2. Mozus grāmata 24. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Un tad sacija Viņš uz Mozu: Uzkāp pie ta KUNGA tu un Ārons Nadabs un Abijus un tie septiņdesmit Israēļa Vecajie un pie lūdziet no tāļenes.

1.

Un Viņš sacīja uz Mozu: "Uzkāp pie יהוה, tu un Ārons, Nadabs un Abijs, un septiņdesmit no Israēla vecajiem, un pielūdziet iztālēm.

2.

Un lai Mozus viens pats pie ta KUNGA nāk bet viņi lai ne nāk un tie Ļaudis lai ne uzkāpj ar to.

2.

Un Mozus lai viens pats nāk pie יהוה, bet viņi lai nenāk tuvu klāt; un arī tauta lai nekāpj augšā līdz ar viņu."

3.

Un kad nu Mozus nāce un tiem Ļaudim teice visus ta KUNGA Vārdus un visas Tiesas: Tad atbildeja visi Ļaudis ar vienu Balksni un sacija: Visus šos Vārdus ko tas KUNGS ir runājs darisim mēs.

3.

Tad Mozus nogāja un izstāstīja tautai visus יהוה Vārdus un visus noteikumus; un visa tauta vienā balsī atbildēja un sacīja: "Visus šos Vārdus, ko יהוה ir runājis, mēs izpildīsim."

4.

Un Mozus aprakstija visas ta KUNGA runašanas un cēlās agri Rītā un uztaisija vienu Altari apakšā pie ta Kalna un divipadesmits Stabus pēc tām divipadesmits Israēļa Ciltim.

4.

Un Mozus uzrakstīja visus יהוה Vārdus, un viņš cēlās agri no rīta un uzcēla altāri kalna pakājē līdz ar divpadsmit piemiņas akmeņiem pēc divpadsmit Israēla cilšu skaita.

5.

Un Viņš sūtija to Israēļa Bērnu Jaunekļus ka tie Dedzamus-Upurus upuretu un tie upureja Pateikšanās Upurus tam KUNGAM no Vēršiem.

5.

Un viņš sūtīja no Israēla bērnu vidus jaunekļus, kas upurēja dedzināmos upurus un kaujamos upurus kā pateicības upuri יהוה.

6.

Un Mozus ņēme pus no tām Asinim un like to Beķenīs un pus no tām Asinim slacija Viņš pār to Altari.

6.

Un Mozus paņēma pusi no asinīm un tās ielēja upura bļodā, bet ar otru pusi viņš apslacināja altāri.

7.

Un Viņš ņēme tās Deribas Grāmatu un lasija to priekš to Ļaužu Ausim un tie sacija: Visu ko tas KUNGS runājs ir darisim mēs un klausisim.

7.

Tad viņš ņēma derības grāmatu un to lasīja skaļā balsī tautai priekšā, un tie teica: "Visu, ko יהוה ir runājis, mēs darīsim un pildīsim."

8.

Tad ņēme Mozus to Asini un slacija to pār tiem Ļaudim; un Viņš sacija: Redzi šis ir tās Deribas Asins ko tas KUNGS ar jums ir darijs pār visiem šiem Vārdiem.

8.

Un Mozus ņēma asinis un slacīja pār tautu un sacīja: "Redzi, šīs ir derības asinis, ko יהוה ar jums ir slēdzis, saskaņā ar visiem šiem Vārdiem (?)."

9.

Tad kāpe Mozus un Āarons augšam ir Nadabs un Abijus un septiņdesmit no Israēļa Vecajiem.

9.

Un Mozus uzkāpa kalnā un Ārons, Nadabs un Abijs un septiņdesmit no Israēla vecajiem.

10.

Un tie redzeja to Israēļa Dievu un apakš viņa Kājām it kā vienu Darbu no Sapīra-Akmiņiem un kā tās Debes Ģīmi kad ta skaidra ir.

10.

Un viņi redzēja Israēla Elohim. Zem Viņa kājām bija kā safīra pamats, tik skaidrs kā pašas debesis.

11.

Tomēr Viņš ne Stiepe savu Roku uz tiem Israēļa Bērnu Izlasitiem bet tie ēde un dzēre pēc to kad tie bij Dievu redzejši.

11.

Bet Viņš neizstiepa Savu roku pret Israēla bērnu izredzētajiem. Tie redzēja Elohim, ēda un dzēra.

12.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: Nāc augšam pie  man Kalnā un esi tur un es došu tev akminaiņus Galdiņus un to Bauslibu un to Bausli viņus mācīt.

12.

Tad יהוה sacīja uz Mozu: "Nāc pie Manis augšā kalnā un paliec tur, Es tev došu akmens plāksnes ar likumiem un baušļiem, ko Es esmu rakstījis, lai viņi tajos tiktu mācīti."

13.

Tad cēlās Mozus augšam ar savu Sulaini Jozuu un Mozus kāpe uz to Dieva Kalnu.

13.

Tad Mozus cēlās un Jozua, viņa kalps, līdz ar viņu; un Mozus uzkāpa Elohim kalnā.

14.

Un uz tiem Vecajiem sacija Viņš: Pagaidiet mūs šeitan kamēr mēs pie  jums atkaļ nākam un raugi Ārons un Urs ir pie jums kuram kādas lietas ir lai tas pie tiem nāk.

14.

Bet vecajiem viņš sacīja: "Gaidiet mūs te, iekāms mēs atgriezīsimies pie jums; un redzi, arī Ārons un Hūrs paliks pie jums – kam ir kāda lieta, lai griežas pie viņiem."

15.

Kad nu Mozus bij uz Kalnu kāpis tad apsedze viena Padebes to Kalnu.

15.

Un Mozus uzkāpa kalnā; un kalnu apsedza mākonis.

16.

Un ta KUNGA Godiba mājoja uz to Kalnu Sināi un ta Padebes apsedze viņu seš Dienas un septitā Dienā sauce Viņš Mozu no tās Padebes.

16.

Un יהוה godība nolaidās uz Sinaja kalnu, un mākonis to apsedza sešas dienas; un septītajā dienā Viņš uzrunāja Mozu no mākoņu vidus.

17.

Un ta KUNGA Godibas Parādīšana bija it kā aprījams Uguns uz ta Kalna Galu priekš Israēļa Bērnu Acīm.

17.

Un יהוה godība parādījās Israēla bērniem kā rijēja uguns kalna galā.

18.

Un Mozus gāje iekš tās Padebes Vidus kad Viņš uz to Kalnu bij kāpis un Mozus bija uz to Kalnu četrdesmits Dienas un četrdesmits Naktis.

18.

Un Mozus iegāja mākoņa vidū un uzkāpa kalnā, un palika kalnā četrdesmit dienas un četrdesmit naktis.

Nodaļa: Exodus

Birkas: