2. Mozus grāmata 31. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Pēc to runāja tas KUNGS uz Mozu un sacija.

1.

Un יהוה runāja uz Mozu:

2.

Redz es esmu pie Vārda saucis Becaleēlu to Dēlu Ūri Ura Dēla no Jūda Cilts.

2.

"Redzi, Es esmu aicinājis Becaleēlu, Hūra dēla Ūrijas dēlu no Jūdas cilts.

3.

Un es esmu to pie pildijs ar to Dieva Garu ar Gudribu un ar Saprašanu un ar Pie manišanu pie visada Darba.

3.

Un Es to esmu pildījis ar Elohim Garu, gudrību, prātu, zināšanām un prasmi visādos darbos,

4.

Izdomāt sapratigus Darbus un strādāt iekš Zelta un iekš Sudraba un iekš Vara.

4.

kā izdomāt mākslas darbus un tos izstrādāt zeltā, sudrabā un varā,

5.

Un iekš sapratigas Akmiņu-Griešanas ka tos ielikt var un iekš sapratigas Koku-Griešanas par Strādašanu visadā Darbā.

5.

griezt dārgakmeņus un ielikt tos rotās, grebt koku un izstrādāt meistarīgus darbus.

6.

Un es redz Es esmu viņam pie licis Aālibu Akisamaka Dēlu no Dana Cilts un iekš ikkatra Sirds kam Gudrs Prāts ir esmu es Gudribu devis un tiem būs darīt visu ko es tev pavēlejs esmu.

6.

Un redzi, Es viņam esmu vēl devis Oholiābu, Ahisāmeka dēlu, no Dana cilts, un visiem, kam ir spējas, Es esmu devis gudrību, ka tie taisītu visu, ko Es esmu tev pavēlējis,

7.

Proti tās Saiešanas Telti un tās Liecibas-Šķirstu un to Salīdzinašanas Vāku kas uz to ir un visus tās Telts Rīkus.

7.

gan Saiešanas telti, gan liecības šķirstu, gan vāku virs tā un visus telts piederumus,

8.

Un to Galdu ar viņa Rīkiem un to šķīstu Lukturi ar visiem viņa Rīkiem un to Kvēpja-Altari.

8.

arī galdu un tā traukus, zelta lukturi ar tā piederumiem un kvēpināmo altāri,

9.

Un ta Dedzama-Upura Altari ar visiem viņa Rīkiem un to mazgašanas-Trauku ar viņa Kāju.

9.

un dedzināmo upuru altāri līdz ar visiem tā rīkiem, arī mazgājamo trauku un tā kāju,

10.

Un ta Amata Drēbes un ta Priestera Āroņa svētas Drēbes un viņa Dēlu Drēbes uz to Priesteru Amatu.

10.

amata drēbes un svētās drēbes priesterim Āronam un drēbes viņa dēliem priesteriskai kalpošanai,

11.

Un to Svaidišanas-Eļji un to Kvēpja-Salvi no salda Smarža Zālēm priekš tās svētas Vietas pēc visu ko es tev pavēlejs esmu būs tiem darīt.

11.

arī svaidāmo eļļu un kvēpināmās zāles svētnīcai; kā Es esmu tev pavēlējis, tā lai viņi dara."

12.

Vēl runāja tas KUNGS uz Mozu un sacija:

12.

Un יהוה sacīja uz Mozu:

13.

Tu tad runa uz Israēļa Bērniem un saki: Jums būs manu Svēdienu sargāt jo ta ir viena Zīme starp man un starp jums pie  jūsu Pēcnākamiem ka zinams top ka es esmu tas KUNGS kas jūs svētī.

13.

"Runā uz Israēla bērniem un saki: turiet Manus sabatus, jo tā ir zīme mūsu starpā uz audžu audzēm, ka jūs zinātu, ka Es esmu יהוה, kas jūs svētī.

14.

Tad nu turajt to Dusešanas-Dienu tapēc ka ta jums svēta ir kas to ne svētī tam būs nokautam tapt jo ikkatrs kas tanī kādu Darbu darīs ta Dvēsele taps izdeldeta no saviem Ļaudim.

14.

Turiet sabatu, jo tas jums ir svēts; kas to nesvētī, tam mirtin jāmirst, jo ikvienam, kas tanī kādu darbu dara, tam ir jātop izdeldētam no tautas vidus.

15.

Sešas Dienas būs to Darbu darīt bet septitā Dienā ir ta Dusešanas-Diena ta KUNGA svēta Dusešana kurš Dusešanas-Dienā kādu Darbu dara tam būs nokautam tapt.

15.

Sešās dienās padari savu darbu, bet septītā diena ir sabata diena, svēta יהוה; ikvienam, kas šinī dienā dara kādu darbu, tam mirtin jāmirst.

16.

Tad nu tiem Israēļa Bērniem būs to Dusešanas-Dienu svētīt un turēt to Dusešanas-Dienu pie saviem Pēcnākamiem par vienu Deribu mūžam.

16.

Tāpēc Israēla bērni lai svētī sabatu un tur sabatu par mūžīgu derību uz audžu audzēm.

17.

Tam būs starp man un starp Israēļa Bērniem vienai Zīmei būt mūžam sešās Dienās ir tas KUNGS TO debesi un to Zemi radijs un ir septitā Dienā dusejs un atspirdzinajies.

17.

Starp Mani un Israēla bērniem tā lai ir zīme mūžīgi; jo sešās dienās יהוה radījis debesis un zemi, bet septītajā dienā Viņš atdusējies un atspirdzinājies."

18.

Un Viņš deve Mozum kad Viņš ar to uz to Kalnu Sināi beidze runāt tos divi Liecibas Galdiņus Akmiņu Galdus aprakstitus ar to Dieva Pirkstu.

18.

Un, kad Viņš bija beidzis runāt ar Mozu Sinaja kalnā, tad Viņš deva Mozum divas liecības plāksnes – akmens plāksnes, kas bija Elohim pirksta aprakstītas.

Nodaļa: Exodus

Birkas: