2. Mozus grāmata 17. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Tad aizgāje to Israēļa Bērnu Draudze pa saviem Gājumiem no tās Tuksnibas Sin uz ta KUNGA Pavēlešanu un tie apmete to Lēģeri iekš Ravidim un tur ne bija Ūdens priekš tiem Ļaudim jadzer.

1.

Un visa Israēla bērnu draudze uz יהוה pavēli devās ceļā no Sina tuksneša vairākos pārgājienos un apmetās nometnē pie Refidimas, bet tur ļaudīm nebija dzeramā ūdens.

2.

Tad bārās tie Ļaudis ar Mozu un sacija: Dod mums Ūdeni ka mēs dzeram; tad sacija Mozus uz tiem: ko jūs ar man baraties? kapēc kārdinajat jūs to KUNGU?

2.

Tad ļaudis bārās ar Mozu, sacīdami: "Dod mums ūdeni, ka varam dzert!" Bet Mozus viņiem sacīja: "Ko jūs rājaties ar mani? Kādēļ jūs kārdināt יהוה?"

3.

Kad nu tie Ļaudis tur pēc Ūdeni slāpe tad kurneja tie Ļaudis pret Mozu un sacija: kapēc tu tad mūs esi licis no Egiptes iziet mūs un mūsus Bērnus un mūsus Lopus noslāpēt?

3.

Un tauta, pēc ūdens izslāpusi, kurnēja pret Mozu, sacīdama: "Kāpēc tu mūs esi izvedis no Ēģiptes, vai lai mēs mirtu aiz slāpēm, mēs un mūsu bērni, un mūsu lopi?"

4.

Un Mozus kliedze uz to KUNGU un sacija: Ko darišu es tiem Ļaudim? ne daudz trūkst tad tie man ar Akmiņiem nomētās.

4.

Un Mozus brēca uz יהוה un sacīja: "Ko lai es daru ar šiem ļaudīm? Daudz netrūkst, ka tie mani nomētās akmeņiem."

5.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: ej priekš tiem Ļaudim un ņem ar tevim līdz tos Israēļa Vecajus un ņem to Zizli ar ko tu Upi sitis esi tavā Rokā un ej projām.

5.

Tad יהוה sacīja uz Mozu: "Ej tautas priekšā un ņem kādus Israēla vecajus sev līdzi un arī zizli, ar kuru tu esi sitis ūdeņus, paņem to un ej!

6.

Redz es stāvešu tavā Priekšā tur uz Oreba Akmiņa Kalnu un tev būs uz to Akmini sist tad istecēs Ūdens no ta ka tiem Ļaudim ir jadzer: un Mozus darija tā priekš Israēļa Vecaju Acīm.

6.

Redzi, Es tur stāvēšu tavā priekšā uz klints pie Horeba, un tu sit to klinti, tad no tās iztecēs ūdens, ļaudīm ko dzert." Un Mozus tā darīja Israēla vecaju acu priekšā.

7.

Un Viņš nosauce tur tās Vietas Vārdu Masa un Meriba Israēļa Bērnu Bāršanas dēļ un tapēc ka tie to KUNGU bij kārdinajši sacidami: Irag tas KUNGS mūsu Vidū jeb ne?

7.

Un tās vietas vārdu nosauca: Masa un Meriba, tāpēc ka Israēla bērni bija strīdējušies un bija kārdinājuši יהוה, sacīdami: "Vai יהוה ir mūsu vidū vai nav?"

8.

Tad nāce Amaleks un kāvās ar Israēlu iekš Ravidim.

8.

Un Amaleks nāca un karoja ar Israēlu pie Refidimas.

9.

Tad sacija Mozus uz Jozuu: Izlasi mums Vīrus un izeij un kaujies pret Amaleku rīt es stāvešu uz ta Pakalna Galu un tas Dieva Zizlis būs manā Rokā.

9.

Tad Mozus sacīja uz Jozuu: "Izraugi mums vīrus un izej cīņā pret Amaleku; rīt es nostāšos kalna galā un Elohim zizlis būs manā rokā."

10.

Tad darija Jozuus it kā Mozus tam bij sacijs: un kāvās pret Amaleku un Mozus un Ārons un Urs kāpe uz ta Pakalna Galu.

10.

Un Jozua darīja, kā Mozus viņam bija sacījis, un cīnījās ar Amaleku; bet Mozus, Ārons un Hūrs uzkāpa kalna galā.

11.

Un kamēr Mozus savas Rokas pacēlis turēja uzvareja Israēls un kamēr Viņš savu Roku nolaide tad uzvareja Amaleks.

11.

Un notika, kamēr Mozus savu roku turēja paceltu, Israēls ņēma virsroku, bet, kad Mozus savu roku nolaida, virsroku ņēma Amaleks.

12.

Bet Mozus Rokas bija smagas tad ņēme tie vienu Akmini un like to viņam apakšā ka Viņš uz to sēdeja un Ārons un Urs usturēja viņa Rokas viens uz šo otrs uz viņu pusi tā bija viņa Rokas stipras kamēr ta Saule nogāje.

12.

Kad Mozum rokas kļuva smagas, tad viņi paņēma akmeni un nolika to zem viņa, un viņš uz tā sēdēja, bet Ārons un Hūrs atbalstīja viņa rokas, viens no vienas, otrs no otras puses. Un tā viņa rokas palika stingras, kamēr saule nogāja.

13.

Tā ka Jozuus to Amaleku un viņa Ļaudis izdeldeja caur ta Zobiņa Asmini.

13.

Un Jozua sakāva Amaleku un viņa tautu ar zobena asmeni.

14.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: Raksti to par Pieminešanu kādā Grāmatā un pavēl to tam Jozūm Ausīs jo es izdeldešu Amaleka Pieminešanu apakš Debes.

14.

Tad יהוה sacīja uz Mozu: "Ieraksti to par piemiņu grāmatā un pavēli to Jozuam, ka Es pilnīgi izdzēsīšu Amaleka piemiņu apakš debess."

15.

Un Mozus uztaisija vienu Altari un nosauce viņa Vārdu: Tas KUNGS mans Karogs.

15.

Un Mozus uzcēla altāri un nosauca tā vārdu: יהוה ir mans karogs.

16.

Un Viņš sacija: tapēc ka Roka pret ta KUNGA Goda-Krēsla ir pacelta tad būs ta KUNGA Karošana pret Amaleku līdz Bērnu Bērniem.

16.

Un viņš sacīja: "Mana roka tur YAH karogu! יהוה karos pret Amaleku uz audžu audzēm!"

Nodaļa: Exodus

Birkas: