2. Mozus grāmata 29. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Ši nu ir ta Lieta ko tev viņiem būs darīt tos man par Priesteriem iesvētīdams ņem vienu jaunu Vērsenu un divi Aunus kas bez Vainas.

1.

Šādā kārtībā jāizdara viņu iesvētīšana Man par priesteriem: ņem vienu jaunu vērsi no liellopiem un divus aunus bez kādas vainas,

2.

Un neraudzetu Maizi un neraudzetas Karašas ar Eļji sajauktas un neraudzetas Raušas ar Eļji svaiditas no Kviešu Miltiem būs tev to visu darīt.

2.

un neraudzētas maizes, un neraudzētas mīklas plāceņus, iejautus eļļā, un neraudzētas mīklas plānos raušus, apziestus ar eļļu; taisi tos no smalkiem kviešu miltiem.

3.

Un tev būs tās iekš viena Kurvja likt un tās iekš ta Kurvja atnest ar to Vērsenu un tiem divi Auniem.

3.

Liec tos grozā un pienes tos grozā; atved arī vērsi un abus aunus.

4.

Tad būs tev Āronu un viņa Dēlus pie  tās Saiešanas Telts Durvim vest un būs tos ar Ūdeni mazgāt.

4.

Tad pieved Āronu un viņa dēlus pie Saiešanas telts durvīm un mazgā tos ar ūdeni.

5.

Pēc to būs tev tās Drēbes ņemt un Āroņam tos šaurus Svārkus un ta Ievoda Uzvalku un to Ēvodu un to Krūšu Glītumu apvilkt un viņam to Jostu kārt to Ēvodu apjozt.

5.

Un paņem drēbes un apvelc Āronam gan svārkus, gan apmetni pie efoda, gan efodu, gan krūšu zīmi, un apjoz viņu ar efoda jostu.

6.

Un tev būs to Cepuri uz viņa Galvu likt un tās Svētības Kroni būs tev pie tās Cepures likt.

6.

Uzliec viņam galvā turbānu un liec svēto diadēmu pāri turbānam.

7.

Un tev būs to Svaidišanas-Eļji ņemt un uz viņa Galvu liet: tā būs tev viņu svaidīt.

7.

Un paņem svaidāmo eļļu, izlej to uz viņa galvas un tā svaidi viņu.

8.

Pēc to būs tev viņa Dēlus ari atvest un tiem tos Svārkus apvilkt.

8.

Un atved arī viņa dēlus un apvelc tiem svārkus.

9.

Un tos ar to Jostu apjozt (proti) Āronu un viņa Dēlus un tev būs tiem tās Cepurites uzsiet ka tiem tas Priesteru-Amats esus par vienu Likumu mūžam tad būs tev Āroņam to Roku pildīt un viņa Dēliem.

9.

Un apjoz tos ar jostu, Āronu un viņa dēlus, uzliec viņiem turbānus, lai viņiem priestera amats būtu par mūžīgu likumu. Un iecel Āronu un viņa dēlus amatā.

10.

Un tev būs to Vērsenu atvest priekš tās Saiešanas Telts un Āroņam un viņa Dēliem būs savas Rokas uz ta Vērsena Galvu likt.

10.

Un tad pie Saiešanas telts vārtiem atved jauno vērsi, lai Ārons un viņa dēli liek savas rokas uz vērša galvas.

11.

Un tev būs to Vērsenu nokaut ta KUNGA Priekšā priekš tās Saiešanas Telts Durvim.

11.

Tad nokauj vērsi יהוה priekšā Saiešanas telts vārtos.

12.

Pēc to būs tev no ta Vērsena Asini ņemt un ar tavu Pirkstu uz ta Altara Ragiem likt un visu citu Asini būs tev izgāzt uz ta Altara Grīdi.

12.

Un paņem nedaudz no vērša asinīm un ar savu pirkstu zied tās pār altāra ragiem, bet visas pārējās asinis izlej uz altāra pamatiem.

13.

Un tev būs visus Taukus ņemt kas tās Iekšas apklāj un tos Taukus pār to Akni un tās divi Īkstis ar tiem Taukiem kas tur klātu ir un tev būs to iededzināt uz to Altari.

13.

Un paņem visus taukus, kas apklāj iekšas, un tos, kas pār aknām, un abas nieres ar taukiem, kas pāri tām, un sadedzini tos uz altāra.

14.

Bet ta Vērsena Gaļu un viņa Ādu un viņa Sūdus būs tev ar Uguni sadedzināt āran ta Lēģera tas ir viens Grēku-Upurs.

14.

Bet vērša gaļu, viņa ādu un viņa zarnas sadedzini ugunī ārpus nometnes, jo tas ir upuris grēku izpirkšanai.

15.

Pēc to būs tev to vienu Aunu ņemt un Āroņam un viņa Dēliem būs savas Rokas uz ta Auna Galvu likt.

15.

Tad paņem vienu aunu, un lai Ārons un viņa dēli liek savas rokas uz tā galvas.

16.

Un tev būs to Aunu nokaut un viņa Asini ņemt un visapkārt to Altari slacīt.

16.

Un tad nokauj šo aunu un paņem tā asinis, un slaki tās visapkārt pār altāri.

17.

Un to Aunu būs tev savos Gabalos dalīt un viņa Iekšas un viņa Kājas mazgāt un uz viņa Gabaliem un uz viņa Galvu likt.

17.

Bet pašu aunu sadali gabalos, mazgā viņa iekšas un stilbus un liec tos pie pārējiem gabaliem un galvas.

18.

Tā būs tev to visu Aunu iededzināt uz to Altari tas ir viens Dedzams-Upurs tam KUNGAM par vienu saldu Smaržu tas ir viens Uguns tam KUNGAM.

18.

Pēc tam sadedzini visu aunu uz altāra; tas ir dedzināmais upuris יהוה, patīkama smarža, uguns upuris יהוה.

19.

Pēc tam būs tev to otru Aunu ņemt un Āroņam un viņa Dēliem būs savas Rokas uz ta Auna Galvu likt.

19.

Tad paņem otru aunu, un Ārons un viņa dēli lai liek savas rokas uz auna galvas.

20.

Un tev būs to Aunu nokaut un no viņa Asini ņemt un uz Āroņa labas Auss-Skripstiņu un uz viņa Dēlu labas Auss-Skripstiņu tā pat uz viņa Dēlu labas Rokas Īkšķi un uz viņu labas Kājas Īkšķi likt un to Asini būs tev uz to Altari visapkārt slacīt.

20.

Tad nokauj aunu un ņem nedaudz tā asiņu un ar tām apzied Ārona auss skripstiņu un viņa dēlu auss skripstiņu labajā pusē, tāpat arī viņu labās rokas īkšķi un viņu labās kājas īkšķi, bet pārējās asinis slaki visapkārt pār altāri.

21.

Tad būs tev no ta Asiņa ņemt kas uz to Altari ir un no tās Svaidišanas-Eļjes un uz Āronu un viņa Drēbēm slacīt un uz viņa Dēliem un uz viņa Dēlu Drēbēm ar viņu ka Viņš svētīts esus un viņa Drēbes un viņa Dēli un viņa Dēlu Drēbes ar viņu.

21.

Tad ņem no tām asinīm, kas uz altāra, un no svaidāmās eļļas un apslaki Āronu un viņa drēbes, viņa dēlus un to drēbes, lai viņš ir svētīts un viņa drēbes, viņa dēli un to drēbes.

22.

Un tev būs no ta Auna ņemt tos Taukus un to Astu un tos Taukus kas tās Iekšas apklāj un ta Akņa Taukus un abejas Īkstis ar tiem Taukiem kas pie  tām ir un to labu Plecu jo tas ir viens Pildišanas Auns.

22.

Un ņem auna taukus un asti, un taukus, kas apklāj iekšas, un taukus, kas pāri aknām, un abas nieres un taukus, kas pāri tām, un labo pleci, jo tas ir priesteru iesvētīšanas auns,

23.

Un vienu Kumosu Maizes un vienu Karašu ar Eļji sajauktas Maizes un vienu Raušu no to neraudzeto Maizu Kurvja kam būs priekš ta KUNGA Vaiga būt.

23.

un kukuli maizes un eļļas plāceni, un vienu plāno rausi no neraudzētās maizes groza, kas atrodas יהוה priekšā,

24.

Un tev būs to visu likt uz Āroņa Plaukstēm un uz viņa Dēlu Plaukstēm un to kustināt par Kustinašanas Upuri priekš ta KUNGA.

24.

un to visu liec Ārona rokās un viņa dēlu rokās un līgojot to dari par līgojamo upuri יהוה priekšā.

25.

Pēc to ņem to no viņu Rokas un iededzina to uz to Altari uz to Dedzamu-Upuri par vienu saldu Smaržu priekš ta KUNGA tas ir viens Uguns tam KUNGAM.

25.

Tad paņem to no viņu rokām un sadedzini to uz altāra virs dedzināmā upura par patīkamu smaržu יהוה priekšā, par uguns upuri יהוה.

26.

Tad ņem tās Krūtis no ta pildišanas Auna kas Āroņam ir un kustina tās priekš ta KUNGA ta būs tava Daļa.

26.

Tad ņem krūts gabalu no auna, kas upurēts Ārona iesvētīšanai, un nes to kā līgojamo upuri יהוה priekšā; un šī būs tava daļa.

27.

Un tev būs ta Pacelšanas-Upura Krūtis svētīt un ta Kustinašanas-Upura Plecu kas pacelts un kustināts ir no ta Pildišanas Auna no ta kas Āroņam un no ta kas viņa Dēliem pieder.

27.

Un iesvētī līgojamā upura krūts gabalu un cilājamā upura pleci, kas bija cilāts un līgots no Ārona un viņa dēlu iesvētīšanas auna.

28.

Un tam būs Āroņam un viņa Dēliem būt par vienu mūžigu Iestādišanu no tiem Israēļa Bērniem jo tas ir viens Pacelšanas-Upurs un to Israēļa Bērnu Pacelšanas-Upuram būs pie  viņu Pateikšanās-Upuriem būt: Viņu Pacelšanas-Upuriem būs priekš ta KUNGA būt.

28.

Un tā lai būtu gan Ārona, gan viņa dēlu daļa; tas lai ir par mūžīgu likumu Israēla bērniem; jo tas ir cilājamais upuris, paceļams יהוה, no viņu altāra upuriem.

29.

Tās svētas Drēbes kas Āroņa ir bijušas piederēs viņa Dēliem pēc viņa ka tie iekš tām svaiditi top un ka viņu Roka iekš tām pildita top.

29.

Un Ārona svētās drēbes lai paliek Ārona dēliem pēc viņa, ka tie tanīs tiktu svaidīti un iecelti amatā.

30.

Septiņ Dienas būs tam tās apvilkt kas no viņa Dēliem viņa Vietā par Priesteri būs kam iekš tās Saiešanas Telts ir jaiet un iekš ta Svēta jakalpo.

30.

Septiņas dienas tās lai valkā tas no viņa dēliem, kas ieies Saiešanas teltī, lai kalpotu svētnīcā kā priesteris viņa vietā.

31.

Tev būs ta Pildišanas-Upura Aunu ņemt un viņa Gaļu svētā Vietā vārīt.

31.

Iesvētīšanas aunu ņem un vāri tā gaļu svētā vietā.

32.

Tad būs Āroņam un viņa Dēliem ta Auna Gaļu ēst ar to Maizi kas Kurvī būs priekš tās Saiešanas Telts Durvim.

32.

Lai Ārons un viņa dēli ēd auna gaļu un maizi, kas grozā, Saiešanas telts durvīs.

33.

Un tiem būs tās Lietas ēst ar ko ta Salīdzinašana ir notikusi ka viņu Roka pildita top un ka tie svētīti top bet Svešiniekiem tās ne būs ēst jo tās ir svēta Bariba.

33.

Lai ēd to, ar ko izdarīta salīdzināšana, kad viņi tika iecelti un iesvētīti amatā. Bet svešais lai neēd, jo tā ir svēta.

34.

Un ja kas atliek no ta Pildišanas-Upura Gaļas jeb no Šīs Maizes līdz Rītam tad būs tev to atlikušu ar Uguni sadedzināt tam ne būs ēstam tapt jo tas ir svēts.

34.

Un, ja kas paliek pāri no iesvētīšanas upura gaļas vai maizes līdz rītam, tad to sadedzini, to nedrīkst ēst, jo tas ir svēts.

35.

Tev būs tad Āroņam un viņa Dēliem tā darīt pēc visu ko es tev esmu pavēlejs septiņ Dienas būs tev viņu Rokas pildīt.

35.

Tā dari ar Āronu un viņa dēliem, kā Es tev to esmu pavēlējis; viņu iecelšana amatā lai ilgst septiņas dienas.

36.

Tev būs arīdzan ikdienas vienu Vērsenu par Grēku-Upuri nokaut par tām Salīdzinašanām un tev būs to Altari šķīstīt to Salīdzinašanu daridams pār viņu un tev būs viņu svaidīt ka Viņš svētīts top.

36.

Katru dienu upurē vērsi kā grēku upuri, par salīdzināšanu, un šķīstī altāri, kad dari salīdzināšanu pār to; un iesvaidi to, ka tas tiek iesvētīts.

37.

Septiņ Dienas būs tev Salīdzinašanu darīt pār to Altari un viņu iesvētīt un tad būs tas Altaris to svētu Lietu Svētība viss kas to Altari aizskar tas taps svētīts.

37.

Septiņas dienas dari šo altāra šķīstīšanu un to iesvētī; tā altāris kļūs jo svēts; un ikviens, kas to aizskars, kļūs svēts.

38.

Šis nu ir ko tev uz to Altari būs sataisīt divi Jērus Gadskārtu vecus ikdienas allažiņ.

38.

Lūk, kas tev jāupurē uz altāra diendienā: divi jēri, gadu veci,

39.

To vienu Jēru būs tev Rītā sataisīt un otru būs tev sataisīt ap Vakara Laiku.

39.

viens jāupurē no rīta, otrs pret vakaru;

40.

Ar desmitu Tiesu Kviešu-Miltu ko būs sajaukt ar vienu Cetortni no viena Inna sagrūstas Eļjes un par to Dzeramu-Upuri vienu Cetortni no viena Inna Vīna priekš ta viena Jēra.

40.

arī viena desmitā daļa ēfas kviešu miltu, sajaukti ar ceturto daļu hina eļļas no sagrūstām olīvēm; kā dzeramais upuris viena ceturtā daļa hina vīna kopā ar vienu no jēriem.

41.

Un to otru Jēru būs tev sataisīt ap Vakara Laiku tev būs ar to darīt itin kā ar to Ēdamu-Upuri Rītā un kā ar viņa Dzeramu-Upuri par saldu Smaržu tas ir viens Uguns tam KUNGAM.

41.

Bet otru jēru upurē ap vakara laiku, un dari ar to kā ar ēdamo upuri no rīta un kā ar tā dzeramo upuri, par patīkamu smaržu, kā uguns upuri יהוה.

42.

Šis ir tas dieniskis Dedzams-Upuris pie  jūsu Pēcnākamiem pie  tās Saiešanas Telts Durvim priekš ta KUNGA tur būs ta Saiešanas Vieta.

42.

Lai tāds ir jūsu kārtējais dedzināmais upuris uz audžu audzēm Saiešanas telts vārtos יהוה priekšā; tur Es satikšos ar tevi un runāšu ar tevi.

43.

Un tur būs ta Saiešanas Vieta ar Israēļa Bērniem ka tie svētīti top iekš manas Godibas.

43.

Tā būs Mana atklāsmes vieta Israēla bērnu vidū, ka Es tos daru svētus Savā godībā.

44.

Un es svētīšu to Saiešanas Telti līdz ar to Altari un es svētīšu arīdzan Āronu un viņa Dēlus ka tie mani Priesteri esus.

44.

Un Es svētīšu gan Saiešanas telti, gan altāri, un Āronu un viņa dēlus Es svētīšu, ka tie ir Mani priesteri.

45.

Un es mitīšu vidu starp Israēļa Bērniem un es būšu tiem par Dievu.

45.

Un Es mājošu Israēla bērnu vidū, un Es tiem būšu par Elohim.

46.

Un tiem būs atzīt ka es tas KUNGS viņu Dievs esmu kas Es tos no Egiptes-Zemes izvedis esmu ka es viņu Vidū dzīvotu Es tas KUNGS viņu Dievs.

46.

Un viņi zinās, ka Es esmu יהוה, jūsu Elohim, kas tos izvedis no Ēģiptes, lai Es dzīvotu viņu vidū, Es, יהוה, jūsu Elohim.

Nodaļa: Exodus

Birkas: