2. Mozus grāmata 25. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

TAd runāja tas KUNGS ar Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu un sacīja:

2.

Runa ar Israēļa Bērniem ka tiem priekš man būs vienu Ceļamu-Upuri ņemt no ikviena ka Sirds to labprāt darīs no ta būs jums manu Ceļamu-Upuri ņemt.

2.

"Saki Israēla bērniem, lai tie pienes Man cilājamo upuri; no ikviena vīra, kura sirds to skubina, ņemiet šo upuri.

3.

Šis nu ir tas Ceļams-Upurs ko jums no viņiem būs ņemt Zelts un Sudrabs un Varš.

3.

Un šāda lai ir tā dāvana, ko jūs no viņiem ņemat: zelts, sudrabs un varš,

4.

Ir Pazilumu Purpuri dārgu Sarkanumu un sašķetinatas smalkas Dzījas un Kazu-Spalvas.

4.

zils un sarkans purpurs, karmezīns, smalks audums un kazu vilna,

5.

Pasarkanas Aunu-Ādas un Takas-Ādas un Sittim Koku.

5.

un iesarkanas aunu ādas, un āpšu ādas, un akāciju koks,

6.

Eļji par to Lukturi zāles par tās Svaidišanas-Eļji un par Kvēpinašanu saldi smirdedamas Zāles.

6.

eļļa apgaismošanai un smaržīgas zāles svaidāmai eļļai, un zāles kvēpināšanai,

7.

Onika-Akmiņus un ieliktus Akmiņus priekš to Ēvodu un Krūšu-Drēbēm.

7.

oniksa akmeņi un ieliekami akmeņi efodam un krūšu zīmei.

8.

Un tiem būs man vienu svētu vietu taisīt ka es viņu Vidū mājoju.

8.

Un tiem būs Man taisīt svētnīcu, ka Es varētu mājot viņu vidū.

9.

Pēc to visu ka es tev ša Dzīvokļa Priekš-Zīmi un visu viņa Rīku Priekš-Zīmi rādišu tā pat būs jums to darīt.

9.

Visu pēc tā parauga, ko Es tev rādīšu, gan telti, gan visus tās rīkus, tā jums būs taisīt.

10.

Un tiem būs vienu Šķirstu darīt no Sittim Koka pus treš Olekšu lai ir viņa Garums un pus otr Olekšu viņa Platums un pus otr Olekšu viņa Augstums.

10.

Lai tie taisa šķirstu no akāciju koka; tā garums lai ir pustrešas olekts, tā platums – pusotras olekts un tā augstums – pusotras olekts.

11.

Un tev būs to ar tīru zeltu pārvilkt no Iekšun no Āra-puses un tev būs uz to vienu zelta Kroni visapkārt taisīt.

11.

Un pārvelc to ar tīru zeltu, no iekšpuses un no ārpuses to pārvelc, un visapkārt tam taisi vainagu no zelta.

12.

Un leij priekš to četr zelta Gredzenus un Liec tos viņa četros Stūros tā ka divi Gredzeni uz vienu Pusi un divi Gredzeni uz otru Pusi ir.

12.

Un izlej tam četrus gredzenus no zelta un piestiprini tos tā četros stūros, tā ka divi gredzeni ir vienā pusē un divi gredzeni ir otrā pusē.

13.

Un dari divi nesamas Kārtis no Sittim-Koka un pārvelc tās ar Zeltu.

13.

Un darini divi nesamās kārtis no akāciju koka un apvelc tās ar zeltu,

14.

Un bāz tās nesamas Kārtis Gredzenos kas Šķirsta Sāņs ir ka to Šķirstu ar tām var nest.

14.

un izbāz kārtis cauri gredzeniem, kas ir sānos pie šķirsta, ka ar tām var šķirstu nest.

15.

Tām nesamām Kārtim būs Šķirsta Gredzenos būt tām ne būs izvilktām tapt.

15.

Nesamās kārtis lai paliek šķirsta gredzenos, tās nav jāizņem no tiem.

16.

Pēc to būs tev Šķirstā likt to Liecibu ko es tev došu.

16.

Un šķirstā ieliec liecību, ko Es tev došu.

17.

Tev būs ari vienu Salīdzinašanas-Vāku taisīt no tīra Zelta pustreš Olektis lai ir viņa Garums un pusotr viņa Platums.

17.

Un taisi arī salīdzināšanas vāku no tīra zelta – pustrešas olekts garumā un pusotras olekts platumā.

18.

Tev būs arīdzan divi Kerubim no Zelta taisīt no tīra (Zelta) būs tev to taisīt ta Salīdzinašanas-Vāka abejos Galos.

18.

Un darini divus ķerubus no zelta abos salīdzināšanas vāka galos; tie lai ir kalti.

19.

Un dari vienu Kerubu vienā Galā un otru Kerubu otrā Galā is paša Salīdzinašanas-Vāka būs jums tos Kerubim taisīt is viņa abējiem Kaktiem.

19.

Un vienam ķerubam jābūt vienā galā, bet otram ķerubam otrā galā; pie vāka tev jāpiestiprina abi ķerubi tā abos galos

20.

Un tiem Kerubim būs savus divi Spārnus no augšenes izstiept apklādami ar saviem Spārniem to Salīdzinašanas-Vāku un viņa Vaigiem būs vienam pret otru būt: to Kerubinu Vaigiem būs uz to Salīdzinašanas-Vāku raudzīt.

20.

tā, ka ķerubi izpleš savus spārnus pāri vākam un ar saviem spārniem apklāj salīdzināšanas vāku, un viņu sejas lai ir vērstas viena pret otru un tās lūkojas uz salīdzināšanas vāku.

21.

Un tev būs to Salīdzinašanas-Vāku augšam uz to Šķirstu likt pēc to kad tu to Liecibu ko es tev došu Šķirstā esi ielicis.

21.

Salīdzināšanas vāku uzliec šķirstam, kad tu būsi ielicis liecību šķirstā, ko Es tev došu.

22.

Tur būs mūsu Saiešanas Vieta tur  runašu es ar tevi no ta Salīdzinašanas-Vāka Virsu no to divejo Kerubinu Vidu (kam uz to Liecibas Šķirstu būs būt) visu ko es tev pavēlešu uz Israēļa Bērniem.

22.

Un šeit Es ar tevi sastapšos; no salīdzināšanas vāka virsus, no vietas starp abiem ķerubiem, kas atrodas virs liecības šķirsta, Es runāšu uz tevi visu, ko Es tev pavēlēšu priekš Israēla bērniem.

23.

Tev arīdzan būs vienu Galdu taisīt no Sittim-Koka divi Olektis lai ir viņa Garums un viena Olekts viņa Platums un pus otr Olekšu viņa Augstums.

23.

Un taisi arī galdu no akāciju koka, divi olektis garu, vienu olekti platu un pusotras olekts augstu.

24.

Un tev būs to ar tīru zeltu pārvilkt tev būs ari vienu Zelta Kroni apkārt taisīt.

24.

Un pārvelc to ar tīru zeltu un visapkārt tam taisi vainagu no zelta.

25.

Tev būs ari vienu Kantu visapkārt taisīt vienu Plaukstas Augstumu un tev būs vienu Zelta-Kroni apkārt to Kantu taisīt.

25.

Un taisi arī apmali plaukstas platumā visapkārt un uz tās izveido zelta vainagu apmalei visapkārt.

26.

Tev būs arīdzan četrus Zelta Gredzenus tam taisīt un tos Gredzenus četros Stūros likt kas pie viņa četrām Kājām būs.

26.

Un izgatavo tam četrus gredzenus no zelta un liec tos gredzenus galda četros stūros, pie tā četrām kājām.

27.

Tiem Gredzeniem būs tai Kantei preti būt ka tās Ceļamas Kārtis var ielikt ka to Galdu nest var.

27.

Gredzeni lai ir pie apmales un liec tajos nesamās kārtis, ka ar tām var nest galdu.

28.

Tās Ceļamas Kārtis būs tev no Sittim-Koka taisīt un tos ar zeltu pārvilkt un tam Galdam būs pie tām nestam tapt.

28.

Arī nesamās kārtis taisi no akāciju koka un pārvelc ar zeltu, ka ar tām var nest galdu.

29.

Tev būs arīdzan taisīt viņa Bļodas un Karotes Kannes un Kausus ar ko tam būs apklātam tapt no tīra Zelta būs tev tos darīt.

29.

Un taisi tam bļodas, kausus, krūzes un kannas upuru vajadzībām, taisi tos no tīra zelta.

30.

Un tev būs allažiņ uz to Galdu tās priekšliekamas Maizes priekš manu Vaigu likt.

30.

Un noliec pastāvīgi uz galda Manā priekšā svētās maizes.

31.

Tev būs arīdzan vienu Lukturi taisīt no tīra Zelta no cieta Zelta būs tam Lukturam taisitam tapt viņa Kātam un Zariem viņa Kausiem viņa Pogām un viņa Puķēm būs no ta izstiepties.

31.

Iztaisi arī lukturi no tīra zelta, izkal to, un tā kājai un zariem, kausiņiem, bumbuļiem un ziediem jābūt vienā gabalā ar to.

32.

Tā ka seši ari no viņa Sāniem izstiepjās trīs zari no ta Luktura vienas Puses un trīs zari no ta Luktura otras Puses.

32.

Seši zari lai iziet no tā: trīs zari uz vienu pusi un trīs uz otru pusi.

33.

Vienā Zarā būs trīs Kausiņi it kā Mandeļu-Rieksti viena Poga un viena Puķe būt un otrā Zarā būs atkaļ trīs Kausiņi it kā Mandeļu-Rieksti viena Poga un viena Puķe būt tā būs tiem sešiem Zariem būt kas no ta Luktura izstiepjās.

33.

Ikvienam zaram lai ir trīs kausiņi, līdzīgi mandeļu ziediem, trīs bumbuļi un trīs ziedi; otram zaram lai atkal ir trīs kausiņi, līdzīgi mandeļu ziediem, trīs bumbuļi un trīs ziedi; tādi lai ir visi seši zari, kas no luktura iziet.

34.

Bet pie  paša Luktura būs trim Kausiem būt ar savām Pogām un ar savām Puķēm.

34.

Bet pie paša luktura lai ir četri kausiņi, līdzīgi mandeļu ziediem, ar to bumbuļiem un ziediem.

35.

Un tur būs vienai Pogai apakš divi Zariem būt (un) no tiem (izstiepties) arīdzan vienai Pogai apakš divi Zariem (un) no tiem (izstiepties) un vēl vienai Pogai apakš divi Zariem (un) no tiem (izstiepties) tā būs tam būt ar sešiem Zariem kas no ta Luktura izstiepjās.

35.

Un pa vienam bumbulim lai ir zem katriem diviem zariem, kas iziet no luktura.

36.

Viņu Pogām un viņu Zariem būs no ta izstiepties tam visam būs cietam Darbam no tīra Zelta būt.

36.

It visi bumbuļi un zari pie luktura lai ir no viena izkalta tīra zelta gabala.

37.

Tev būs viņam arīdzan septiņ Eļjes-Lukturus taisīt un viņa Eļjes-Lukturus augša celt ka tie viņam preti spīd.

37.

Un iztaisi arī septiņus eļļas lukturīšus un tos augšā tā piestiprini, lai tie apgaismotu telpu, kas ir to priekšā.

38.

Viņa Luktšķērēm un dzesamiem Rīkiem būs no tīra Zelta būt.

38.

Dakts dzirkles un trauciņi lai ir no tīra zelta.

39.

No viena Talenta tīra Zelta būs to taisīt ar visiem šiem Rīkiem.

39.

No viena talenta tīra zelta taisi to un visus tā rīkus.

40.

Lūko tad kad tu to dari pēc viņu Priekš-Zīmi kas tev Kalnā rādita ir.

40.

Un ievēro, ka tos taisi pēc parauga, kas tev kalnā tika parādīts.

Nodaļa: Exodus

Birkas: