2. Mozus grāmata 19. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Trešā Mēnesī kad Israēļa Bērni bija izgājuši no Egiptes-Zemes tanī Dienā nāce tie uz to Tuksnesī Sināi

1.

Trešajā mēnesī pēc Israēla bērnu iziešanas no Ēģiptes, tieši tanī dienā, tie nonāca Sinaja tuksnesī.

2.

Jo tie izgāje no Ravidim un nāce uz to Tuksnesi Sināi un apmete Lēģeri Tuksnesī tad uzcēle Israēls to Lēģeri tur pret to Kalnu.

2.

Un viņi devās ceļā no Refidimas un nonāca Sinaja tuksnesī un apmetās tuksnesī; tur Israēls cēla nometni kalna pakājē.

3.

Un Mozus uzkāpe pie Dieva un tas KUNGS sauce uz viņu no ta Kalna un sacija: Tā būs tev sacīt uz Jēkaba Namu un pasludinat Israēļa Bērniem.

3.

Bet Mozus uzkāpa kalnā pie Elohim. Un יהוה viņam sauca no kalna un sacīja: "Tā saki Jēkaba namam un pasludini Israēla bērniem:

4.

Jūs esat redzejši ko es tiem Egipteriem darijis esmu ka es jūs uz Ērgļu-Spārniem nesis un jūs pie man vedis esmu.

4.

jūs esat redzējuši, ko Es esmu darījis ēģiptiešiem un kā Es jūs esmu nesis uz ērgļa spārniem un esmu jūs pie Sevis atvedis.

5.

Un nu ja jūs allaž manu Balksni klausisiet un turesiet manu Deribu tad būsiet jūs mana īpaša Manta no visiem Ļaudim jo man pieder visa Zeme.

5.

Bet tagad, ja jūs uzklausīsit Manu balsi un turēsit Manu derību, tad jūs Man būsit par īpašumu visu tautu vidū, jo Man pieder visa pasaule.

6.

Un jūs būsiet man viena Ķēnsiska Priesteru-Valstība un svētī Ļaudis; šie ir tie Vārdi ko tev uz Israēļa Bērniem būs runāt.

6.

Un jūs būsit Man par priesteru un ķēniņu valsti un par svētu tautu. Šos vārdus tev būs teikt Israēla bērniem."

7.

Un Mozus nāce un sasauce to Ļaužu Vecajus un like viņiem visus šos Vārdus priekša ko tas KUNGS viņam bij pavēlejs.

7.

Un Mozus atgriezās un saaicināja tautas vecajus un tiem cēla priekšā visus tos vārdus, ko יהוה viņam bija pavēlējis.

8.

Tad atbildeja visi Ļaudis kopā un sacija: Visu ko tas KUNGS ir runājs darisim mēs un Mozus nese to Ļaužu Vārdus atkaļ pie ta KUNGA.

8.

Un visa tauta kopā atbildēja un teica: "Visu, ko יהוה ir runājis, to mēs darīsim." Un Mozus atnesa atpakaļ tautas vārdus יהוה.

9.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: Redz es nākšu pie tev biezā Padebesī ka tie Ļaudis dzird man ar tev runājam un ka tie ari tev tic mūžam. Jo Mozus bij tam KUNGAM pasludinajs to Ļaužu Vārdus.

9.

Un יהוה sacīja uz Mozu: "Redzi, Es nākšu pie tevis mākoņu segā, tā ka tauta lai dzird Mani sarunājamies ar tevi un ka lai tic tev mūžīgi."

10.

Un tas KUNGS sacija uz Mozu: ej pie  tiem Ļaudim un svētī tos šodien un rītu un lai tie savas Drēbes mazga.

10.

Tad יהוה sacīja uz Mozu: "Ej pie ļaudīm un liec tiem šķīstīties šodien un rīt, un lai tie mazgā savas drēbes,

11.

Un lai tie gatavi ir līdz trešai Dienai jo trešā Dienā nolaisies tas KUNGS priekš visu Ļaužu Acīm uz to Kalnu Sināi.

11.

ka tie ir gatavi trešajai dienai, jo trešajā dienā יהוה nonāks visas tautas acu priekšā uz Sinaja kalnu.

12.

Un tev būs tiem Ļaudim apkārt vienu Sētu taisīt sacidams: Sargajties ka jūs uz to Kalnu kāpjat nedz viņa Galu aizskarat viss kas to Kalnu aizskar tam būs nokautam tapt.

12.

Un cel tautai visapkārt žogu un saki: sargieties uzkāpt kalnā un nepieskarieties kalna malai, jo, kas pieskarsies kalnam, tas mirdams mirs.

13.

Ne vienai Rokai būs to aiskārt bet tam būs it tiešam ar Akmiņiem nomētatam jeb nošautam tapt jepšu tas ir Lops jeb Cilveks tam ne būs dzīvot kad ta Taure Viegliņam skanēs tad būs tiem uz to Kalnu kāpt.

13.

Neviena roka lai to neaizskar, jo tad tam būs tikt ar akmeņiem nomētātam vai ar bultām nošautam; vai tas ir dzīvnieks vai cilvēks, tam nebūs palikt dzīvam. Bet, kad atskanēs taures skaņa, tad viņi var kāpt kalnā."

14.

Tad nāce Mozus no ta Kalna pie  tiem Ļaudim: un Viņš svētija tos Ļaudis un tie mazgaja savas Drēbes.

14.

Un Mozus nokāpa no kalna pie tautas un lika tai šķīstīties, un tie mazgāja savas drēbes.

15.

Un Viņš sacija uz tiem Ļaudim: Esiet gatavi uz trešu Dienu ne turajties pie  Sievām.

15.

Un viņš sacīja tautai: "Esiet sagatavojušies trešajai dienai, neaiztieciet savas sievas."

16.

Un trešas Dienas Rīta Agrumā tad notike Pērkoņi un Zibiņi un viena bieza Padebes virs to Kalnu un vienas varen stipras Bazunes Skaņa tā ka visi Ļaudis iztrūcinājās kas Lēģerī bija.

16.

Un notika trešajā dienā, kad ausa rīts, tad bija pērkons un zibeņi, un biezs mākonis virs kalna, un varen stipra bazūnes skaņa, tik stipra, ka visa tauta, kas bija nometnē, izbijās.

17.

Un Mozus izvede tos Ļaudis no ta Lēģera Dievam preti un tie stāveja ta Kalna Apakšā.

17.

Un Mozus izveda tautu ārā no nometnes Elohim pretī, un tie nostājās kalna pakājē.

18.

Un tas Kalns Sināi kūpeja tapēc ka tas KUNGS ar Uguni nonāce un viņa Dūmi cēlās it kā tie Dūmi no kāda Krāsna un viss tas Kalns trīceja ļoti.

18.

Un viss Sinaja kalns kūpēja, jo יהוה nonāca uz to ugunī, un tā dūmi cēlās augšup itin kā cepļa dūmi, un viss kalns ļoti trīcēja.

19.

Kad nu tās Bazunes Skaņa notike un jo stipras tape tad runāja Mozus un Dievs atbildeja tam caur vienu Balksni.

19.

Un bazūnes skaņa pieņēmās spēkā; un Mozus runāja, un Elohim tam atbildēja pērkonā.

20.

Kad nu tas KUNGS nonācis bija uz to Kalnu Sināi uz ta Kalna Virs-Galu tad sauce tas KUNGS Mozu uz ta Kalna Virs-Galu un Mozus kāpe augšam.

20.

Un, kad nu יהוה nonāca uz Sinaja kalnu, uz paša kalna virsotni, tad יהוה sauca Mozu uz kalna virsotni, un Mozus kāpa augšup.

21.

Un tas KUNGS sacija uz Mozu: Nokāp un apliecina tiem Ļaudim ka tie cauri ne laužās pie ta KUNGA redzešanas pēc un daudz no tiem krīt.

21.

Un יהוה sacīja uz Mozu: "Nokāp un brīdini ļaudis, lai tie nelaužas cauri, lai redzētu יהוה, ka daudzi no viņiem nekrīt.

22.

Ir tiem Priesteriem kas tuvu pie ta KUNGA nāk būs svētīties ka tas KUNGS tos ne sadauza.

22.

Arī priesteri, kas tuvojas יהוה, lai šķīstās, tā ka יהוה tos nesatriec."

23.

Tad sacija Mozus uz to KUNGU: tie Ļaudis ne var kāpt to Kalnu Sināi jo tu esi mums apliecinajs sacidams: dari Sētu ap to Kalnu un svētī to.

23.

Un Mozus sacīja יהוה: "Tauta nevar kāpt augšā Sinaja kalnā, jo Tu mūs esi brīdinājis, sacīdams: dariet ap kalnu sētu un turiet to svētu."

24.

Tad sacija tas KUNGS uz to: ej kāp zemē tad būs tev un Āroņam ar tevim augšam kāpt bet tiem Priesteriem un tiem Ļaudim ne būs caur lauzties pie ta KUNGA uzkāpt ka Viņš tos ne sadauza.

24.

Un יהוה sacīja uz viņu: "Ej un nāc atpakaļ, sev līdzi atvezdams Āronu, bet priesteriem un tautai neļauj lauzties cauri, lai kāptu kalnā pie יהוה, ka Viņš tos nesatriec."

25.

Tad nokāpe Mozus pie  tiem Ļaudim un sacija to uz viņiem.

25.

Tad Mozus nokāpa pie tautas un tai to pasacīja.

Nodaļa: Exodus

Birkas: