2. Mozus grāmata 34. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: Izcērties divi Akmiņa Galdus it kā tos pirmajus tad rakstišu es uz tiem Galdiem tos Vārdus kas uz tiem pirmajiem Galdiem ir bijuši ko tu esi salauzijs.

1.

Pēc tam יהוה sacīja uz Mozu: "Izkal sev divas akmens plāksnes, tādas kā iepriekšējās, un Es uz plāksnēm rakstīšu tos vārdus, kas bija uz abām iepriekšējām akmens plāksnēm, kuras tu sasiti.

2.

Un esi rītu gatavs ka tu agri vari uzkāpt uz to Kalnu Sinae un stājies manā Priekšā tur uz ta Kalna Galu.

2.

Un esi gatavs rīt no rīta uzkāpt Sinaja kalnā, un nostājies Manā priekšā tur kalna galā.

3.

Un ne vienam būs ar tev augša kāpt ne vienam ari būs redzētam tapt ap visu to Kalnu nedz sīkiem nedz lieliem Lopiem būs tam Kalnam preti ganitiem tapt.

3.

Un neviens lai nekāpj augšup kopā ar tevi, un neviens lai nav redzams visā tai kalnājā; arī sīklops vai liellops ne, lai tie netiek izdzīti ganos iepretim šim kalnam."

4.

Tad izcirte Viņš divi Akmiņa Galdiņus it kā tos pirmajus un Mozus cēlās Rītā agri un kāpe augšam uz to Kalnu Sināi itin kā tas KUNGS tam bij pavēlejs un Viņš ņēme savā Rokā tos divi Akmiņa Galdiņus.

4.

Un viņš izkala divas akmens plāksnes, tādas kā iepriekšējās, un Mozus cēlās agri no rīta un kāpa Sinaja kalnā, kā יהוה viņam to bija pavēlējis; savā rokā viņš nesa abas akmens plāksnes.

5.

Tad nonāce tas KUNGS vienā Padebesī un pie stājās tur pie  viņa un Viņš sauce ar Vārdu KUNGS.

5.

Tad יהוה nolaidās mākonī un nostājās viņa priekšā, un nosauca יהוה VĀRDU.

6.

Un tas KUNGS pagāje priekš viņa secen un sauce KUNGS KUNGS STIPRAIS DIEVS žēligajs sirdsmīligajs un lēnprātigajs un liels no Labdarišanas un Patiesibas

6.

Un יהוה gāja viņam garām, un Viņš sauca: " יהוה, יהוה, apžēlošanās un žēlastības El, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā,

7.

Turedams Labprātibu pie daudz tūkstošiem piedodams Noziegumu Pārkāpšanas un Grēkus un (tomēr Grēkus) nesoditus ne pamet: Pie mekledams to Tēvu Grēkus pie tiem Bērniem un pie tiem Bērnu Bērniem līdz trešam ceturtam Augumam.

7.

kas tūkstošiem saglabā žēlastību, piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus, bet arī neatstāj nevienu nesodītu, piemeklēdams tēvu grēkus pie viņu bērniem un bērnu bērniem līdz trešajam un ceturtajam augumam."

8.

Un Mozus traucās un liecās pie Zemes un pie lūdze.

8.

Un Mozus steigšus palocījās un noliecās līdz zemei

9.

Un Viņš sacija: KUNGS ja es lūdzams Žēlastibu esmu atradis tavās Acīs tad ej jele KUNGS līdzi ar mums jepšu šie ir pārgalvigi Ļaudis ka tu Piedodi mūsus Noziegumus un mūsus Grēkus un Liec mums par īpašiem Ļaudim būt.

9.

un sacīja: "Ja es esmu atradis labvēlību Tavās acīs, mans Kungs, lūdzams, nāc jel kopā ar mums, kaut gan spītīga ir šī tauta; un piedod mums mūsu noziegumus un grēkus un dari mūs par Savu īpašumu."

10.

Tad sacija Viņš: Redz es daru vienu Deribu priekš visiem taviem Ļaudim darišu es Brīnumus kas ne ir raditi pa visu Zemes Virsu nedz starp jebkurām Tautām tā ka visiem Ļaudim starp kuriem tu esi būs redzēt ta KUNGA Darbus ka tas augsti cienijams ko es pie tevis darišu.

10.

Tad Viņš sacīja: "Redzi, Es esmu tas, kas noslēdz derību, un Savas tautas priekšā Es darīšu brīnumus, kādi nav notikuši nekur visā zemes virsū un nevienā tautā, ka visa tauta, kuras vidū tu atrodies, redz יהוה darbus, jo vareni būs tie darbi, kurus Es tavā vidū darīšu.

11.

Turi ko es tev šodien pavēlu; Redz es izdzīšu tavā Priekšā tos Amoriterus un tos Kananiterus un tos Hetiterus un tos Veresiterus un tos Heviterus un tos Jebušiterus.

11.

Ņem to vērā, ko Es tev šodien pavēlu: redzi, Es padzīšu amoriešus, kānaāniešus, ferisiešus, hetiešus, hīviešus un jebusiešus tavā priekšā.

12.

Sargajs ka tu ne kādu Deribu dari ar tās Zemes Iedzīvotajiem uz kuriem tu nāksi ka tie par Slazda-Valgu tavā Starpā ne kļūst.

12.

Sargies noslēgt derību ar tās zemes iedzīvotājiem, kuru zemē tu nāc, ka tas nekļūst par slazda valgu tavā vidū.

13.

Bet viņu Altarus būs jums postīt un viņu uzceltus Stabus būs jums salauzīt un viņu elkaDievigus Mežus būs jums nocirst.

13.

Izpostiet viņu altārus un salauziet viņu elku stabus, un nocērtiet viņu elku kokus.

14.

Jo jums ne būs kādu citu Dievu pie lūgt jo viņa Vārds ir KUNGS Dusmotajs TAS STIPRAIS DIEVS ir Dusmotajs.

14.

Un nepielūdz citu dievu, jo יהוה, kura VĀRDS: Dusmotājs, ir dusmīgs El.

15.

Ka jūs taču ne kādu Deribu darat ar tās Zemes Iedzīvotajiem ka tie viņu Dieviem pakāļ ne mauko nedz viņu Dieviem Upurus nes ka tie tev ne aicina un tu no viņu Upuriem ēdi.

15.

Tāpēc nenoslēdz derību ar tās zemes iedzīvotājiem; kad tie netikli kalpo saviem dieviem un upurē saviem dieviem, ka tie neaicina tevi, lai arī tu ēstu no viņu upuriem.

16.

Un ka tu taviem Dēliem ne ņem no viņu Meitām un viņu Meitas saviem Dieviem pakāļ mauko un dara arīdzan tavus Dēlus viņu Dieviem pakāļ maukot.

16.

Un neņem saviem dēliem sievas no viņu meitām, ka viņu meitas, netikli kalpodamas saviem dieviem, nepamudina arī tavus dēlus netikli kalpot viņu dieviem.

17.

Jums ne būs ne kādus lejošus Dievus sev darīt.

17.

Netaisi sev lietus dievus.

18.

To neraudzetu Maizu Svētkus būs jums sargāt septiņ Dienas būs jums neraudzetas Maizes ēst itin kā es tev pavēlejs esmu nosacitā Laikā Ābibā Mēnesī jo Ābibā Mēnesī esi tu izgājis no Egiptes-Zemes.

18.

Ievēro Neraudzētās maizes svētkus, kā Es tev to esmu pavēlējis: septiņas dienas ēd neraudzētas maizes noteiktā laikā – ābība mēnesī, jo ābība mēnesī tu esi iznācis no Ēģiptes.

19.

Viss kas to Māti atpleš man pieder un viss tavs Lops kas no Tēvaiņu Kārtas dzemm to Māti atplesdams no lieliem un sīkiem Lopiem.

19.

Ikviens, kas pirmais piedzimst, pieder Man; tāpat tavu lopu vidū katrs vīriešu kārtas pirmdzimušais, vai vērsis, vai auns.

20.

Tomēr to Ēzeli kas to Eņģeļa-Māti atpleš būs tev ar vienu Avi izpirkt bet ja tu to ne izpirksi tad nolauz viņam to Pakakli visus Pirmdzimušus no taviem Dēliem būs tev izpirkt un priekš mana Vaiga jums ne būs tukšiem rādities.

20.

Un ēzeļu mātes pirmdzimušais jāizpērk ar avi, bet, ja tu to neizpērc, tad lauz tam sprandu. Ikkatrs pirmdzimtais dēls tev ir jāizpērk. Nenāciet Mana vaiga priekšā tukšām rokām.

21.

Seš Dienas būs jums strādāt bet septitā Dienā dusēt (ir) Aršanas un Pļaušanas Laiku būs jums svinēt.

21.

Sešas dienas tev jāstrādā, bet septītajā dienā tev jābūt mierā, arī aramā un pļaujamā laikā tev jāietur miers.

22.

To Nedeļu Svētkus būs jums arīdzan turēt to Pirmaja Svētkus tās Kviešu Pļaušanas un tās Sakrāšanas Svētkus kad Gads pa Galam ir.

22.

Ievēro arī nedēļas svētkus: Kviešu pirmās iepļaujas svētkus un Savākšanas svētkus gada beigās.

23.

Trīsreizi Gadskārtā būs visiem kas jūsu Starpā Vīriskis ir rādities priekš ta KUNGA KUNGA Israēļa Dieva.

23.

Trīs reizes gadā ikviens vīrs lai rādās Kunga יהוה, Israēla El, priekšā.

24.

Kad es tos Pagaņus izdzīšu tavā Priekšā un isplatišu tavas Robežas tad ne iekāros neviens tavu Zemi kamēr tu iesi rādidamies priekš ta KUNGA tava Dieva trīsreizi Gads Kārtā.

24.

Es izdzīšu svešas tautas tev pa priekšu, lai paplašinātu tavas robežas, un nevienam nebūs iekārot tavu zemi, kamēr tu rādies יהוה, sava Elohim, priekšā trīs reizes gadā.

25.

Tev ne būs mana Upura Asini ar saraudzētām Maizēm upurēt ir to Pasa-Svētku Upuram ne būs caur Nakti līdz Rītam palikt.

25.

Neizlej, nokaujot upuri, asinis pār raudzēto maizi un neglabā līdz rītam Pashā upuri.

26.

Tos Pirmajus no tavas Zemes pirmajiem Augļiem būs tev nest iekš ta KUNGA tava Dieva Nama tev ne būs to Āziti vārīt kas vēl pie savas Mātes Piena.

26.

Pirmajos no tavas zemes pirmās augļu ražas nes יהוה, tava Elohim, namā; nevāri kazlēnu viņa mātes pienā."

27.

Un tas KUNGS sacija uz Mozu: Raksti šos Vārdus jo pēc šiem Vārdiem esmu es ar tev un ar Israēlu vienu Deribu darijs.

27.

Un יהוה sacīja uz Mozu: "Uzraksti šos vārdus, jo pēc šiem vārdiem Es esmu slēdzis derību ar tevi un ar Israēlu."

28.

Un Viņš bija tur ar to KUNGU četrdesmits Dienas un četrdesmits Naktis Viņš ne ēde Maizi un ne dzēre Ūdeni un Viņš rakstija uz tiem Galdiņiem tās Deribas Vārdus tos desmits Vārdus.

28.

Un viņš tur bija pie יהוה četrdesmit dienas un četrdesmit naktis; maizi viņš neēda un ūdeni nedzēra. Un Viņš uzrakstīja uz akmens plāksnēm derības vārdus, desmit vārdus.

29.

Un kad Mozus no ta Kalna Sināi nogāje tad bija tie divi Liecibas Galdiņi Mozus Rokā kad tas no ta Kalna nogāje tad ne zinaja Mozus ka viņa Vaiga Āda spīdeja kad Viņš ar to runāja.

29.

Un notika, Mozum nokāpjot no Sinaja kalna, ka divas liecības plāksnes bija viņa rokā; un Mozus nezināja, no kalna nokāpjot, ka viņa vaiga āda spīdēja, jo viņš bija runājis ar Viņu.

30.

Kad nu Ārons un visi Israēļa Bērni Mozu uzlūkoja redzi tad spīdeja viņa Vaiga Āda tapēc bijājās tie pie viņa tuvu nākt.

30.

Un Ārons un visi Israēla bērni uzlūkoja Mozu, un redzi, viņa vaiga āda spīdēja; un tie bijās viņam tuvoties.

31.

Tad sauce tos Mozus un pie viņa atgriezās Ārons un visi Draudzibas Virsnieki un Mozus runāja uz tiem.

31.

Tad Mozus sauca viņus; un Ārons un visi draudzes vadītāji nāca pie viņa, un Mozus runāja uz tiem.

32.

Pēc to pie gāje visi Israēļa Bērni un Viņš pavēleja tiem visu ko tas KUNGS ar viņu bij runājs uz to Kalnu Sināi.

32.

Un pēc tam visi Israēla bērni pienāca pie viņa, un viņš pavēlēja tiem visu, ko יהוה bija viņam sacījis Sinaja kalnā.

33.

Tad beidze Mozus ar tiem runāt un Viņš bij vienu Apsegu uz savu Vaigu licis.

33.

Un, kad Mozus beidza ar viņiem runāt, tad viņš savu vaigu aizklāja ar apsegu.

34.

Tomēr kad Mozus priekš ta KUNGA nāce ar viņu runāt tad noņēme Viņš to Apsegu tiekams Viņš izgāje un kad Viņš bija izgājis tad runāja Viņš uz Israēļa Bērniem kas viņam bija pavēlēts.

34.

Bet, kad Mozus gāja יהוה vaiga priekšā, lai ar Viņu runātu, viņš noņēma apsegu līdz savai iziešanai. Un, kad viņš atkal iznāca ārā, viņš runāja uz Israēla bērniem, kas tam bija pavēlēts.

35.

Tad redzeja Israēļa Bērni Mozus Vaigu ka ta Āda no Mozus Vaiga spīdeja tādēļ like Mozus to Apsegu atkaļ uz savu Vaigu tiekams Viņš iegāje ar viņu runāt.

35.

Un Israēla bērni redzēja, ka Mozus vaiga āda spīdēja; un Mozus aizklāja ar apsegu savu vaigu, tiekāms tas gāja ar Viņu runāt.

Nodaļa: Exodus

Birkas: