2. Mozus grāmata 18. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Kad nu Jetrus tas Midijanas Liels-KUNGS Mozus Tēvocis dzirdeja visu ko Dievs Mozum un Israēļam saviem Ļaudim bij darijis kā tas KUNGS Israēlu bij izvedis no Egiptes-Zemes.

1.

Jetrus, Midiāna priesteris, Mozus sievastēvs, dzirdēja visu, ko Elohim Mozum un Israēlam, Savai tautai, bija darījis, kā יהוה Israēlu bija izvedis no Ēģiptes.

2.

Tad ņēme Jetrus Mozus Tēvocis Ciporu Mozus Sievu ko Viņš bij atpakaļ sūtijis un viņa divi Dēlus.

2.

Tad Jetrus, Mozus sievastēvs, paņēma Ciporu, Mozus sievu, pēc tam kad tas viņu bija atsūtījis atpakaļ,

3.

Ta viena Vārds bija Geršons jo Viņš sacija: Es esmu Svešinieks bijis svešā Zemē.

3.

un divi tās dēlus. Tā viena vārds bija Geršoms, jo viņš bija sacījis: es esmu svešinieks bijis svešā zemē.

4.

Un ta otra Vārds Elizērs jo (sacija Viņš) mana Tēva Dievs ir man par Paligu bijis un ir man izrāvis no Varaus Zobiņa.

4.

Bet otra vārds bija Ēliēzers, jo viņš bija sacījis: mana tēva Elohim ir bijis mans palīgs un mani ir izglābis no faraona zobena.

5.

Kad nu Jetrus Mozus Tēvocis un viņa Dēli un viņa Sieva pie  Mozus nāce Tuksnesī kur Viņš to Lēģeri bij apmetis pie ta Dieva Kalna like tas Mozum sacīt:

5.

Un Jetrus, Mozus sievastēvs, viņa dēli un viņa sieva nāca pie Mozus tuksnesī, kur viņš bija uzcēlis nometni pie Elohim kalna.

6.

Es Jetrus tavs Tēvocis nāku pie tevis ar tavu Sievu un viņas divi Dēli ar viņu.

6.

Un viņš sacīja Mozum: "Es, Jetrus, tavs sievastēvs, nāku pie tevis un tava sieva un līdz ar viņu divi tās dēli."

7.

Tad izgāje Mozus āra savam Tēvočam preti un paklanījās un skūpstija viņu un tie apsumminājās viens ar otru un gāje Teltī.

7.

Un Mozus izgāja savam sievastēvam pretim un noliecās viņa priekšā, un noskūpstīja to, un viņi jautāja viens otram, kā klājas, un tad iegāja teltī.

8.

Un Mozus stāstija savam Tēvočam visu ko tas KUNGS Varaum un tiem Egipteriem Israēļa dēļ bij darijs Visu Grūtumu kas tiem uz Ceļu bij sastapis un kā tas KUNGS tos bij Izglābis.

8.

Un Mozus izstāstīja savam sievastēvam visu, ko יהוה faraonam un ēģiptiešiem Israēla labā bija darījis, un par visām grūtībām, ar kādām tie ceļā bija sastapušies, un kā יהוה viņus bija izglābis.

9.

Un Jetrus priecājās pār visu to Labu ko tas KUNGS Israēļam bij darijis ka Viņš to Izglābis no Egipteru Rokas.

9.

Un Jetrus priecājās par visu, ko יהוה Israēlam bija darījis, tos izglābdams no ēģiptiešu rokas.

10.

Un Jetrus sacija: Slavēts lai ir tas KUNGS kas jūs ir Izglābis no to Egipteru Rokas un no Varaus Rokas kas tos Ļaudis ir Izpestijis no to Egipteru Rokas.

10.

Un Jetrus sacīja: "Svētīts lai ir יהוה, kas jūs ir izglābis no ēģiptiešu rokas un no faraona rokas.

11.

Nu atzīstu es ka tas KUNGS lielaks ir ne kā visi Dievi tapēc ka tie Lepnibu pret viņu ir dzinnuši.

11.

Tagad es zinu, ka יהוה ir lielāks par visiem dieviem; jo Viņš jūs izglābis, kad tie kļuva lieli savā garā."

12.

Tad ņēme Jetrus Mozus Tēvocis Dedzamus-Upurus un Upurus priekš Dieva un Ārons un visie Israēļa Vecajie nāce Maizi ēst ar Mozus Tēvoci priekš Dieva Vaigu.

12.

Un Jetrus, Mozus sievastēvs, upurēja dedzināmo un kaujamo upuri Elohim, un Ārons un visi Israēla vecaji nāca ēst maizi ar Mozus sievastēvu Elohim priekšā.

13.

Un otrā Dienā apsēdās Mozus tos Ļaudis tiesāt un tie Ļaudis stāveja priekš Mozus no Rīta līdz Vakaram.

13.

Nākamajā dienā Mozus apsēdās, lai tiesātu ļaudis; un ļaudis stāvēja Mozus priekšā no rīta līdz vakaram.

14.

Kad nu Mozus Tēvocis visu redzeja ko Viņš tiem Ļaudim darija sacija Viņš: kas tas tāds Darbs ko tu to Ļaužu dēļ daries? kapēc tu viens pats sēd un visi Ļaudis stāv priekš tev no Rīta līdz Vakaram

14.

Un Mozus sievastēvs noskatījās visu, ko Mozus tautai darīja, un viņš sacīja: "Kas tas ir, ko tu dari tautai? Kādēļ tu sēdi atsevišķi un tauta stāv tavā priekšā no rīta līdz vakaram?"

15.

Tad sacija Mozus uz savu Tēvoci: tapēc ka tie Ļaudis pie  man nāk Dievu vaicāt.

15.

Un Mozus atbildēja savam sievastēvam: "Tauta nāk pie manis vaicāt Elohim prātu.

16.

Kad tiem kāda Lieta ir tad nāk tie pie manis un es tiesaju starp vienu un starp otru un daru tiem zinamus tās Dieva Likumus un viņa Bauslibu.

16.

Jo, ja viņiem ir kāda lieta, tad tie nāk pie manis, un es tad tiesāju viņu starpā un daru tiem zināmus Elohim likumus un Viņa bauslību."

17.

Tad sacija Mozus Tēvocis uz viņu: ta ne ir laba Lieta ko tu dari.

17.

Un Mozus sievastēvs viņam sacīja: "Tā nav labi, kā tu to dari!

18.

Tu gurtin pagursi tik labi tu kā arīdzan tie Ļaudis kas pie  tev ir jo ši lieta ir tev visai grūta tu viens pats ne spēj to padarīt.

18.

Tu gurtin pagursi un tavi ļaudis, kas pie tevis, jo pārāk grūts tev ir šis pienākums, tu nespēsi to izpildīt viens pats.

19.

Nu klausi manu Balksni es došu tev Padomu tad Dievs būs ar tevim; Esi tu to Ļaužu dēļ Dieva Priekšā un nones tās Lietas priekš Dieva.

19.

Tagad paklausi mani, es tev došu padomu, un Elohim būs ar tevi. Nostājies tu tautas labad Elohim priekšā un nes tās lietas Elohim priekšā.

20.

Un māci tiem tos Likumus un tās Bauslibas un dari tiem zinamu to Ceļu iekš ka tiem ir jaiet un to Darbu kas tiem jadara.

20.

Māci tiem likumus un bauslību un dari tiem zināmu to ceļu, kas tiem jāiet, un tos darbus, kas tiem jādara.

21.

Bet tu lūko pēc godigiem un Dievabījatigiem Vīriem pēc Taisniem Vīriem kas to Negausibu ienīst starp visiem Ļaudim un iecel pār tiem Āverstus Kapteines Virsniekus pār piecdesmitiem un Virsniekus pār desmitiem.

21.

Bet tu izraugi sev no visas tautas spējīgus vīrus, kas bīstas Elohim, taisnīgus vīrus, kas nav uzpērkami, un iecel tos par priekšniekiem pār tūkstošiem, pār simtiem, pār piecdesmitiem un pār desmitiem.

22.

Ka tiem būs tos Ļaudis visā Laikā tiesāt bet lai tas tā ir ka tie visas grūtas Lietas tev priekša nes un visas mazākas Lietas lai tie paši tiesa atvieglinajies tā pats un lai tie tev palīdz nest.

22.

Un lai tie tiesā ļaudis jebkurā laikā, bet lai būtu tā, ka tie katru lielāku lietu nodotu tev, bet katru mazāku lietu iztiesā paši; tā tev būs vieglāk, un viņi palīdzēs tev nest tavu nastu.

23.

Ja tu tās Lietas darīsi tad ir Dievs tev pavēlēs ir tu vari pastāvēt ir visie šie Ļaudis nāks uz savu Vietu ar Mieru.

23.

Ja tu tā darīsi un Elohim tev tā pavēlēs, tad tu varēsi pastāvēt, un arī visi šie ļaudis ies savā vietā ar mieru."

24.

Mozus klausija sava Tēvoča Balksnei un darija visu ko tas bij sacijs.

24.

Un Mozus paklausīja sava sievastēva balsij un darīja visu, ko tas bija sacījis.

25.

Un Mozus izlasija godigus Vīrus no visa Israēļa un iecēle tos par Virsniekiem pār tiem Ļaudim Āverstus Kapteines Virsniekus pār piecdesmitiem un Virsniekus pār desmitiem.

25.

Viņš izraudzīja spējīgus vīrus no visa Israēla un iecēla tos tautai par priekšniekiem pār tūkstošiem, simtiem, piecdesmitiem un desmitiem.

26.

Ka tie tos Ļaudis visā Laikā tiesatu un tās grūtakas Lietas priekš Mozus nestu bet visas mazākas Lietas paši tiesatu:

26.

Un viņi sprieda tiesu jebkurā laikā, un visas grūtās lietas tie cēla priekšā Mozum, bet visas mazās lietas iztiesāja paši.

27.

Tad atlaide Mozus savu Tēvoci un tas gāje atkaļ uz savu Zemi.

27.

Tad Mozus atlaida savu sievastēvu, un tas atgriezās savā zemē.

Nodaļa: Exodus

Birkas: