2. Mozus grāmata 13. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

TAd runāja tas KUNGS uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu:

2.

Svētī man visus Pirmdzimušus visu kas to Māti atpleš starp Israēļa Bērniem Cilvēkiem un no Lopiem tie pieder man.

2.

"Novēli Man visus pirmdzimušos, kā cilvēku, tā lopu, kas vien pašķir mātes klēpi Israēla ļaudīs, lai tie Man pieder."

3.

Tad sacija Mozus uz tiem Ļaudim: pie miniet šo Dienu pie  ka jūs esat izgājuši no Egiptes-Zemes no to Vergu-Nama jo tas KUNGS ir jūs caur vienu stipru Roku no šejenes izvedis tapēc Raugu ne būs ēst.

3.

Un Mozus sacīja tautai: "Pieminiet šo dienu, kurā jūs esat iznākuši no Ēģiptes, no sava vergu nama, jo יהוה ar stipru roku jūs ir izvedis no turienes; neēdiet raudzēto.

4.

Šodien izeijat jūs Ābibā Mēnesī.

4.

Šodien jūs izejat, ābība mēnesī.

5.

Un kad tas KUNGS jūs vedis ir iekš to Kananiteru un Hetiteru un Amoriteru un Heviteru un Jebušiteru Zemes ko Viņš jūsu Tēviem zvērējs dot vienu Zemi kas ar Pienu un Medu tek tad būs tev ar tādu Kalpošanu kalpot šaī Mēnesī.

5.

Kad יהוה tevi ievedīs kānaāniešu, hetiešu, amoriešu, hīviešu un jebusiešu zemē, kuru Viņš ar zvērestu taviem tēviem ir apsolījis tev dot, zemi, kur piens un medus tek, tad ievērojiet šādu kalpošanu šinī mēnesī:

6.

Septiņ Dienas būs neraudzetas Maizes ēst un septitā Dienā būs ta KUNGA Svētkiem būt.

6.

septiņas dienas ēdiet neraudzētas maizes, bet septītajā dienā lai ir svētki יהוה.

7.

Septiņ Dienas būs neraudzetas Maizes ēst un raudzetai Maizei ne būs redzetai tapt pie jums nedz Raugam būs pie jums redzetam tapt visās jūsās Vietās.

7.

Septiņas dienas ēdiet neraudzētas maizes; bet raudzētu lai neredz pie jums un raugu lai neredz pie jums visās jūsu robežās.

8.

Un tev būs tavam Dēlam Ziņu dot taī Dienā un sacīt: tas ir tapēc ko tas KUNGS man darijs ir kad es no Egiptes-Zemes izgāju.

8.

Saviem bērniem sakiet šinī dienā: tas tāpēc notiek, ka יהוה man tā darījis, kad es iznācu no Ēģiptes zemes.

9.

Un tam būs tev par Zīmi būt tavā Rokā un par Pieminēšanas-Rakstu priekš tavām Acīm tapēc ka ta KUNGA Bausliba tavā Mutē esoti jo caur vienu stipru Roku ir tas KUNGS tev no Egiptes-Zemes izvedis.

9.

Un tas lai tev ir par zīmi pie tavas rokas un par atgādinājuma rakstu starp tavām acīm, un lai יהוה bauslība būtu tavā mutē, jo ar stipru roku יהוה tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes.

10.

Tad nu turi šo Iestādišanu īstenā Laikā ik Gadus.

10.

Turiet šos iestādījumus noliktā laikā no gada uz gadu.

11.

Un kad tas KUNGS tev Ievedis ir iekš to Kananiteru Zemes itin kā Viņš tev un taviem Tēviem zvērējs un tev to devis ir.

11.

Kad יהוה tevi ievedīs kānaāniešu zemē, kā Viņš tev un taviem tēviem ar zvērestu to ir apsolījis, un to būs tev devis,

12.

Tad būs tev tam KUNGAM nodot visu kas to Māti atpleš ir visu kas (to Māti) atpleš no Lopiem kas tev būs: Kas no Vīra-Kārtas ir būs ta KUNGA būt.

12.

tad novēli יהוה visu, kas pašķir mātes klēpi; visi tavu lopu vīriešu kārtas pirmdzimtie lai ir יהוה.

13.

Bet visu kas (to Māti) tās Eņģeļu-Mātes atpleš būs tev izpirkt ar vienu Auniņu un ja tu to ne izpirksi tad nolauz viņam to Pakakli bet visu Pirmdzimtu no Cilvēkiem starp jūsiem Bērniem būs jums izpirkt.

13.

Ikviens pirmdzimušais ēzelēns tev jāizpērk ar avi, bet, ja tu to neizpirksi, tad tev tam jāsadragā kakla kauls; un ikvienu cilvēka pirmdzimto no jūsu bērnu vidus jums būs izpirkt.

14.

Un kad tavs Dēls šodien jeb rītu tev vaicās un sacīs: Kas tas ir? tad būs tev uz to sacīt: tas KUNGS ir mūs caur vienu stipru Roku no Egiptes no ta Vārgu-Nama izvedis.

14.

Un, ja tavs bērns šodien vai rīt tev jautātu: kas tas ir? – tad atbildi tam: ar stipru roku יהוה mani izvedis no Ēģiptes, no vergu nama.

15.

Jo kad Varaus apcietinājās mūs atlaist tad nokave tas KUNGS visus Pirmdzimtus Egiptes-Zemē no to Cilveku Pirmdzimtiem līdz to Lopu Pirmdzimtiem tādēļ upureju es tam KUNGAM visu kas no Vīra-Kārtas to Māti atpleš bet visus mano Dēlu Pirmdzimtus ispirku es.

15.

Un, ja tavs bērns šodien vai rīt tev jautātu: kas tas ir? – tad atbildi tam: ar stipru roku יהוה mani izvedis no Ēģiptes, no vergu nama.

16.

Un tas būs par Zīmi tavā Rokā un par Pieminēšanas-Rakstu priekš tavām Acīm jo tas KUNGS ir mūs caur vienu stipru Roku no Egiptes izvedis.

16.

Un tas lai ir par zīmi pie tavas rokas un par atgādinājuma rakstu starp tavām acīm, jo ar stipru roku יהוה mūs ir izvedis no Ēģiptes."

17.

Un kad tas Varaus tos Ļaudis bij atlaidis tad Dievs tos ne vadija pār to Vīlisteru Zemes Ceļu jepšu tas tuvaks bija jo Dievs sacija: ka tas tiem Ļaudim žēl ne nāks kad tie Karu redz un tie atkaļ uz Egiptes-Zemi atgriežās.

17.

Un, kad faraons tautu bija atlaidis, tad Elohim tos neveda pa filistiešu zemes ceļu, lai gan tas bija īsāks, jo Elohim sacīja: "Ka ļaudis nenožēlo un, redzēdami karus, neatgriežas atpakaļ Ēģiptes zemē."

18.

Bet Dievs vadija tos Ļaudis apkārt uz to Tuksnibas Ceļu pie tās Niedru-Jūras un Israēļa Bērni gāje augšam apbruņinati no Egiptes Zemes.

18.

Un Elohim vadīja tautu apkārtceļā pa tuksnesi uz Niedru jūru. Un israēlieši no Ēģiptes zemes izgāja, bruņoti kaujai.

19.

Un Mozus ņēme Jāzepa Kaulus ar sevim jo tas bij it grūti Israēļa Bērniem licis zvērēt sacidams: Dievs jūs tiešam piemeklēs tad Vediet manus Kaulus ar jums no šejenes.

19.

Mozus arī paņēma līdzi Jāzepa kaulus, jo tas israēliešiem bija licis solīties ar zvērestu, sacīdams: Elohim jūs lūkodams uzlūkos; tad paņemiet manus kaulus līdzi no šejienes.

20.

Ta izgāje tie no Sūkota un apmete savu Lēģeri ietamā Tuksnibas Galā.

20.

Un viņi aizgāja no Sukotas un apmetās pie Ētamas, tuksneša malā.

21.

Un tas KUNGS gāje viņiem priekšā Dienā Padebes-Stabā ka Viņš tos uz to Ceļu vaditu un Naktī Uguns-Stabā ka Viņš tiem spīdetu projām iet Dienā un Naktī.

21.

Un יהוה viņiem gāja pa priekšu dienā mākoņu stabā, lai tos vadītu pa ceļu, bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un nakti.

22.

Viņš ne atrāve to Padebes-Stabu Dienā nedz to Uguns-Stabu Naktī no to Ļaužu Priekšas.

22.

Un mākoņu stabs dienā un uguns stabs naktī nenozuda tautas priekšā.

Nodaļa: Exodus

Birkas: