2. Mozus grāmata 14. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

TAd runāja tas KUNGS uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu:

2.

runa uz Israēļa Bērniem lai tie atgriežās un to Lēģeri apmet pret to Ieleju Kiroth starp Migdolu un starp to Jūru priekš Bāāl Cevonas un tur preti būs jums to Lēģeri apmest pie Jūras.

2.

"Saki israēliešiem, lai tie atgriežas un uzceļ nometni Pihahirotas priekšā, starp Migdolu un jūru, pretī Baal-Cefonai; tai iepretim apmetieties pie jūras.

3.

Tad sacīs Varaus no Israēļa Bērniem tie bokstās  pa Zemi Tuksnese ir visapkārt viņiem.

3.

Tad faraons sacīs par Israēla bērniem: tie ir apmaldījušies tajā zemē, tuksnesis tos ir ieslēdzis.

4.

Un es likšu Varaus Sirdi apcietinaties ka tas viņiem pakāļ dzīsies un es tapšu pagodināts pie Varaus un pie visa viņa Spēka tā ka tiem Egipteriem būs atzīt ka es tas KUNGS esmu un tie darija tā.

4.

Es nocietināšu faraona sirdi, un viņš dzīsies viņiem pakaļ; un Es pagodināšu Sevi faraona un visa viņa karaspēka priekšā, lai Ēģipte atzīst, ka Es esmu יהוה." Un tie tā darīja.

5.

Kad nu tam Egiptes Ķēniņam pasacīts tape tos Ļaudis bēgam tad pārvērtās Varaus un viņa Kalpu Sirds pret tiem Ļaudim un tie sacija: ko esam mēs darijši ka mēs Israēlu esam atlaiduši ka tie mums ne kalpotu?

5.

Un Ēģiptes ķēniņam tika paziņots, ka tauta aizbēgusi; tad faraona un viņu kalpu sirdis pārvērtās pret šo tautu un tie sacīja: "Kāpēc mēs tā darījām, ka atlaidām israēliešus no vergošanas mums?"

6.

Un Viņš iejūdze savus Ratus un ņēme savus Ļaudis ar sevim līdz.

6.

Un viņš aizjūdza savus ratus un ņēma savus ļaudis līdzi.

7.

Un Viņš ņēme sešsimts izlasitus Ratus un visus tos Ratus no Egiptes-Zemes un Virsniekus pār tiem visiem.

7.

Viņš ņēma seši simti izlasītu kara ratu un citus ēģiptiešu ratus un virsniekus pār visiem tiem.

8.

Un tas KUNGS like Varaus ta Egiptes Ķēniņa Sirdi apcietinaties ka Viņš Israēļa Bērniem pakāļ dzītos bet Israēļa Bērni caur vienu augstu Roku aizgāje.

8.

Un יהוה nocietināja faraona, Ēģiptes ķēniņa, sirdi, ka tas dzinās Israēla bērniem pakaļ; bet Israēla bērni izgāja augstas rokas vadīti.

9.

Un tie Egipteri dzinās tiem pakāļ un panāce tos kur tie to Lēģeri bij apmetuši pie Jūras visi Varaus Sirgi Rati un viņa Jātnieki un viņa Spēks pret to Ieleju Kirot priekš Bāl Cevonas.

9.

Un ēģiptieši dzinās viņiem pakaļ – visi faraona rati, zirgi, jātnieki un karaspēks – un panāca, kad tie bija apmetušies pie jūras, pie Pihahirotas, iepretim Baal-Cefonai.

10.

Kad nu Varaus tuvu pie  tiem nāce pacēle Israēļa Bērni savas Acis un redz tie Egipteri dzinās viņiem pakāļ tad bijājās tie ļoti un Israēļa Bērni brēce uz to KUNGU.

10.

Kad faraons bija tuvu klāt pienācis, Israēla bērni pacēla savas acis, un redzi, ēģiptieši bija cieši aiz viņiem; tad tie ļoti izbijās un brēca uz יהוה.

11.

UN tie sacija uz Mozu: vuj ne bija Kapenes Egiptes Zemē ka tu mūs aizvedis esi lai mēs šinī Tuksnesi mirstam? kapēc esi tu mums to darijis ka tu mūs esi no Egiptes-Zemes izvedis?

11.

Un tie sacīja Mozum: "Vai trūka kapu Ēģiptē, ka tu mūs esi izvedis, lai mirstam tuksnesī? Kāpēc tu mums tā esi darījis, izvezdams mūs no Ēģiptes?

12.

Vuj ta ne ir ta Valoda ko mēs Egiptes-Zemē runājam un sacijam: Mitejies no mums un lai mēs tiem Egipteriem kalpojam jo tas būtu mums labaki bijis tiem Egipteriem kalpot ne kā Tuksnesī mirt.

12.

Vai mēs jau tev Ēģiptē neteicām: atstājies no mums, lai varam vergot ēģiptiešiem; jo tas mums būtu bijis labāk – vergot ēģiptiešiem nekā mirt tuksnesī."

13.

Tad sacija Mozus uz tiem Ļaudim: ne bīstieties pastāviet un lūkojiet ta KUNGA Pestišanu ko Viņš jums šodien darīs. Jo tos Egipterus ko jūs šodien redzat jūs mūžam vairs ne redzesiet.

13.

Bet Mozus sacīja tautai: "Nebīstaities, pastāviet un vērojiet, kā יהוה jūs šodien izglābs: ēģiptiešus, kurus jūs šodien redzat, jūs nemūžam vairs neredzēsit.

14.

Tas KUNGS karos priekš jums un jūs būsiet klusu.

14.

יהוה karos par jums, bet jūs paliksit mierā."

15.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: ko tu brēc uz man? runa uz Israēļa Bērniem ka tiem būs projām iet.

15.

Un יהוה sacīja uz Mozu: "Ko tu brēc uz Mani? Saki Israēla bērniem, lai tie dodas ceļā.

16.

Un tu pacel savu Zizli un izstiep savu Roku pār to Jūru un pāršķir to ka tie Israēļa Bērni var vidu caur to Jūru pa Sausumu iet.

16.

Bet tu pacel savu zizli un izstiep savu roku pār jūru un pāršķel to, lai Israēla bērni var iziet caur jūras vidu pa sausumu.

17.

Un Es redz Es likšu to Egipteru Sirdi apcietinaties ka tie viņiem pakāļ ieies un es tapšu pagodināts pie Varaus un pie visa viņa Spēka pie viņa Ratiem un pie  viņa Jatniekiem.

17.

Redzi, Es nocietināšu ēģiptiešu sirdis, ka tie sekos jums, bet Es pagodināšu Sevi faraona un visa viņa karaspēka, viņa ratu un viņa jātnieku priekšā.

18.

Un tiem Egipteriem būs atzīt ka es tas KUNGS esmu kad es pagodināts tapšu pie Varaus pie viņa Ratiem un pie viņa Jatniekiem.

18.

Un ēģiptieši atzīs, ka Es esmu יהוה, kad Es godu būšu guvis pār faraonu, pār viņa ratiem un pār viņa jātniekiem."

19.

Un tas Dieva Eņģelis kas tam Lēģeram papriekšu gāje cēlās un apstājās pakāļ viņiem un tas Padebes Stabs cēlās arīdzan no viņu priekšas un apstājās pakāļ viņiem.

19.

Un Elohim eņģelis, kas bija gājis Israēla pulkam pa priekšu, cēlās un nostājās aiz viņiem; arī mākoņu stabs, kas bija viņu priekšā, cēlās un nostājās aiz viņiem.

20.

Un tas nāce starp to Egipteru Lēģeri un starp Israēļa Lēģeri un ta Padebes bija arīdzan tumsa un apskaidroja to Nakti tā ka viens pie  otru ne vareja nākt visā Naktī.

20.

Tas novietojās starp ēģiptiešu nometni un starp israēliešu nometni. Tā tur bija mākonis un tumsa, kas šķīra vienu no otra.

21.

Kad nu Mozus savu Roku izstiepe pār to Jūru tad like tas KUNGS to Jūru notecēt caur vienu stipru Austriņu visu Nakti un taisija to Jūru sausu un tas Ūdens tape pāršķirts.

21.

Tad Mozus izstiepa savu roku pār jūru, un יהוה lika jūrai, spēcīgam austruma vējam pūšot, plūst atpakaļ visu nakti, un Viņš darīja jūru par sauszemi, un ūdeņi pāršķēlās.

22.

Un Israēļa Bērni iegāje Jūras vidū sausām Kājām un tas Ūdens bija tiem par Mūri pa labo un kreiso Roku.

22.

Tā Israēla bērni iegāja jūras vidū pa sausumu, un ūdeņi tiem bija kā vaļņi pa labi un pa kreisi.

23.

Un tie Egipteri dzinās tiem pakāļ un iegāje pakāļ tiem visi Varaus Sirgi viņa Rati un viņa Jātnieki Jūras Vidū.

23.

Un ēģiptieši dzinās viņiem pakaļ, un visi faraona zirgi un viņa rati un viņa jātnieki iegāja aiz viņiem jūras vidū.

24.

Un tas notike Rīta Krēslā tad skatījās tas KUNGS no ta Uguns-Staba un Padebes uz to Egipteru Lēģeri un iztrūcinaja to Egipteru Lēģeri.

24.

Un rīta krēslā יהוה noraudzījās uz ēģiptiešu karaspēku mākoņu un uguns stabā, un ēģiptiešu karaspēkā radās apjukums.

25.

Un nogrūde tos Skriteļus no viņu Ratiem ka tiem grūti nācēs projām tapt tad sacija tie Egipteri: lai mēs bēgam priekš Israēļa jo tas KUNGS karo priekš viņiem pret tiem Egipteriem.

25.

Un Viņš kavēja riteņu griešanos, tā ka tie tikai ar grūtībām tika uz priekšu; tad ēģiptieši sacīja: "Labāk bēgsim no israēliešiem, jo יהוה karo par viņiem pret Ēģipti."

26.

Un tas KUNGS sacija uz Mozu: Izstiep tavu Roku pār to Jūru ka tas Ūdens sagāžas pār tiem Egipteriem pār viņu Ratiem un pār viņu Jātniekiem.

26.

Tad יהוה sacīja uz Mozu: "Izstiep savu roku pār jūru, lai ūdeņi atgriežas pār ēģiptiešiem, pār viņu ratiem un pār viņu jātniekiem."

27.

Tad izstiepe Mozus savu Roku pār to Jūru un ta Jūra atgriezās pašā Rīta Krēslā savā Straumē un tie Egipteri bēdze viņam preti un tas KUNGS iegāze tos Egipterus Jūras vidū.

27.

Un Mozus izstiepa savu roku pār jūru, un jūras ūdeņi atgriezās rīta ausmā savā vietā, un ēģiptieši bēga tiem tieši pretim. Tā יהוה nogremdēja ēģiptiešus jūras vidū.

28.

Jo kad tas Ūdens atgriezās tad apklāje tas tos Ratus un Jātniekus visu Varaus Spēku tas viņam Jūrā bija pakāļ gājis ka ne viens no tiem atlike.

28.

Un ūdeņi atgriezās un apsedza gan ratus, gan jātniekus, visu faraona karaspēku, kas bija viņiem dzinies pakaļ jūrā; no viņiem nepalika pāri neviens pats.

29.

Bet Israēļa Bērni gāje sausām Kājām Jūras Vidū un tas Ūdens bija tiem par Mūri pa labo un kreiso Roku.

29.

Bet Israēla bērni izgāja caur jūras vidu pa sausumu, un ūdeņi tiem bija kā vaļņi pa labi un pa kreisi.

30.

Tā Izglābe tas KUNGS tanī Dienā Israēlu no to Egipteru Rokas un Israēls redzeja tos Egipterus nomirušus Jūras Malā.

30.

Tā יהוה tanī dienā izglāba Israēlu no ēģiptiešu rokām; un Israēls redzēja ēģiptiešus mirušus guļam jūras malā.

31.

Israēls redzeja arīdzan to lielu Roku ko tas KUNGS pie  tiem Egipteriem bij parādijis. Un tie Ļaudis bijājās to KUNGU un ticeja tam KUNGAM un viņa Kalpam Mozum.

31.

Tā Israēls redzēja lielo spēku, ko יהוה bija parādījis pret ēģiptiešiem, un tauta bijās יהוה un ticēja יהוה un Viņa kalpam Mozum.

Nodaļa: Exodus

Birkas: