2. Mozus grāmata 16. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Un no Ēlim atkaļ aizgājuši nāce visa Israēļa Bērnu Draudze uz to Tuksnesi Sin kas starp Ēlim un starp Sināi ir piektā padesmitā Dienā otrā Mēnesī pēc viņu Iziešanas no Egiptes-Zemes.

1.

Un visa Israēla bērnu draudze devās ceļā no Elimas, un tie nonāca Sina tuksnesī, kas atrodas starp Elimu un Sinaja kalnu; tas notika otrā mēneša piecpadsmitajā dienā pēc viņu iziešanas no Ēģiptes zemes.

2.

Un visa Israēļa Bērnu Draudze kurneja pret Mozu un Āronu Tuksnesī.

2.

Un visa Israēla bērnu draudze kurnēja pret Mozu un Āronu tuksnesī.

3.

Un Israēļa Bērni sacija uz tiem: Kaut mēs Egiptes-Zemē būtum nomiruši caur ta KUNGA Roku kad mēs pie tiem Gaļas Podiem sēdejam kad mums Maizes papillam bij jaēd jo tu esi mūs uz šo tukšu Vietu izvedis šo visu Draudzibu caur Badu mērdēt.

3.

Israēla bērni teica viņiem: "Kaut יהוה roka būtu likusi mums mirt Ēģiptes zemē, kad mēs vēl mitām pie gaļas podiem un mums bija maizes papilnam, ko ēst; jo jūs mūs esat izveduši šai tuksnesī, lai visa draudze mirtu badā."

4.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: Redz es likšu jums Maizi no Debes līt un salasīt ikdienas savu Mēru tādēļ ka es tos pārbaudu ar tie manā Bauslibā staiga jeb ne?

4.

Tad יהוה sacīja uz Mozu: "Redzi, Es likšu maizei līt no debesīm; un tauta lai iziet un ik dienas salasa dienas tiesu, lai Es viņu pārbaudu, vai tā rīkosies pēc Manas pavēles vai ne.

5.

Un sestā Dienā būs tiem sataisīt ko tie ir sanesuši un tam būs otrutiek būt pār to ko tie ikdienas sakrāj.

5.

Un notiks sestajā dienā, kad sagatavos to, ko tie atnesuši, tas būs otrtik, ko tie ik dienas salasa."

6.

Tad sacija Mozus un Ārons uz visiem Israēļa Bērniem: (Nu) pat Vakarā būs jums atzīt ka tas KUNGS jūs no Egiptes-Zemes ir izvedis.

6.

Un Mozus un Ārons runāja uz visiem Israēla bērniem: "Šovakar jūs atzīsit, ka יהוה jūs ir izvedis no Ēģiptes zemes.

7.

Un Rītā redzesiet jūs ta KUNGA Godibu tapēc ka Viņš jūsas Kurnešanas pret to KUNGU dzirdejs ir jo kas mēs esam ka jūs pret mums kurnejat?

7.

Un rīt jūs redzēsit יהוה godību, jo Viņš ir dzirdējis jūsu kurnēšanu pret יהוה; jo kas gan mēs esam, ka jūs kurnat pret mums?"

8.

Un Mozus sacija: Kad tas KUNGS jums Vakarā dos Gaļu ēst un Rītā Maizes papillam tad tas tapēc ir ka tas KUNGS jūsas Kurnešanas dzirdejs ir caur ko jūs pret viņu esat kurnejši jo kas esam mēs? jūsas Kurnešanas ne ir pret mums bet pret to KUNGU.

8.

Un Mozus sacīja: "Kad יהוה dos jums vakarā gaļu un no rīta maizi ēst, līdz būsit paēduši, tad tas būs tāpēc, ka יהוה ir dzirdējis jūsu kurnēšanu, ka jūs esat kurnējuši pret Viņu. Jo kas gan mēs esam? Ne pret mums jūs esat kurnējuši, bet pret יהוה."

9.

Un Mozus sacija uz Āronu: Saki uz visu Israēļa Bērnu Draudzi: Nāciet tuvu priekš ta KUNGA jo Viņš ir jūsas Kurnešanas dzirdejs.

9.

Un Mozus sacīja Āronam: "Saki visai Israēla bērnu draudzei: tuvojieties יהוה, jo Viņš ir dzirdējis jūsu kurnēšanu."

10.

Un kad Ārons tā uz to Israēļa Bērnu Draudzi runāja un tie uz to Tuksnesi griezās redzi tad rādijās ta KUNGA Godiba Padebesī.

10.

Un notika, kamēr Ārons vēl uzrunāja Israēla bērnu draudzi, tie pagriezās pret tuksnesi, un redzi, יהוה godība kļuva redzama mākonī.

11.

Ir tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

11.

Un יהוה runāja uz Mozu:

12.

Es esmu dzirdejs Israēļa Bērnu Kurnešanas: runa uz tiem un saki: ap Vakara Laiku ēdisiet jūs Gaļu un Rītu tapsiet jūs ar Maizi paēdinati un jums būs atzīt ka Es tas KUNGS jūsu Dievs esmu.

12.

"Es esmu dzirdējis Israēla bērnu kurnēšanu. Runā uz tiem un saki: ap vakara laiku jūs ēdīsit gaļu, bet no rīta Es jums došu ēst maizi, lai jūs atzīstat, ka Es esmu יהוה, jūsu Elohim."

13.

Un Vakarā nāce Paipales augšam un apklāje to Lēģeri un Rītā bija ta nokritusi Rasa apkārt to Lēģeri.

13.

Un vakarā pacēlās paipalas un apsedza nometni, bet no rīta visapkārt nometnei bija rasa.

14.

Kad nu ta gulama Rasa bij uzkāpusi redzi tad bija pār to Tuksnesibu viena apaļa un plāna Lieta plāna kā ta Salna virs Zemes.

14.

Kad rasas kārta sāka nozust, tad redzi, tuksnesī bija smalka zvīņveidīga viela, tik smalka kā sarma virs zemes.

15.

Kad to tie Israēļa Bērni redzeja tad sacija tie viens uz otru: tas ir Man jo tie ne zinaja kas tas bija; tad sacija Mozus uz tiem: ši ir ta Maize ko jums tas KUNGS ir devis ēst.

15.

Kad Israēla bērni to ieraudzīja, tie sacīja cits citam: "Man hu – kas tas ir?" Jo tie nezināja, kas tas bija. Un Mozus viņiem sacīja: "Šī ir tā maize, ko יהוה jums ir devis par barību.

16.

Šis ir tas Vārds ko tas KUNGS ir pavēlejs: salasajt no tās ikviens cik tas var apēst: vienu Gomeru priekš ikvienas Galvas pēc to Cilveku Pulku ikvienam būs ņemt priekš tiem kas viņa Dzīvoklī ir.

16.

Šī ir Viņa pavēle: salasiet no tās ikviens, cik var apēst, gomeru uz katru cilvēku, pēc jūsu dvēseļu skaita; ikviens lai ņem tik cilvēkiem, cik to ir viņa teltī."

17.

Un Israēļa Bērni darija tā un salasija cits daudz cits maz.

17.

Un Israēla bērni tā arī darīja; cits salasīja vairāk, cits mazāk.

18.

Bet kad tie ar to Gomeru mēroja tad ne bija tam pāri kas daudz bij lasijis un tam kas mazs bij lasijis ne trūke nenieka ikviens bij lasijis cik tas vareja apēst.

18.

Bet, kad viņi pārmēroja ar gomeru, tad nepalika pāri tam, kas daudz bija salasījis, un nepietrūka tam, kas maz bija salasījis; ikviens bija salasījis tik, cik varēja apēst.

19.

Un Mozus sacija uz tiem: lai ne viens no ta ko atlicina Rītam.

19.

Un Mozus tiem sacīja: "Lai neviens neko no tā neatlicina līdz rītam."

20.

Bet tie ne klausija Mozum bet citi Vīri atlicinaja no ta līdz Rītam tad auge Tārpi iekš ta un tas smirdeja. Tad apskaitās Mozus pār tiem.

20.

Bet tie Mozum neklausīja, un kādi vīri atlicināja no tā līdz rītam, tad saradās tārpi, un tas smirdēja, un Mozus noskaitās uz viņiem.

21.

Tie nu salasija to ik rītu ikviens cik tas vareja apēst jo kad ta Saule iekarse tad tas iskuse.

21.

Viņi to salasīja ik rītu, ikviens, cik varēja apēst, bet, kad saule iesila, tas izkusa.

22.

Un sestā Dienā salasija tie otrutiek Maizes divi Gomerus priekš viena un visi Draudzes Virsnieki nāce un pasacija to Mozum.

22.

Un notika sestajā dienā, tad tie salasīja otrtik maizes, divi gomeras uz katru; tad draudzes vadītāji nāca un to paziņoja Mozum.

23.

Un Viņš sacija uz tiem: šis ir tas ko tas KUNGS ir runājs rīt ir ta KUNGA Dusešana ta Svēta Dusešanas-Diena ta KUNGA ko jūs cept gribat to cepiet un ko jūs gribat vārīt to vārajt un visu kas atliek to glabajiet ka tas līdz Rītam top sargāts.

23.

Un viņš tiem teica: "Tā יהוה ir pavēlējis: rīt ir sabats, sabats יהוה ir svēts; ko jūs gribat cept, to izcepiet, ko jūs gribat vārīt, to izvāriet, bet visu, kas atliek, to uzglabājiet līdz rītam."

24.

Un tie glabaja to līdz Rītam un tas ne smirdeja ir Tārps iekš ta ne bija.

24.

Un tie to uzglabāja līdz rītam, kā Mozus bija pavēlējis, un tas nesmirdēja, un tārpi tanī neradās.

25.

Tad sacija Mozus: Ēdiet šodien jo šodien ir ta KUNGA Dusešanas-Diena šodien jūs Laukā nenieka ne atrasiet.

25.

Tad Mozus sacīja: "Ēdiet to šodien, jo šodien ir יהוה sabats; šodien jūs laukā neko neatradīsit.

26.

Sešas Dienas būs jums salasīt bet septita Diena ir ta Dusešanas-Diena tanī tas ne būs.

26.

Sešās dienās to salasiet, bet septītā diena ir sabats, tanī tas nebūs."

27.

Taču septitā Dienā citi no tiem Ļaudim izgāje ka tie salasitu un ne atrade nenieka.

27.

Un notika, ka septītajā dienā daži no ļaudīm izgāja, lai lasītu, bet tie neko neatrada.

28.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: Cik ilgi jūs liedzaties manus Bauslus un manu Bauslibu turēt?

28.

Tad יהוה sacīja uz Mozu: "Cik ilgi jūs liegsities turēt Manus baušļus un Manus likumus?

29.

Redziet tādēļ ka tas KUNGS jums to Dusešanas-Dienu devis ir tapēc dod Viņš jums sestā Dienā divejo Dienu Maizi lai ikviens savā Vietā paliek un lai ne viens no savas Vietas septitā Dienā iziet.

29.

Redziet, יהוה jums ir devis sabatu, tādēļ Viņš jums sestajā dienā maizi piešķīris divi dienām; palieciet ikviens savā vietā, un lai neviens septītajā dienā neatstāj savu vietu."

30.

Tā duseja tie Ļaudis septitā Dienā.

30.

Tā ļaudis dusēja septītajā dienā.

31.

Un Israēļa Nams sauce viņa Vārdu Man un tas bija it kā Koriandra-Sēkla balta un viņa Smaka bija it kā Karašas ar Medu.

31.

Un Israēla nams sauca to vielu – manna. Tā bija balta kā koriandra sēkliņas un pēc garšas kā plāceņi ar medu.

32.

Vēl sacija Mozus: šis ir tas Vārds ko tas KUNGS ir pavēlejs pildajt kādu Gomeru no ta par Glabašanu priekš jūsiem Bērnu Bērniem ka tie redzēt var to Maizi ko es jums esmu ēst devis Tuksnesi kad es jūs Izvedu no Egiptes-Zemes.

32.

Un Mozus sacīja: "Tā יהוה ir pavēlējis: piepildiet vienu gomeru ar to, lai to saglabātu nākamajām paaudzēm, ka tās redz to maizi, ar ko Es esmu jūs tuksnesī paēdinājis, kad Es izvedu jūs no Ēģiptes zemes."

33.

Un Mozus sacija uz Āronu: ņem vienu Kausu un Liec iekš ta vienu pillu Gomeru no ta Man un noliec to priekš ta KUNGA Vaiga par Glabašanu priekš jūsiem Bērnu Bērniem.

33.

Un Mozus sacīja Āronam: "Ņem krūzi un ieber tanī pilnu gomeru mannas un noliec to יהוה priekšā, ka tā tiktu saglabāta bērnu bērniem."

34.

Itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejs tā nolike to Ārons klāt pie tās Liecibas par Sargašanu.

34.

Kā יהוה to Mozum bija pavēlējis, tā Ārons to nolika glabāšanai liecības priekšā.

35.

Un Israēļa Bērni ēde to Man Četrdesmits Gadus kamēr tie mājojamā Zemē nāce tie ēde to Man tiekams tie nāce līdz Kanāna Zemes Robežām.

35.

Un Israēla bērni ēda mannu četrdesmit gadus, līdz kamēr tie nāca tuvāk apdzīvotai zemei; viņi ēda mannu, līdz kamēr pienāca pie Kānaāna zemes robežām.

36.

Bet viens Gomers ir ta desmits Tiesa no viena Ēpa.

36.

Bet gomera ir desmitā daļa no ēfas.

Nodaļa: Exodus

Birkas: