savienoja pārklājus ar tiem citu pie cita, ka tas tapa par mājokli.

14.

Un Viņš darija Gardines no Kazu-Spalvām par vienu Telti pār to Dzīvokli no vienpadesmits Gardinēm taisija Viņš to.

14.

Tad viņš taisīja telts pārklāju no kazu vilnas auduma pār mājokli; no vienpadsmit pārklājiem viņš to taisīja.

15.

Tas Garums vienas Gardines bija trīsdesmit Olektis un četras Olektis tas Platums vienas Gardines: šām vienpadesmits Gardinēm bij viens Mērs.

15.

Viena telts pārklāja garums bija trīsdesmit olektis un tā platums četras olektis; un visiem vienpadsmit telts pārklājiem bija vienāds mērs.

16.

Un Viņš salike piecas Gardines sevišķi atkaļ sešas Gardines sevišķi.

16.

Un viņš savienoja piecus pārklājus atsevišķi un sešus pārklājus atsevišķi.

17.

Un Viņš darija piecdesmits Cilpas pie tās Gardines Vīles Gala kur ta salikta tape.

17.

Un arī piecdesmit cilpas viņš piestiprināja pie pārklāja ārmalas un piecdesmit cilpas pie otra pārklāja ārmalas, kas tiek kopā savienotas.

18.

Un Viņš darija arīdzan piecdesmits Vara Kāsišus par salikšanu tās Telts ka ta vienā kopā saietu.

18.

Un viņš iztaisīja piecdesmit vara kāšus telts pārklāja savienošanai, lai tas būtu no viena gabala.

19.

Viņš darija arīdzan tās Telts Apsegu no pasarkanām Aunu-Ādām un pār to vienu Apsegu no Takas Ādām.

19.

Un viņš taisīja telts pārsegu no iesarkanām aunu ādām un virsējo pārsegu no āpšu ādām.

20.

Viņš darija arīdzan stāvošus Galdus pie ta Dzīvokļa no Sittim-Koka.

20.

Viņš sagādāja mājoklim stāvdēļus no akāciju koka.

21.

Tas Garums viena Galda bija desmits Olektis un pusotr Olektis viena Galda Platums.

21.

Katra dēļa garums bija desmit olektis, bet dēļa platums pusotras olekts.

22.

Divi Pinnes bij vienam Galdam ar ko viens ar otru salikts tape.

22.

Katram dēlim bija divas tapas, ar kurām tos salaida kopā; tādas viņš taisīja visiem mājokļa dēļiem.

23.

Tā darija Viņš ar visiem Galdiem ta Dzīvokļa Viņš darija arīdzan ta Dzīvokļa Galdus dividesmits Galdus Dienas-Vidus pusē.

23.

Divdesmit tādus dēļus viņš taisīja mājokļa dienvidus pusei.

24.

Un darija četrdesmits sudraba Kājas apakš tiem dividesmits Galdiem divi Kājas apakš vienu Galdu pie viņa divi Pinnēm un divi Kājas apakš otru Galdu pie viņa divi Pinnēm.

24.

Šiem divdesmit dēļiem viņš pierīkoja četrdesmit sudraba kājas: divas zem viena dēļa, pie tā divām tapām, tāpat divas kājas zem otra dēļa, pie tā divām tapām.

25.

Viņš darija arīdzan dividesmits Galdus uz otru Dzīvokļa Pusi pret Ziemeli.

25.

Tāpat mājokļa otriem sāniem, kas bija pret ziemeļiem, viņš sagādāja divdesmit dēļus.

26.

Ar viņu četrdesmits sudraba Kājām divi Kājas apakš viena Galda un divi Kājas apakš otra Galda.

26.

Arī tiem viņš piestiprināja četrdesmit sudraba kājas, divas zem katra dēļa.

27.

Bet uz ta Dzīvokļa Sāni pret Vakaru darija Viņš sešus Galdus.

27.

Bet mājokļa dibensienā, pret rietumiem, viņš ielika sešus dēļus.

28.

Viņš darija arīdzan divi Galdus par Stūru-Galdiem ta Dzīvokļa abejos Sāņs.

28.

No diviem dēļiem viņš izveidoja stūrus mājokļa galos.

29.

Un tie bija Apakš-Galā it pa diviem likti un bija arīdzan viņa Virs-Galā it kā Dvīņi salikti ar vienu Riņķi tā darija Viņš ar tiem abim abejos Stūros.

29.

Tie bija savienoti apakšgalā un augšgalā ar gredzenu; tā viņš darīja ar abiem dēļiem abos stūros.

30.

Tā bija astoņ Galdi ar savām sudraba Kājām tās bija sešpadesmits Kājas divi Kājas apakš viena Galda.

30.

Un tur bija astoņi dēļi ar to sudraba kājām, pavisam sešpadsmit kājas, pa divām zem katra dēļa.

31.

Viņš darija arīdzan Kārtis no Sittim-Koka piecas pie tiem Galdiem uz vienu Dzīvokļa Pusi.

31.

Un viņš taisīja arī aizšaujamās bultas no akāciju koka: piecas dēļu savienošanai mājokļa vienā pusē

32.

Un piecas Kārtis pie  tiem Galdiem otrā Dzīvokļa Pusē ir piecas Kārtis pie  tiem Galdiem abejos Sāņs pret Vakaru.

32.

un piecas bultas pie mājokļa dēļiem otrā pusē, un piecas bultas mājokļa gala sienai rietumos.

33.

Un darija to videju Kārti cauršaujamu caur ta Galda Vidu no viena Gala līdz otram.

33.

Viņš taisīja arī vidējo aizšaujamo bultu, kas gāja gar dēļu vidu no viena gala līdz otram.

34.

Un Viņš pārvilke tos Galdus ar zeltu un viņu Riņķus (tās Vietas priekš tām Kārtim) darija Viņš no Zelta tās Kārtis pārvilke Viņš arīdzan ar Zeltu.

34.

Dēļus viņš pārvilka ar zeltu, gredzenus, caur kuriem bultas bija bāžamas, viņš izkala no zelta, un arī bultas viņš pārvilka ar zeltu.

35.

Pēc to darija Viņš vienu Priekšvelkamo no Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma un smalkām sašķetinatām Dzijām ar it gudru Padomu darija Viņš to ar Kerubiņiem.

35.

Pēc tam viņš taisīja priekškaru no zila un sarkana purpura un no karmezīnā krāsotas dzijas un no šķetinātiem smalkiem diegiem; viņš to darināja ar meistariski ieaustiem ķerubiem.

36.

Un Viņš darija tam četrus Stabus no Sittim Koka un pārvilke tos ar zeltu viņu Kāsiši bija no Zelta un Viņš lēje tiem četras sudraba Kājas.

36.

Un viņš tam taisīja četrus stabus no akāciju koka un tos pārvilka ar zeltu; to vadži bija zelta, un šiem stabiem viņš izlēja no sudraba četras kājas.

37.

Viņš darija arīdzan priekš tās Telts Durvim vienu Apsegu no Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma un smalkām sašķetinatām Dzijām izrakstitā Darbā.

37.

Un viņš darināja priekškaru telts durvīm no zila un sarkana purpura, no karmezīnā krāsotām un smalkām šķetinātām dzijām viņš izgatavoja raibu audumu;

38.

Un viņu piecus Stabus un viņu Kāsišus un Viņš pārvilke viņu Virs Gallus un viņu Stīpas ar zeltu un viņu piecas Kājas bija no Vara.

38.

un tā piecus stabus un vadžus pie tiem, to augšgalu rotājumus un to gredzenus viņš taisīja no zelta, bet piecu stabu kājas no vara.

Nodaļa: Exodus

Birkas: