2. Mozus grāmata 12. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un Āronu Egiptes-Zemē un sacija:

1.

Tad יהוה runāja uz Mozu un Āronu Ēģiptes zemē, sacīdams:

2.

Šis Mēnes lai pie jums tas pirmajs iraida un no ša Mēnes būs jums to Gadu iesākt.

2.

"Šis mēnesis lai jums ir pirmais mēnešu vidū, ar šo mēnesi lai jums iesākas gads.

3.

Runājt uz visu Israēļa Draudzibu un sakajt: Desmitā (Dienā) šinī Mēnesī lai ikviens no jums ņem vienu Jēru pa Saimnieku Namiem priekš ikvienu Namu vienu Jēru.

3.

Sakiet visai Israēla draudzei: šī mēneša desmitajā dienā lai ikviena nama tēvs ņem vienu jēru, uz katru namu vienu jēru.

4.

Bet ja kāda Saime mazs ir priekš viena Jēra tad lai Viņš un viņa tuvakajs Kaimiņš pie viņa Nama to ņem pa Cilveku Pulkiem (tik daudz ka) tie to var apēst: pēc to Jēru būs jums (to Ļaužu Pulku) līdzināt.

4.

Un, ja kādam nama rocība par mazu, lai tiktu pie jēra, tad lai viņš ņem kopā ar savu kaimiņu, kas viņa namam tas tuvākais, pēc dvēseļu skaita; pēc tā, ko viens var apēst, būs skaitīt jērus.

5.

Vienu Jēru kas bez Vainas ir būs jums ņemt Auniņu vienu Gadu vecu: No Avim un Kazām būs jums to ņemt.

5.

Nevainojamu jēru, gadu vecu aunēnu jūs ņemiet; vai no avīm, vai no kazām to ņemiet.

6.

Un jums būs to sargāt līdz tai ceturtapadesmitai Dienai ša Mēnes un visai Draudzei tās Israēļa Sapulcešanas būs to nokaut ap Vakaru.

6.

Un glabājiet tos līdz mēneša četrpadsmitajai dienai; tanī ap vakara laiku visai sapulcētai Israēla draudzei tie jānokauj.

7.

Un tam būs ņemt no tām Asinim un abejus (Durvju) Stenderus aptraipīt un to Palodu pie  tiem Namiem kur tie to ēdīs.

7.

Tad paņemiet no šīm asinīm un apziediet abus durvju stabus un palodu namiem, kuros jūs to ēdīsit.

8.

Un tiem būs to Gaļu tanī Naktī ēst pie Uguns ceptu ar neraudzetām Maizēm ar rūktām Zālēm būs tiem to ēst.

8.

Un ēdiet to gaļu tanī naktī, uz uguns ceptu, un ar neraudzētu maizi un rūgtām zālēm to ēdiet.

9.

Jums ne būs to jēlu ēst nedz Ūdenī virinatu bet pie Uguns ceptu viņa Galvu ar viņa Lieliem un ar viņa Iekšām.

9.

Neēdiet to jēlu vai sutinātu ūdenī, bet tikai ugunī ceptu, galvu, lielus un iekšas.

10.

Jums ari ne būs no ta ko atlicināt līdz Rītam bet kas no ta līdz Rītam atlicināts top būs jums ar Uguni sadedzināt.

10.

Un neatliciniet neko no tā līdz rītam, bet, kas līdz rītam atlicis, to sadedziniet ugunī.

11.

Tā būs jums to nu ēst jūsiem Gurniem būs apjoztiem būt jūsām Kurpēm būs jūsās Kājās būt un jūsiem Spieķiem jūsās Rokās un jums būs to steigdamies ēst tas ir ta KUNGA Pasah.

11.

Un šādi jūs to ēdiet: jūsu gurni lai ir apjozti un jūsu kājas apautas sandalēm, jūsu ceļaspieķi lai ir jūsu rokās; un steigšus to ēdiet; tas ir יהוה Pashā.

12.

Jo es pārstaigāšu šinī Naktī Egiptes-Zemi un nositīšu visus Pirmdzimtus Egiptes-Zemē no Cilvēkiem līdz Lopiem. Es parādišu to Sodibu pie visiem Egipteru Dieviem Es tas KUNGS.

12.

Jo šinī naktī Es apstaigāšu Ēģiptes zemi un nonāvēšu ikvienu pirmdzimušo Ēģiptes zemē kā cilvēkiem, tā lopiem, un pār visiem Ēģiptes dieviem Es spriedīšu tiesu, Es, יהוה.

13.

Un tām Asinim būs jums par vienu Zīmi būt pie tiem Namiem kur jūs esat: kad es to Asini redzu tad es jums secen iešu un jūsu Starpā ne būs ta Samaitataja Mociba kad es Egiptes Zemi sitišu.

13.

Un asinis lai ir jūsu glābšanas zīme tajos namos, kuros jūs mītat; kur Es redzēšu asinis, Es iešu jums garām, un pār jums nenāks tas sods, kas nomaitā, kad Es sitīšu Ēģiptes zemi.

14.

Un ši Diena būs jums par Pieminešanu un jums būs to tam KUNGAM par Svētkiem turēt pie jūsiem Bērnu Bērniem par vienu mūžigu Likumu.

14.

Šī diena lai ir jums piemiņas diena; to svinēt kā svētkus יהוה - tas lai jums ir par mūžīgu likumu uz audžu audzēm.

15.

Septiņ Dienas būs jums neraudzetas Maizes ēst bet pirmā Dienā būs jums to Raugu no jūsiem Namiem nost likt jo ikkatrs kas saraudzetu Maizi ēd no tās pirmas Dienas līdz tai septitai ta Dvēsele taps izdeldeta no Israēļa.

15.

Septiņas dienas ēdiet neraudzētu maizi. Pirmajā dienā izmetiet raugu no saviem namiem, jo ikviens, kas no pirmās līdz septītajai dienai ēd ko raudzētu, tā dvēsele lai tiek izdzēsta no Israēla.

16.

Un pirmā Dienā būs vienai svētai Sapulcešanai būt ir septitā Dienā būs vienai svētai Sapulcešanai būt iekš tām jums ne kādu Darbu būs darīt bez vien kas no jeb kura ēsts top tas vien no jums var sataisīts tapt.

16.

Pirmajā dienā lai jums ir svēta sapulce, un arī septītajā dienā lai jums ir svēta sapulce. Nekādi darbi lai šinīs dienās netiek darīti kā vien, kas katram vajadzīgs, lai paēstu.

17.

Tad nu turajt pār tām neraudzetām Maizēm tapēc ka es taī pašā Dienā jūsu Spēku no Egiptes-Zemes izvedis esmu un Sargajiet šo pie jūsu Pēcnākamiem par vienu mūžigu Likumu.

17.

Un ievērojiet Neraudzētās maizes svētkus; jo tanī dienā Es esmu jūsu pulkus izvedis no Ēģiptes zemes. Turiet šo dienu uz audžu audzēm kā mūžīgu likumu.

18.

Pirmā Mēnesī cetortāpadesmitā Mēnes Dienā Vakarā būs jums neraudzetas Maizes ēst līdz tās dividesmits pirmas Dienas Vakaram.

18.

Pirmā mēneša četrpadsmitās dienas vakarā jums jāēd neraudzētās maizes līdz divdesmit pirmās dienas vakaram.

19.

Ka septiņ Dienās jūsos Namās Raugs ne top atrasts jo ikkatrs kas saraudzetu Maizi ēdīs ta Dvēsele taps izdeldeta no Israēļa Draudzes tik labi ta Svešinieka kā arīdzan ta kas taī Zemē dzimis.

19.

Septiņas dienas raugs lai nav atrodams jūsu namos, jo ikvienam, kas ēd raudzēto, tā dvēsele lai tiek izdzēsta no Israēla, vai tas būtu svešinieks vai šīs zemes iedzimtais.

20.

Jums ne būs nenieka ēst kas saraudzēts ir visās jūsās Māju-Vietās būs jums neraudzetas Maizes ēst.

20.

Neko raudzētu jūs nedrīkstat ēst; visās savās dzīves vietās ēdiet neraudzētu maizi."

21.

Tad aicinaja Mozus visus Israēļa Vecajus un sacija uz tiem: Keriet un ņemiet jums Jērus priekš jūsām Saimēm un nokaujiet to Pasu.

21.

Tad Mozus saaicināja visus Israēla vecajus un tiem sacīja:"Ejiet un ņemiet savai saimei jērus un nokaujiet tos Pashā svētkos.

22.

Un ņemiet vienu Pušķi ar Īzapēm un apmērciet to iekš to Asins kas Beķenī un aptraipajt to Palodu un tos divi Stenderus no ta Asins kas Beķenī ir bet ne vienam būs iziet no sava Nama Durvim līdz Rītam.

22.

Ņemiet pušķi īzapa un mērciet to asinīs, kas bļodā, un aptraipiet palodu un abus durvju stabus ar asinīm, kas bļodā; un neviens neizejiet pa sava nama durvīm līdz rītam.

23.

Jo tas KUNGS pāries sizdams tos Egipterus bet kad Viņš redzēs to Asini pie  tās Palodas un pie tiem divi Stenderiem tad ies tas KUNGS tām Durvim secen un ne dos tam Samaitatajam (Vaļu) jūsos Namās nākt.

23.

Kad יהוה nāks, lai sistu ēģiptiešus, un redzēs asinis uz palodām un abiem durvju stabiem, tad יהוה ies garām tām durvīm un neļaus maitātājam ienākt jūsu namos, lai jūs sistu.

24.

Tapēc turajt šo Lietu pār vienu Iestādijumu pie jums un jūsiem Bērniem mūžigi.

24.

Un turiet šos vārdus par likumu sev un saviem bērniem mūžīgi.

25.

Un kad jūs nāksiet uz to Zemi ko tas KUNGS jums devis ir itin kā Viņš ir runājs tad būs jums šo Dieva Kalpošanu turēt.

25.

Un notiks, kad jūs nāksit tanī zemē, ko יהוה jums dos, kā Viņš ir solījis, tad turiet šo kalpošanu.

26.

Un kad jūsu Bērni uz jums sacīs: Kas jums tāda Dieva Kalpošana?

26.

Un notiks, kad jūsu bērni jums prasīs: kas jums tā par kalpošanu, -

27.

Tad būs jums sacīt: tas ir tam KUNGAM viens Pasa-Upurs kas priekš Israēļa Bērnu Namiem secen gāje Egiptes-Zemē kad Viņš tos Egipterus site un Izglābe mūsus Namus. Tad liecās tie Ļaudis pie  Zemes un klanījās.

27.

tad atbildiet: tas ir Pashā upuris יהוה, kas Israēla bērnu namiem aizgāja garām Ēģiptē, kad Viņš sita ēģiptiešus, bet saudzēja mūsu namus." Tad tauta noliecās Elohim priekšā (?) un pielūdza.

28.

Un Israēļa Bērni gāje un darija itin kā tas KUNGS Mozum un Āronam bij pavēlejs tā darija tie.

28.

Un Israēla bērni gāja un darīja tā, kā יהוה Mozum un Āronam bija pavēlējis; tā tie darīja.

29.

Un Nakts vidū site tas KUNGS visus Pirmdzimušus Egiptes-Zemē no Varaus Pirmdzimuša kam uz viņa Krēslu bij jasēž līdz ta Cietumnieka Pirmdzimušam kas Cietumā bija un visus Lopu Pirmdzimtus.

29.

Un notika nakts vidū, ka יהוה sita visus Ēģiptes pirmdzimušos, sākot ar faraona, kas sēž uz sava troņa, pirmdzimto, līdz cietumnieka pirmdzimtajam, kas bija cietumā, un visus lopu pirmdzimušos.

30.

Tad cēlās Varaus Naktī un visi viņa Kalpi un visi Egipteri un Egiptes-Zemē bija liela Brēkšana jo ne viens Nams ne bija iekš ka ne būtu Mirons bijis.

30.

Un faraons cēlās tanī naktī, viņš un visi viņa kalpi, un visi ēģiptieši, un liela brēkšana bija Ēģiptē, jo nebija nama, kur nebūtu mirušo.

31.

Un Viņš aicinaja Mozu un Āronu Naktī un sacija: Celieties eite āra no manu Ļaužu Vidus tik labi jūs kā Israēļa Bērni un noeite Kalpojiet tam KUNGAM pēc jūsiem Vārdiem.

31.

Un viņš atsauca Mozu un Āronu nakts laikā un sacīja: "Celieties un ejiet prom no manas tautas vidus, gan jūs, gan Israēla bērni, ejiet un kalpojiet יהוה, kā jūs to gribējāt.

32.

Ņemiet arīdzan līdz jūsus sīkus un lielus Lopus itin kā jūs esat runājši un noeite un svētījiet man arīdzan.

32.

Arī savus sīklopus un savus liellopus ņemiet līdzi, kā jūs esat sacījuši, un ejiet; un svētījiet arī mani."

33.

Un tie Egipteri spiede tos Ļaudis ātri no tās Zemes izdzīt jo tie sacija: Mums visiem jamirst.

33.

Un ēģiptieši uzmācās tautai, to skubinādami, tos izvadīdami ārā no zemes, jo viņi teica: "Mēs visi mirsim."

34.

Un tie Ļaudis uzcēle savu Mīklu pirms ta saraudzeta bija un nese tos Mīklas Gabalus savās Drēbēs iesietas uz savām Plecēm.

34.

Un tauta nesa savu maizes mīklu, pirms tā bija sarūgusi, tās abras, virsdrēbēs ievīstītas, uz saviem pleciem.

35.

Un Israēļa Bērni bij darijši pēc Mozus Vārda un prasijuši no tiem Egipteriem Sudraba-Rīkus un Zelta-Rīkus un Drēbes.

35.

Un Israēla bērni darīja, kā Mozus bija sacījis; tie prasīja no ēģiptiešiem sudraba un zelta lietas un drēbes.

36.

Tas KUNGS bij ari tiem Ļaudim Žēlastibu devis priekš tiem Egipteriem ka tie viņiem aisdeve un viņi aplaupija tos Egipterus.

36.

יהוה noskaņoja ēģiptiešus labvēlīgi, ka tie viņiem deva; un viņi aplaupīja ēģiptiešus.

37.

Ta aizgāje Israēļa Bērni no Raēmzes līdz Sukotam seš simts tūkstoši Vīri bez Bērniem.

37.

Un Israēla bērni devās ceļā kājām no Ramzesas uz Sukotu, kādi seši simti tūkstošu vīru bez bērniem.

38.

Ir ar tiem visadi Ļaudis un sīki Lopi un lieli Lopi varen daudz Lopu.

38.

Un arī pūlis svešu gāja ar viņiem; arī sīklopi un liellopi, ļoti prāvs ganāmpulks.

39.

Un tie cepe no tās Mīklas ko tie no Egiptes-Zemes bij nesuši neraudzetas Karašas jo ta ne bija saraudzeta jo tie tape izdzīti no Egiptes-Zemes un tie ne vareja kaveties nedz arīdzan Ceļa-Baribu priekš sevim taisīt.

39.

Un no mīklas, ko tie bija paņēmuši līdzi no Ēģiptes, viņi cepa plāceņus, jo tā nebija saraudzēta; un viņi tika izdzīti no Ēģiptes un nevarēja kavēties, nedz arī sev sagatavot ceļamaizi.

40.

Tad nu Israēļa Bērnu Mišanas Laiks ko tie Egiptes-Zemē mituši ir četrdesmit un trīsdesmit Gadi.

40.

Israēla bērnu uzturēšanās laiks Ēģiptē bija četri simti trīsdesmit gadi.

41.

Un kad tie četrdesmit un trīsdesmit Gadi pagājuši bija tad notike tas it taī pašā Dienā tad izgāje viss ta KUNGA Spēks no Egiptes-Zemes.

41.

Un pēc četri simti trīsdesmit gadiem vienā dienā visi יהוה pulki izgāja no Ēģiptes zemes.

42.

Šo Nakti būs tam KUNGAM svētu turēt tapēc ka Viņš tos no Egiptes-Zemes izvedis ir ši ir ta Nakts kas tam KUNGAM būs tureta tapt no visiem Israēļa Bērniem.

42.

Un šī nakts, kad יהוה tos izveda, būs Israēla ļaudīm pieminama uz mūžīgiem laikiem.

43.

Un tas KUNGS sacija uz Mozu un Āronu: Ši ir tās Pasas Iestādišana ne vienam Svešiniekam būs no ta ēst.

43.

Un יהוה sacīja uz Mozu un Āronu: "Šis ir likums par Pashā. Nevienam svešiniekam to nebūs ēst.

44.

Tomēr ikvienam par Naudu pirktam Kalpam pēc to kad Viņš apgraizīts būs no ta ēst.

44.

Bet ikviens vergs, pirkts par naudu, ja vien tas ir apgraizīts, var to ēst.

45.

Ne vienam Iegātņam nedz Algādžam būs no ta ēst.

45.

Piedzīvotājs un algādzis lai neēd no tā.

46.

Vienā Namā to būs ēst jums no tās Gaļas ne būs ne nieka no ta Nama nest un ne kādu Kaulu būs jums no ta lauzīt.

46.

Vienā namā to ēdiet. No gaļas neko nenesiet ārā un nelauziet kaulus tam Pashā upurim.

47.

Visai Israēļa Draudzei būs to darīt.

47.

To lai ievēro visa Israēla draudze.

48.

Bet ja viens Svešinieks pie tev Mājo un grib tam KUNGAM tos Pasa-Svētkus turēt tas lai apgraiza visu Vīrišku un tad var tas nākt to turēt tad būs Viņš it kā viens kas taī Zemē dzimis bet ne vienam Neapgraizitam būs no ta ēst.

48.

Bet, ja kāds svešinieks dzīvo pie tevis un vēlas svētīt יהוה Pashā svētkus, tad lai ikviens, kas vīriešu kārtas, tiek apgraizīts; tad viņš var tuvoties, lai tos svētītu, jo viņš uzskatāms kā iedzimtais tanī zemē; bet neviens neapgraizītais lai no tā neēd.

49.

Vienai Bauslibai būs būt tam iedzimušam un tam Svešiniekam kas jūsu Starpā kā Svešinieks Mājo.

49.

Vienāds likums lai ir iedzimtajam un svešiniekam, kas jūsu vidū piemīt."

50.

Un visi Israēļa Bērni darija it kā tas KUNGS Mozum un Aāronam bij pavēlejs tā darija tie.

50.

Un visi Israēla bērni tā darīja, kā יהוה to Mozum un Āronam bija pavēlējis; tā viņi darīja.

51.

Un tas notike it tanī pašā Dienā izvede tas KUNGS tos Israēļa Bērnus no Egiptes-Zemes ar viņu Spēku.

51.

Un tanī pat dienā יהוה izveda Israēla bērnus no Ēģiptes zemes līdz ar viņu pulkiem.

Nodaļa: Exodus

Birkas: