2. Mozus grāmata 28. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Pēc to būs tev tavu Brāli Āronu un viņa Dēlus ar viņu pie tev atvest no Israēļa Bērniem ka Viņš mans Priesteris esus (proti) Ārons Nadabs un Abius; Eleazars un Itamars Āroņa Dēls.

1.

Tad ņem pie sevis Āronu, savu brāli, un viņa dēlus līdz ar viņu no Israēla bērnu vidus, lai Ārons un Nadabs, Abijs, Ēliēzers un Itamārs, viņa dēli, ir Man par priesteriem.

2.

Un tev būs tavam Brāļam Āroņam svētas Drēbes taisīt par Godu un Jaukumu.

2.

Un taisi savam brālim Āronam svētas drēbes par godu un rotu

3.

Tev būs arīdzan runāt uz visiem kam Gudra Sirds ir ko es ar tās Gudribas Garu pie pildijs esmu ka tiem būs Āroņa Drēbes taisīt par viņa Iesvētīšanu ka tas mans Priesteris esus.

3.

un apspriedies ar visiem, kam ir krietnas spējas, kam Es esmu devis gudrības garu, lai viņi šuj Āronam drēbes viņa iesvētīšanai, ka viņš varētu Man kalpot par priesteri.

4.

Šīs nu ir tās Drēbes kas tiem ir jadara tas Krūšu-Glītums un tas Eevods un tas Uzvalks un tie šauri izrakstiti Svārki ta Cepure un ta Josta tiem būs tad Āroņam tavam Brāļam un viņa Dēliem svētas Drēbes taisīt ka tie mani Priesteri esus.

4.

Viņiem jāšuj šādas drēbes: krūšu zīme un efods, apmetnis un svārki no izrakstīta auduma, turbāns un josta; lai viņi taisa šīs drēbes Āronam, tavam brālim, un viņa dēliem, ka tie var būt Man par priesteriem.

5.

Tiem ari būs ņemt zeltu Pazilumu un Purpuri un dārgu Sarkanumu un smalkas Dzījas.

5.

Un viņi lai ņem zeltu, zilu un sarkanu purpuru, karmezīnu un šķetinātu smalku dziju audumu.

6.

Un tiem būs to Ēvodu taisīt no Zelta un Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma un sašķetinatām dārgām Dzijām ar Padomu.

6.

Un efodu lai viņi darina no zelta, zila purpura, sarkana purpura un karmezīna un šķetinātu smalku dziju audumiem meistariskā darinājumā.

7.

Divi sasprādzeti Kamešu Gabali lai viņam ir abejos viņa Galos kur tiem būs sasietiem būt.

7.

Divi sasprādzējami plecu gabali lai būtu tā abos galos, ka to var savienot.

8.

Un ta Ievoda Josta kas pār to ir lai ir it ka viņa Darbs no Zelta Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma un sašķetinatām dārgām Dzijām.

8.

Un efoda josta, kas liekama tam pāri, lai ir no tāda paša materiāla: zelta, zila purpura, sarkana purpura, karmezīna un šķetinātu smalku dziju audumiem.

9.

Un tev būs divi Onika Akmiņus ņemt un uz tiem Israēļa Bērnu Vārdus iegriezt.

9.

Un paņem divus oniksa akmeņus un tajos iegreb Israēla dēlu vārdus,

10.

Sešus no viņu Vārdiem uz vienu Akmini un tos otrus sešus Vārdus uz to otru Akmini pēc viņu Ciltim.

10.

sešus vārdus vienā akmenī un sešus atlikušos vārdus otrā akmenī, pēc viņu vecuma.

11.

Tam būs Akmiņu-Griezeja Darbam būt ka tie Gredzeni top iegriezti tā būs tev šos divi dārgus Akmiņus griezt ar to Israēļa Bērnu Vārdiem tev būs tos darīt ka tie zelta Dobitēs ielikti top.

11.

Akmens griezēja darbam, līdzīgi zīmogam, ir jābūt šiem diviem dārgakmeņiem ar Israēla dēlu vārdiem; tie jāieliek zelta pinumos.

12.

Un tev būs tos divi dārgus Akmiņus uz ta Ievoda Kamešu Saititēm likt par Pieminēšanas-Akmiņiem priekš Israēļa Bērniem un Āroņam būs viņa Vārdus uz saviem abējiem Kamešiem nest par Pieminešanu ta KUNGA priekšā.

12.

Un piestiprini abus šos akmeņus pie efoda plecu daļas; tie ir Israēla bērnu piemiņas akmeņi; un Ārons lai nes viņu vārdus יהוה priekšā uz šīm abām plecu daļām, lai tā viņus pieminētu.

13.

Tev būs arīdzan zelta Dobites taisīt.

13.

Un izgatavo arī zelta pinumus,

14.

Un tev būs divi Šķēdites taisīt no šķīsta Zelta vienā Garumā būs tev tās taisīt uz vījamu Vīzi un tās savītas Šķēdites pie tām Dobītēm iekabināt.

14.

un arī divas važiņas taisi no tīra zelta; tām jābūt savītām; un šīs savītās važiņas piestiprini pie zelta pinumiem.

15.

Tev būs arīdzan Krūšu-Glītumu taisīt apdomigi it kā ta Ievoda Darbu būs tev to taisīt no Zelta Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma un no sašķetinatām Dzijām.

15.

Un izgatavo arī tiesneša krūšu zīmi, meistarisku darbu, kā efodu taisi to: no zelta, zila purpura, sarkana purpura, karmezīna un šķetinātu smalku dziju auduma.

16.

Tām būs četrkantigām un divkārtigām būt viens Sprīdis lai ir viņu Garums un viens Sprīdis viņu Platums.

16.

Tam jābūt četrstūrim, divkārši saliktam, sprīdi garumā un sprīdi platumā.

17.

Un tev būs tās pildīt ar četrām dārgu Akmiņu Rindēm ka tie to aizpild viena Rinde lai ir viens Sardis viens Topac un viens Smaragds ši ir ta pirma Rinde.

17.

Un iedarini tajā četras rindas dārgakmeņu. Pirmajā rindā lai ir rubīns, topāzs un smaragds.

18.

Un ta otra Rinde lai ir viens Rubins viens Sapirs un viens Demants.

18.

Bet otrā rindā: tirkīzs, safīrs un dimants.

19.

Un ta treša Rinde lai ir viens Linkurs viens Akats un viens Ametists.

19.

Un trešajā rindā: hiacints, ahats un ametists.

20.

Un ta ceturta Rinde lai ir viens Turkois viens Oniks un viens Jaspis tiem būs ar zeltu savās Dobitēs ieliktiem būt.

20.

Un ceturtajā rindā: berils, onikss un jaspiss. Tiem jābūt iestiprinātiem zelta pinumos.

21.

Un šiem Akmiņiem būs pēc to Israēļa Bērnu divipadesmits Vārdiem būt tiem būs it kā Gredzeniem iegrieztiem tapt ikvienam ar savu Vārdu priekš tām divipadesmits Ciltim būs tiem būt.

21.

Un šiem akmeņiem jābūt pēc Israēla bērnu vārdiem, divpadsmit, pēc viņu vārdiem; kā zīmoga griezēja darbam tiem jābūt, katram ar savu vārdu, pēc tām divpadsmit ciltīm.

22.

Tev būs ari pie  ta Krūšu-Glītuma Šķēdites taisīt vienā Garumā no tīra Zelta uz vījamu vīzi.

22.

Un piestiprini zelta važiņas pie krūšu zīmes.

23.

Tev būs arīdzan pie  ta Krūšu-Glītuma divi zelta Gredzenus taisīt un tev būs tos divi Gredzenus pie  Krūšu-Glītuma divi Galiem likt.

23.

Un krūšu zīmei piestiprini divi zelta gredzenus; šos gredzenus piestiprini pie krūšu zīmes abiem galiem.

24.

Tad būs tev tās divi savītas zelta Šķēdites tos divejs Gredzenos ielikt pie ta Krūšu-Glītuma Galiem.

24.

Un tās divas savītās zelta važiņas piestiprini pie abiem gredzeniem krūšu zīmes galos.

25.

Bet to diveju savītu Šķēdišu divi Galus būs tev pie tām divi Dobītēm likt un tev būs tos uz ta Ievoda Kamešu Saititēm likt it vienu pret otru.

25.

Bet otrus abu savīto važiņu galus piestiprini pie abiem dārgakmeņu pinumiem, un piestiprini tos pie efoda plecu daļas, tā priekšpusē.

26.

Un tev būs (vēl) divi zelta Gredzenus taisīt un tos pie ta Krūšu-Glītuma divi Galiem likt pie viņa Vīlu Iekš-Pusi tā Ievodam preti.

26.

Tad iztaisi vēl divus gredzenus no zelta un piestiprini tos pie abiem krūšu zīmes galiem, iekšpusē pie vīles, kas pret efodu.

27.

Un tev būs (vēl) divi zelta Gredzenus taisīt un tos pie ta Ievoda divi Kamešu Saititēm likt apakš uz to priekš Galu kur tas top sasprādzēts pār ta Ievoda Jostu.

27.

Un uztaisi vēl divus zelta gredzenus un piestiprini tos pie abām efoda plecu daļām to priekšpusē, apakšā, kur abas daļas savienotas, virs efoda jostas.

28.

Un tiem būs to Krūšu-Glītumu ar saviem Gredzeniem pie ta Ievoda Gredzeniem piesiet ar pazilu Aukli ka tas pār ta Ievoda Jostu esus un tas Krūšu-Glītums no ta Ievoda svabads ne top.

28.

Šī krūšu zīme ar tās gredzeniem jāpiesien pie efoda gredzeniem ar zilu purpura saiti, ka lai tā atrastos pāri efoda jostai un neatraisītos no efoda.

29.

Tā būs Āroņam to Israēļa Bērnu Vārdus pie tās Tiesas Krūšu-Glītuma uz savu Sirdi nest kad viņam iekš ta Svēta jaiet par Pieminešanu priekš ta KUNGA Vaiga allažiņ.

29.

Tā Ārons lai glabā Israēla dēlu vārdus tiesneša krūšu zīmē uz savas sirds, kad viņš ir svētnīcā, lai tos pastāvīgi pieminētu יהוה priekšā.

30.

Tev būs arīdzan iekš tās Tiesas Krūšu-Glītuma tos Urim un Tumim likt ka tie uz Āroņa Sirdi esus kad viņam priekš ta KUNGA ir jaiet tā būs Āroņam to Israēļa Bērnu Tiesu allažiņ uz saviem Kamešiem nest priekš ta KUNGA Vaiga.

30.

Un ieliec tiesneša krūšu zīmē urīmu un tumīmu, lai tie ir virs Ārona sirds, nākot יהוה priekšā; tā Ārons lai nes Israēla bērnu tiesu uz savas sirds pastāvīgi יהוה priekšā.

31.

Tev būs arīdzan ta Ievoda Uzvalku visai no Paziluma taisīt.

31.

Apmetni efodam taisi vienā gabalā no zila purpura.

32.

Un virsu pašā viņa Vidū būs Caurumam būt šim Caurumam būs viena Burde apkārt Audeja Darbā it kā kādu Krūšu-Bruņu Caurumam būs tam būt ka tas ne plīst.

32.

Augšā tā vidū jābūt izgriezumam, un šim izgriezumam visapkārt lai ir austa apmale, līdzīgi krūšu bruņu izgriezumam, lai tas neplīst.

33.

Un pie  viņa Vīlēm būs tev Granata-Āboļus taisīt no Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma pie viņa Vīlēm visapkārt un zelta Zvārgulišus viņu Starpā visapkārt.

33.

Bet pie tā apakšmalas piestiprini granātābolus no zila un sarkana purpura un karmezīna diegiem un zelta zvārguļus starp viņiem visapkārt.

34.

Tā ka viens zelta Zvārgulits un tad viens GranataĀbols esots atkaļ viens zelta Zvārgulits un viens Granata-Ābols pie ta Uzvalka Vīlēm visapkārt.

34.

Zelta zvārguļi un granātāboli lai pamīšus būtu visapkārt pie apmetņa apakšmalas.

35.

Un to būs Āroņam apvilkt kad Viņš kalpo ka viņa skaņa dzirdeta top kad Viņš ieiet iekš ta Svēta priekš ta KUNGA Vaiga un kad Viņš āra iet ka tas ne mirst.

35.

Un Āronam tas jāvelk, kad viņš kalpo, lai būtu dzirdama to skaņa, kad viņš ieiet svētnīcā יהוה vaiga priekšā un kad iznāk, ka viņš nemirtu.

36.

Tev arīdzan būs vienu Plātiti no šķīsta Zelta taisīt un tur iegriezt it kā tie Gredzeni top iegriezti TA SVĒTĪBU TA KUNGA.

36.

Un taisi arī zelta diadēmu un iegriez tanī, kā zīmoga griezējs to dara: Svēts יהוה.

37.

Un tev būs to piesiet ar vienu pazilu Aukli un tam būs pie  tās Cepures būt uz tās Cepures-Priekšu.

37.

Un liec to virs turbāna, turbāna priekšējā pusē, piesienot ar zila purpura saiti.

38.

Un tam būs uz Āroņa Pie ri būt tā ka Āaroņam nest būs to svētu Lietu Noziegumus ko tie Israēļa Bērni svētī iekš visām savas Svētīšanas Dāvanām un tai būs allaž priekš viņa Pieres būt ka tie tam KUNGAM labi patīk.

38.

Lai tā ir uz Ārona pieres, ka Ārons uz sevi ņem visas vainas, kas pie dāvanām, ko Israēla bērni veltī, pie visiem viņu dāvinājumiem; tā lai ir allaž uz viņa pieres, ka tas יהוה labi patīk.

39.

Tev būs arīdzan šaurus Svārkus izrakstīt no sašķetinatām Dzijām tev būs arīdzan to Cepuri no sašķetinatām Dzijām taisīt un to Jostu būs ar Rakstiem izrakstīt.

39.

Un izaud izrakstītus svārkus no smalkām, šķetinātām dzijām, un taisi turbānu no smalka auduma un izrakstītu jostu.

40.

Un Āroņa Dēliem būs tev ari Svārkus taisīt un tev būs viņiem Jostas taisīt un tev būs viņiem paaugstas Cepures taisīt par Godu un Jaukumu.

40.

Arī Ārona dēliem šuj svārkus un taisi jostas un turbānus goda rotai.

41.

Un tev būs ar tiem Āronu tavu Brāli un viņa Dēlus ar viņu apģērbt un tev būs tos svaidīt un tev būs viņu Roku pildīt un tos svētīt ka tie mani Priesteri esus.

41.

Tos uzģērb savam brālim Āronam un viņa dēliem; un svaidi tos, un piepildi viņu rokas, un iesvētī viņus, lai viņi būtu Man par priesteriem.

42.

Dari tiem arīdzan linu Ūsas viņu Miesas-Plikumu apklāt no tiem Gurniem līdz Ciskām būs tām būt.

42.

Un uztaisi viņiem linu bikses, lai apklātu miesas plikumu; no jostasvietas līdz lieliem tām jābūt.

43.

Un Āroņam un viņa Dēliem būs tās apvilkt kad tie iekš tās Saiešanas Telts ieiet jeb kad tiem pie ta Altara jaiet un jakalpo iekš ta Svēta ka tie ne noziegās un mirst tas lai ir viens Likums viņam un viņa Dzimumam pēc viņa mūžam.

43.

Un Āronam un viņa dēliem tās jāvelk, kad viņi ieiet Saiešanas teltī vai kad tuvojas altārim, lai kalpotu svētnīcā, ka tie nekļūtu vainīgi un nemirtu; tas lai ir par mūžīgu likumu viņam un viņa pēcnācējiem.

Nodaļa: Exodus

Birkas: