2. Mozus grāmata 15. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Tad dziedaja Mozus un Israēļa Bērni tam KUNGAM šo Dziesmu un sacija: Es dziedašu tam KUNGAM jo Viņš ir ļoti paaugstinajies: Zirgus un viņu Jātniekus ir Viņš Jūrā iegāzis.

1.

Toreiz Mozus un Israēla bērni dziedāja יהוה šādu dziesmu: "Es dziedāšu יהוה, jo Viņš Sevi ļoti paaugstinājis. Zirgus un viņu jātniekus Viņš ir iegāzis jūrā.

2.

Tas KUNGS ir mans Spēks un mana Dziesma un Viņš ir man par Pestišanu bijis: Šis ir mans STIPRAIS DIEVS es pagodinašu viņu: Viņš ir mana Tēva Dievs es paaugstinašu viņu.

2.

Mans spēks un mana dziesma ir יהוה,(3050?    ) Viņš ir tas, no kā man nāk glābšana. Viņš ir mans stiprais El – es Viņu slavēšu, Viņš ir mana tēva Elohim – es Viņu paaugstināšu.

3.

Tas KUNGS ir tas Kara-Vīrs KUNGS ir viņa Vārds.

3.

יהוה ir varens karavīrs – יהוה ir Viņa vārds.

4.

Viņš ir Varaus Ratus un viņa Spēku Jūrā iemetis un tie viņa islasiti Virsnieki ir apslīkuši Niedru Jūrā.

4.

Faraona ratus un karaspēku Viņš iegāzis jūrā, tā izlasītie virsnieki nogrimuši Niedru jūrā.

5.

Tie Dziļumi ir tos apklājuši tie ir Dibinā nogrimmuši ka Akmins.

5.

Ūdens dzelme tos apklāja, tie nogāja dibenā kā akmeņi.

6.

Ak KUNGS! tava laba Roka ir pagodinata caur Spēku tava laba Roka ak KUNGS! ir tos Ienaidniekus salauzijsi.

6.

Ak, יהוה! Tava labā roka parādījusies Savā spēkā, יהוה ,Tava labā roka sadragājusi ienaidnieku.

7.

Un caur tavu lielu Augstumu esi tu tavus Pretiniekus nogāzis tu esi tavu Bardzību izsūtijis kas tos ir aprījusi kā Rugājus.

7.

Savas godības varenībā Tu satrieci Savus pretiniekus, Savai bardzībai Tu devi vaļu, tā tos aprijusi kā rugājus.

8.

Un caur tavu Nāšu Pūšanu ir tie Ūdeni sakrāti tie Strauti ir stāvejši it kā Kopa tie Dziļumi ir saskrējuši Jūras Vidū.

8.

Tavas mutes dvesma lika sacelties ūdeņiem, straumes apstājās un kļuva par valni, ūdeņi sastinga jūras vidū.

9.

Tas Ienaidnieks sacija: Es dzīšos pakāļ es panākšu es dališu to Laupijumu mana Dvēsele atriebsies pie tiem. Es izvilkšu manu zobinu un mana Roka tos izdeldēs.

9.

Tad ienaidnieks teica: es dzīšos pakaļ, es panākšu, es dalīšu laupījumu, mana sirds baudīs viņu nelaimi. Es pacelšu savu zobenu, mana roka tos iznīcinās.

10.

Tu esi ar tavu Vēju pūtis ta Jūra ir tos apklājusi tie ir nogrimmuši it kā Svins varens Ūdenīs.

10.

Bet Tu tikai uzpūti Savu dvašu, un tos apklāja jūra, tie nogrima kā svins varenajos ūdeņos.

11.

Ak KUNGS! kas ir it kā tu starp Dieviem? kas ir it kā tu? pagodināts Svētībā cienijams ar Teikšanām Brīnumus daridams?

11.

Kas ir tāds kā Tu, ak, יהוה! Kas ir tāds kā Tu starp dieviem, varens Savā svētumā, bijājams Savā godībā, brīnumu darītājs!

12.

Tu esi savu labu Roku izstiepis ta Zeme ir tos aprījusi.

12.

Tu izstiepi Savu labo roku – un zeme tos aprija.

13.

Tu esi caur tavu Žēlastibu šos Ļaudis vadijs ko tu esi atpestijs tu esi tos caur tavu Spēku vadija uz tavas Svētības Mājas-Vietu.

13.

Ar žēlastību Tu vadi tautu, ko esi atpestījis, lielā spēkā Tu ved to uz Savu svēto mājokli.

14.

Tie Ļaudis ir to dzirdejši tie trīsēs Bailiba ir tos aizņēmusi kas Palestīnā Mājo.

14.

Tautas to ir dzirdējušas un ir nodrebējušas, izbailes pārņēmušas Filistijas iemītniekus.

15.

Tad iztrūcinasies tie Edoma Virsnieki Trīsešana aizņems tos Moaba Varenus ta Sirds iskusīs visiem kas iekš Kanāna Zemes dzīvo.

15.

Edoma vadoņi sāka zaudēt drosmi, Moāba vadoņus pārņēma trīsas, izbijās visi Kānaāna iedzīvotāji.

16.

Iztrūcinašana un Bailiba kritīs uz tiem caur tava Elkoņa Lielumu paliks tie klusu it kā Akmins tiekams ak KUNGS! tavi Ļaudis pārstaigās tiekams pārstaigās tie Ļaudis ko tu esi atpelnijis.

16.

Iztrūcināšanās un bailība nāca pār tiem, tie kļuva mēmi kā akmens Tava elkoņa spēka dēļ, tiekāms Tava tauta gāja pāri, ak, יהוה, tiekāms gāja pāri tā tauta, ko Tu Sev esi atpircis.

17.

Tu izvedisi tos un stādisi tos uz tavas Iemantošanas Kalnu uz to Vietu ko tu KUNGS par tavu Mājas-Vietu darijis esi uz to svētu Vietu ko tavas Rokas ak KUNGS! ir stiprinajšas.

17.

Tu tos vadīsi un statīsi kalnā, kas ir Tavs īpašums, vietā, יהוה , ko Tu Sev esi darījis par mājokli, svētnīcā, ko Tava roka, ak, Kungs, ir cēlusi.

18.

Tas KUNGS valdīs mūžigi mūžam.

18.

יהוה ir ķēniņš uz mūžu mūžiem!

19.

Jo Varaus Sirgi ar viņa Ratiem un ar viņa Jātniekiem ir Jūrā nākuši un tas KUNGS ir to Jūras-Ūdeni pār tiem licis atgriezties bet Israēļa Bērni ir sausām Kājām caur Jūras Vidu izgājuši.

19.

Jo, kad faraona zirgi, viņa rati un jātnieki bija nokļuvuši jūrā, יהוה lika jūras ūdeņiem atgriezties pār viņiem, bet Israēla bērni gāja caur jūras vidu pa sausumu."

20.

Un Mirjama ta Praviete Ārona Māsa ņēme vienu Bungu savā Rokā un visas Sievas izgāje viņai pakāļ ar Bungām un Stabulēm.

20.

Tad praviete Mirjama, Ārona māsa, paņēma bungas savā rokā, un visas sievas sekoja viņai ar bungām dejas solī.

21.

Tad atbildeja tām Mirjam: dziedajt tam KUNGAM jo Viņš ir ļoti paaugstinajies: Zirgus un viņa Jātniekus ir Viņš Jūrā iegāzis.

21.

Un Mirjama tām teica: "Dziediet יהוה, jo Viņš Sevi ļoti paaugstinājis; zirgus un viņu jātniekus Viņš ir iegāzis jūrā!"

22.

Pēc to like Mozus Israēlu projām iet no Niedru Jūras un tie izgāje līdz tai Tuksnesei Sur un tie gāje trīs Dienas Tuksnesī un ne atrade Ūdeni.

22.

Tad Mozus lika celties israēliešiem no Niedru jūras nometnes, un viņi izgāja uz Šūras tuksnesi, un, nogājuši triju dienu gājumu, tie neatrada ūdeni.

23.

Tad nāce tie uz Māru bet tie ne vareja to Māras Ūdeni dzert jo tas bija rūkts tapēc tape viņas Vārds nosaukts Māra.

23.

Tad viņi nonāca Mārā, bet nevarēja Māras ūdeni dzert tā rūgtuma dēļ; tāpēc tās vietas vārdu sauc: Māra.

24.

Tad kurneja tie Ļaudis pret Mozu un sacija: Ko mēs dzersim?

24.

Un tauta kurnēja uz Mozu, teikdama: "Ko mēs dzersim?"

25.

Tad brēce Viņš uz to KUNGU un tas KUNGS rādija viņam kādu Koku to ielike Viņš tā Ūdenī tad tape tas Ūdens salds.

25.

Tad viņš sauca uz יהוה, un יהוה viņam norādīja koku; un viņš to ielaida ūdenī, un ūdens kļuva salds. Tur viņš tiem deva likumus un tiesas un tos tur pārbaudīja,

26.

Tur iecēle Viņš tiem (Ļaudim) vienu Likumu un Tiesu un tur pārbaudija Viņš tos un sacija: Ja jūs tikuši klausisiet ta KUNGA jūsu Dieva Balksni un darisiet kas Tiesa ir viņa Acīs un liksiet viņa Bauslus vērā un sargasiet visus viņa Likumus tad ne likšu es par jums ne kādu Vājibu ko es pār Egiptes-Zemi licis esmu jo es esmu tas KUNGS tavs Ārste.

26.

un sacīja: "Ja jūs klausīdami klausīsit יהוה, sava Elohim, balsij un darīsit, kas taisns Viņa acīs, un ievērosit Viņa baušļus, un turēsit Viņa likumus, tad Es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām Es esmu licis nākt pār ēģiptiešiem, jo Es esmu יהוה, jūsu ārsts."

27.

Tad nāce tie uz Ēlim un tur bija divipadesmits Avoši un septiņdesmit Palma-Koki un tie apmete tur to Lēģeri pie Ūdens.

27.

Tad viņi nonāca Elimā, tur bija divpadsmit ūdens avoti un septiņdesmit palmas, un viņi apmetās tur nometnē pie ūdens.

Nodaļa: Exodus

Birkas: