2. Mozus grāmata 20. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Tad runāja Dievs visus šos Vārdus un sacija:

1.

Un Elohim sacīja visus šos vārdus:

2.

Es esmu tas KUNGS tavs Dievs kas tev no Egiptes-Zemes no ta Vārgu-Nama izvedis esmu.

2.

"Es esmu יהוה, tavs Elohim, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama.

3.

Tev ne būs citus Dievus turēt priekš manis.

3.

Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.

4.

Tev ne būs sevim ne kādu izgraizitu Tēlu nedz kādu Līdzibu darīt (no ta) kas augšam debesī ir nedz (no ta) kas apakšā virs Zemes ir nedz no ta kas Ūdenī apakš tās Zemes ir.

4.

Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes.

5.

Tev ne būs priekš viņiem zemē mesties nedz viņiem kalpot jo es tas KUNGS tavs Dievs esmu viens STIPRAIS DIEVS viens Dusmotajs pie mekledams tos Tēvu Noziegumus pie tiem Bērniem līdz trešam un ceturtam Augumam pie  tiem kas man ienīst.

5.

Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo Es, יהוה, tavs Elohim, esmu dusmīgs El, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas Mani ienīst,

6.

Un Žēlastibu daridams pie tūkstošiem kas man mīļo un manus Bauslus tur.

6.

un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus.

7.

Tev ne būs ta KUNGA tava Dieva Vārdu velti valkāt jo tas KUNGS to ne soditu ne pametīs kas viņa Vārdu velti valka.

7.

Tev nebūs יהוה, sava Elohim, VĀRDU nelietīgi valkāt, jo יהוה neatstās nesodītu, kas Viņa VĀRDU nelietīgi valkā.

8.

Piemini tās svētas Dienas ka tu to svētī.

8.

Piemini sabata dienu, ka tu to svētī.

9.

Sešas Dienas būs tev strādāt un visu tavu Darbu darīt.

9.

Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus.

10.

Bet ta septita Diena ir ta KUNGA tava Dieva Dusešanas-Diena tev ne būs ne kādu Darbu darīt nedz pašam nedz tavam Dēlam nedz tavai Meitai nedz tavam Kalpam nedz tavai Kalponei nedz tavam Lopam nedz tavam Svešiniekam kas tavās Vārtīs ir.

10.

Bet septītā diena ir sabats יהוה, tavam Elohim, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos.

11.

Jo sešās Dienās ir tas KUNGS to Debesi un to Zemi to Jūru un visu kas iekš tās ir darijis un ir septitā Dienā dusejs tādēļ ir tas KUNGS to Dusešanas-Dienu svētījis un ir to iesvētījs.

11.

Jo sešās dienās יהוה ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā atdusējās; tāpēc יהוה svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.

12.

Godi tavu Tēvu un tavu Māti ka tu ilgi dzīvo virs tās Zemes ko tev tas KUNGS tavs Dievs dod.

12.

Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dod.

13.

Tev ne būs nokaut.

13.

Tev nebūs nokaut.

14.

Tev ne būs Laulibu pārkāpt.

14.

Tev nebūs laulību pārkāpt.

15.

Tev ne būs zagt.

15.

Tev nebūs zagt.

16.

Tev ne būs nepatiesu Liecibu dot preti tavu Tuvaku.

16.

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.

17.

Tev ne būs iekārot tava Tuvaka Namu. Tev ne būs iekārot tava Tuvaka Sievu nedz viņa Kalpu nedz viņa Kalponi nedz viņa Vērsi nedz viņa Ēzeli nedz visu kas tavam Tuvakam pieder.

17.

Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder."

18.

Un visi tie Ļaudis redzeja tos Pērkoņus un tos Zibiņus un tās Bazunes Skaņu un to Kalnu kūpam. Kad tie Ļaudis to redzeja bēdze tie un stāveja no istāļam.

18.

Un visa tauta redzēja pērkonu, zibeņus un dzirdēja bazūņu skaņas un redzēja kalnu kūpam. Tad tauta, to redzēdama, bēga un nostājās iztālēm.

19.

Un sacija uz Mozu: runa tu ar mums tad mēs paklausisim un lai Dievs ar mums ne runa ka mēs ne mirstam.

19.

Un ļaudis sacīja Mozum: "Runā tu uz mums, mēs tev klausīsim, bet lai Elohim nerunā uz mums, citādi mēs mirsim."

20.

Tad sacija Mozus uz tiem Ļaudim: Ne bīstieties jo Dievs ir nācis jūs pārbaudīt un ka viņa Bījašana priekš jūsām Acīm būtu ka jūs ne grēkotat.

20.

Tad Mozus sacīja tautai: "Nebīstaities, jo Elohim ir nācis, lai jūs pārbaudītu un lai jums būtu bijība Viņa priekšā, ka jūs negrēkotu."

21.

Un tie Ļaudis stāveja no tāļenes bet Mozus gāje tuvu iekš tās Tumsibas iekš ka Dievs bija.

21.

Un tauta stāvēja iztālēm, bet Mozus tuvojās tumšajiem mākoņiem, kuros bija Elohim.

22.

Un tas KUNGS sacija uz Mozu: Tā būs tev uz Israēļa Bērniem sacīt: jūs esei redzejši ka es ar jums no Debes runājs esmu.

22.

Un יהוה sacīja uz Mozu: "Saki tā Israēla ļaudīm: jūs paši esat redzējuši, ka Es no debesīm esmu runājis uz jums.

23.

Jums ne būs sāņis manim sudraba Dievus taisīt un zelta Dievus jums ne būs sevim taisīt.

23.

Neceliet Man blakus nedz sudraba dievekļus, nedz zelta dievekļus.

24.

Dari man vienu Altari no Zemes un upure uz ta tavus Dedzamus-Upurus un tavas Pateikšanās-Upurus tavas Avis un tavus Vēršus; Ikkurā Vietā kur es likšu manu Vārdu pieminēt tur nākšu es pie tevis un svētīšu tev.

24.

Celiet Man altāri no zemes un upurējiet uz tā savus dedzināmos upurus un savus pateicības upurus, savus sīklopus un savus liellopus; ikvienā vietā, kurā Es likšu pieminēt Savu VĀRDU, tur Es nākšu pie tevis un tevi svētīšu.

25.

Bet ja tu man vienu akmiņainu Altari gribi darīt tad ne būs tev to uztaisīt no cirstiem (Akmiņiem) ja tu to ar Dzelzi strādāsi tad tu to apgānisi.

25.

Bet, ja tu Man taisīsi akmens altāri, tad necel to no cirstiem akmeņiem, jo, ar dzelzi strādājot, tu to apgāni.

26.

Tev ari ne būs caur Trepēm uz manu Altari kāpt ka tavs Plikums ne top atsegts priekš viņa.

26.

Nekāp pa kāpnēm uz Manu altāri, ka tā priekšā neatsedzas tavs kailums.

Nodaļa: Exodus

Birkas: