2. Mozus grāmata 30. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Tev būs arīdzan vienu Kvēpja-Altari taisīt pēc Kvēpešanas no Sittim-Koka būs tev viņu taisīt.

1.

Un taisi arī kvēpināmo altāri kvēpināšanai; taisi to no akāciju koka.

2.

Viena Olekts lai ir viņa Garums un viena Olekts viņa Platums četrkantigam būs būt bet divi Olektis lai ir viņa Augstums no ta paša būs viņa Ragiem būt.

2.

Tam jābūt četrstūrim – olekti garam un olekti platam, bet divi olektis augstam, ar ragiem, kas no tā iziet.

3.

Un tev būs viņu ar tīru zeltu pārvilkt viņa Jumtu un viņa Sienas visapkārt ir viņa Ragus.

3.

Un pārvelc to ar tīru zeltu: tā virsmu, tā malas visapkārt un tā ragus. Un tam visapkārt taisi vainagu no zelta.

4.

Un tev būs viņam vienu zelta Kroni visapkārt taisīt tev būs arīdzan divi zelta Riņķus apakš viņa Kroni taisīt uz abējiem viņa Sāniem būs tev tos taisīt ka nesamas Kārtis tur ielikt var ka viņu ar tiem nest var.

4.

Un taisi tam zem vainaga divus gredzenus no zelta; tos pievieno viņa abos sānos pie viņa malām, ka var tajos iebāzt nesamās kārtis un ar tām viņu nest.

5.

Un tās nesamas Kārtis būs tev no Sittim-Koka taisīt un tās ar zeltu pārvilkt.

5.

Arī nesamās kārtis taisi no akāciju koka un tās pārvelc ar zeltu.

6.

Un tev būs viņu priekš to Priekšvelkamo likt kas priekš tās Liecibas-Šķirsta būs priekš ta Salīdzinašanas-Vāka kas virs tās Liecibas ir tur mūsu Saiešanas Vieta būs.

6.

Un liec viņu priekškara priekšā, kas ir priekšā liecības šķirstam un salīdzināšanas vākam, kas virsū liecības šķirstam; tur Es jums atklāšos.

7.

Un Āroņam būs uz to iededzināt saldas Kvēpja-Zāles ikrītu kad Viņš tos Eļjes-Lukturus šķīstijis būs viņam tos iededzināt.

7.

Un Ārons uz tā lai dedzina smaržīgas kvēpināmās zāles; viņš lai tās dedzina ik rītus, kad viņš saved kārtībā eļļas lukturīšus.

8.

Un kad Āroņam tie Eļjes Lukturi ja-iededzina tad būs viņam ap Vakara Laiku tās Kvēpja-Zāles ari iededzināt vienumēr priekš ta KUNGA pie jūsiem Pēcnākamiem.

8.

Un, kad Ārons eļļas lukturīšus aizdedzina ap vakara laiku, tad viņam atkal tās jādedzina; tas lai ir pastāvīgs kvēpināmais upuris יהוה priekšā uz audžu audzēm.

9.

Tev ne būs ne kādu svešu Kvēpja-Zāli uz to iededzināt nedz Dedzamu-Upuri nedz Ēdamu-Upuri tev ari ne būs ne kādu Dzeramu-Upuri uz to liet.

9.

Un neliec uz tā svešas kvēpināmās zāles, nedz dedzināmos upurus vai ēdamos upurus; un neizlej pār to slacināmos upurus.

10.

Un Āroņam būs vienreizi Gadskārtā uz viņa Ragiem salīdzināt ar to Grēku-Upura Asini par Salīdzinašanu; vienreizi Gadskārtā būs tam tur virsu salīdzināt pie  jūsiem Pēcnākamiem ta ir tam KUNGAM viena it svēta Svētība.

10.

Vienreiz gadā lai Ārons pie šā altāra ragiem izdara salīdzināšanu, ņemot salīdzināšanai no grēka upura asinīm; vienreiz gadā pie tā lai izdara salīdzināšanu uz audžu audzēm, jo altāris ir augsti svēts יהוה."

11.

Vēl runāja tas KUNGS uz Mozu un sacija.

11.

Un יהוה runāja uz Mozu:

12.

Ja tu tos Israēļa Bērnus pēc viņu Pulkiem skaitisi tad būs ikvienam par savas Dvēseles Atpestišanu tam KUNGAM dot tā ka tu tos līdzinasi ka ne kāda Mociba viņu Starpā nāk kad tu tos līdzina.

12.

"Kad tu skaitīsi Israēla bērnus pēc viņu pulkiem, tad lai ikviens dod izpirkšanas maksu par savu dvēseli יהוה, kad tu izdarīsi skaitīšanu, ka nebūtu mocību jūsu vidū, kad tu tos skaiti.

13.

Tas tiem ir jadod ikvienam kas līdzināts top būs vienu pus Sīķeli pēc tās svētas Vietas Sīķeļa dot (Šis Sīķelis ir dividesmits Gera) viena Sīķeļa Puse ir viens Pacelšanas-Upuris tam KUNGAM.

13.

Un ikviens, kas tiek skaitīts, lai dod pusseķeli pēc svētnīcas seķeļu svara, vienā seķelī skaitot divdesmit geras; šis pusseķelis lai ir cilājamais upuris יהוה.

14.

Ikvienam kas skaitīts top dividesmits Gadus un pāri vec būdams būs ta KUNGA Pacelšanas-Upuri dot.

14.

Ikviens, kas tiek skaitīts, no divdesmit gadu vecuma un vecāks, lai nes šo upuri יהוה.

15.

Tam Bagatam ne būs vairak un tam Nabagam ne būs mazāk dot kas to pus Sīķeli dod tam būs to tam KUNGAM par Pacelšanas Upuri dot par jūsu Dvēseļo Salīdzinašanu.

15.

Turīgais lai nedod vairāk un nabagais lai nedod mazāk par šo pusseķeli, kas jādod par cilājamo upuri יהוה, lai tiktu salīdzinātas jūsu dvēseles.

16.

Tev tad būs to Salīdzinašanas Naudu no Israēļa Bērniem ņemt un nolikt uz to kas pie  Saiešanas Telts jadara un tas būs Israēļa Bērniem par Piemiņešanu priekš ta KUNGA ka jūsas Dvēseles salīdzinatas top.

16.

Un ņem šo izpirkšanas maksu no Israēla bērniem un dod to kalpošanai pie Saiešanas telts; un tas lai ir Israēla bērniem par piemiņu יהוה priekšā, ka jūsu dvēseles tiek salīdzinātas."

17.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

17.

Un יהוה runāja uz Mozu:

18.

Tev būs arīdzan vienu mazgašanas Trauku no Vara taisīt un viņa Kāju arīdzan no Vara par mazgašanu un tev būs to starp to Saiešanas Telti likt un starp to Altari un tur Ūdeni ieliet.

18.

"Darini mazgājamo trauku no vara un tā kāju no vara, priekš mazgāšanās, un noliec to starp Saiešanas telti un altāri, un ielej tanī ūdeni.

19.

Ka Ārons un viņa Dēli is ta savas Rokas un savas Kājas var mazgāt.

19.

Ārons un viņa dēli lai tanī mazgā savas rokas un savas kājas;

20.

Kad tiem iekš tās Saiešanas Telts ir jaiet tad būs tiem ar Ūdeni mazgaties ka tie ne mirst jeb kad tie nāk pie  ta Altara kalpot un iededzināt ta KUNGA Uguni.

20.

kad tiem jāiet Saiešanas teltī, tiem ar ūdeni jāmazgājas, ka tie nemirtu, vai kad tuvojas altārim, lai kalpotu un iededzinātu ugunis יהוה.

21.

Tad būs tiem savas Rokas un savas Kājas mazgāt ka tie ne mirst un tas būs tiem viens Likums viņam un viņa Dzimumam mūžam pie  viņu Pēcnākamiem.

21.

Lai tie mazgā savas rokas un savas kājas, ka tie nemirtu; tas lai būtu mūžīgs likums viņiem, Āronam un viņa pēcnācējiem uz audžu audzēm."

22.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

22.

Un יהוה runāja uz Mozu:

23.

Tu tad ņem pie sevim dārgas zāles it šķīstas Mires piecsimts Sīķeļus un Kaneles pus tik daudz (proti) divisimts un piecdesmits Sīķeļus ir Kalmusa divisimts un piecdesmits Sīķeļus.

23.

"Paņem sev vislabākās zāles: visšķīstākās mirres pieci simti seķeļu, kā arī kanēli, pusi no iepriekšējā svara, proti, divi simti piecdesmit seķeļu, un kalmes divi simti piecdesmit seķeļu,

24.

Ir Kasijas piecsimts Sīķeļus pēc tās svētas Vietas Sīķeļa un vienu Innu Eļjes no Eļjes Kokiem.

24.

un laurus pieci simti seķeļu pēc svētnīcas seķeļa svara un vienu hinu olīvu eļļas.

25.

Un dari no tās svētas Svaidišanas-Eļji vienu svaidamu Salvi pēc Aptieķeru Vīzi tā būs tās svētas Svaidišanas-Eļje.

25.

Un sataisi no tā svētu svaidāmo eļļu, smaržīgu maisījumu, pēc ziežu maisītāju parauga; tā lai ir svētā svaidāmā eļļa.

26.

Un svaidi ar to tās Saiešanas Telti un tās Liecibas Šķirstu

26.

Un iesvaidi ar to gan Saiešanas telti, gan liecības šķirstu,

27.

To Galdu ar visiem viņa Rīkiem un to Lukturi ar viņa Rīkiem un to Kvēpja Altari.

27.

arī galdu ar visiem tā piederumiem, lukturi ar tā rīkiem un kvēpināmo altāri,

28.

Un to Dedzama-Upura Altari ar visiem viņa Rīkiem un to mazgašanas-Trauku ar viņa Kāju.

28.

un dedzināmo upuru altāri ar visiem tā rīkiem, un mazgājamo trauku ar tā kāju.

29.

Tev būs tos tā svētīt ka tie to svētu Lietu Svētība esus ikkatram kas tos aizskar tas taps svētīts.

29.

Un iesvētī tos, ka tie būtu augsti svēti; ikviens, kas tiem pieskaras, būs svēts.

30.

Tev būs arīdzan Āronu un viņa Dēlus svaidīt un tev būs tos iesvētīt ka tie mani Priesteri esus.

30.

Iesvaidi Āronu un viņa dēlus un iesvētī tos, ka tie ir Man par priesteriem.

31.

Un tev būs uz Israēļa Bērniem runāt un sacīt: Ši būs ta svēta Svaidišanas-Eļje priekš man pie  jūsiem Pēcnākamiem.

31.

Bet Israēla bērniem saki: tā lai jums ir svēta svaidāmā eļļa uz audžu audzēm.

32.

To ne būs uz ne kāda Cilveka Miesu liet jums ari ne būs tādu taisīt kas tai līdza ir ta ir svēta un tai būs jums svētai būt.

32.

Tā nav lejama uz cilvēka miesu, un lai nekas tai līdzīgs netiek taisīts; tā ir svēta, tā lai jums ir svēta.

33.

Kurš tādu pataisīs kas tai līdza ir un Kurš no tās uz kādu Svešu leij tam būs izdeldetam tapt no saviem Ļaudim.

33.

Ikviens, kas taisīs ko līdzīgu šai vai dos no tās svešiniekam, tas lai tiek izdeldēts no savas tautas vidus."

34.

Vēl sacija tas KUNGS uz Mozu: ņem pie  tev zāles kas labu Smaržu dod Mires un Oniku un Galbanu: Šīs salda Smarža zāles ar šķīstu Vīraku no it līdza Svara.

34.

Tad יהוה sacīja uz Mozu: "Paņem sev zāles, kas labi smaržo, sveķus no opobalzama, oniksu, galbānu un tīru vīraku, savā starpā tie lai ir vienādā svarā,

35.

Un dari no ta Kvēpja Zāli pēc Aptieķeru Vīzi sajauktu šķīstu svētu.

35.

un taisi no tiem kvēpināmās zāles, pēc zāļu maisītāju parauga, tīru un svētītu, ar mazliet sāls.

36.

Un tev būs to it smalki sagrūst un no ta priekš tās Liecibas iekš tās Saiešanas Telts likt tur mūsu Saiešanas Vieta būs ta lai ir jums viena it svēta Svētība.

36.

Un smalki sagrūd tās, un liec kādu daļu no tām Saiešanas teltī liecības šķirsta priekšā, kur Es tev atklāšos; tās lai jums ir augsti svētas.

37.

Tomēr tādu Kvēpja-Zāli it kā ši pataisita ir jums ne būs priekš sevim taisīt tai būs tam KUNGAM svētai būt.

37.

Un šādas kvēpināmās zāles, ko tu esi taisījis pēc šiem samēriem, netaisiet sev; tās lai tev ir svētas יהוה.

38.

Kurš tādu darīs kas tai līdza ir ar to kvēpinadams tam būs izdeldetam tapt no saviem Ļaudim.

38.

Ikviens, kas taisīs ko līdzīgu tām, lai sevi ar to smaržu iepriecinātu, tas lai tiek izdeldēts no savas tautas vidus."

Nodaļa: Exodus

Birkas: