2. Mozus grāmata 35. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Tad sapulceja Mozus visu Israēļa Bērnu Draudzibu un sacija uz tiem: Šie ir tie Vārdi ko tas KUNGS ir pāvēlejis ka tos darīt būs.

1.

Un Mozus saaicināja visu Israēla bērnu draudzi un uz to runāja: "Šie ir tie Vārdi, kurus יהוה ir pavēlējis izpildīt.

2.

Sešas Dienas būs Darbu darīt bet septita Diena lai jums svēta ir viena dusama Diena tās Dusešanas tam KUNGAM viss kas tanī Darbu dara tam būs mirt.

2.

Sešas dienas strādājiet, bet septītā diena lai jums ir svēta, sabata diena, kas svētīta יהוה; ikviens, kas šinī dienā strādā, lai mirst.

3.

Jums ne būs nekādu Uguni kurt visās jūsās Māju-Vietās taī Dusešanas Dienā.

3.

Neaizdedziniet uguni savās apmešanās vietās sabata dienā."

4.

Jo projām runāja Mozus uz visu Draudzibu to Israēļa Bērnu sacidams: Šis ir tas Vārds ko tas KUNGS ir pavēlejs sacidams:

4.

Un Mozus runāja uz visu Israēla bērnu draudzi, sacīdams: "Šī ir יהוה pavēle, ko Viņš ir devis:

5.

Ņemiet no ta kas jums pieder vienu Pacelšanas-Upuri tam KUNGAM ikviens kam labprātiga Sirds ir lai to atnes par vienu Pacelšanas-Upuri ta KUNGA zeltu un Sudrabu un Varu.

5.

ņemiet no savas rocības cilājamo upuri יהוה; ikviens, ko sirds skubina, lai atnes upura dāvanu יהוה: zeltu, sudrabu un varu,

6.

Un ari Pazilumu un Purpuri un dārgu Sarkanumu un smalkas Dzījas un Kazu-Spalvas.

6.

zilu purpuru un sarkanu purpuru, karmezīnā krāsotas dzijas, smalku audumu un kazu vilnu,

7.

Un pasarkanas Aunu-Ādas un Takas-Ādas un Sittim-Koku.

7.

iesarkanas aunu un āpšu ādas un akāciju koku,

8.

Un Eļji par to Lukturi un dārgas zāles priekš to Svaidišanas-Eļji un par Kvēpinašanu sald smirdedamas Zāles.

8.

arī eļļu apgaismošanai un smaržīgas zāles svaidāmai eļļai, un zāles kvēpināšanai,

9.

Un Onika-Akmiņus un dārgus ieliktus Akmiņus priekš to Ēvodu un priekš to Krūšu-Glītumu.

9.

oniksa akmeni un ieliekamos akmeņus efodam un krūšu zīmei.

10.

Un visiem kam samaniga Sirds jūso Starpā būs nākt un darīt visu ko tas KUNGS ir pavēlejis.

10.

Visi jūsu vidū, kam ir spējas, lai nāk un taisa visu, kā יהוה pavēlējis: mājokli,

11.

To Dzīvokli viņa Telti un viņa Apsegu viņa Kāsišus un viņa Galdus viņa Kārtis un viņa Stabus un viņa Kājas.

11.

tā telts vietu ar tās segām, pārklāju, kāšus, dēļus, bultas un stabus ar to kājām,

12.

To Šķirstu un viņa nesamas Kārtis to Salīdzinašanas-Vāku un ta Apsega Priekšvelkamu.

12.

šķirstu ar tā nesamām kārtīm, salīdzināšanas vāku un priekškaru, kas to aizsedz,

13.

To Galdu un viņa nesamas Kārtis un visus viņa Rīkus un tās Priekšliekamas Maizes.

13.

galdu ar tā nesamām kārtīm un visus tā piederumus, arī svētās maizes,

14.

Un to Lukturi par Spīdešanu un viņa Rīkus un tos Eļjes-Lukturus un to Eļji par Spīdešanu.

14.

lukturi apgaismošanai un tā piederumus un eļļas lukturīšus, un eļļu apgaismošanai,

15.

Un to Kvēpja-Altari un viņa nesamas Kārtis un to Svaidišanas-Eļji un to Kvēpja-Salvi no jaukām Smaržu Zālēm un to Durvju Apsegu pie  ta Dzīvokļa Durvim.

15.

kvēpināmo altāri ar tā nesamām kārtīm, eļļu svaidīšanai un zāles kvēpināšanai, arī priekškaru mājokļa durvju aizsegšanai,

16.

To Dedzama-Upura Altari un to Vara Resti kas tam būs būt viņa Kārtis un visus viņa Rīkus to mazgašanas-Trauku un viņa Kāju.

16.

dedzināmo upuru altāri līdz ar tā vara režģi, nesamām kārtīm un visiem rīkiem, mazgājamo trauku un tā kāju,

17.

Ta Pagalma Gardines un viņu Stabus un viņu Kājas un to Apsegu Pagalma Vārtīs.

17.

pagalma aizkarus un to stabus ar to kājām, arī pagalma vārtu pārsegu,

18.

Tās Dzīvokļa Nagles un ta Pagalma Vadžus ar viņu Saitēm.

18.

arī mājokļa mietiņus un pagalma mietiņus un telšu virves,

19.

Tās Amata Drēbes par Kalpošanu svētā Vietā tās svētas Drēbes ta Priestera Ārona un viņa Dēlu Drēbes ka tie par Priesteriem esus.

19.

un amata tērpus kalpošanai svētnīcā, priestera Ārona svētās drēbes un viņa dēlu drēbes kalpošanai."

20.

Tad aizgāje visa Draudziba to Israēļa Bērnu no Mozus.

20.

Tad visa Israēla bērnu draudze aizgāja no Mozus.

21.

Un tie nāce ikviens kam labprātiga Sirds bija un ikviens ka Gars labprātigs bija tie atnese ta KUNGA Pacelšanas-Upuri par Taisišanu tās Saiešanas Telts un pie visas viņas Kalpošanas un par tām svētām Drēbēm.

21.

Un ikviens, kuru sirds skubināja, un ikviens, kam bija labs prāts, nāca un atnesa savu upura dāvanu יהוה Saiešanas telts celšanai, kalpošanai un svētajām drēbēm.

22.

Tad nāce nu tie Vīri ar tām Sievām visi kam labprātiga Sirds bija tie atnese Kāsišus un Aušu-Sprādzes un Gredzenus un apkaltas Jostas visadus zelta Rīkus un ikkatrs atnese zeltu par kustinajamu Upuri tam KUNGAM.

22.

Tad visi, kurus sirds uz to skubināja, vīri un sievas, nesa saktas un auskarus, gredzenus un krelles, visādas zelta lietas; katrs, kas gribēja, atnesa zeltu par līgojamo upuri יהוה.

23.

Un ikviens pie  ka atrasts tape Pazilums un Purpuris un dārgs Sarkanums un smalkas Dzījas un Kazu-Spalvas un pasarkanas Aunu-Ādas un Takas-Ādas tie atnese to.

23.

Un ikviens, kam bija zils un sarkans purpurs, karmezīnā krāsoti diegi, smalki audumi, kazu vilna un iesarkanas aunu un āpšu ādas, tie to atnesa.

24.

Visi kas vienu Pacelšanas-Upuri no Zelta un Vara atnese tie nese to par Pacelšanas-Upuri tam KUNGAM un visie pie katriem Sittim-Koks atrasts tape atnese to pie visa Darba tās (Dieva) Kalpošanas.

24.

Ikviens, kas gribēja veltīt sudrabu vai varu, to atnesa par cilājamo upuri יהוה, un ikviens, kam bija akāciju koks, atnesa to kalpošanas piederumu darināšanai.

25.

Un ikkatra Sieva kam samaniga Sirds bija vērpe ar savām pašām Rokām un atnese to vērptu to Pazilumu un to Purpuri un to dārgu Sarkanumu un tās smalkas Dzījas.

25.

Un ikviena ar prasmi apveltīta sieva pati vērpa un atnesa savērpto zila un sarkana purpura dziju, arī karmezīna krāsā krāsotu un šķetinātu smalku dziju audumu.

26.

Un visas Sievas ka Sirds gudru Darbu prata tās vērpe Kazu-Spalvas.

26.

Un visas sievas, kurām sirds uz to skubināja un kuras to prata, vērpa kazu vilnu.

27.

Un tie Lieli-Kungi atnese Onika-Akmiņus un ieliktus Akmiņus priekš to Ēvodu un priekš to Krūšo-Drēbju Glītumu.

27.

Un vadoņi atnesa oniksa akmeni un ieliekamos akmeņus efodam un krūšu zīmei,

28.

Un dārgas zāles un Eļji priekš to Lukturi un priekš to Svaidišanas-Eļji un saldi smirdedamas zāles par Kvēpinašanu.

28.

balzamu, eļļu apgaismošanai un svaidāmo eļļu, un zāles kvēpināšanai.

29.

Ikviens Vīrs un Sieva ka Sirds labprātiga bija ka tie atnestu pie visu to Darbu ko tas KUNGS pavēlejis bij taisīt caur Mozu. Tad atnese tie Israēļa Bērni vienu labprātigu Upuri tam KUNGAM.

29.

Tā Israēla ļaudis, vīri un sievas, kurus sirds skubināja ko pienest visam šim darbam, ko יהוה caur Mozu bija pavēlējis tiem darīt, nesa labprātības upurus יהוה.

30.

Tad sacija Mozus uz tiem Israēļa Bērniem raugajt tas KUNGS ir pie Vārdu saucis Becaleēlu Ūri Dēlu ta Ura Dēla no tās Jūda Cilts.

30.

Un Mozus sacīja Israēla bērniem: "Redziet, יהוה ir aicinājis Becaleēlu, Ūrija dēlu, Hūra dēladēlu, no Jūdas cilts

31.

Un tas Dieva Gars ir to piepildijis ar Gudribu ar Saprašanu un ar Pie manišanu pie visa Darba.

31.

un ir to pildījis ar Elohim Garu, ar gudrību, izmanību un zināšanām visādiem darbiem:

32.

Izdomāt sapratigus Darbus un strādāt iekš Zelta un iekš Sudraba un iekš Vara.

32.

izdomāt mākslas darbus un izstrādāt tos zeltā, sudrabā un varā,

33.

Un iekš dārgo Akmiņu-Griešanas ka tie var ielikti tapt un iekš Koku-Izgriešanas par Strādašanu visā vīzigā Roku Darbā.

33.

griezt dārgakmeņus un ielikt tos rotās, grebt koku un izstrādāt meistarīgus darbus.

34.

Viņš ir tam arīdzan Sirdī devis (citus) mācīt tam un Ahlibamam Akisamaka Dēlam no Dana Cilts.

34.

Arī spējas citus mācīt Viņš licis viņam sirdī, viņam un Oholiābam, Ahisāmeka dēlam, kas ir no Dana cilts.

35.

Viņš ir tos ar Sirds Gudribu piepildijis ka tie darīt var visu Darbu viena Amatnieka un viena Audeja un viena ar Adātu-Rakstitaja iekš Paziluma un iekš Purpura un dārga Sarkanuma un iekš smalkām Dzijām: Ir viena Vēvera ka tie darīt var visadu Darbu un Izdomāt sapratigas Darišanas.

35.

Viņš tos ir pildījis ar sirds gudrību, tā ka tie var veikt dažādus griezēju un izšuvēju darbus zilā un sarkanā purpurā, no karmezīnā krāsotām dzijām un smalka auduma, ka tie var izpildīt dažādus darbus un izdomāt meistarīgu darbu metus.

Nodaļa: Exodus

Birkas: