2. Mozus grāmata 23. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Tev ne būs nepatiesu Slavu pie ņemt un ne apbiedrojies ar to BezDievigu viens ne paties Liecinieks būdams.

1.

Tev nebūs nepatiesas baumas izplatīt; nesniedz roku ļaundarim, tā atbalstot viltus liecību.

2.

Tev ne būs tureties pie ta Pulka ļaun darīt un tam Pulkam paprātam pār Ķildu ne tiesāt to Tiesu pārgrozidams.

2.

Nebiedrojies ar lielo pūli tā ļaunajos darbos un ķildās neliecini, tam izpatikdams, tā sagrozot tiesu.

3.

Tev ari ne būs to Nabagu uscienīt kad tam nepareizi Ķilda ir.

3.

Nenostājies netaisna nabaga pusē, kad tas tiesājas.

4.

Kad tu tava Ienaidnieka Vērsi jeb maldošu Ēzeli sastopi tad būs tev viņam to tūdaliņ atpakaļ vest.

4.

Ja tu sastopi sava ienaidnieka vērsi vai ēzeli maldāmies, tad steidzies vest to viņam atpakaļ.

5.

Ja tu tava Valdnieka Ēzeli redz apakš Nasta gulim tad ne pamet viņu tādai bet atstāj tūdaļ (savu Darbu) viņa labad.

5.

Ja tu redzi sava ienaidnieka ēzeli guļam zem viņa nastas, tad neatstāj to, bet palīdzi tam to pacelt.

6.

Tev ne būs tava Nabaga Tiesu pārgrozīt kad tam jatiesajas.

6.

Nesagrozi tiesu savam nabagam, kad tas tiesājas.

7.

Atraujies no nepatiesas Liecibas; to Nenoziedzigu un Taisnu tev ne būs nokaut jo es ne taisnošu to BezDievigu.

7.

Turies tālu no nepatiesas liecības; nenogalini nevainīgo un taisno, jo Es neattaisnošu vainīgo.

8.

Tev ne būs Dāvanas ņemt jo Dāvanas apstulbo tos Redzigus un pārgroza to Taisnu Lietas.

8.

Neņem uzpirkšanas dāvanas, jo tās apstulbo gudro acis un pārgroza taisno lietas.

9.

Tev ari ne būs to Svešinieku nospaidīt jo jūs zinat kāda Sirds tam Svešiniekam tapēc ka jūs ari Svešinieki esat bijuši Egiptes-Zemē.

9.

Neapspied svešinieku: jo jūs zināt svešinieka sirdi, jūs paši bijāt svešinieki Ēģiptes zemē.

10.

Seš Gadus tev būs tavu Zemi apsēt un viņas Augļus sakrāt.

10.

Sešus gadus apsēj savu zemi un savāc tās augļus.

11.

Bet septitā būs tev to pamest un atstāt ka tie Nabagie no taviem Ļaudim ēst var un no ta atlikuša tie Zvēri var ēst tā būs tev arīdzan darīt ar tavu Vīna-Dārzu un ar tavu Eļjes-Koku.

11.

Bet septītajā gadā atstāj to dusam mierā, lai no tās ēd tavas tautas nabagie; un, kas pāri atliekas, to lai meža zvēri noēd; tāpat dari ar savu vīna dārzu un eļļas koku.

12.

Sešās Dienās būs tev tavu Darbu padarīt bet septitā Dienā būs tev dusēt ka tavs Vērsis un tavs Ēzelis duss un tavas Kalpones Dēls un tavs Svešinieks atspirgstās.

12.

Sešas dienas dari savu darbu, bet septītajā dienā atpūties, lai arī tavam vērsim un tavam ēzelim būtu atpūta, arī tavas kalpones dēls un svešinieks lai atspirgstas.

13.

Visu ko es uz jums sacijis esmu būs jums turēt un cito Dievu Vārdu ne pieminēt tam ne būs no jūsas Mutes dzirdetam tapt.

13.

Visu, ko Es jums esmu teicis, to turiet; un citu dievu vārdu nepieminiet, ka to nedzirdētu nākam no jūsu mutes.

14.

Trīs Reizas Gadskārtā būs tev man Svētkus turēt.

14.

Trīs reizes gadā sviniet Man svētkus.

15.

To neraudzetu Maizu Svētkus būs tev turēt septiņ Dienas būs tev neraudzetas Maizes ēst it kā es tev esmu pavēlejs nosacitā Laikā Ābibā Mēnesī jo tanī esi tu izgājis no Egiptes-Zemes tomēr ne nāciet tukši priekš manu Vaigu.

15.

Neraudzētās maizes svētkus sviniet; septiņas dienas ēdiet neraudzētas maizes, kā Es tev to esmu pavēlējis noteiktā laikā, ābība mēnesī, jo tanī tu izgāji no Ēģiptes zemes; bet nenāciet Manā priekšā tukšām rokām.

16.

Un tos Svētkus to pirmajo Augļu Pļaušanas jūsu Darba ko tu uz Tīrumu sējis esi un tās Sakrāšanas Svētkus ap ta Gada Galu kad tu savus Lauku Darbus no ta Tīruma sakrājis esi.

16.

Arī Pļaujas svētkus sviniet par jūsu darba pirmiem augļiem no tā, ko tīrumā esat sējuši, un gada beigās Ražas ievākšanas svētkus, kad esat savākuši savus augļus no tīruma.

17.

Trīs Reizas Gadskārtā būs visiem Vīriškiem priekš ta KUNGA Vaiga rādities.

17.

Trīs reizes gadā visiem vīriem jāparādās יהוה (Kungs – Adonai Jahve) priekšā.

18.

Tev ne būs mana Upura Asini ar saraudzetām Maizēm upurēt nedz tie Tauki no maniem Svētkiem būs caur Nakti palikt līdz Rītam.

18.

Tev nebūs Man upurēt kaujamā upura asinis kopā ar raudzētu maizi; un Manu svētku upura taukus neatlicini līdz rītam.

19.

Tos Pirmajus no tavas Zemes pirmiem Augļiem būs tev iekš ta KUNGA tava Dieva Nama nest tev ne būs to Āziti vārīt kas vēl pie Mātes Piena.

19.

Labākos no tavas zemes pirmajiem augļiem nes יהוה, sava Elohim, namā. Nevāri kazlēnu viņa mātes pienā.

20.

Redz Es sūtu vienu Eņģeli tavā Priekšā kas tev sarga uz šo Ceļu un tev Ieved uz to Vietu ko es sataisijs esmu.

20.

Redzi, Es sūtu eņģeli tavā priekšā, kas tevi pasargās šinī ceļā un tevi novedīs tanī vietā, ko Es tev esmu sataisījis.

21.

Sargajs priekš viņa un klausi viņa Balksni un ne apkaitina viņa jo Viņš jūsas Pārkāpšanas ne piedos jo mans Vārds ir iekš viņa.

21.

Sargies viņa priekšā, klausi tā balsij un nesacelies pret viņu, jo viņš tavus pārkāpumus piedos, jo Mans VĀRDS mājo viņā.

22.

Bet ja tu viņa Balksni klausidams klausisi un darīsi visu ko Viņš runās tad būšu es tavo Ienaidnieko Ienaidnieks un tavo Pretinieku Pretinieks.

22.

Bet, ja tu klausīsi viņa balsij un darīsi visu, ko Es teikšu, tad Es būšu ienaidnieks taviem ienaidniekiem un pretinieks taviem pretiniekiem.

23.

Jo mans Eņģelis ies tavā Priekšā un Ievedīs tev uz tiem Amoriteriem un Ietiteriem un Veresiteriem un Kananiteriem Heviteriem un Jebušiteriem un es izdeldešu viņus.

23.

Jo Mans eņģelis ies tavā priekšā un tevi ievedīs amoriešu un hetiešu, ferisiešu un kānaāniešu, hīviešu un jebusiešu zemē, un Es tos izdeldēšu.

24.

Tev ne būs priekš viņu Elka-Dieviem zemē mesties nedz viņiem kalpot tev ari ne būs pēc viņu Darbiem darīt bet postīt un sadauzīt viņu uzceltus Dievekļus.

24.

Nezemojies viņu dievu priekšā, nekalpo viņiem un nedari tā, kā viņi mēdz darīt, bet nogāz tos un satriekdams satriec viņu elku stabus.

25.

Un jums būs tam KUNGAM jūsam Dievam kalpot tad Viņš gausinās tavu Maizi un tavu Ūdeni un es noņemšu visu Vājibu no tava Vidus.

25.

Bet tev būs kalpot יהוה, savam Elohim, tad Viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni; un Es novērsīšu visas tavas slimības.

26.

Ne viena būs kas to Dzimumu nelaikā izmet nedz neaugliga tavā Zemē es pie pildišu tava Mūža Dienas.

26.

Un tev nebūs sievu tavā zemē, kas nelaikā dzemdē vai ir neauglīgas; Es darīšu pilnu tavu dienu skaitu.

27.

Es sūtīšu manas Briesmas tavā Priekšā es izbiedešu visus tos Ļaudis pie  kuriem tu nāc un darišu ka visiem taviem Ienaidniekiem būs priekš tevim bēgt.

27.

Savas briesmas Es sūtīšu tev pa priekšu un sacelšu izbailes ikvienā tautā, pie kurām tu nāksi, un visiem taviem ienaidniekiem Es likšu bēgt.

28.

Un es sūtīšu Dundurus tavā Priekšā tie izdzīs tavā Priekšā tos Heviterus tos Kananiterus un tos Hetiterus

28.

Un Es sūtīšu sirseņus tev pa priekšu, un tie iepriekš izdzīs hīviešus, kānaāniešus un hetiešus.

29.

Es ne izdzīšu tos vienā Gadā no tavas Priekšas ka ta Zeme ne top postā un tie Zemes Zvēri pār tev vairojās.

29.

Es tos neizdzīšu vienā gadā, lai zeme nebūtu izpostīta un nesavairojas lauka zvēri.

30.

Es Viegliņam tos izdzīšu tavā Priekšā tiekams tu pieaugsi un to Zemi turēt vari.

30.

Maz pamazām Es tos izdzīšu ārā, līdz kamēr tu pieaugsi un varēsi iemantot to zemi.

31.

Un es likšu tavas Robežas no tās Niedru-Jūras līdz to Vīlisteru Jūrai un no Tuksneses līdz tai Upei jo es došu tās Zemes Iedzīvotajus jūsās Rokās ka jūs tos Izdzenat jūsu Priekšā.

31.

Un Es likšu tavas robežas no Niedru jūras līdz Filistiešu jūrai un no tuksneša līdz Eifratas upei, jo Es tās zemes iedzīvotājus došu jūsu rokā, ka jūs tos izdzītu sev pa priekšu.

32.

Jums ne būs ar viņiem nedz ar viņu Dieviem kādu Deribu darīt.

32.

Neslēdziet nekādu derību nedz ar viņiem, nedz ar viņu dieviem.

33.

Tiem ne būs dzīvot tavā Zemē ka tie tev ne dara pret man grēkot ja tu viņu Dieviem kalpo tas nāksies tev par Slazda-Valgu.

33.

Viņi lai nedzīvo tavā zemē, ka nepamudina tevi grēkot pret Mani, jo, ja tu kalposi viņu dieviem, tas tev kļūs par slazda valgu."

Nodaļa: Exodus

Birkas: